Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Stanowisko: profesor nadzwyczajny
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
E-mail: mamichalski@wp.pl

Kariera naukowa:

 • Doktor habilitowany w zakresie historii filozofii, 2007, Uniwersytet Preszowski w  Presowie, Wydział Filozoficzny
 • Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, 2004, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny
 • Magister filozofii, 1997, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humaistyczny, Instytut Flozofii
 • Magister Teologii, 2000, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Wydział Teologiczny
 • Magister pedagogiki, 2015, Wyższa Szkoła Menadzerska w Legnicy

Zainteresowania naukowe:

Zainteresowania badawcze skupiają się wokół historii filozofii i etyki w Polsce, religiologii i religioznawstwa, szeroko rozumianej filozofii religii ekofilozofii i ekoteologii, teologii starokatolickiej i historii Kościoła a także problemów bezpieczeństwa wewnętrznego, narodowego i międzynarodowego, edukacji dla bezpieczeństwa i aksjologicznych jej fundamentów

Granty i projekty badawcze:

 • Koncepcja człowieka w myśli filozoficznej Antoniego Kępińskiego
 • Małżeństw w świetle Prawa Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej
 • Scientific Grant Agency of the Ministra of Education of the Slovak Republic (project VEGA 1/0175/14) – grant w ramach Naukowego Programu Ministerstwa Nauki Republiki Słowackiej. Pt. Identification of factors and intificators of changes in the security situations in the social environment for the needs of designing preventions strategies and their financing. Faculty of Security Engineering University of Zilina Słowacja. Kierownik projektu: prof. Ladislav Hofreiter, Csc.

Osiągnięcia naukowe (nagrody, wyróżnienia za działalność naukową):

 • Doktorat Honoris Causa -Krasnodarski Państwowy Uniwersytet Kultury i Sztuki – Uchwała Senatu nr 5 z dnia 26.01. 2010 roku
 • Nagroda Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej II stopnia za dokonania w zakresie działalności naukowej (2016)
 • Profesor Honorowy – Instytut Współpracy Polsko-Ukraińskiej w Kijowie – Postanowienie Rady Naukowej z dn. 08.12. 2016

Pełnione funkcje, w tym przynależność do stowarzyszeń naukowych:

 • European Association for Security – członek Rady Naukowej

Współpraca międzynarodowa:

 • Інститут Українсько-Польскої Співпраці у Києві
 • Akadémia Ozbrojených Síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši
 • Wysoka Skola Bezpecnostneho Manazerstva v Kosicach

Działalność organizacyjna:

 • 5. 12. 1996, Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, konferencja nt. Ekologia – Ekonomia – Etyka – Sekretarz Konferencji.
 • 8. 09. 1998, Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, konferencja nt. Etyka środowiskowa – jej teoretyczne i praktyczne implikacje – Sekretarz Konferencji.
 • 10 – 11. 06. 1999, Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, konferencja nt. Tadeusz Czeżowski (1889 – 1982) Dziedzictwo idei: logika – filozofia – etyka- Sekretarz Konferencji.
 • 25.04.2010r, Częstochowa – Jasna Góra, I Światowy Dzień Świętosławy – Przewodniczący Komitetu Naukowego.
 • 7-9.12. 2016, Toruń, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu I Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa pod hasłem W trosce o bezpieczne jutro – reminiscencje i zamierzenia. – Przewodniczący Komitetu Naukowego

 Członek komitetów naukowych konferencji

 • 21-23 10. 2009r, Zakopane, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Edukacja XXI wieku
 • 21-23 10. 2009r, Zakopane, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Bezpieczeństwo. Świat- Europa- Polska. Terroryzm a bezpieczeństwo jednostki.
 • 20-22 październik 2010, Zakopane, wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Paradygmaty jutra” .
 • 14-15 kwietnia 2011, Porażyn, Akademicki Instytut Naukowo Wydawniczy „ALTUS” w Poznaniu, I Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu Obszary akademickiej wiedzy naukowej. Główne nurty i tematy do dyskusji na XXI wiek.
 • 20-22 kwietnia 2011, Gdańsk Jelitkowo, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Edukacja dla Bezpieczeństwa Pt. Cywilizacyjne problemy bezpieczeństwa.
 • 19-21 10. 2011 Zakopane, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja XXI Wieku” pt. Komunikowanie się w społeczeństwie wiedzy w XXI wieku.
 • 18 – 20 04 2012, Gdańska Jelitkowo, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Edukacja dla bezpieczeństwa” pt. „Człowiek wobec problemów bezpieczeństwa w XXI wieku”
 • 17-19 października 2012, Zakopane, X Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Edukacja XXI wieku” Podmiotowość w edukacji wobec odmienności kulturowych oraz społecznych zróżnicowań
 • 7.11.2012, Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Granice streetworkingu
 • 25 – 27 września 2013,Tarnowskie Góry, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy, pt. Człowiek – Społeczeństwo – Państwo w sytuacjach kryzysu.
 • 23-25 października 2013 Zakopane, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Edukacja XXI wieku nt. Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury globalnej. od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań
 • 16 czerwca 2014, Poznań, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ratownictwo i ochrona środowiska na obszarach śródlądowych. Edukacja, prewencja i strategia.
 • 22-24 października 2014, Zakopane, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja XXI wieku nt. „Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne”
 • 10 czerwca 2015, Poznań, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zarządzanie kryzysowe jako element systemu bezpieczeństwa narodowego – miejsce i rola służb ratunkowych”
 • 21-23 października 2015, „Orle Gniazdo” Szczyrk, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja XXI wieku” pt. “Patologie edukacji: ideologia, polityka, biurokracja”
 • 2-4. 12. 2015, Gniew, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem” pt. Bezpieczeństwo na początku XXI wieku – wyzwania, szanse i zagrożenia”
 • 10 czerwca 2016 r. Poznań, POSiR Malta Poznań Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, konferencja nt. „Organizacja służb ratowniczych w sytuacjach kryzysowych – planowanie, reagowanie, profilaktyka”
 • 17-18. 11. 2016, Warszawa. Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie, Wyższa Szkoła Zdrowia i Pracy Socjalnej w Bratysławie, 2nd Social Pathology Among Youth in Europe (SPAY-EY) and $th SPAY International Conference

 

 • Lumen Polonia Studia z filozofii polskiej- członek rady naukowej
 • Parerga. Międzynarodowe Studia Filozoficzne – stały członek kolegium recenzentów
 • Studia nad filozofią słowiańska – stały członek kolegium recenzentów
 • Człowiek Świat Polityka E-kwartalnik Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie – członek rady naukowo – programowej( od 2012 r).
 • Rocznik Naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie – recenzent zewnętrzny (od 2013 r)
 • Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla Bezpieczeństwa” Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu – stały recenzent zewnętrzny od 2013.
 • ARMIA Ilustrowany Magazyn Wojskowy – członek rady programowej
 • Roczniki Teologiczne KUL – recenzent (2014)
 • Securitologia – recenzent  (2015)

Publikacje naukowe:

Monografie i  redakcje

 • Mirosław A. Michalski, Ku idei Królestwa Bożego –  myśl filozoficzna, etyczna i pedagogiczna Witolda Rubczyńskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2009.
 • Mirosław A. Michalski, Mesjanizm w polskiej filozofii i literaturze w latach 1831-1863, wyd. II,     Toruń 2009.
 • Мирослав Михальский, Томаш Кучур, Польская системная трансформация. Отдельные политические и общецтвенно-правобые аспиекты. Сборник научных статей, Альтернатива, Брест 2009.

Artykuły recenzje i sprawozdania

 • Mirosław A. Michalski, Problem zagrożeń ekologicznych w społecznym nauczaniu Kościoła katolickiego, w: Ekonomia Ekologia Etyka, red. W. Tyburski, Toruń 1996, s.99 – 109.
 • Mirosław A. Michalski, Edukacja ekologiczna w nauczaniu religii w szkole, w: Decentralizacja – Regionalizacja – Ekologia, Studium filozoficznych, społeczno – politycznych i edukacyjnych aspektów ekologii z perspektyw „małych ojczyzn”, red. A. Papuziński, WSP Bydgoszcz 1998, s. 166 – 172.
 • Mirosław A. Michalski, Kryzys w etyce a etyka środowiskowa, w: Etyka środowiskowa teoretyczne i praktyczne implikacje, red. W. Tyburski, Toruń 1998, s. 139 – 144.
 • Mirosław A. Michalski Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji poświęconej etyce środowiskowej, w: Ruch Filozoficzny Tom LVI nr 2 1999, s. 137 – 143.
 • Mirosław A. Michalski Edukacja ekologiczna w szkole w świetle założeń ekonomii proekologicznej, w: Kultura ekologiczna – Transformacja – Biznes, red. Andrzej Papuziński, Sławomir Baczulis, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Bydgoszcz 1999, s. 95 – 101.
 • .Mirosław A. Michalski Etyka środowiskowa Włodzimierz Tyburski (red.): Etyka środowiskowa. Teoretyczne i praktyczne implikacje (materiały konferencyjne), Toruń 1998,188 s. w: Edukacja Filozoficzna vol. 28 1999, s.368 – 370.
 • Mirosław A. Michalski Znaczenie opisów Stwórcy i stworzenia w Psalmach dla edukacji ekologicznej, w: Między niebem a ziemią. Ku etyce ekologicznej, red. A. Dyduch – Falniowska i inni , Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Kraków 2000, s. 241 – 252.
 • Mirosław A. Michalski Nowy Katechizm Kościoła katolickiego wobec człowieka i środowiska przyrodniczego, w: Polityka – Ekologia – Kultura. Społeczne przesłanki i przejawy kryzysu ekologicznego, red. A. Papuziński, Bydgoszcz 2000, s.79 –86..
 • Mirosław A. Michalski Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji poświeconej profesorowi Tadeuszowi Czeżowskiemu (Toruń 10 – 11. 06. 1999r.) w:  -Ruch Filozoficzny Tom LVII nr 2/2000, s.223 – 229.
 • Mirosław A. Michalski, Jubileusz 75 lecia parafii w Bydgoszczy, w: Rodzina 8/2000 s. 8.
 • Mirosław A. Michalski Hominem quero. Studia z etyki, estetyki, historii nauki i filozofii, historii myśli społecznej. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Jedynakowi, red. Anna Drabarek, Stefan Symotiuk, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1999, s.768. w: Ruch Filozoficzny Tom LVII nr 2/2000, s.296 – 301.
 • Mirosław A. Michalski Stanowisko Organizacji Świadków Jehowy wobec zagrożeń ekologicznych w: Humanistyka i Przyrodoznawstwo 6, red. Z. Hull, Olsztyn 2000, s. 209 – 216.
 • Mirosław A. Michalski, Liturgia Mszy Świętej Kościoła Polskokatolickiego a edukacja ekologiczna, w: Edukacja ekologiczna wobec wyzwań XXI wieku, red. Jan Dębowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko– Mazurskiego, Olsztyn 2001, s.125 – 128.
 • Mirosław A. Michalski, Polska filozofia wobec encykliki Fides et ratio ( materiały z konferencji), red Marian Grabowski, Toruń 1999, w: Toruński Przegląd Filozoficzny 3/4, 2001, s. 119 –121.
 • Mirosław A. Michalski Kto nie potrzebuje mądrości tego świata?  w: Filozofia w szkole III, red. B. Burlikowski W. Słomski, Kielce – Warszawa 2002, s. 348 – 356.
 • Mirosław A. Michalski TADEUSZ CZEŻOWSKI (1889–1981). Dziedzictwo idei: logika – filozofia – etyka. Pod red. Włodzimierza Tyburskiego i Ryszarda Wiśniewskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2002, ss. 317.w: Ruch Filozoficzny Tom LX nr 1./2003., ss. 89 – 92
 • Mirosław A. Michalski Stanowisko Organizacji Świadków Jehowy wobec filozofii u końca XX wieku , w: Stan i perspektywy filozofii. Filozofia a przełom wieków.. red. M. Woźniczko, WSP, Częstochowa 2003, ss.145 – 150.
 • Mirosław A. Michalski, Religia i filozofia w szkole. Razem czy osobno?  w: Filozofia w szkole IV Tradycje, przemiany, dążenia, w procesie integracji europejskiej. red. B. Burlikowski  Rechlewicz W. Słomski, Kielce 2003, s.459 – 467.
 • Mirosław A. Michalski, Jubileusz 80 lecia zorganizowania Parafii Polskokatolickiej p.w. Narodzenia NMP w Toruniu oraz Uroczystości Patronalne, w: Rodzina 1 (1696), 2005, s. 8-9.
 • Mirosław A. Michalski, Wprowadzenie, w: Ella Hyciek, Przy studni filozofów, Bydgoszcz 2005, s. 8 -10.
 • Mirosław A. Michalski, W służbie Prawdy, Dobra, Piękna i nauki – Witołd Rubczyński jako filozof, w: Filozofia bliższa życiu, red. Paweł Czarnecki, II, Warszawa 2005, s. 92 – 102.
 • Mirosław A. Michalski, Ku urzeczywistnieniu idei Królestwa Bożego na Ziemi – wokół filozofii, etyki, pedagogiki Witołda Rubczyńskiego, w: Wyzwania filozoficzne i etyczne współczesnej edukacji, red. R. Czyżewski, B. Drozdowicz, Słupsk 2005, s. 38 – 48.
 • Mirosław A. Michalski, Człowiek – przyroda, bogactwa i zasoby naturalne w myśli etycznej Witołda Rubczyńskiego, w: : Filozofia w szkole VI Współczesne dylematy i wyzwania etyczne. red. B. Burlikowski Rechlewicz, Kielce 2005, s. 173 – 178.
 • Mirosław A. Michalski, Mikołaj Hajduczenia, Bóg – Człowiek- środowisko naturalne w Księgach Dydaktycznych Starego Testamentu w: Региональные проблемы экологии: пути решения, T. 2, Полоцк 2005, с.81 -83.
 • Mirosław A. Michalski Myśl Witołda Rubczyńskiego jako kontynuacja polskiej filozofii narodowej i romantycznego mesjanizmu, w: Międzynarodowe Studia Filozoficzne, 1/2005, s. 103-116.
 • Mirosław A. Michalski, Otfried Hoffe, Mała historia filozofii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, ss. 292, przekład Janusz Sidorek. w: Ruch Filozoficzny Tom LXII, nr 3/2005, s. 581 – 582, Toruń 2005.
 • Mirosław A. Michalski, Witołd Rubczyński jako pedagog i wychowawca – próba klasyfikacji w obrębie pedagogiki religijnej, inspiracje i cele. w: Filozofia wychowania jako wartość kultury, red. M. Kwapiszewska-Antas, Katedra Filozofii PAP, Słupsk 2006, s. 225-233.
 • Mirosław A. Michalski, Zło – jego przyczyny i sposoby przezwyciężania w myśli Witołda Rubczyńskiego, w: Edukacja Humanistyczna. Półrocznik myśli społeczno-pedagogicznej, nr 1 (14), 2006, Szczecin 2006, s. 121-130.
 • Mirosław A. Michalski, Miejsce edukacji ekologicznej w ramach kształcenia filozoficznego w świetle celów ogólnych zawartych w podstawach programowych dla nauczania filozofii w szkołach średnich, w: : Filozofia w szkole VII Współczesne kierunki filozoficzne. red. W. Rechlewicz, Kielce 2006, ss. 81-87.
 • Mirosław A. Michalski, Laicyzacja i ewangelizacja w kontekście kryzysu ekologicznego w: Sekularyzacja a ewangelizacja, red Ł. Kamykowski, Kraków 2006, s. 99 – 116.
 • Мирослав Михальский, Царство Божье в филоцофcко-етичецкой мыcли Вутольда Рыбчинcкого, w: Философия как самопонимание культуры и посриедник в диалоге культур, Белорусская наука, Минск 2006, s. 178-181.
 • Mirosław A. Michalski, Wychowanie do wolności w myśli Józefa Tischnera, w: Filozofia wobec problemów współczesnego świata, red. S. Konstańczak, M. Kwapiszewska-Antas, Słupsk 2007, s. 125-132.
 • Mirosław A. Michalski, Magdalena Zaporowicz, Aktualność myśli pedagogicznej Jana Jakuba Rousseau na przełomie wieków XX i XXI, w: Polska i świat na przełomie tysiącleci. Zeszyty Naukowe Toruńskiej Szkoły Wyższej, 1/2007. Toruń 2007 s. 125-136.
 • Mirosław A. Michalski, Witold Rubczyński jako historyk filozofii, w: Filozofia w kulturach krajów słowiańskich, red. A. Zachariasz, Z. Stachowski, Rzeszów 2007, s. 229-239.
 • Mirosław A. Michalski, Miła Kwapiszewska Antas, Chrześcijaństwo w:: Ekorozwój i Agenda 21. Interdyscyplinarny model kształcenia, (podręcznik) red. Piotr Pieczyński, Szczecin 2007, s.92-106.
 • Mirosław A. Michalski, Miła Kwapiszewska Antas, Bioetyka w: Ekorozwój i Agenda 21. Interdyscyplinarny model kształcenia, (podręcznik) red. Piotr Pieczyński, Szczecin 2007, s. 150-160.
 • Mirosław A. Michalski, Filozofia a nauki szczegółowe w myśli Witolda Rubczyńskiego, w: Wokół humanistycznych wartośći. Księga pamiątkowa w 70 rocznicę urodzin prof. Henryka Pilusia, red. T. Daszkiewicz, P. Czarnecki, Warszawa 2007, s. 243-256.
 • Mirosław A. Michalski, Mesjanizm Zygmunta Krasińskiego, w Parerga Międzynarodowe Studia Filozoficzne 1/2007, s. 227-234.
 • Mirosław A. Michalski, Andrzeja Towiańskiego mesjanizm polski, w: Parerga. Międzynarodowe Studia Filozoficzne 2/2007, s. 189-196.
 • Mirosław A. Michalski, Religia, jej funkcje i zadania a współczesne rozumienie wolności człowieka, w: Kondycja człowieka, red. Tadeusz Dzidek, Łukasz Kamykowski, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2007, s. 29-56.
 • Mirosław A. Michalski, Aktualność mesjanistycznego przesłania filozofii Witołda Rubczyńskiego, w: Etyka a współczesność, red. Roman Kozłowski, Karolina M. Cern, Poznań 2007, s.197-212.
 • Mirosław A. Michalski, Bogdan Skowroński, Kościół Polskokatolicki w kraju i na obczyźnie, w: Z.J. Winnicki , T. Dębowski (red.), Nierzymskokatolickie Kościoły chrześcijańskie we współczesnej Polsce,  Toruń 2007, s. 152-169.
 • Mirosław A. Michalski, Myśl filozoficzna i etyczna Witolda Rubczyńskiego, w: Filozofia słowiańska. Historia i współczesność, red. W. Słomski, Warszawa 2007, s. 75-85.
 • Mirosław A. Michalski, Marek Krzemieniewski, Praca jej wartość i znaczenie w Biblii, w: Biblia w kulturze europejskiej, red. W. Słomki, Warszawa 2007, s. 167-175, Katedra Filozofii, Wydział Psychologii, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie.
 • Mirosław A. Michalski, Magdalena Zaporowicz, Stowarzyszenie Azyl na Rzecz Pomocy Kobietom i Dzieciom Ofiarom Przemocy, w: Psychospołeczne i pedagogiczne aspekty przemocy, red. J. Wawrzyniak, Łodź 2007, s. 257-264.
 • Mirosław A. Michalski, Augusta Cieszkowskiego interpretacja dziejów a wychowawcze zadania Słowian w: Parerga. Międzynarodowe Studia Filozoficzne 3/2007, s. 153-164.
 • Mirosław A. Michalski, rec. Artur Piotrowicz, Poglądy filozoficzne Maurycego Straszewskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, ss. 82. w: Parerga. Międzynarodowe Studia Filozoficzne 3/2007, s. 211-212.
 • Mirosław A. Michalski, Krytyka mesjanizmu Cypriana Kamila Norwida, w: Parerga. Międzynarodowe Studia Filozoficzne 4/2007, s. 187-194.
 • Mirosław A. Michalski. Karola Libelta mesjanistyczna wizja filozofii narodowej, w:: Lumen Poloniae. Studia z filozofii polskiej 1/2007, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2007s. 83-94.
 • Mirosław A. Michalski, Kult Maryi w Kościele Polskokatolickim na przykładzie wybranych pieśni maryjnych, w: Muzyka religijna – między epokami i kulturami. T.1., red. Krystyna Turek, Bogumiła Mika, Katowice 2008, s. 203 – 221, wyd. Uniwersytet Śląski w Katowicach.
 • Mirosław A. Michalski, Odejście od obowiązkowego celibatu duchownych w Polskim Narodowym Kościele Katolickim i Kościele Polskokatolickim, w: Biskup-prezbiter-diakon.Perspektywa polskokatolicka i rzymskokatolicka, red. Jacek Jezierski, Olsztyn 2008, s. 55-65, wyd. Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne.
 • Mirosław A. Michalski, Bronisława Trentowskiego mesjanistyczna filozofia wychowania, w: Edukacja bez granic – mimo barier. Przestrzeń tworzenia, red. Agnieszka Czajkowska, Dorota Rondalska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2008, s.160-168.
 • Mirosław A. Michalski, Mesjanizm polski w okresie między powstaniowym – próba podsumowania i syntezy, w: Międzynarodowe Studia Filozoficzne 2/2008, s. 189-202, wyd. Katedra Filozofii, Wydział Psychologii, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie.
 • Mirosław A. Michalski, Magdalena Zaporowicz, Pedofilia jako przemoc seksualna wobec nieletnich. Typologia postaw i sprawców, w: Przemoc i agresja w szkole – próby rozwiązania problemu, red. Andrzej Rejzner, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Warszawa 2008, s. 453-463.
 • Mirosław A. Michalski, Aby umniejszyć zło – rzecz o idei melioryzmu w etyce profesora Witolda Rubczyńskiego, w: Filozofia w szkole. Filozofia polska XX wieku, red. Bronisław Burlikowski, Wojciech Rechlewicz, Kielce 2008, s. 103 – 114..
 • Mirosław A. Michalski, w: Kształtowanie osobowości – charakteru w myśli Witolda Rubczyńskiego, w: Wybrane zagrożenia rozwojowe dzieci i młodzieży, red A. Chudzik, wyd. WSHE w Łodzi, Łodź 2008 , s. 39-50.
 • Mirosław A. Michalski, Kult maryjny w Kościele Polskokatolicki, w: Maryja w wierze i życiu chrześcijan. Perspektywa polsko i rzymskokatolicka., red. Jacek Jezierski, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn 2008, s.47-68.
 • Mirosław A. Michalski, Mesjanizm Adama Mickiewicza, w: Parerga. Międzynarodowe Studia Filozoficzne 3/2008, s. 209-226, wyd. Katedra Filozofii, Wydział Psychologii, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie.
 • Mirosław A. Michalski, Wolność jako wartość w myśli Józefa Tischnera, w: Filozofia słowiańska na przełomie wieków, red. Wojciech Słomki, Katedra Filozofii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2008, s.133-142.
 • Mirosław A. Michalski, Poglądy etyczne Antoniego Kępińskiego, w: Filozofia wobec problemu globalizacji, red. Bogna Choińska, Stefan Konstańczak, Małgorzata Olech, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2008, s.197-209.
 • Mirosław A. Michalski, Mesjanizm Juliusza Słowackiego, w: Parerga. Międzynarodowe Studia Filozoficzne 4/2008, s. 105-116, wyd. Katedra Filozofii, Wydział Psychologii, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie.
 • Mirosław A. Michalski, Magdalena Zaporowicz, Terapia sprawców przemocy seksualnej wobec dzieci, w: Eine Philosophie Eine Welt Ein Mensach, red. Dariusz Pater, wyd. Europaische Akademie der Naturwissenschaften Hannover, Hanower 2008, s. 469 – 478.
 • Mirosław A. Michalski, Koncepcia slobody vo filozofii ks. Józefa Tischnera, w: Człowiek i filozofia, red. Dariusz Pater, wyd. Europejskie Kolegium Edukacyjne w Warszawie, Warszawa 2008, s. 365-387.
 • Mirosław A. Michalski, Magdalena Zaporowicz, Terapia sprawców przemocy seksualnej wobec dzieci na przykładzie wybranych krajów , w: Współczesna administracja. Zeszyty Naukowe Toruńskiej Szkoły Wyższej 5/2009, red. Anna Zaborowska, Toruń 2009, s. 225-239.
 • Mirosław A. Michalski, Pedagogika polskiego mesjanizmu, w: Nauczyciel wobec wyzwań współczesności. Doświadczenia – badania – koncepcje, red. E. Przygońska, I. Chmielewska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2009, s.241-260.
 • Мирослав Михальский, Еволюция политики охраны окружающей спеды в Польше и её роль в государственной политике в 1945-1997 годах. Отдельные аспиекты, в: Мирослав Михальский, Томаш Кучур, Польская системная трансформация. Отдельные политические и общецтвенно-правобые аспиекты. Сборник научных статей, Альтернатива, Брест 2009, с. 48-58.
 • Мирослав Михальский, Вопросы отношения политики и природоохранного законодательства – отдельные аспиекты, в: Мирослав Михальский, Томаш Кучур, Польская системная трансформация. Отдельные политические и общецтвенно-правобые аспиекты. Сборник научных статей, Альтернатива, Брест 2009, с. 59 – 66.
 • Mirosław A. Michalski, Magdalena Zaporowicz, Poglądy pedagogiczne J.J. Rousseau a współczesna edukacja, w: Navigare necesse est, red. Dariusz Patera, Remigiusz Król, Wydawnictwo naukowe Mega-Piast, Warszawa 2009, s.409-420.
 • Mirosław A. Michalski, Monika M. Kowalska, Organizacja Świadków Jehowy a edukacja – rozważania w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego, w: Edukacja nieustająca wyzwaniem społeczeństwa informacyjnego, red. Magdalena Gawrońska- Garstka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2009, s. 70-82.
 • Mirosław A. Michalski, Monika M. Kowalska, Bezpieczeństwo wód naturalnych w perspektywie terroryzmu ekologicznego – na podstawie powiatu toruńskiego, w: Edukacja nieustająca wyzwaniem społeczeństwa informacyjnego, red. Magdalena Gawrońska- Garstka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2009, s. 361 – 366.
 • Mirosław A. Michalski, Rodzina chrześcijańska w listach Św. Pawła Apostoła, w: Facerem veritatem in caritate, wyd. Signa Temporis, Podkowa Leśna 2009, s. 223-236.
 • Mirosław A. Michalski, O pocieszeniu jakie daje filozofia (w myśli Witołda Rubczyńskiego), w Lumen Poloniae. Studia z filozofii polskiej, 1/2010, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2010, s. 79-92.
 • Mirosław A. Michalski, Jeana Paul’a Sartre’a „tajemnica w pełnym blasku dnia” po latach, w: W stronę szczęścia. Ireneuszowi Marianowi Świtale księga pamiątkowa, red. Wojciech Słomski, Spółka Wydawnicza Heliodor, Warszawa 2010, s. 481-494.
 • Mirosław A. Michalski, Antoni Kępiński – studium osoby, w: Lumen Poloniae. Studia z filozofii polskiej 2/2010, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2010, s. 81-101.
 • Mirosław A. Michalski, Człowiek jako istota niedefiniowalna w myśli Antoniego Kępińskiego, w: Prace poświęcone śp. Ks. prof. zw. Zachariaszowi Łyko, T. I , Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2010, s.  559 – 581.
 • Mirosław A. Michalski, Koncepcja wolności w filozofii ks. Józefa Tischnera, w: Współczesna maska Meduzy., red. Stanisław Jerzy Włodowski, Elzbieta Sawa-Czajka, Wydawnictwo Toruńskiej Szkoły Wyższej, Toruń 2010, s. 305-333.
 • Mirosław A. Michalski, Wolność jako wartość w myśli filozoficznej Józefa Tischnera, w: Etyka solidarności. W 10 rocznicę śmierci ks. Józefa Tischnera, red. Wojciech Słomski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2010, s.  37- 46.
 • Mirosław A. Michalski, Elżbieta Sawa-Czajka, Polish Catholic Church -Ecumenical Contexts, w:  E-Theologos. Theological revue of Greek Cat holic Theological Faculty,  Volume 1, Number 2 / November 2010, Wyd. Versita, Warszawa 2010, s. 163-169.
 • Mirosław A. Michalski, Antoni Kepiński jako etyk, w: Filozofia słowiańska a tożsamość Europy, red. Wojciech Słomski,  Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2010, s. 213-253.
 • Mirosław A. Michalski, Etyczne konteksty kryzysu ekologicznego, w: Економичхий и социальний розвиток посткомунистичних держав в умовах глобализацйи. Збирник наукових праць Мижнаподной науково-практичной конфепенцйи, ред. П.М.Таланчук, П. Бромский, В. Абашек i inni, Універсітет “УКРАїНА” Ривне 2010, s. 180 -187.
 • Эльжбета Сава-Чайка, Mиpocльaв Mиxaльcкий Медиальные образы польских женщин в процессе перемен (1945 – 2009). Некоторые аспекты проблемы., w: Ежегодник 2010 Краснодарского регионального отделения Роццийского Философского общества. Образование, наука, культура в эпоху глобализации. Выпуск 1, ред. Н.Р. Туравиец, В. П. Грициенко, Н. Б. Зиковьева, С.А. Морозов, М. Тасич, Краснодарский госудапственный университет културы и искусцтва,   Краснодар 2010, сс.72-93.
 • Mirosław A. Michalski, Chrześcijańska koncepcja kształtowania osobowości w myśli Witolda Rubczyńskiego jako propozycja uniwersalnego modelu dla jednoczącej się Europy, w: Człowiek, religia, wychowanie, red. Mirosław Murat, Andrej Slodicka, Mieczysław Dudek, Krasnystaw 2011, s.111 – 121.
 • Mirosław A. Michalski, Człowiek w sytuacjach granicznych w myśli Antoniego Kępińskiego, w: Międzynarodowe Studia Filozoficzne 1/2011, s. 119-133, wyd. Katedra Filozofii, Wydział Psychologii, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie.
 • Mirosław A. Michalski, Dwa typy poznania człowieka w myśli Antoniego Kępińskiego Międzynarodowe Studia Filozoficzne 4/2011, s. 93-107, wyd. Katedra Filozofii, Wydział Psychologii, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie.
 • Mirosław A. Michalski, Mesjanizm w literaturze polskiej, w: Lumen Poloniae. Studia z filozofii polskiej 1/2011, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2011, s. 51-64.
 • Mirosław. A. Michalski, Mesjanizm w polskiej filozofii i literaturze w okresie międzypowstaniowym– przyczynek do dyskusji, w: Lumen Poloniae. Studia z filozofii polskiej 2/2011, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2011, s. 105-116.
 • Mirosław A. Michalski, Role of religion in shaping personalitycharacter in Witołd Rubczyńskis pedagogical thought, w: ВОЛИНСЬКІ НАУКОВІ СТУДІЇ, Науковий вісник Рівненського інституту ВНЗ „Відкритий міжнародний університет розвитку людини „Україна” 2012 рік № 1.(univerua.rv.ua/)
 • Mirosława. Michalski, Rola religii w kształtowaniu osobowościcharakteru w myśli pedagogicznej Witolda Rubczyńskiego w: Актуальні проблеми вітнізняної та всесвітньоїісторії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 23,Рівненській державній гуманітарній університет, Рівне 2012, s. 568 – 578.
 • Mirosław A. Michalski, Monika M. Kowalska, Wychowywać do polskości – ideologiczne podwaliny Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, w: Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury globalnej. od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań, red. Natalia Majchrzak, Andrzej Zduniak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2013, s. 425 – 434.
 • Mirosław A. Michalski, Monika M. Kowalska, Utylitarne wartości współczesnych systemów walki wręcz – w trosce o bezpieczeństwo lokalne, w: Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem. Infrastruktura krytyczna w procesie zarządzania w sytuacjach kryzysowych, red. Andrzej Gałecki, Anna Kurkiewicz, Stanisław Mikołajczak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2014, s. 465-473.
 • Mirosław A. Michalski, Biblijne uzasadnienie dla ratowania życia i ochrony zdrowia, w: Ratownictwo i ochrona na obszarach śródlądowych. Edukacja, prewencja, strategia, red. Marian Kopczewski, Joanna Farysej, Sebastian Niedźwiecki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2014, s. 267 – 280.
 • Mirosław A. Michalski, Miejsce religii w procesie socjalizacji, w: Innowacyjność w zarządzaniu edukacją, red. Leszek Pawelski, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych, Szczecinek 2015, s. 195 – 207.
 • Mirosław A. Michalski, Place of theistic-heteronomous ethics in education for security, w: Security indicators in social environment, red. Andrea Byrtusova, Łukasz Kister, Jagiellonian Instytut, Warszawa 2015, s. 87 – 96. ISBN 978-83-60559-05-5
 • Mirosław A. Michalski, Arkadiusz Zabrocki, Łukasz Kister Miejsce etyki i moralności w wychowaniu do bezpieczeństwa, w: Zarządzanie kryzysowe jako element systemu bezpieczeństwa narodowego – miejsce i rola służb ratowniczych, red. Marian Kopczewski, Marian Kryłowicz, Sebastian Niedźwiecki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu. Poznań 2015, ISBN 978-83-65096-13-5
 • Mirosław A. Michalski, Arkadiusz Zabrocki, Łukasz Kister, Planowanie obronne. Praktyczny wymiar realizacji strategii bezpieczeństwa narodowego, w: Zarządzanie kryzysowe jako element systemu bezpieczeństwa narodowego – miejsce i rola służb ratowniczych, red. Marian Kopczewski, Marian Kryłowicz, Sebastian Niedźwiecki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu. Poznań 2015, ISBN 978-83-65096-13-5
 • Mirosław Michalski, Leszek Kowalczyk Roman Jajczyk, Działalność pozazawodowa pracowników służb mundurowych na przykładzie Mundurowego Klubu Motorowego RP, w:  Sociálno-psychologikcé aspekty utvárania osobnosti príslušníkov ozbrojených síl, bezpečnostných a záchranných zborom. Zborník  vedeckých a odborných prác z medzinárodnej vedeck o – odbornej konferencje v Liptovskom Mikuláši, red.  Matúš Grega, Róbert Hurný, Zuzana Berníková, Akadémia Ozbrojených Síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši Katedra spoločenských vied a jazykov, Liptovski Mikuláš 2016, s. 115 – 124, ISBN 978-80-8040-519-9
 • Mirosław A. Michalski, Człowiek i jego rozwój w świetle encykliki Laduato Si w: Ecce Homo i o nim interdyscyplinarnie, red. Paweł Szczepańczyk, Wydawnictwo Unitas, Siedlce 2016, s. 86-103, ISBN 978-83-65414-17-5.
 • Mirosław A. Michalski, Uczyć i wychowywać – wprowadzenie do filozofii wychowania Antoniego Kepińskiego, w: Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутнiх фахівців, red. Потапчyк Е. М Хмельницький національний унііверцитет, Хмельницький 2016, YDK 37.015:159.9
 • Mirosław Michalski, Leszek Kowalczyk Roman Jajczyk, Michał Flieger, Norma personalistyczna jako fundament współczesnej securitologii, w: Riadenie bezpečnosti zložitých systémov 2016 Zborník  vedeckých a odborných prác, red.  Matúš Grega, Róbert Hurný, Zuzana Berníková, Akadémia Ozbrojených Síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši Katedra spoločenských vied a jazykov, Liptovský Mikuláš 2016, s. 261 – 267,  ISBN 978-80-8040-530-4
 • Mirosław Michalski, Leszek Kowalczyk Roman Jajczyk, Michał Flieger, Rola podejścia procesowego w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego przez jednostki samorządu terytorialnego, w: Riadenie bezpečnosti zložitých systémov 2016 Zborník  vedeckých a odborných prác, red.  Matúš Grega, Róbert Hurný, Zuzana Berníková, Akadémia Ozbrojených Síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši Katedra spoločenských vied a jazykov, Liptovský Mikuláš 2016, s. 128-132,  ISBN 978-80-8040-530-4
 • Mirosław Michalski, Leszek Kowalczyk Roman Jajczyk, Michał Flieger, Patriotyzm i nacjonalizm jako warianty identyfikacji społeczno-kulturowej, w: Riadenie bezpečnosti zložitých systémov 2016 Zborník  vedeckých a odborných prác, red.  Matúš Grega, Róbert Hurný, Zuzana Berníková, Akadémia Ozbrojených Síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši Katedra spoločenských vied a jazykov, Liptovský Mikuláš 2016, s. 188-193,  ISBN 978-80-8040-530-4
 • Mirosław Michalski, Leszek Kowalczyk Roman Jajczyk, Michał Flieger, Zarządzanie kryzysowe w Unii Europejskiej na podstawie dokumentów normatywnych, w: Riadenie bezpečnosti zložitých systémov 2016 Zborník  vedeckých a odborných prác, red.  Matúš Grega, Róbert Hurný, Zuzana Berníková, Akadémia Ozbrojených Síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši Katedra spoločenských vied a jazykov, Liptovský Mikuláš 2016, s. 261 – 267,  ISBN 978-80-8040-530-4
 • Mirosław A. Michalski, Wychować lekarza mądrego – Antoni Kępiński nauczyciel i wychowawca, w: PAIDEIA-drogą do uniwersalizmu w wychowaniu, red. Leszek Pawelski, Tadeusz Urbanek, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych, Szczecinek 2016, s. 293-302.

 Wystąpienia konferencyjne:

 • 12. 1996, Toruń, konferencja nt. Ekologia – Ekonomia – Etyka, referat: „Problem zagrożeń ekologicznych w społecznym nauczaniu Kościoła katolickiego.”
 • 04. 1997, Bydgoszcz, (WSP) konferencja nt. Decentralizacja – Regionalizacja – Ekologia, referat: „Edukacja ekologiczna w nauczaniu religii w szkole.”
 • 10 – 12. 09. 1997, Olsztyn (WSP), IV olsztyńskie Sympozjum Ekologiczne nt. Humanistyka – Przyrodoznawstwo – Technika w obliczu kryzysu biosfery., referat: „Organizacja Świadków Jehowy wobec problemu zagrożeń ekologicznych.”
 • 21 – 22. 04. 1998, Bydgoszcz, (WSP), konferencja nt. Ekologia – polityka – kultura. Społeczne przesłanki i przejawy kryzysu ekologicznego, referat: „Nowy Katechizm Kościoła Katolickiego wobec człowieka i środowiska przyrodniczego.”
 • 09. 1998, Toruń, (UMK, Instytut Filozofii), konferencja nt. Etyka środowiskowa – jej teoretyczne i praktyczne implikacje, referat:„Kryzys w etyce a etyka środowiskowa.”
 • 7 – 8. 09. 1999, Bydgoszcz, (WSP), konferencja nt. Kultura ekologiczna – Transformacja – Biznes., referat:„Edukacja ekologiczna w szkole w świetle założeń ekonomii proekologicznej.”
 • 10 – 11. 09. 1999, Kielce, (Akademia Świętokrzyska) konferencja nt. Filozofia w szkole, referat: „Religia i filozofia w szkole.”
 • 9 – 10. 1999, Kraków,(PAN), konferencja nt. Stworzyciel i przyroda w tradycji i myśli europejskiej., referat: „Opisy Stwórcy i stworzenia w Psalmach i ich znaczenie dla edukacji ekologicznej w procesie katechizacji.”
 • 24 – 25. 11. 1999, Częstochowa, (WSP), konferencja nt. Stan i perspektywy filozofii. Filozofia a przełom wieków, referat: „Stanowisko Organizacji Świadków Jehowy wobec filozofii u końca XX wieku.”
 • 8 – 10. 09. 2000, Olsztyn – Giżycko, (WSP), VI olsztyńskie Sympozjum Ekologiczne nt. Edukacja ekologiczna wobec wyzwań XXI wieku, referat: „Liturgia Mszy Świętej Kościoła Polskokatolickiego a edukacja ekologiczna.”
 • 21 –22. 09. 2001, Kielce, (Akademia Świętokrzyska), Międzynarodowa konferencja nt. Filozofia w szkole – filozofia jako podstawa nauczania i wychowania., referat: „Kto nie potrzebuje „mądrości tego świata?”
 • 20 – 21. 06 2002, Słupsk, (Pomorska Akademia Pedagogiczna), konferencja nt. Filozofia wychowania a wizje świata, referat: „Antropocentryczna wizja świata w tradycji judeochrześcijańskiej a edukacja ekologiczna.”
 • 16 – 19 09 2002 Siedlce , ( Akademia Podlaska w Siedlcach) I (VIII) Siedleckie Sympozjum Ekologiczne „Człowiek wobec wyzwań współczesności”, referat: „ Człowiek – Bóg – środowisko w księgach dydaktycznych Starego Testamentu.”
 • 21-22 09 2002 Kielce, (Akademia Świętokrzyska), Międzynarodowa konferencja nt. Filozofia w szkole, referat: „Filozofia i religia w szkole. Razem czy osobno.”
 • 19 -20 09 2003, Kielce, (Akademia Świętokrzyska), Międzynarodowa konferencja nt. Filozofia w szkole – Filozofia w życiu, referat: „Funkcje i zadania filozofii wg. Prof. Witolda Rubczyńskiego – filozofia a nauki szczegółowe.”
 • 20 – 21 05. 2004, Toruń,(UMK, Instytut Filozofii), konferencja nt. Tradycyjne i współczesne filozoficzne koncepcje zła, referat: „Aby umniejszyć zło – rzecz o idei melioryzmu w etyce profesora Witolda Rubczyńskiego.”
 • 24 – 25 06. 2004, Słupsk, (Pomorska Akademia Pedagogiczna), konferencja nt. Filozofia wychowania a wizje świata, referat: „Ku urzeczywistnieniu idei Królestwa Bożego na Ziemi – wokół filozofii,, etyki, pedagogiki Witołda Rubczyńskiego.”
 • 24 – 25 09 2004 Kielce, (Akademia Świętokrzyska), Międzynarodowa konferencja nt. Filozofia w szkole – współczesne dylematy i wyzwania etyczne, referat: „Człowiek – przyroda, bogactwa i zasoby naturalne w myśli etycznej Witołda Rubczyńskiego.”
 • 23 – 24. 11. 2004 Cieszyn (Katedra Kompozycji i Teorii Muzyki Instytut Muzyki Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie) konferencja nt. Polska muzyka religijna – miedzy epokami i kulturami, referat: „Kult Maryi w Kościele Polskokatolickim na przykładzie wybranych pieśni.”
 • 25 – 27 11 2004, Poznań, (Instytut Filozofii UAM, Poznańskie Towarzystwo Naukowe), Międzynarodowa konferencja nt. Etyka a współczesność, referat: „Aktualność mesjanistycznego przesłania Witołda Rubczyńskiego.”
 • 17- 18 03 2005, Opole, (Instytut Filozofii i Socjologii UO) konferencja nt. Filozofia w szkole. Funkcje, rola, znaczenie filozofii, referat: „Funkcje i zadania filozofii wg Witolda Rubczyńskiego – filozofia jako pocieszycielka.”
 • 19- 20 05 2005 Warszawa, (Katedra Filozofii, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie) Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Filozofia Polska i jej konteksty międzynarodowe, referat: „Myśl filozoficzna i etyczna Witolda Rubczyńskiego.”
 • 2 – 5. 06. 2005 w Boguchwale k/Rzeszowa, (Uniwersytet Rzeszowski), V Międzynarodowa Konferencja Filozofów Krajów Słowiańskich, NT. Filozofia w kulturach narodów słowiańskich, referat: „Witold Rubczyński jako historyk filozofii.”
 • 23 – 24 06. 2005, Słupsk (Pomorska Akademia Pedagogiczna, Wydział Edukacyjno Filozoficzny w Słupsku), IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa n.t. Filozofia wychowania a wizje świata,  referat: „Witołd Rubczyński jako pedagog i wychowawca– próba klasyfikacji w obrębie pedagogiki religijnej, inspiracje i cele.”
 • 5-8 .09. 2005, Jelenia Góra – Cieplice, (PRE) Doroczna ekumeniczna konferencja diakonijna, nt. „Pozyskiwanie środków Unii Europejskiej na działalność charytatywną” „Działalność diakonijna Parafii Polskokatolickiej w Toruniu.”
 • 2 – 4 09. 2005, Białoruś, Połock, (Państwowy Uniwersytet w Połocku), międzynarodowa konferencja na temat: Regionalne problemy ekologii „Człowiek – Bóg – środowisko w księgach dydaktycznych Starego Testamentu.”
 • 23 – 24 09. 2005, (Akademia Świętokrzyska), Międzynarodowa konferencja nt. Filozofia w szkole. Współczesne kierunki filozoficzne, referat: „Miejsce edukacji ekologicznej w ramach kształcenia filozoficznego w świetle celów ogólnych zawartych w podstawach programowych dla nauczania filozofii w szkołach średnich.”
 • 27-28 .09. 2005, Międzyzdroje, (Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie), konferencja naukowa n.t. Kultura współczesna wobec problemu zła, referat: „Zło – jego przyczyny i sposoby przezwyciężania w myśli Witołda Rubczyńskiego.”
 • 25 – 26. 10. 2005, Olsztyn – Gietrzwałd (UWM, ChAT, PAT), sympozjum Sakrament święceń „Odejście od obowiązkowego celibatu duchownych w Polskim Narodowym Kościele Katolickim i Kościele Polskokatolickim”
 • 16 – 17.11. 2005, Konin, (WSHE, Łódź). Konferencja nt. Społeczne i polityczne zagrożenia Polski w XX wieku, referat „Problem zagrożeń ekologicznych – rozważania w kontekście religijnym.”
 • 17 – 18. 11. 2005, Mińsk (Białoruś). Konferencja międzynarodowo nt.. Духовное наследие народов Центральной и Восточной Европы в контексте современного межцивилизационного диалога, referat nt. „Królestwo Boże w myśli filozoficzno etycznej Witolda Rubczyńskiego.”
 • 22 -23. 11. 2005  Kraków,( PAT MIE, PRE) , Międzynarodowa Sesja Ekumeniczna nt. Laicyzacja i ewangelizacja. , referat: „Laicyzacja i ewangelizacja w kontekście kryzysu ekologicznego.”
 • 03.2006, Warszawa (Katedra Filozofii, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania ), Międzynarodowe Sympozjum Naukowe poświęcone osobom Wielkich Nauczycieli Filozofii: Władysławowi Tatarkiewiczowi z racji 120 r. urodzin oraz Tadeuszowi Kotarbińskiemu z racji 120 r. urodzin, referat: „Filozofia jako pocieszycielka.”
 • 05. 2006, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski(Wydział Nauk społecznych, Instytut Studiów Międzynarodowych) konferencja nt. Nierzymskokatolickie Kościoły chrześcijańskie we współczesnej Polsce, referat nt: „Kościół Polskokatolicki w kraju i na obczyźnie.”
 • 11 – 12 05 2006 Wodzisław Śląski (WSHE, Łodź), konferencja nt. Współczesne zagrożenia rozwojowe dzieci i młodzieży – 1-sze Wodzisławskie spotkania pedagogiczne, referat nt. „Problem kształtowania osobowości – charakteru w myśli Witołda Rubczyńskiego.”
 • 29 – 30. 05. 2006 Warszawa, (Katedra Filozofii, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania ), Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. W kręgu filozofii krajów słowiańskich , referat nt. „Idea wolności w filozofii ks. prof Józefa Tischnera.”
 • 1-3. 06 2006, Toruń/Ciechocinek (UMK, Instytut Politologii, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Instytut Filozofii), konferencja nt. Kultura współczesna w poszukiwaniu wolności. Filozofia, polityka i religia w trosce o wolność, referat nt. „Chrześcijańska koncepcja wolności w myśli ks. prof. Józefa Tischnera.”
 • 06.2006, Sieradz (WSHE w Sieradzu), konferencja nt. Psychospołeczne i pedagogiczne problemy zjawiska przemocy, referat nt. „Azyl – Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Kobietom i Dzieciom Ofiara Przemocy w Rodzinie w Toruniu.”
 • 22-23.06.2006, Słupsk (PAP, Słupsk), V Ogólnopolska Konferencja Naukowa, nt Filozofia wychowania a wizje świata, referat nt. „Wychowanie do wolności w myśli Józefa Tischnera.”
 • 09. 2006, Kielce (Akademia Świętokrzyska), Międzynarodowa konferencja nt. Filozofia w szkole. Filozofia polska XX wieku, referat nt: Antropologiczne poglądy Antoniego Kepińskiego na tle współczesnej myśli filozoficznej.
 • 09. 2006, Bydgoszcz (PRE, Oddział Pomorsko-Kujawski), Sympozjum nt. „Biblia – Słowo prawdy”, referat nt. „Słowo Boże jego wartość i wskazania(w kontekście zaistniałych kryzysów).
 • 26-27 09 2006, Międzyzdroje, (WSH, TWP w Szczecinie)Konferencja naukowa nt. Sens życia, sens śmierci – graniczne doświadczenia człowieka, referat nt: „Śmierć jako koniec ludzkiego życia w pismach organizacji Świadków Jehowy”.
 • 11.2006, Kraków, (PAT MIDE, PRE) , Międzynarodowa Sesja Ekumeniczna nt. Kondycja człowieka, refertrat nt: „Religia, jej funkcje i zadania a współczesne rozumienie wolności człowieka”.
 • 26-27.02.2007, Gietrzwałd. Ekumeniczna Konferencja Naukowa nt: Najświętsza Maryja Panna w wierze i życiu chrześcijańskim. Perspektywa Polsko i Rzymskokatolicka, referat nt. „Kult Maryjny w Kościele Polskokatolickim”
 • 18-19 V 2007 Pobierowo (Uniwersytet Szczeciński PTF Oddział Szczeciński) I Ogólnopolska Konferencja „Współczesna Psychologia Moralna” referat nt. „Człowiek w sytuacjach granicznych w myśli Antoniego Kępińskiego”
 • 24-25. 05. 2007, Warszawa Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Międzynarodowa Konferencja naukowa pt Filozofia słowiańska – historia i współczesność, referat nt. „Antonii Kępiński – życie i twórczość.”
 • 27-29. 05. 2007, Akademia Podlaska w Siedlcach, Siedleckie Towarzystwo naukowe, Chlewiska k/Siedlec, sympozjum naukowe nt Meandry Funkcjonowania Szkolnictwa Wyższego w Polsce po roku 1990, referat nt. „Poglady pedagogiczne J.J. Rousseau a współczesna edukacja”.
 • 05. 2007. Warszawa Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, II Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa nt: Agresja w szkole. Próby rozwiązania problemu. Referat nt. Przemoc seksualna wobec dzieci-typologia postawa i sprawców.
 • 1-3 06. 2007, Boguchwała k. Rzeszowa (Uniwersytet Rzeszowski Instytut Filozofii)VI Międzynarodowa Konferencja Filozofów Krajów Słowiańskich nt. Poznanie teoretyczne a prawda, referat nt. Dwa typy poznania człowieka w myśli Antoniego Kępińskiego
 • 06.2007, Sieradz, WSHE, Konferencja nt. Społeczno Prawny system przeciwdziałania przemocy. Referat Terapia sprawców przemocy seksualnej wobec dzieci – na przykładzie wybranych krajów
 • 21 – 22 06 2007 Słupsk, Akademia Pomorska, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Filozofia wychowania a wizje świata , referat nt Poglądy etyczne Antoniego Kępińskiego.
 • 09.2007, Lublin, (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji) Międzynarodowa Konferencja Pedagogiczna nt. Człowiek w procesie wychowania. Współczesne dylematy pedagogiczne, referat nt Augusta Cieszkowskiego interpretacja dziejów a wychowawcze zadania Słowian
 • 23-26. 2007, Zakopane, V Międzynarodowa Konferencja naukowa „Edukacja XXI wieku”, referat nt. Bronisława Trentowskiego mesjanistyczna filozofia wychowania.
 • 2-3 04. 2008, Szczecin (USz), Katedra Filozofii Chrześcijańskiej, Katedra Egzegezy i Teologii Nowego Testamentu, Konferencja nt. Nadzieja i zagrożenia sekularyzacji, referat nt.: Sekularyzacja a bezpieczeństwo ekologiczne we współczesnym świecie.
 • 8-9.04. 2008, Licheń, WSHE Łodź, Oddział zamiejscowy Konin, konferencja nt. Nauczyciel, wychowawca, terapeuta. Problemy, zagrożenia, metody pracy, referat nt. Pedagogika polskiego mesjanizmu  
 • 18 04. 2008, Warszawa Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wydział Psychologii katedra Filozofii, , Międzynarodowa Konferencja naukowa pt. Twórca Szkoły Lwowsko –Warszawskiej. W 7. rocznice śmierci Kazimierza Twardowskiego referat nt. Kazimierz Twardowski i Witold Rubczyński – intelektualiści przyjaciele.
 • 22-25 04. 2008, Piła – Płotki, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile, IV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, Edukacja dla bezpieczeństwa, referat nt. Edukacja dla bezpieczeństwa w Organizacji Świadków Jehowy
 • 29-30.05. 2008, Warszawa Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wydział Psychologii Katedra Filozofii, Międzynarodowa Konferencja naukowa pt. Filozofia słowiańska na przełomie wieków.
 • 11.2008, Bydgoszcz, XXVII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, referat nt. Rodzina chrześcijańska dzisiaj – w nauczaniu Świętego Pawła Apostoła.
 • 21-23 10. 2009r, Zakopane, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu,VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Edukacja XXI wieku, referat nt „ Organizacja Świadków Jehowy w edukacja – rozważania w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego”.
 • 21-23 10. 2009, Zakopane, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Bezpieczeństwo. Świat-Europa-Polska. Terroryzm a bezpieczeństwo jednostki. Referat nt. „Bezpieczeństwo wód naturalnych w perspektywie terroryzmu ekologicznego – na przykładzie powiatu toruńskiego”.
 • 02.2010, Warszawa, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wydział Psychologii Katedra Filozofii, Międzynarodowa Konferencja naukowa pt. Etyka solidarności. W 10 rocznicę śmierci Józefa Tischnera, referat nt.. „Wolność jako wartość w myśli filozoficznej Józefa Tischnera”.
 • 21-22.04.2010, Riwne (Ukraina), Międzynarodowa konferencja nt. Економичхий и социальний розвиток посткомунистичних держав в умовах глобализацйи, referat nt. Etyczne aspekty kryzysu ekologicznego.
 • 04.2010r, Częstochowa – Jasna Góra, I Światowy Dzień Świętosławy, referat nt. Początki chrześcijaństwa na ziemiach polskich. Spór o tradycje – chrześcijaństwo obrządku słowiańskiego.
 • 27-28. 05. 2010, Warszawa, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wydział Psychologii Katedra Filozofii, Międzynarodowa Konferencja naukowa pt. Filozofia słowiańska a tożsamość europejska, referat nt. „Polska filozofia narodowa”.
 • 10.2010, Toruń, Toruńska Szkoła Wyższa, Konferencja  nt. Współczesna maska Meduzy, referat: „Koncepcja wolności w filozofii ks. prof. Józefa Tischnera”.
 • 01.2011, Toruń, Dom Muz, Konferencja nt. Zwierzęta w religiach, referat: Miejsce i rola zwierząt w tradycji chrześcijańskiej.
 • 18-19. 03. 2011 r., Riwne (Ukraina), Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Otwarty Międzynarodowy Uniwersytet Rozwoju Człowieka „Ukraina”, Konferencja nt. Naród, język oraz kultura: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, referat nt.  Rola religii w kształtowaniu osobowości – charakteru w myśli pedagogicznej Witolda Runczyńskiego.
 • 26-27. 05. 2011, Warszawa, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Wydział Psychologii Katedra Filozofii, Międzynarodowa Konferencja naukowa pt. Filozofia słowiańska. Jedna czy wiele filozofii, referat nt. Mesjanizm w filozofii polskiej
 • 12. 2011, Bydgoszcz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Edukacji Muzycznej, Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Kolęda w polskiej edukacji muzycznej, muzyka – zajęcia artystyczne – szkolne zespoły muzyczne., referat nt. W harmonii z Bogiem Stwórca, drugim człowiekiem i całym stworzeniem – ekologiczny wymiar kolęd.
 • 02. 2012, Toruń, Komitet Obrony Zwierząt i Edukacji Ekologicznej, Dom Muz, II panel dyskusyjny “Zwierzęta w religiach”, na temat “Klonowanie, zmieniając istotę natury”, referat nt. Chrześcijanin wobec klonowania.
 • 28 – 30. 09. 2012, Szczecin, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Filozofii, Zakład Etyki Praktycznej, Konferencja nt. „Takie jak my”, referat: Status zwierząt w chrześcijaństwie – w poszukiwaniu poglądu biblijnego
 • 17-19. 10. 2012. Zakopane, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, X Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja XXI wieku”, referat nt. Edukacja religijna jako ważny element przekazu kulturowego – w kontekście zagrożenia bezpieczeństwa.
 • 29-30 11. 2012, Poznań, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, Konferencja naukowa: Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem pt. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych w teorii i w praktyce, referat nt. Sekularyzacja i laicyzacja w kontekście zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego w Europie i w świecie.
 • 04. 2013, Lublin, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, konferencja nt Rodzina wobec współczesnych wyzwań, referat:. Małżeństwo w prawie Kościoła Polskokatolickiego.
 • 25 – 27 września 2013,Tarnowskie Góry, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy, pt. Człowiek – Społeczeństwo – Państwo w sytuacjach kryzysu. Referat nt. Bezpieczeństwo kulturowe emigrantów polskich w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w kontekście powstania Polskiego Narodowego Kościoła katolickiego w USA.
 • 23-25 października 2013 Zakopane, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Edukacja XXI wieku nt. Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury globalnej. od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań, referat nt. Wychowywać do polskości – ideologiczne podwaliny Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.
 • 4 – 6 12. 2013, Zakopane, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem” pt. Infrastruktura krytyczna w procesie zarządzania w sytuacjach kryzysowych – zabezpieczenie logistyczne, referat nt. Utylitarne wartości współczesnych systemów walki wręcz – w trosce o bezpieczeństwo lokalne.
 • 06. 2014, Poznań, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Ratownictwo i ochrona środowiska na obszarach śródlądowych. Edukacja, prewencja i strategia, referat nt. Biblijne uzasadnienie dla ratowania życia i ochrony zdrowia.
 • 17 – 18 czerwca 2014, Poznań, Fundacja na Rzecz Czystej Energii, I Konferencja Naukowa nt Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego polski a ochrona środowiska, referat nt. W poszukiwaniu teistyczno – heteronomicznych podstaw działań proekologicznych
 • 11. 2014 Przysiek k. Torunia, Kujawsko – Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie SALUTARIS, Konferencja poświecona bezpieczeństwu na poziomie lokalnym, referat nt. Społeczne i etyczne problemy bezpieczeństwa.
 • 03 – 05. 12. 2014, Zakopane, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem”, p.t. jednostki, grupy i społeczeństwa, referat nt. Czy Bóg może być gwarantem bezpieczeństwa ? Miejsce religii w procesie budowania bezpieczeństwa.
 • 23 – 27. 02. 2015 r, Słowacja Loptivsky Mikulas, Akadémia Ozbrojených Síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši Katedra spoločenských vied a jazykov,, konferencja międzynarodowa nt. „Riadenie bezpecnosti zlozitych systemom – Kierowanie złożonymi systemami bezpieczeństwa”.
 • 10 czerwca 2015, Poznań, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zarządzanie kryzysowe jako element systemu bezpieczeństwa narodowego – miejsce i rola służb ratunkowych”, referat. nt.  Miejsce etyki i moralności w wychowaniu do bezpieczeństwa
 • 22-23 październik 2015, Liptovský Mikuláš, Słowacja, Akadémia Ozbrojených Síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši Katedra spoločenských vied a jazykov,, Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Social and psychological aspects of personality development within armed forces, security and rescue corps, referat Miejsce religii w wychowaniu do bezpieczeństwa – perspektywa chrześcijańska.
 • 2-4.grudnia 2015, Gniew, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „PARADYGMATY BADAŃ NAD BEZPIECZEŃSTWEM” pt. „Bezpieczeństwo na początku XXI wieku – wyzwania, szanse i zagrożenia”, referat nt. Bezpieczeństwo w świetle encykliki Laudator Si
 • 11 grudnia 2015, Warszawa Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, konferencja nt. „Ecce Homo”- i o nim interdyscyplinarnie”., referat na temat: Człowiek i jego przyszłość – kondycja w świetle encykliki Laduato Si
 • 22-26. 02. 2016, Liptovský Mikuláš, Akadémia Ozbrojených Síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši Katedra spoločenských vied a jazykov, Międzynarodowa konferencja naukowa nt. Riadenie bezpecnosti zlozitych systemov, referat nt. Norma personalistyczna jako fundament wspólczesnej securitologii
 • 14-15 04. 2016, Siedlce, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat: Wojna i bezpieczeństwo militarne. Perspektywa teoretyczno-metodologiczna, referat nt. Czy możemy mówić o wojnie religijnej?
 • 20-21. 04. 2016, Ukraina, Chmielnicki Uniwersytet Narodowy, Konferencja międzynarodowa nt. Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців» / Аktualne problemy teorii i praktyki psychologiczno-pedagogicznego przygotowania przyszłych ekspertów, referat nt.  Uczyć i wychowywać – wprowadzenie do filozofii wychowania Antoniego Kepińskiego.
 • 06. 2016, Warszawa Wyższa Szkoła Menadżerska, Międzynarodowa Konferencja nt. Współczesne konflikty – źródła i aspekty globalne, międzynarodowe, regionalne, lokalne, referat mt. Funkcje i zadania religii w kontekście dyskusji o współczesnych zagrożeniach i konfliktach
 • 06.2016, Poznań, Fundacja na Rzecz Czystej Energii, Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego Polski a ochrona środowiska, referat nt. Antropocentryzm jako źródło działań na rzecz bezpieczeństwa ekologicznego i energetycznego
 • 06. 2016, Poznań, III Ogólnopolska konferencja naukowa dla studentów i młodych pracowników naukowych nt. „Organizacja służb ratowniczych w sytuacjach kryzysowych – planowanie, reagowanie, profilaktyka”, referat nt: Etyczne aspekty działań ratowniczych.
 • 17-18. 11. 2016, Warszawa. Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie, Wyższa Szkoła Zdrowia i Pracy Socjalnej w Bratysławie, 2nd Social Pathology Among Youth in Europe (SPAY-EY) and $th SPAY International Conference, referat nt. Chrześcijańska perspektywa aksjologicznych podstaw przeciwdziałania i zwalczania patologii.
 • 11.2016, Bydgoszcz, Uniwersytet Kazimierza wielkiego, Instytut Nauk Politycznych, Konferencja nt. Społeczno-kulturowe czynniki kształtowania potencjału rozwojowego regionu kujawsko-pomorskiego, referat nt. W poszukiwaniu miejsca religii w procesie kształtowania potencjału rozwojowego regionu kujawsko-pomorskiego.
 • 7-9.12. 2016, Toruń, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu I Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa pod hasłem W trosce o bezpieczne jutro – reminiscencje i zamierzenia, referat nt. Pytanie o miejsce religii w procesie budowania bezpieczeństwa w świecie w kontekście problemu jej definicji.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij