Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

§ 1. [REGULACJE]

1. Niniejsza instrukcja określa zasady przeprowadzania postępowań w trybie eksternistycznym w sprawie nadania stopnia doktora, dla których podmiotem doktoryzującym, o którym mowa w art. 185 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
2. Rada Wydziału, zwana dalej „RW” jest organem w rozumieniu art. 28 ust. 4 ustawy właściwym do postępowania w przedmiocie nadawania stopni naukowych doktora w dyscyplinie lub dyscyplinach wskazanych w uchwale Senatu.
3. Rada Wydziału będąca organem uprawnionym do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie wskazanej jest właściwa do prowadzenia postępowania w przedmiocie nadania jej stopnia naukowego.
4. Rozstrzygnięcia Rady Wydziału wydawane w postępowaniu podpisuje przewodniczący Rady.
5. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna się na wniosek osoby spełniającej wymagania określone w art. 186 ust. 1 pkt 1–3 albo ust. 2. Do wniosku dołącza się rozprawę doktorską wraz z pozytywną opinią promotora lub promotorów.

§ 2. [WNIOSKOWANIE]
1. Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym przedkłada RW dokumenty:
1) wniosek do RW o wyznaczenie promotora, promotorów lub promotora pomocniczego (wg załącznika nr 1);
2) wniosek do RW o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (wg załącznika nr 2);
3) rozprawę doktorską w sześciu egzemplarzach wraz z jej zapisem na nośniku cyfrowym
a) rozprawa doktorska powinna być opatrzona streszczeniem w języku polskim i angielskim;
b) kandydat może przedstawić wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski. Decyzję w tym zakresie podejmuje dziekan w porozumieniu z Komisją Weryfikacji Efektów Uczenia się;
c) w przypadku, gdy rozprawę doktorską stanowi część pracy zbiorowej, kandydat przedkłada osobno do akt postępowania oświadczenia wszystkich jej współautorów, określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie. Kandydat jest zwolniony z obowiązku przedłożenia oświadczenia w przypadku śmierci współautora, uznania go za zmarłego albo jego trwałego uszczerbku na zdrowiu uniemożliwiającego uzyskanie wymaganego oświadczenia;
4) pisemną opinię rozprawy doktorskiej promotora lub promotorów (w przypadku interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej);
5) certyfikat lub dyplom ukończenia studiów, poświadczający znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2;
6) kwestionariusz osobowy (wg załącznika nr 3);
7) życiorys naukowo-zawodowy zawierający wykaz prac naukowych i twórczych prac zawodowych oraz informację o działalności popularyzującej naukę;
8) co najmniej jedną publikację, spełniającą wymagania ustawowe, w postaci artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej lub monografii naukowej;
9) informację o wszczęciu i przebiegu postępowania o nadanie stopnia doktora, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora;
10) oświadczenia o miejscu aktualnego zatrudnienia;
11) potwierdzenie wniesienia opłaty za przeprowadzenie postępowania na konto Akademii.
2. Promotor dołącza oświadczenie o spełnieniu wymagań w art. 190 ust. 6 ustawy, w ramach których nie zachodzą przesłanki zakazu pełnienia roli promotora.

§ 3. [FORMA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ]

1. Kandydat przygotowuje rozprawę w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach w formacie A-4,
1) egzemplarz przeznaczony do akt przewodu – w miękkiej okładce,
2) egzemplarz przeznaczony dla biblioteki – w twardej okładce wraz z płytą CD-R w twardej oprawie,
3) trzy egzemplarze, przeznaczone dla recenzentów – w twardej oprawie,
4) egzemplarz pozostawiany bezpośrednio u promotora – okładka według wymagań promotora.
2. Rozprawa drukowana jest dwustronnie, a każda zapisana strona musi być ponumerowana (z wyjątkiem strony pierwszej – tytułowej).
3. Strona pierwsza – tytułowa, drukowana jest jednostronnie bez numeracji (wg załącznika nr 4).
4. Kolejnymi stronami, numerowanymi od „2”, są: oświadczenie autora rozprawy i promotora (wg załącznika nr 5), streszczenie rozprawy w języku  polskim i angielskim, po których umieszcza się spis treści i dalej całą merytoryczną zawartość rozprawy.
5. Wymagania edytorskie, strukturę pracy doktorskiej i sposób formatowania tekstu rozprawy określa załącznik nr 6.
6. Wymagania merytoryczne, dotyczące przygotowania rozprawy, kandydat ustala z promotorem.

§ 4. [WERSJA ELEKTRONICZNA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ]

1. Zapis całości rozprawy (w brzmieniu identycznym jak wersja drukowana) zapisuje się w jednym pliku na nośniku elektronicznym CD-R w formacie „pdf” oraz doc/dozc/odt. Na płycie umieszcza się napis „Rozprawa doktorska – rok…”, oraz imię (imiona) i nazwisko autora rozprawy.
2. Streszczenia rozprawy w języku angielskim (w brzmieniu identycznym jak w wersji drukowanej) kandydat zobowiązany jest dodatkowo przesłać w osobnych plikach w formacie „pdf” – na adres poczty elektronicznej dziekanatu WNS, podany na stronie internetowej– najpóźniej 3 dni przed złożeniem rozprawy w wersji drukowanej.

§ 5. [UPUBLICZNIENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ]

1. Akademia, nie później niż 30 dni przed wyznaczonym dniem obrony rozprawy doktorskiej, udostępnia w BIP na swojej stronie podmiotowej, rozprawę doktorską będącą pracą pisemną wraz z jej streszczeniem albo opis rozprawy doktorskiej niebędącej pracą pisemną oraz recenzje.
2. W przypadku rozprawy doktorskiej, której przedmiot jest objęty tajemnicą prawnie chronioną, udostępnia się tylko recenzje z wyłączeniem treści objętych tą tajemnicą.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie po ich udostępnieniu zamieszcza się w systemie, o którym mowa w art. 342 ust. 1 ustawy.

§ 6. [WERYFIKACJA ANTYPLAGIATOWA]

Jeżeli rozprawa doktorska jest pracą pisemną, jednostka prowadząca postępowanie sprawdza ją przed obroną z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, o którym mowa w art. 351 ust. 1 ustawy.

§ 7. [EGZAMINY DOKTORSKIE]

1. Kandydat ubiegający się o nadanie stopnia naukowego doktora w trybie eksternistycznym podlega weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK.
2. Kandydat do stopnia doktora przed dopuszczeniem do obrony rozprawy doktorskiej zobowiązany jest zdać następujące egzaminy doktorskie:
1) egzamin w zakresie dyscypliny podstawowej, odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej tj. z pedagogiki;
2) egzamin w zakresie dyscypliny dodatkowej tj. z filozofii, socjologii, psychologii (do wyboru)
3. Termin oraz skład komisji egzaminacyjnej egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 Komisja wyznacza po uzyskaniu pozytywnych recenzji, z chwilą zgłoszenia przez kandydata gotowości przystąpienia do egzaminu, nie później niż 2 miesiące od uzyskania pozytywnych recenzji.
4. W przypadku niezdania jednego z egzaminów doktorskich Komisja, na wniosek kandydata, może wyrazić zgodę na powtórne jego zdawanie, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia przystąpienia do tego egzaminu po raz pierwszy i nie więcej niż raz.
5. W egzaminach doktorskich może uczestniczyć promotor bez prawa głosu.
6. Egzaminy doktorskie są oceniane według skali ocen określonej w regulaminie ChAT.

§ 8. [RECENZJE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ]

1. Komisja wyznacza trzech recenzentów, posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego (specjalistów w obszarze problemów, omawianych w rozprawie doktorskiej) spośród osób zatrudnionych w jednostce organizacyjnej (uczelni, instytutu naukowego, badawczego lub międzynarodowego) innej niż ta, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora i niebędących pracownikami uczelni, która prowadzi postępowanie o nadanie stopnia doktora.
2. Recenzentem może być osoba niespełniająca warunków posiadania tytułu profesora lub stopienia doktora habilitowanego, która jest pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, jeżeli Komisja, za zgodą RW uzna, że osoba ta posiada znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych, których dotyczy rozprawa doktorska.
3. Recenzentem nie powinna być osoba, w stosunku do której zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.
4. Wyznaczenie recenzentów następuje w drodze uchwały Komisji.
5. W przypadku gdy rozprawę doktorską stanowi część pracy zbiorowej każda z recenzji zawiera ocenę indywidualnego wkładu kandydata w jej powstanie.
6. Recenzenci przedstawią recenzje rozprawy doktorskiej w formie papierowej wraz z kopią zapisaną na informatycznym nośniku danych w terminie dwóch miesięcy od dnia jej doręczenia. Z recenzentami zawiera się umowę o sporządzenie recenzji.
7. Pozytywne recenzje muszą kończyć się jednoznacznym stwierdzeniem, że rozprawa doktorska spełnia wymogi określone w art. 187 ust. 1 i 2 ustawy.
8. W przypadku, gdy dwie z trzech recenzji są negatywne, Komisja odstępuje od dalszego postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i przedstawia RW wniosek w sprawie nieprzyjęcia rozprawy doktorskiej oraz niedopuszczenia jej do obrony wraz z uzasadnieniem.

§ 9. [PRZYJĘCIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ]

1. Komisja, po zapoznaniu się z rozprawą doktorską, opinią promotora, pozytywnymi recenzjami oraz protokołami zaliczenia wszystkich egzaminów doktorskich, podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony, zwaną dalej „obroną”.
2. Komisja, po wyznaczeniu terminu i miejsca publicznej obrony, przekazuje zawiadomienia o obronie kandydatowi do stopnia doktora, promotorowi, promotorowi pomocniczemu jeśli został powołany, recenzentom i RW oraz umieszcza informację na tablicy ogłoszeń w siedzibie Akademii i w BIP, co najmniej 30 dni przed terminem obrony.
3. Kandydat przed przystąpieniem do obrony rozprawy doktorskiej składa:
1) pisemne odpowiedzi na recenzje;
2) autoreferat z głównymi tezami rozprawy (w objętości nie przekraczającej 10-15 stron A-4).
4. Komisja w przypadku nieprzyjęcia rozprawy i niedopuszczenia jej do obrony przedstawia sprawę wraz z uzasadnieniem Senatowi, który podejmuje uchwałę w tej sprawie.

§ 10. [PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ]

1. Obrona rozprawy doktorskiej ma charakter otwarty (publiczny) i odbywa się przed Komisją z udziałem promotora, promotora pomocniczego i co najmniej dwóch recenzentów. Obrona rozprawy składa się z części jawnej i niejawnej.
2. Obrona może być przeprowadzona przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie jej na odległość, z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.
3. W części jawnej obrony:
1) promotor przedstawia kandydata do stopnia doktora, ze szczególnym omówieniem jego osiągnięć zawodowych i naukowych;
2) kandydat wygłasza autoreferat, w którym prezentuje główne założenia i wyniki rozprawy doktorskiej;
3) recenzenci przedstawiają swoje recenzje. W przypadku nieobecności jednego z recenzentów, przewodniczący komisji doktorskiej zarządza odczytanie całej recenzji;
4) w otwartej dyskusji mogą zabrać głos wszyscy obecni na posiedzeniu uczestnicy obrony doktorskiej;
5) dyskusję kończy wypowiedź kandydata, w której odnosi się on do recenzji oraz odpowiada na pytania sformułowane w trakcie obrony.
4. Obrona kończy się posiedzeniem niejawnym, w którym uczestniczą członkowie Komisji, promotor i recenzenci – z prawem do głosowania, a także promotor pomocniczy – bez prawa do głosowania. W trakcie tego posiedzenia Komisja podejmuje uchwałę o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej oraz wystąpieniu do RW z wnioskiem o nadanie stopnia doktora.
5. W przypadku, gdy w trzech recenzjach rozprawy zgłoszony zostanie wniosek o jej wyróżnienie, Komisja może podjąć uchwałę o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej i wystąpić do RW z wnioskiem o wyróżnienie rozprawy.
6. Uchwały, o których mowa w ust. 4 i ust. 5 podejmowane są w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
7. W przypadku, gdy o nadanie stopnia doktora na podstawie rozprawy doktorskiej stanowiącej część pracy zbiorowej, ubiega się w Akademii więcej niż jeden kandydat:
1) obronę przeprowadza się równocześnie dla nich wszystkich;
2) uchwały w sprawie wyniku poszczególnych czynności postępowania o nadanie stopnia doktora podejmuje się oddzielnie w stosunku do każdego z nich.

§ 11. [NADANIE STOPNIA DOKTORA]

1. Przewodniczący Komisji przedstawia RW uchwałę o przyjęciu publicznej obrony rozprawy doktorskiej, wnioskując o podjęcie uchwały o nadaniu stopnia doktora.
2. Uchwała o nadaniu stopnia doktora podejmowana jest przez RW w głosowaniu niejawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
3. Osobie, której nadano stopień doktora, wydaje się oryginał i odpis dyplomu doktorskiego.
4. Dyplomy doktorskie wręczane są doktorom na uroczystej promocji doktorskiej po wcześniejszym uregulowaniu wszystkich spraw merytorycznych i zobowiązań finansowych, związanych z przeprowadzeniem postępowania o nadanie stopnia doktora.

§ 12. [ODMOWA DOPUSZCZENIA DO OBRONY DOKTORATU LUB NADANIA STOPNIA DOKTORA]

1. Jeżeli osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w wyznaczonym terminie nie przystąpi do egzaminów doktorskich i obrony doktorskiej, Komisja może wnioskować do RW o podjęcie uchwały o wygaśnięciu ważności wniosku wszczęcia postępowania o nadanie stopnia doktora.
2. W przypadku postanowienia o odmowie dopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej, kandydatowi przysługuje zażalenie do RDN, które należy złożyć za pośrednictwem organu, który je wydał.
3. W przypadku niedopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej albo wydania decyzji o odmowie nadania stopnia doktora, ta sama rozprawa nie może być podstawą do ponownego ubiegania się o nadanie stopnia doktora.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij