Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Edyta Januszewska

dr hab. Edyta Januszewska, prof. ChAT

Pracownik

Imię i nazwisko: 
Edyta Januszewska
Stanowisko: Profesor Uczelni
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych, Katedra Dydaktyki i Pedagogiki Porównawczej
E-mail: e.januszewska@chat.edu.pl
Kariera naukowa:

 • habilitacja: doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, 2020, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • doktorat: doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, 2008, Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
 • magisterium: magister pedagogiki specjalnej w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, 1999, Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej M. Grzegorzewskiej w Warszawie

Zainteresowania naukowe i badawcze:

 • Migracje, dzieci wojny, dzieci żołnierze, dzieci uchodźcy
 • Procesy migracji
 • Proces akulturacji imigrantów w Polsce
 • Dzieci uchodźcy w polskiej szkole
 • Sytuacja dzieci uchodźców w krajach europejskich
 • Dzieci uchodźcy w krajach Bliskiego Wschodu

Granty i projekty badawcze:

 • Tytuł projektu: „Women on the Move” (Action nr CA19112) realizowany przez European Cooperation in Science & Technology (COST), (członek projektu), Short Term Scientific Missions (STSM) – członek decyzyjny panelu wewnątrz COST, 09.2020-09.2024.
 • Tytuł projektu: „Podnoszenie kwalifikacji nauczycielskich w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych”, realizowanym na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW, w ramach konkursu nr RPMA.10.03.04-IP-14-004/15, Działanie 10.3. Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych, RPO WM 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (członek projektu), 2016-2017.
 • Tytuł projektu: „Zatrudnienie w Polsce imigrantów/mniejszości etnicznych 2011-2013 oraz wpływ zjawisk emigracyjnych i imigracyjnych na rynek pracy”; realizowany przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich przy udziale IBC GROUP Central Europe Holding S.A. (nr ogłoszenia o przetargu nieograniczonym: ZPC/45/1.13/2013); (ekspert i członek zespołu badawczego), 2013-2014.
 • Tytuł projektu: „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim”, nr 09.02.00-14-055/11, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach), (ekspert w ramach projektu) 09.2012-12.2012.

Projekty realizowane w ramach funduszy badań statutowych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

Badania pedagogiczno-etnograficzne w obozach dla uchodźców syryjskich w Libanie (kierownik projektu) (okres realizacji 17.09.2017-17.10.2017).

 • „Polscy uchodźcy w Wielkiej Brytanii. Doświadczenia biograficzne na podstawie wywiadów narracyjnych”, badania jakościowe (wywiady pogłębione) z polskimi Sybirakami w UK (Londyn, Slough), (kierownik projektu) (okres realizacji styczeń-marzec 2014).
 • „Biograficzny proces uczenia się polskich imigrantów w Kanadzie” obejmujący wywiady pogłębione z polskimi imigrantami w Winnipegu (prowincja Manitoba). Wsparcie merytoryczne Kongresu Polonii Kanadyjskiej okręgu Manitoba (kierownik projektu) (okres realizacji 3-25.08.2013).
 • „Biograficzny proces uczenia się uchodźców” (kierownik projektu), BSTP 12/12-I (okres realizacji 2012-2013).
 • „Dziecko inne kulturowo w Polsce. Pedagogiczne studium zakorzeniania” (kierownik projektu), BST nr 3/10-I (okres realizacji 2010-2012).

Granty finansowane z innych funduszy:

 • Grant Polonia Aid Foundation Trust (Londyn) na przeprowadzenie kwerendy archiwalnej w Londynie na temat: „Polscy uchodźcy w Wielkiej Brytanii. Doświadczenia biograficzne na podstawie wywiadów narracyjnych” (okres realizacji 01.2014-03.2014).

Osiągnięcia naukowe (nagrody, wyróżnienia za działalność naukową):

 • Srebrny medal za długoletnią służbę nadany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, 17.09.2020.
 • Nagroda indywidulana II stopnia, 2020; Rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie; kategoria: działalność naukowa.
 • Wyróżnienie w VII konkursie na prace badawcze z pedagogiki społecznej; 2011; Łódzkie Towarzystwo Naukowe; za monografię: Dziecko czeczeńskie w Polsce. Między traumą wojenną a doświadczeniem uchodźstwa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.
 • Nagroda indywidualna III stopnia, 2010; Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie; kategoria: działalność naukowa.

Pełnione funkcje, w tym przynależność do stowarzyszeń naukowych:

 • Menadżer ds. edukacji i konsultant projektu „Kobiety i dzieci w ogniu wojny” w Fundacji Anioły Kultury, 2018.
 • Powołanie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych do grona ekspertów promujących postać Janusza Korczaka poprzez spotkania i wykłady w ramach działalności polskich placówek dyplomatycznych, 2012 r.
 • Jurorka w eseistycznym konkursie dla dzieci organizowanym przez Rzecznika Praw Dziecka i Uniwersytet śląski: „Czy dzieci i ryby głosu nie mają?”. Konkurs ogłoszony w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka, wrzesień 2012.
 • Zespół Pedagogiki Społecznej i Andragogiki Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, od 2016 r., członek zwyczajny.
 • Polskie Towarzystwo Historii Mówionej, od 2016 r., członek zwyczajny.
 • Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka, od 2009 r., członek zwyczajny.

Współpraca międzynarodowa:

Wizyty w ramach LLP Erasmus+

 • Biruni University, Stambuł, Turcja, 2020.
 • BUC Ressources Centre de Formation & Education Specialisee, Paryż, Francja, 2011.
 • Via University College, Viborg, Dania, 2010.

Uczestnictwo w innych programach europejskich:

 • Wizyta studyjna CEDEFOP: Integration of Ethnic Minorities into Gateshead Schools, Gateshead Council, EMTAS (Ethnic Minority and Traveller Achievement Service), Newcastle Upon-Tyne, Wielka Brytania 2013.
 • Training (making contact seminar)-funded by the EU ‘Youth in Action’ Programme: What Role Can Youth Work Play Tackling Racial Discrimination, Sztokholm, Szwecja 2012.
 • A seminar for youth workers and actors in formal education: The role of youth work in combating segregation in school environments, European Youth Centre, Council of Europe, Strasburg, Francja 2012.
 • Warsztaty w ramach programu Grundtvig: Be part of World’s Future, SALTO-YOUTH Resource Centres, British Council, A.R.T. Fusion Association, Busteni, Rumunia 2011.

Profesor wizytujący w Refugee Studies Centre, Oxford Department of International Development, University of Oxford, 2014.

Inne formy współpracy międzynarodowej:

 • Staż w organizacji pozarządowej Stadtpiraten Freiburg e.V we Fryburgu Bryzgowijskim (Badenia-Wirtembergia) w Niemczech. Praca z dziećmi i dorosłymi uchodźcami, 2021.
 • Nawiązanie współpracy z Istanbul Yeni Yüzyıl University (Turcja) w ramach programu ERASMUS+, 2020.
 • Współpraca z Margaret von Lau, dyrektorką centrum dla uchodźców (Newcomers Employment & Education Development Services (N.E.E.D.S.) ), Winnipeg, Manitoba, Kanada, 2013-do chwili obecnej.
 • Współpraca z Grace Galezowski, prezeską Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Winnipeg, Manitoba, Kanada, 2013-2020.
 • Współpraca z prof. socjologii Lori Wilkinson (Faculty of Arts, University of Manitoba, Winnipeg, Kanada) w tematyce dotyczącej dzieci uchodźców w Kanadzie, 2013.

Działalność organizacyjna:

 • Organizacja wystawy pt.: „Nieformalne obozy uchodźców syryjskich w Libanie – między nadzieją a stagnacją” w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, wystawa w dniach 7.12.2021.
 • Panel dyskusyjny dotyczący dzieci odmiennych kulturowo w Polsce, z udziałem m.in. Rzecznika Praw Dziecka RP – p. Marka Michalaka i przedstawicielki uchodźców czeczeńskich w Polsce – p. Maliki Abdulvakhabovej, 13.04.2012, APS, Warszawa.
 • Wykład otwarty pt.: „Warmia i Beskid Śląski – moje małe ojczyzny”, z udziałem pisarza warmińskiego Edwarda Cyfusa z Olsztyna oraz dra hab. Franciszka Szloska, prof. APS, 17.11.2009, APS, Warszawa.

Osiągnięcia dydaktyczne:

 • I miejsce w kategorii „Mały Wykład”: nagroda studentów APS w Warszawie przyznawana nauczycielom akademickim za najlepiej prowadzone zajęcia (rok akademicki 2016/2017).

Popularyzacja wiedzy o uchodźcach – wykłady dla młodzieży (działania na rzecz środowiska lokalnego):

 • Januszewska E., 05.02.2020, Dzieci uchodźcy na Bliskim Wschodzie, klasy VI-VIII, Szkoła Podstawowa nr 3 im. A. Fiedlera w Polkowicach.
 • Januszewska E., 04.11.2019, Dzieci wojny: uchodźcy w Polsce i w Libanie, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, Kwidzyn.
 • Januszewska E., 26.05.2019, Dzieci wojny. Mali Syryjczycy w Libanie, Gala Aniołów Kultury, organizator: Fundacja Anioły Kultury, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Warszawa.

Wybrane publikacje naukowe:

 Monografie:

 • Januszewska E., 2019, Heterotopie dziecięcego uchodźstwa. Syryjczycy w Libanie, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 • Januszewska E., Markowska-Manista U., 2017, Dziecko „inne” kulturowo w Polsce. Z badań nad edukacją szkolną, Wydawnictwo APS, Warszawa.
 • Januszewska E., 2010, Dziecko czeczeńskie w Polsce. Między traumą wojenną a doświadczeniem uchodźstwa, Wydawnictwo APS, Warszawa.
 • Januszewska E., 2002, Dojrzewanie do wolności w wychowaniu. Rzecz o A.S. Neillu, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.

Artykuły w czasopismach naukowych:

 • Januszewska E., 2021, Pociąg jako miejsce heterotopiczne. Traumatyczne doświadczenia czeczeńskiej uchodźczyni, „Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo”, nr 50(1), s. 97-120.
 • Januszewska E., 2017, Uczniowie cudzoziemscy w polskiej szkole – między integracją a marginalizacją, „Studia Edukacyjne”, nr 43, s. 129-152.
 • Januszewska E., 2017, Uchodźcy/imigranci we Francji – wyzwania, szanse, zagrożenia, „Praca Socjalna”, nr 1, s. 177-197.
 • Januszewska E., Valeeva R.A., 2016, Children’s Rights in Poland and Russia in the Context of Janusz Korczak’s in heritage, „International Journal of Environmental & Science Education”, nr 11(3), s. 327-338, doi: 10.12973/ijese.2016.319a
 • Januszewska E., 2016, Refugees in France. Research Statement, „Papers of Social Pedagogy”, Migration as a social process – the economic migrants and the refugees, nr 1(4), s. 68-81.
 • Januszewska E., 2015, Dzieci-uchodźcy w Polsce. Doświadczenia studentów – wolontariuszy w pracy z rodziną czeczeńską, „Pedagogika Społeczna”, nr 2(56), s. 167-178.
 • Januszewska E., 2015, Integracja imigrantów w Szwecji – wyzwania, szanse, zagrożenia, „Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne”, nr 25, s. 83-95.
 • Januszewska E., 2015, Uchodźcy w Danii – między integracją a marginalizacją, „Praca Socjalna”, nr 1/styczeń-luty, s. 53-70.
 • Januszewska E., 2015, Uczeń cudzoziemski w polskiej szkole. Założenia teoretyczno-badawcze, „Journal of Modern Science”, T. IV, nr 27, s. 11-31.
 • Januszewska E., 2015, Ребёнок-беженец в польской школе, „Oбpaзoвaниe и Caмopaзвитиe („Education and Self-Development”). Hayчный пeдaгoгичecкий и пcихoлoгичecкий жyрнaл”, Кaзaнь, nr 1(43), s. 207-212.
 • Januszewska E., Kulesza M., Kwiatkowski M., Odrowąż-Coates A., Perkowska-Klejman A., Wiatr M., 2015, W poszukiwaniu teorii szkoły, „Pedagogika Społeczna”, nr 3(57), s. 89-112.
 • Markowska-Manista U., Januszewska E., 2015, „Culturally different” children in a school environment. Research reports, „Pedagogika Społeczna”, nr 3(57), s. 233-251.
 • Januszewska E., 2014, Uchodźcy i imigranci na łamach kwartalnika w latach 2002-2013. Migracje i proces akulturacji (integracji). Część I, „Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo”, nr 1(23), s. 95-112.
 • Januszewska E., 2014, Uchodźcy i imigranci na łamach kwartalnika w latach 2002-2013. Wychowanie i problemy zdrowotne. Część II, „Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo”, nr 2(24), s. 21-46.
 • Januszewska E., 2014, przegląd/recenzja czasopism, 2013, T. XI, z. 1-4, „Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo”, nr 3(25), s. 123-130.
 • Januszewska E., 2014, Losy polskich imigrantów w Winnipeg – przyczynek (do) uczenia się z własnej biografii, „Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja”, nr 67(3), s. 111-126.
 • Januszewska E., 2014, Autorska metoda pracy dydaktyczno-wychowawczej z dzieckiem z ADHD z Czeczenii. Studium przypadku, „Studia z Teorii Wychowania”, T. V, nr 2(9), s. 175-189.
 • Januszewska E., 2013, Imigranci i uchodźcy w Danii – perspektywa badacza, „Pedagogika Społeczna”, nr 2(48), s. 137-154.
 • Januszewska E., 2010, Prawa dzieci uwikłanych w wojnę, „Szkice Humanistyczne”, T. X, nr 2-3(vol. 22), s. 255-266.
 • Januszewska E., 2010, Stosunki rosyjsko-czeczeńskie na tle konfliktów zbrojnych i w narracjach uchodźców z Czeczenii, „Przegląd Wschodnioeuropejski”, nr 1, s. 127-139.
 • Januszewska E., 2009, Traumatyczne doświadczenia wojenne dzieci czeczeńskich, „Pedagogika Społeczna”, nr 1(31), s. 99-114.

Rozdziały w recenzowanych pracach zwartych:

 • Lewandowska I., Januszewska E., 2018, Opinie studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dotyczące przyjmowania uchodźców do Polski, (W:) A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.), Edukacja jutra. Wiedza i edukacja w egzystencji współczesnego człowieka, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec, s. 385-397.
 • Januszewska E., 2017, Niepełnosprawność uchodźców wojennych jako źródło cierpienia: doświadczenie graniczne, (W:) R. Skrzyniarz (red.), Obcy/ inny wśród swoich. Wychowawczy wymiar biografii, Biblioteka Katedry Biografistyki Pedagogicznej KUL, Nr 10, Wydawnictwo Episteme, Lublin, s. 139-150.
 • Januszewska E., Lewandowska I., 2016, Badacz wobec badanego. Różne dyscypliny – jedna perspektywa, (W:) M. Kafar (red.), Auto/biograficzne aspekty praktyk poznawczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, seria: „Perspektywy Biograficzne”, T. III, Łódź, s. 271-299.
 • Markowska-Manista U., Januszewska E., 2016, Children and Youth with Multicultural Backgrounds in the Polish System of Education, (W:) U. Markowska-Manista (red.), The Interdisciplinary Contexts of Reintegration and Readaptation in the Era of Migration – an Intercultural Perspective, Wydawnictwo APS, Warsaw 2016, s. 165-187.
 • Januszewska E., 2015, Janusz Korczak and childrens’ rights – yesterday, today and tomorrow. An unaccompanied minor asylum – seeker in Poland, (W:) U. Bartosch, A. Maluga, C. Bartosch, M. Schieder (red.), Konstitutionelle Pädagogik als Grundlage demokratischer Entwicklung. Annäherungen an ein Gespräch mit Janusz Korczak, Verlag Julius Klinkhardt, Bad Heilbrunn, s. 243-253.
 • Januszewska E., 2013, Child refugees and immigrants in Denmark: A researcher’s reflections, (W:) E. Januszewska, S. Rullac (red.), Social problems in Europe: dilemmas and possible solutions, Wydawnictwo L’Harmattan, Collection Les Ecrits de BUC Ressources, Paris, France, s. 49-70.
 • Januszewska E., Markowska-Manista U., 2011, Dziecko „Inne kulturowo” w polskiej szkole. Wokół dylematów edukacyjnych, (W:) J. Głodkowska (red.), Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Wydawnictwo APS, Warszawa, s. 58-76.
 • Januszewska E., 2010, Dzieci czeczeńskie w polskiej szkole, (W:) M. Ciczkowska-Giedziun, E. Kantowicz (red.), Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny. Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku, Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, Toruń, s. 340-349.
 • Januszewska E., 2010, Wywiad narracyjny i metoda biograficzna – perspektywa badań jakościowych, (W:) M. Kulesza, M. Kafar (red.), W obliczu nowych wyzwań. Dylematy młodej kadry akademickiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 13-28.
 • Januszewska E., 2010, Jedna pamięć, miejsca dwa – Czeczeni w Polsce, (W:) J. Piekarski, T. Pilch, W. Theiss, D. Urbaniak-Zając (red.), Edukacja społeczna wobec problemów współczesnego człowieka i społeczeństwa, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 327-340.

Współredakcja publikacji zbiorowej:

 • Januszewska E., Rullac S., 2013, (red.), Social problems in Europe: dilemmas and possible solutions, Wydawnictwo L’Harmattan, Collection Les Ecrits de BUC Ressources, Paris, France.

Najważniejsze wystąpienia konferencyjne:

 Konferencje międzynarodowe i zagraniczne:

 • Januszewska E., 15.12.2021; Polish Schools Catering for Refugee Children with Special Needs; Ist International Conference “Education of Children with Special Needs in the Modern World: Values, Meanings, Technologies”, The Institute of Special Education of the Russian Academy of Education (ISE RAO), Moscow, Russia.
 • Januszewska E., 15.09.2015; Refugee children in Poland. Wounded childhood – based on the example of refugees from Chechnya; 9th International Summer School – „Readaptation and reintegration as problems of refugee children”, the UNESCO Janusz Korczak Chait at the M. Grzegorzewska Academy of Special Education & Polish National Commission for UNESCO & Bureau for Academic Recognition and International Exchange-CEEPUS Programme, Warszawa.
 • Januszewska E., 18.02.2014; Polish refugees in the United Kingdom: Biographical stories based on narrative interviews; „Work-in-Progress Seminar Series”, Uniwersytet w Oksfordzie (The Oxford Department of International Development, The Refugee Studies Centre).
 • Januszewska E., 03-05.12.2012; Janusz Korczak and the rights of the child: unaccompanied minor asylum-seekers in Poland; Janusz Korczak Symposium „Konstitutionelle Pädagogik als Grundlage demokratischer Entwicklung“, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Eichstätt, Niemcy.
 • Januszewska E., 14-15.06.2012; An unaccompanied minor asylum-seekers in Poland. Reflections of a pedagogue; Regional Seminar & Workshop on the Rights of Children (Commemorating the heritage of Janusz Korczak) under the Honorary Patronage of Dr. Liri Berisha, MSZ, Albania, Tirana.
 • Januszewska E., 17-19.06.2011; Dziecko-uchodźca w Danii – refleksje badacza; „Edukacja międzykulturowa a Wychowanie dla Pokoju”, Wydział Nauk Humanistycznych SGGW, Warszawa.
 • Januszewska E., 12-13.09.2009; Chechen Children in Poland – Rights of Those Who Have Learned to Live With Lawlessness; „Rights and Abuse of Children Rights As Seen from the Polish Perspective”, APS, Warszawa.

Konferencje krajowe oraz z udziałem gości zagranicznych:

 • Januszewska E., 21.10.2021; Doświadczenia dzieciństwa w rysunkach dzieci syryjskich mieszkających w Libanie; „Zmiana społeczna w XXI wieku”, Wydział Nauk Społecznych, Katedra Andragogiki i Socjologii Edukacji, Pracownia Andragogiki ChAT, Warszawa.
 • Januszewska E., 17.02.2017; Uczeń cudzoziemski w polskiej szkole. Szanse, trudności, wyzwania; „Podnoszenie kompetencji nauczycielskich w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW, Warszawa.
 • Januszewska E., Markowska-Manista U., 17.03.2016; Przyjmowanie uchodźców i imigrantów do Polski w narracjach studentów APS i nauczycieli szkół warszawskich – refleksje z badań; „Uchodźcy i migranci w Polsce – wyzwania społeczno-kulturowe, pedagogiczne, etyczne”, Instytut Filozofii i Socjologii, Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka Interdyscyplinarnych Studiów nad Rozwojem i Dobrostanem Dziecka APS, Warszawa.
 • Januszewska E., 22-23.04.2016; Niepełnosprawność uchodźców wojennych jako źródło cierpienia – doświadczenie graniczne; „Współczesne przestrzenie biografistyki. Obcy wśród swoich: wychowawczy wymiar biografii pogranicza”, Katedra Biografistyki Pedagogicznej Instytutu Pedagogiki KUL, Fundacja „Biografie Codzienności”, Lublin.
 • Januszewska E., 19-21.09.2013; Uczenie się z własnej biografii – wywiady narracyjne z uchodźcami czeczeńskimi w Polsce; VIII Zjazd Pedagogiczny, „Edukacja. Inkluzja. Różnice”, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Januszewska E., 01.06.2012; Prawa dzieci uchodźców w Polsce – na podstawie badań; „Imigranci w Europie. Kultura przyjęcia”, Międzyinstytutowy Zakład Badań nad Migracją, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW, Komitet Badań nad Migracjami PAN, Warszawa.
 • Januszewska E., Lewandowska I., 29-30.05.2012; Badacz wobec badanego. Różne dyscypliny-jedna perspektywa; „Autobiografia – Biografia – Narracja. Perspektywy biograficzne w praktyce badawczej”, Katedra Badań Edukacyjnych, Wydział Nauk o Wychowaniu, UŁ, Łódź.

Udział w cyklicznych seminariach ogólnopolskich:

 • Od 2020 do chwili obecnej: Ogólnopolskie Seminarium Doktorskie i Podoktorskie, organizowane przez prof. Bogusława Śliwerskiego z Katedry Teorii Wychowania, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • 2012-06.2013: Seminarium biograficzne w naukach społecznych, organizowane przez prof. Kaję Kaźmierską z Katedry Socjologii Kultury, Wydział Socjologiczno-Ekonomiczny, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • 2010-2018: Warszawskie Seminarium Podoktorskie Pedagogiki Społecznej, organizowane przez ośrodki naukowe w Polsce.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij