Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
prof. dr hab. Renata Nowakowska-Siuta

prof. dr hab. Renata Nowakowska-Siuta

Pracownik

Imię i nazwisko: Renata Nowakowska-Siuta
Stanowisko: profesor
Kariera naukowa:

 • nominacja profesorska 11.05.2020
 • habilitacja: nauki humanistyczne, pedagogika, specjalność pedagogika porównawcza, 2009, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • doktorat: pedagogika, 1998, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego
 • magisterium: pedagogika, 1994, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego

Zainteresowania naukowe: pedagogika porównawcza, historia i idee uniwersytetu, europejska polityka oświatowa, kształcenie nauczycieli, innowacje w edukacji

Granty i projekty badawcze:

 • Kierownik zadania badawczego w projekcie TORAL  – „Training on religion as a lever towards mental and physical health” realizowanego w ramach programu Erasmus Plus Partnerstwa Strategiczne (2019-2021)
 • Od 2018 ekspert Fundacji Kościuszkowskiej w programie Teaching English in Poland Program (TEIP)
 • Główny wykonawca w projekcie badawczym Narodowego Centrum Nauki pt. Racjonalność procesu kształcenia w perspektywie interesów poznawczych jego uczestników. Kierownik projektu: prof. Bogusław Milerski. (2012-2015)
 • Wykonawca w projekcie „Poznać-Zrozumieć-Doświadczyć. Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji” nr projektu WND-POKL.03.03.02-00-020/10 realizowanym przez Uniwersytet Łódzki w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3, poddziałanie 3.3.2. Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli-projekty konkursowe programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. (2012)
 • Wykonawca w badaniach finansowanych przez Komitet Badań Naukowych prowadzonych w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego „Problemy i perspektywy wyższego szkolnictwa zawodowego w Polsce” (1 H01F 018 17). Kierownik grantu: dr hab. Maria Wójcicka prof. UW (1999-2001)

Osiągnięcia naukowe (nagrody, wyróżnienia za działalność naukową):

 • Podczas XXXII Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji organizowanego przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego otrzymała tytuł honorowy „Promotora Rozwoju Edukacji” przyznany przez kapitułę pod przewodnictwem konsula honorowego Wielkiej Brytanii.
 • 2015, 2016, 2017, 2018: nagroda I stopnia za działalność naukową i organizacyjną Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
 • 2015: nominacja w konkursie Eduinspirator 2015 Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
 • 2014: nagroda studentów Uniwersytetu Warszawskiego – Nauczyciel Akademicki Roku w kategorii nauki społeczne.
 • 2003 i 2004: Indywidualna Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za znaczące osiągnięcia naukowe.

Pełnione funkcje, w tym przynależność do stowarzyszeń naukowych:

 • Ekspert Komisji Europejskiej w programie Horyzont 2020: „Marie Skłodowska-Curie Actions Fellowships”.
 • Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
 • Od roku 2000 Ekspert zewnętrzny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, ocena projektów w ramach europejskich programów edukacyjnych: Comenius – Wyjazdy Indywidualne Uczniów, Comenius – Regio, Comenius – Partnerskie Projekty Szkół, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS EEA grants).
 • Od 2007 Członek Europejskiego Towarzystwa Pedagogiki Porównawczej CESE – Comparative Education Society in Europe.
 • Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Pedagogiki Porównawczej.
 • Członek Stowarzyszenia Naukowego im. Janusza Korczaka.
 • W latach 2010-2013 sekretarz redakcji czasopisma „Studia z Teorii Wychowania”, a od 2014 zastępca redaktora naczelnego tego periodyku.
 • Członek Rady Naukowej czeskiego czasopisma „Perspektivy učení a vzdělávání v evropském kontextu”.
 • Stały recenzent kwartalnika „Studia Edukacyjne”

Współpraca międzynarodowa:

 • Od 2019 – realizacja projektu międzynarodowego Erasmus+ z Erciyes University „Training on religion as a lever towards mental and physical health”
  2012 – Cykl wykładów poświęconych Januszowi Korczakowi i jego teorii wychowania w Instytucie Kultury Polskiej w Wiedniu
  27.11. – 2. 12. 2005  Akademia Pedagogiczna w Krems, udział w forum międzynarodowym poświęconym kształceniu nauczycieli
 • 30.03. – 8.04.2005 – udział w programie Socrates Erasmus Teacher Studies, pobyt na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Complutense w Madrycie w ramach umowy z Uniwersytetem Warszawskim
 • 30.05. – 14.05. 2001 –Uniwersytet w Hamburgu. Wymiana bilateralna Uniwersytetu Warszawskiego.

Działalność organizacyjna:
Od roku 2012 organizator licznych konferencji pedagogicznych oraz wydarzeń metodycznych w Wydziale Nauk Społecznych (do 2019 Wydziale Pedagogicznym) Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej we współpracy z między innymi Warszawskim Centrum Innowacji Społecznych i Szkoleń, Fundacją Ale Nauczanie i Akces Edukacja, Dwujęzyczne Dzieci.
W latach 2014-2016 koordynatorka projektów dydaktyczno-naukowych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej upowszechniających dialog i wiedzę o Polsce i Izraelu przeznaczonych dla młodzieży polskiej i izraelskiej, organizowanych wspólnie z Fundacją Living Bridge oraz Spark Pro.
W 2012 organizator międzynarodowej konferencji naukowej „Edukacja alternatywna – dylematy teorii i praktyki” przeprowadzonej we współpracy Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z Domem Spotkań z Historią, Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Instytutem Goethego w Warszawie, Austriackim Forum Kultury oraz Czeskim Centrum.
W latach 1999-2005 organizator polsko-niemieckich konferencji naukowych, organizowanych przez Wydział Pedagogiczny UW oraz Uniwersytet w Lipsku cyklicznie i przemiennie w Polsce i w Niemczech.

Działalność pozanaukowa, w tym popularyzatorska:
Współpracuje z wieloma instytucjami edukacji, kultury, a także administracji państwowej: Centralną Komisją Egzaminacyjną, Najwyższą Izbą Kontroli, Instytutem Kultury Polskiej w Wiedniu, Domem Spotkań z Historią w Warszawie, Polskim Radiem, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.
W roku 1994 była stażystką Fundacji Synapsis oraz Poradni dla osób po próbach samobójczych: „Przywróceni Życiu”
W latach 1993-1994 była stażystką Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Poradni dla Dzieci Autystycznych i Ich Rodzin, gdzie pracowała pod kierunkiem Magdaleny Grodzkiej.

Najważniejsze publikacje naukowe:

 • Nowakowska-Siuta, R., Zieliński J. (red.). (2019). Odwaga odpowiedzialności. Demokratyczne przemiany  życia społecznego w refleksji pedagogicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe ChAT.
 • Nowakowska-Siuta, R. (2019). Sprawczość i wspólnotowość. Autopercepcje przyszłych nauczycieli w konfrontacji z funkcjami i zadaniami współczesnego uniwersytetu. Rocznik Teologiczny, 61(4), 763-783.
 • Nowakowska-Siuta, R. (2019). Pedagogika porównawcza. W: Kwieciński Z., Śliwerski B. Pedagogika. Podręcznik akademicki. Warszawa: PWN.
 • Nowakowska-Siuta, R. (2019). Lehr- und Lernfreiheit współcześnie. Uniwersytet neoliberalny w konfrontacji ze społecznym zamówieniem. W: A. Gromkowska-Melosik, E. Grzesiak, J. Drozdowicz, M. Gierczyk, Edukacja i społeczeństwo. Dynamika socjopedagogicznych konstrukcji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Nowakowska-Siuta, R. (2019). Kształcenie wrażliwości interkulturowej poprzez naukę języka obcego – Teaching English in Poland Program (TEIP). Studia z Teorii Wychowania, X(1), 217-226.
 • Nowakowska-Siuta, R. (2018). Romantyczny i pragmatyczny. Idea niemieckiego uniwersytetu neohumanistycznego i jej społeczne rekonstrukcje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe ChAT.
 • Nowakowska-Siuta, R. (2016). Miejsce “pedagogiki szkolnej” w naukach o wychowaniu. Anglosaskie dyskusje i kontrowersje. Studia Edukacyjne39, 47–60.
 • Nowakowska-Siuta, R. (2016). Kamień na kamieniu. O zasadzie kompletności w pracy szkoły. In S. Jaskulska (red.), Twierdza. Szkoła w metaforze militarnej. Co w zamian? (s. 205–225). Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Nowakowska-Siuta, R. (2016). Maszyny i ludzie. O źródłach podmiotowości, perspektywach dialogu i technologicznym po(d)stępie w edukacji szkolnej. W: D. Jankowska M. Grzelak-Klus (red.), Pedagogika dialogu: dialog jako droga rozumienia i samorozumienia (s. 142–152). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Nowakowska-Siuta, R. (red.) (2015). Bliżej siebie. Edukacja i dialog w grupie niejednorodnej kulturowo. Closer to Each Other. Education and Dialogue in a Culturally Composite Group.. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe ChAT.
 • Nowakowska-Siuta, R. (2015). Racjonalność procesu kształcenia – teorie, problemy, dylematy. Studia z Teorii WychowaniaV(1), 19–32.
 • Nowakowska-Siuta, R. (2015). Współczesne wyzwania wielokulturowości w perspektywie pedagogicznej. W: R. Nowakowska-Siuta (red.), Closer to Each Other. Education and Dialogue in a Culturally Composite Group. Warszawa: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
 • Nowakowska-Siuta, R., Śliwerski, B. (2015). Racjonalność procesu kształcenia. Studium z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Nowakowska-Siuta, R. (2014). Pedagogika porównawcza. Problemy, stan badań i perspektywy rozwoju. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Nowakowska-Siuta, R. (red.). (2014). Edukacja alternatywna na rzecz demokratyzacji procesu kształcenia. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Nowakowska-Siuta, R. (2012). Kilka uwag o problemach kształcenia nauczycieli w krajach Unii Europejskiej i Polsce. Studia z Teorii WychowaniaIII(1), 191–199.
 • Nowakowska-Siuta, R. (2011). Co to znaczy być nauczycielem, czyli o tworzeniu (nie)codzienności w klasie szkolnej. Bonar J., Buła A. (red.), Poznać-Zrozumieć-Doświadczyć (s. 11–30). Warszawa: Oficyna Wydawnicza.
 • Nowakowska-Siuta, R. (2011). O roli kulturowych doświadczeń w konstruowaniu indywidualnego rozwoju uczniów. Studia Edukacyjne, 15, 25–37.
 • Nowakowska-Siuta, R. (2011). Mały człowiek – wielkie wyzwania. O nowych europejskich rozwiązaniach systemowych w zakresie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Problemy Wczesnej Edukacji, 1, 71–77.
 • Nowakowska-Siuta, R. (2009). Szkolnictwo wyższe w wybranych krajach Europy Zachodniej po II wojnie światowej. Warszawa: Wydawnictwo IBE.
 • Nowakowska-Siuta, R. (2005). Uniwersytet w systemie szkolnictwa wyższego Niemiec na europejskim tle porównawczym. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Nowakowska-Siuta, R., Drogosz-Zabłocka, E., Minkiewicz, B. (2002). Licencjat w uczelni i na rynku pracy. Warszawa: Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski.
 • Nowakowska-Siuta, R. (2002). Szkolnictwo w Polsce i Niemczech 1945 – 2001.Wybrane aspekty porównawcze. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Wywiad z Panią Prof. Renatą Nowakowską-Siuta

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij