Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Kształcenie w Szkole Doktorskiej ChAT odbywa się w następujących dyscyplinach naukowych

 • w zakresie nauk teologicznych w dyscyplinie nauki teologiczne;
 • w zakresie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.

Program Kształcenia w Szkole Doktorskiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie realizowany jest w dyscyplinie nauki teologiczne oraz w dyscyplinie pedagogika i umożliwia zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia badań zwieńczonych złożeniem rozprawy doktorskiej w zakresie teologii lub pedagogiki oraz przygotowanie do podjęcia roli badacza i nauczyciela akademickiego. Jest nowoczesną, spersonalizowaną propozycją rozwoju ścieżki kariery naukowej.

PROGRAM KSZTAŁCENIA OBEJMUJE PIĘĆ MODUŁÓW:

 1. MODUŁ SPECJALISTYCZNY – umożliwiający zdobycie pogłębionej wiedzy obejmującej światowy dorobek dyscyplin: nauki teologiczne i pedagogika oraz szeregu umiejętności kognitywnych związanych z krytyczną analizą rezultatów badań, innowacyjnym rozwiązywaniem złożonych problemów edukacyjnych, działalnością ekspercką oraz badawczą;

Moduł stwarza okazję do pogłębienia wiedzy w zakresie tematyki rozprawy doktorskiej oraz obszarów pokrewnych. Ukazuje aktualnie podejmowane kierunki eksploracji naukowych i toczące się na ich temat dyskusje. Przedstawia wiodące ośrodki naukowe i ich najnowsze osiągnięcia badawcze oraz publikacyjne.

Planowane zajęcia:

 • Współczesne paradygmaty w naukach teologicznych oraz społecznych;
 • Wykłady wybitnych badaczy w danej dyscyplinie i profesorów wizytujących
 1. MODUŁ METODOLOGICZNY – związany z budowaniem specjalistycznego warsztatu metodologicznego umożliwiającego projektowanie i prowadzenie badań naukowych, indywidualnych i zespołowych, także w środowisku międzynarodowym;

Moduł przygotowuje w sposób praktyczny do świadomego wyboru orientacji badawczej i projektowania własnego warsztatu badawczego, z akcentem położonym na różnice metodologiczne istniejące w obszarze nauk teologicznych, humanistycznych i społecznych. Wprowadza w instytucjonalne reguły prowadzenia badań, w tym reguły przygotowywania wniosków o granty badawcze. Wyposaża w umiejętności niezbędne do planowania samodzielnych i zespołowych działań badawczych. Przygotowuje do analizy materiału badawczego (jakościowej oraz ilościowej), do upowszechniania wyników badań, w tym do tworzenia wysokiej jakości publikacji naukowych.

Planowane zajęcia:

 • Pisanie akademickie
 • Technologie informatyczne w pracy naukowej
 • Przygotowanie aplikacji grantowych;
 • Zarządzanie projektami – zajęcia warsztatowe;
 • Badania naukowe w praktyce;
 • Metody badawcze w naukach teologicznych
 • Metody badawcze w naukach społecznych
 • Wizualizacja i interpretacja danych
 • Komunikowanie wyników badań;
 • Techniki akademickiej wymiany myśli;
 • Etyka pracownika nauki
 • Etyka badań naukowych i ochrona własności intelektualnej
 1. MODUŁ KOMPETENCJI AKADEMICKICH, ZAWODOWYCH I SPOŁECZNYCH – umożliwiający zdobycie szeregu umiejętności związanych z rozwojem kariery naukowej; moduł budowany na nowoczesnej koncepcji dydaktyki akademickiej, umożliwiający przygotowanie do pracy dydaktycznej ze studentami, kształtujący także umiejętności miękkie nauczyciela akademickiego: wrażliwość dla różnorodności, dialogiczność i zrozumienie potrzeb osób o odmiennych sposobach myślenia i rozumienia rzeczywistości społecznej;

Planowane zajęcia:

 • Szkoła wyższa jako organizacja i instytucja edukacyjna
 • Dydaktyka szkoły wyższej: nauczanie jako relacja interpersonalna; metody i formy kształcenia; udzielanie informacji zwrotnej i ocenianie; refleksja i ewaluacja własnej pracy nauczycielskiej, współpraca między nauczycielami akademickimi; praca ze studentami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi
 • Praktyki zawodowe (w wymiarze min. 60 godzin w każdym roku studiów): tworzenie programu zajęć, sylabus, prowadzenie zajęć, hospitacje koleżeńskie.
 1. MODUŁ PRACY NAD OSIĄGNIĘCIEM NAUKOWYM

Moduł ma na celu umożliwienie współpracy pomiędzy doktorantem a promotorem lub promotorami oraz w gronie doktorantów, ukierunkowanej na powstanie rozprawy doktorskiej.

Planowane zajęcia:

 • Cykliczne spotkania indywidualne z promotorem lub promotorami (tutoring);
 • Seminarium doktoranckie w formie otwartych, dyskusyjnych spotkań osadzonych w obszarze tematycznym dyscyplin oraz w oparciu o prezentacje koncepcji rozprawy doktorskiej (z udziałem promotorów).
 1. MODUŁ KOMPETENCJI KULTUROWYCH – umożliwiający zdobycie wiedzy z zakresu różnorodności religijnej, uczestniczenie w dyskursie społecznym związanym z prawami człowieka, szacunkiem dla odmienności religijnej i światopoglądowej.

Planowane zajęcia:

 • Prawa i wolności człowieka w dyskursie naukowym i społecznym
 • Dialog kultur i religii w świecie współczesnym. Możliwości i bariery

W ramach poszczególnych modułów Doktorantowi oferowane są kursy, konferencje, seminaria i gościnne wykłady zapraszanych wybitnych naukowców oraz inne aktywności, z których może skorzystać przy budowaniu Indywidualnego Planu Badawczego umożliwiającego osiągnięcie efektów kształcenia przewidzianych dla Szkoły Doktorskiej ChAT.

PROFIL ABSOLWENTA

Program Kształcenia oferowany w Szkole Doktorskiej ChAT w dyscyplinie nauki teologiczne oraz pedagogika umożliwia Absolwentowi zbudowanie opartego na szerokim zapleczu teoretycznym warsztatu pracy naukowej, pozwalającego na dalszą samodzielną pracę naukowo-badawczą.

Absolwent ma pogłębioną znajomość światowego dorobku teologii i pedagogiki oraz ich paradygmatycznych i metodologicznych podstaw; opanował warsztat badawczy w stopniu umożliwiającym twórcze stosowanie metod, technik i narzędzi badawczych; znajomość języka obcego nowożytnego umożliwia mu funkcjonowanie w międzynarodowym środowisku naukowym. Zrealizowanie przez Absolwenta zaawansowanych studiów i badań czyni go wysokiej klasy specjalistą w wybranym przez niego obszarze dyscypliny naukowej.

Zdobyta wiedza merytoryczna i kompetencje badawcze oraz nawiązane w trakcie realizacji programu kształcenia kontakty naukowe i współpraca z badaczami w kraju i za granicą, dają Absolwentowi możliwość uzyskania wysokiej pozycji także na rynku pracy innym niż akademicki.

Podanie o zaliczenie aktywności realizowanej poza SD ChAT w ramach programu doktorskiego

Podanie o zaliczenie aktywności realizowanej poza SD ChAT w ramach programu doktorskiego

Rejestracja do Szkoły Doktorskiej odbywa się poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów od 1 czerwca 2020 r. Do postępowania kwalifikacyjnego może zostać dopuszczona osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny oraz posiada predyspozycje do pracy naukowej. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia składa w rektoracie ChAT następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie od roku akademickiego 2020/2021 do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie:
 • poświadczoną przez Akademię kopię odpisu dyplomu magisterskiego lub równorzędnego, przy czym osoby kończące studia II stopnia bądź jednolite studia magisterskie w tym samym roku, w którym ubiegają się o przyjęcie na studia, mogą przedłożyć zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z informacją o ocenie, z którą zostanie wystawiony dyplom ukończenia studiów,
 • zgodę opiekuna naukowego na opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej zgodnie z załącznikiem nr 1 do podania o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej ChAT,
 • informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych określona w załączniku nr 2 do podania o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej ChAT
 • opis osiągnięć określonych w załączniku nr 3 do podania o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej ChAT,
 • zaświadczenia potwierdzające dodatkowe kwalifikacje,
 • aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • w przypadku studiów w zakresie nauk teologicznych – rekomendację właściwej władzy kościelnej.

Harmonogram rekrutacji

 • Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów – 1 czerwca 2020
 • Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia – 17 sierpnia – 3 września 2020
 • Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych – 3 września 2020
 • Ogłoszenie wyników I etapu rekrutacji – 10 września 2020
 • Rozmowy kwalifikacyjne – 17 września 2020
 • Ogłoszenie listy rankingowej – 17 września 2020
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji – 17 września 2020

Wykaz opiekunów naukowych ChAT w zakresie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika

prof. dr hab. Elżbieta Czykwin dr hab. Marzanna Kielar, prof. ChAT dr hab. Stefan T. Kwiatkowski, prof ChAT ks. dr hab. Mirosław Michalski, prof. ChAT ks. dr hab. Bogusław Milerski, prof. ChAT prof. dr hab Renata Nowakowska-Siuta dr hab. Agnieszka Piejka, prof. ChAT dr hab. Marek Piotrowski, prof. ChAT prof. dr hab. Tadeusz Jacek Zieliński

wróć do góry Skip to content

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij