Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Wydział Nauk Społecznych posiada kategorię naukową B+, posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika. Tryb uzyskania doktoratu w dyscyplinie pedagogika jest stacjonarny: w czteroletniej Szkole Doktorskiej ChAT https://chat.edu.pl/szkola-doktorska-chat/. Istnieje także możliwość uzyskania stopnia doktora w trybie eksternistycznym. Postępowania prowadzone są zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 30 sierpnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.).

Zgodnie z par. 47 ust. 1 Statutu ChAT Rada Wydziału jest organem w rozumieniu art. 28 ust. 4 ustawy właściwym do postępowania w przedmiocie nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie lub dyscyplinach wskazanych w uchwale Senatu.

Osoba ubiegająca się o stopień doktora w trybie eksternistycznym przed wszczęciem postępowania składa wniosek o wyznaczenie promotora lub promotorów.

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna się na wniosek osoby spełniającej wymagania określone w art. 186 ust. 1 pkt 1–3 albo ust. 2. Do wniosku dołącza się rozprawę doktorską wraz z pozytywną opinią promotora lub promotorów.

Kandydat do uzyskania stopnia doktora w tym trybie musi spełnić przy tym m.in. następujące wymagania:
efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczającymi znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2; warunkiem wszczęcia postępowania jest opublikowanie tekstu naukowego w czasopiśmie lub recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji ujętych w wykazie MNiSW z dnia 31 lipca 2019 r., albo recenzowanej monografii naukowej wydanej w wydawnictwie ujętym w wykazie z dnia 18 stycznia 2019 r.
Szczegóły postępowania reguluje ponadto regulamin postępowania w sprawie nadawania stopni naukowych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie przyjęty uchwałą Senatu ChAT z dnia z dnia 19 września 2019 r.


Szkoła Doktorska ChAT oferuje możliwość poszerzenia kompetencji badawczych poprzez czteroletnie kształcenie ogólnych kompetencji naukowych oraz indywidualny tutoring z promotorem. Szkoła Doktorska ChAT kształci w dyscyplinach pedagogika oraz teologia.

Wziąć udział w rekrutacji mogą osoby z minimum tytułem zawodowym magistra. Każdego roku system rekrutacji (irk.chat.edu.pl) dla Szkoły Doktorskiej otwiera się wiosną (zazwyczaj w maju) i zamyka jesienią (we wrześniu), kiedy to również prowadzone są rozmowy rekrutacyjne. Szkoła doktorska oferuje nowoczesny program, możliwości rozwoju naukowego w wybranej dyscyplinie nauki oraz pracę nad koncepcją rozprawy doktorskiej pod kierunkiem doświadczonych promotorów.

Oprócz kształcenia w szkole doktorskiej istnieje możliwość eksternistycznej obrony doktoratu. Ta ścieżka jest także powiązana ze ścisłą współpracą z przyszłym promotorem rozprawy.

Postępowania doktorskie osób odbywających kształcenie w Szkole Doktorskiej prowadzone są zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 30 sierpnia 2018 r. (Dz.U. 2018 por. 1668) oraz art. 35 pkt 2 ustawy z dnia 14 maja 2020 r .o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 875 tj.).

W terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej na wniosek doktoranta wyznacza się promotora lub promotorów.

Kandydat do stopnia doktora będący uczestnikiem kształcenia w Szkole Doktorskiej musi w szczególności spełnić wymagania określone w art. 186 ust. 1 pkt 1–3 albo ust. 2.

W szczególności:
efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczającymi znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2;
warunkiem wszczęcia postępowania jest opublikowanie tekstu naukowego w czasopiśmie lub recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji ujętych w wykazie MNiSW z dnia 20 grudnia 2019 r., albo recenzowanej monografii naukowej wydanej w wydawnictwie ujętym w wykazie z dnia 18 stycznia 2019 r., a na podstawie przepisów przejściowych (Dz.U. 2018 poz. 1669) w postępowaniach wszczętych do dnia 31 grudnia 2021 r. także opublikowanie przed dniem 1.01.2019 tekstu naukowego w czasopiśmie z wcześniejszego wykazu MNiSW z dnia 25 stycznia 2017 r. umieszczonych w części A, C, a w części B z minimalną liczbą 10 pkt., zaś w przypadku recenzowanych materiałów z międzynarodowych konferencji w tych, które znalazły się w wykazie z dnia 31 lipca 2019 r. lub recenzowanej monografii naukowej wydanej w wydawnictwie ujętych w wykazie z dnia 18 stycznia 2019 r.
Szczegóły postępowania reguluje regulamin postępowania w sprawie nadawania stopni naukowych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz regulamin Szkoły Doktorskiej ChAT przyjęte uchwałami Senatu ChAT z dnia z dnia 19 września 2019 r.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij