Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Edyta Januszewska

dr hab. Edyta Januszewska, prof. ChAT

Pracownik

Imię i nazwisko: 
Edyta Januszewska
Stanowisko: Profesor Uczelni
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych, Katedra Dydaktyki i Pedagogiki Porównawczej
E-mail: e.januszewska@chat.edu.pl
Kariera naukowa:

 • habilitacja: doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, 2020, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • doktorat: doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, 2008, Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
 • magisterium: magister pedagogiki specjalnej w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, 1999, Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej M. Grzegorzewskiej w Warszawie

Zainteresowania naukowe i badawcze:

 • Procesy migracji
 • Proces akulturacji imigrantów w Polsce
 • Dzieci uchodźcy w polskiej szkole
 • Dzieci uchodźcy w krajach Bliskiego Wschodu

Granty i projekty badawcze:

 • Tytuł projektu: „Women on the Move” (Action nr CA19112) realizowany przez European Cooperation in Science & Technology (COST), (członek projektu), 09.2020-09.2024.
 • Tytuł projektu: „Podnoszenie kwalifikacji nauczycielskich w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych”, realizowany na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (członek projektu), 2016-2017.
 • Tytuł projektu: „Zatrudnienie w Polsce imigrantów/mniejszości etnicznych 2011-2013 oraz wpływ zjawisk emigracyjnych i imigracyjnych na rynek pracy”; realizowany przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich przy udziale IBC GROUP Central Europe Holding S.A. (ekspert i członek zespołu badawczego), 2013-2014.

Projekty realizowane w ramach funduszu badań statutowych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie finansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki:

 • Tytuł projektu: „Młodzi imigranci w Polsce – funkcjonowanie w środowisku lokalnym”, ChAT.WNS.620.2.2023, (kierownik projektu) (okres realizacji 2023).
 • Tytuł projektu: „Funkcjonowanie dzieci ze zróżnicowanym kontekstem kulturowo-narodowościowym w nowych miejscach pobytu – na przykładzie uchodźców ukraińskich w Polsce”, ChAT.WNS.BN.620.6.2022, (kierownik projektu) (okres realizacji 2022).

Projekty realizowane w ramach funduszy badań statutowych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

 • Badania pedagogiczno-etnograficzne w obozach dla uchodźców syryjskich w Libanie (kierownik projektu) (okres realizacji 17.09.2017-17.10.2017).
 • „Polscy uchodźcy w Wielkiej Brytanii. Doświadczenia biograficzne na podstawie wywiadów narracyjnych”, badania jakościowe (wywiady pogłębione) z polskimi Sybirakami w UK (Londyn, Slough), (kierownik projektu) (okres realizacji styczeń-marzec 2014).
 • „Biograficzny proces uczenia się polskich imigrantów w Kanadzie” obejmujący wywiady pogłębione z polskimi imigrantami w Winnipegu (prowincja Manitoba). Wsparcie merytoryczne Kongresu Polonii Kanadyjskiej okręgu Manitoba (kierownik projektu) (okres realizacji 3-25.08.2013).

Granty finansowane z innych funduszy:

 • Grant Polonia Aid Foundation Trust (Londyn) na przeprowadzenie kwerendy archiwalnej w Londynie na temat: „Polscy uchodźcy w Wielkiej Brytanii. Doświadczenia biograficzne na podstawie wywiadów narracyjnych” (okres realizacji 01.2014-03.2014).

Osiągnięcia naukowe (nagrody, wyróżnienia za działalność naukową):

 • Srebrny medal za długoletnią służbę nadany przez Prezydenta RP, 17.09.2020.
 • Nagroda indywidulana II stopnia, 2020; Rektor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie; kategoria: działalność naukowa.
 • Wyróżnienie w VII konkursie na prace badawcze z pedagogiki społecznej; 2011; Łódzkie Towarzystwo Naukowe; za monografię: Dziecko czeczeńskie w Polsce. Między traumą wojenną a doświadczeniem uchodźstwa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.

Pełnione funkcje, w tym przynależność do stowarzyszeń naukowych:

 • „Podstawy Edukacji”, czasopismo wydawane przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, recenzentka (od 01.01.2023).
 • Menadżer ds. edukacji i konsultant projektu „Kobiety i dzieci w ogniu wojny” w Fundacji Anioły Kultury, 2018.
 • Powołanie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych do grona ekspertów promujących postać Janusza Korczaka poprzez spotkania i wykłady w ramach działalności polskich placówek dyplomatycznych, 2012 r.
 • Polskie Towarzystwo Historii Mówionej, od 2016 r., członek zwyczajny.
 • Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka, od 2009 r., członek zwyczajny.

Współpraca międzynarodowa:

Wizyty w ramach LLP Erasmus+

 • Biruni University, Stambuł, Turcja, 2020.
 • BUC Ressources Centre de Formation & Education Specialisee, Paryż, Francja, 2011.
 • Via University College, Viborg, Dania, 2010.

Inne formy współpracy międzynarodowej:

 • Staż w organizacji pozarządowej Stadtpiraten Freiburg e.V we Fryburgu Bryzgowijskim (Badenia-Wirtembergia) w Niemczech. Praca z dziećmi i dorosłymi uchodźcami, 2021.
 • Współpraca z Margaret von Lau, dyrektorką centrum dla uchodźców (Newcomers Employment & Education Development Services (N.E.E.D.S.) ), Winnipeg, Manitoba, Kanada, 2013-do chwili obecnej.
 • Współpraca z Grace Galezowski, prezeską Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Winnipeg, Manitoba, Kanada, 2013-2020.

Profesor wizytujący: w Refugee Studies Centre, Oxford Department of International Development, University of Oxford, 2014.

Wykonane ekspertyzy zagraniczne:

Ekspertyza zewnętrznego projektu przygotowana dla europejskiego programu European Cooperation in Science & Technology (COST), styczeń 2021.

Działalność organizacyjna:

Prowadzenie warsztatów międzykulturowych dla stypendystów z Azji Środkowej i Europy Wschodniej w ramach Programu im. Lane’a Kirklanda, organizator Fundacja Liderzy Przemian, Opole 27-28.09.2022.

Popularyzacja wiedzy o uchodźcach – wykłady dla młodzieży (działania na rzecz środowiska lokalnego):

 • Januszewska E., 16.03.2022, Dzieci uchodźcy w Europie i w Libanie – doświadczenia badacza, Saska Szkoła Realna: Liceum Ogólnokształcące w Warszawie.
 • Januszewska E., 05.02.2020, Dzieci uchodźcy na Bliskim Wschodzie, klasy VI-VIII, Szkoła Podstawowa nr 3 im. A. Fiedlera w Polkowicach.
 • Januszewska E., 04.11.2019, Dzieci wojny: uchodźcy w Polsce i w Libanie, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, Kwidzyn.
 • Januszewska E., 26.05.2019, Dzieci wojny. Mali Syryjczycy w Libanie, Gala Aniołów Kultury, organizator: Fundacja Anioły Kultury, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Warszawa.

Osiągnięcia dydaktyczne:

I miejsce w kategorii „Mały Wykład”: nagroda studentów APS w Warszawie przyznawana nauczycielom akademickim za najlepiej prowadzone zajęcia (rok akademicki 2016/2017).

Wybrane publikacje naukowe:

Monografie:

 • Januszewska E., 2019, Heterotopie dziecięcego uchodźstwa. Syryjczycy w Libanie, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 • Januszewska E., Markowska-Manista U., 2017, Dziecko „inne” kulturowo w Polsce. Z badań nad edukacją szkolną, Wydawnictwo APS, Warszawa.
 • Januszewska E., 2010, Dziecko czeczeńskie w Polsce. Między traumą wojenną a doświadczeniem uchodźstwa, Wydawnictwo APS, Warszawa.
 • Januszewska E., 2002, Dojrzewanie do wolności w wychowaniu. Rzecz o A.S. Neillu, Wydawnictwo APS, Warszawa.

Artykuły w czasopismach naukowych:

 • Januszewska E., 2023, Teraźniejszość i przyszłość w rysunkach dzieci uchodźców z Syrii mieszkających w Libanie, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, T. 619, nr (4), s. 39-51.
 • Januszewska E., Markowska-Manista U., 2022, Working with children with migrant experience – a case study of the organization Stadtpiraten Freiburg e.V. in Freiburg im Breisgau, Germany, „Studia z Teorii Wychowania”, T. XIII, nr 4(41), s. 275-290.
 • Januszewska E., 2021, Pociąg jako miejsce heterotopiczne. Traumatyczne doświadczenia czeczeńskiej uchodźczyni, „Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo”, nr 50(1), s. 97-120.
 • Januszewska E., 2017, Uczniowie cudzoziemscy w polskiej szkole – między integracją a marginalizacją, „Studia Edukacyjne”, nr 43, s. 129-152.
 • Januszewska E., 2017, Uchodźcy/imigranci we Francji – wyzwania, szanse, zagrożenia, „Praca Socjalna”, nr 1, s. 177-197.
 • Januszewska E., Valeeva R.A., 2016, Children’s Rights in Poland and Russia in the Context of Janusz Korczak’s in heritage, „International Journal of Environmental & Science Education”, nr 11(3), s. 327-338.
 • Januszewska E., 2016, Refugees in France. Research statement, „Papers of Social Pedagogy”, Migration as a social process – the economic migrants and the refugees, nr 1(4), s. 68-81.
 • Januszewska E., 2015, Dzieci-uchodźcy w Polsce. Doświadczenia studentów – wolontariuszy w pracy z rodziną czeczeńską, „Pedagogika Społeczna”, nr 2(56), s. 167-178.
 • Januszewska E., 2015, Integracja imigrantów w Szwecji – wyzwania, szanse, zagrożenia, „Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne”, nr 25, s. 83-95.
 • Januszewska E., 2015, Uchodźcy w Danii – między integracją a marginalizacją, „Praca Socjalna”, nr 1/styczeń-luty, s. 53-70.
 • Januszewska E., 2015, Uczeń cudzoziemski w polskiej szkole. Założenia teoretyczno-badawcze, „Journal of Modern Science”, T. IV, nr 27, s. 11-31.
 • Januszewska E., 2015, Ребёнок-беженец в польской школе, „Oбpaзoвaниe и Caмopaзвитиe („Education and Self-Development”). Hayчный пeдaгoгичecкий и пcихoлoгичecкий жyрнaл”, Кaзaнь, nr 1(43), s. 207-212.
 • Januszewska E., Kulesza M., Kwiatkowski M., Odrowąż-Coates A., Perkowska-Klejman A., Wiatr M., 2015, W poszukiwaniu teorii szkoły, „Pedagogika Społeczna”, nr 3(57), s. 89-112.
 • Markowska-Manista U., Januszewska E., 2015, „Culturally different” children in a school environment. Research reports, „Pedagogika Społeczna”, nr 3(57), s. 233-251.
 • Januszewska E., 2014, Uchodźcy i imigranci na łamach kwartalnika w latach 2002-2013. Migracje i proces akulturacji (integracji). Część I, „Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo”, nr 1(23), s. 95-112.
 • Januszewska E., 2014, Uchodźcy i imigranci na łamach kwartalnika w latach 2002-2013. Wychowanie i problemy zdrowotne. Część II, „Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo”, nr 2(24), s. 21-46.
 • Januszewska E., 2014, przegląd/recenzja czasopism, 2013, T. XI, z. 1-4, „Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo”, nr 3(25), s. 123-130.
 • Januszewska E., 2014, Losy polskich imigrantów w Winnipeg – przyczynek (do) uczenia się z własnej biografii, „Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja”, nr 67(3), s. 111-126.
 • Januszewska E., 2014, Autorska metoda pracy dydaktyczno-wychowawczej z dzieckiem z ADHD z Czeczenii. Studium przypadku, „Studia z Teorii Wychowania”, T. V, nr 2(9), s. 175-189.

Rozdziały w recenzowanych pracach zwartych:

 • Januszewska E., 2023, Rakiety, które uderzyły na zawsze, (W:) M. Paluch (red.), Słownik wyrazów ratujących życie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 103-113.
 • Januszewska E., 2023, O spotkaniu z Innym, (W:) M. Paluch (red.), Słownik wyrazów ratujących życie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 167-183.
 • Januszewska E., 2023, Jedziemy na granicę, (W:) M. Paluch (red.), Słownik wyrazów ratujących życie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 225-239.
 • Lewandowska I., Januszewska E., 2018, Opinie studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dotyczące przyjmowania uchodźców do Polski, (W:) A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.), Edukacja jutra. Wiedza i edukacja w egzystencji współczesnego człowieka, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Humanistas, Sosnowiec, s. 385-397.
 • Januszewska E., 2017, Niepełnosprawność uchodźców wojennych jako źródło cierpienia: doświadczenie graniczne, (W:) R. Skrzyniarz (red.), Obcy/inny wśród swoich. Wychowawczy wymiar biografii, Biblioteka Katedry Biografistyki Pedagogicznej KUL, Nr 10, Wydawnictwo Episteme, Lublin, s. 139-150.
 • Januszewska E., Lewandowska I., 2016, Badacz wobec badanego. Różne dyscypliny – jedna perspektywa, (W:) M. Kafar (red.), Auto/biograficzne aspekty praktyk poznawczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, seria: „Perspektywy Biograficzne”, T. III, Łódź, s. 271-299.
 • Markowska-Manista U., Januszewska E., 2016, Children and Youth with Multicultural Backgrounds in the Polish System of Education, (W:) U. Markowska-Manista (red.), The Interdisciplinary Contexts of Reintegration and Readaptation in the Era of Migration – an Intercultural Perspective, Wydawnictwo APS, Warszawa, s. 165-187.
 • Januszewska E., 2015, Janusz Korczak and childrens’ rights – yesterday, today and tomorrow. An unaccompanied minor asylum – seeker in Poland, (W:) U. Bartosch, A. Maluga, C. Bartosch, M. Schieder (red.), Konstitutionelle Pädagogik als Grundlage demokratischer Entwicklung. Annäherungen an ein Gespräch mit Janusz Korczak, Verlag Julius Klinkhardt, Bad Heilbrunn, s. 243-253.

Najważniejsze wystąpienia konferencyjne:

Konferencje międzynarodowe i zagraniczne:

 • Januszewska E., 8-9.09.2023, Migrant women and the objects of migration – between past and present, International seminar, Libera Università degli Studi Maria Ss. Assunta di Roma, Rzym, Włochy.
 • Januszewska E., 23.05.2022; War children – a pedagogical perspective. Between the past and the present, 15th UNESCO Janusz Korczak Chair International Summer School, The UNESCO/ Janusz Korczak Chair in Social Pedagogy, The Maria Grzegorzewska University, Warsaw.
 • Januszewska E., 15.09.2015; Refugee children in Poland. Wounded childhood – based on the example of refugees from Chechnya; 9th International Summer School – „Readaptation and reintegration as problems of refugee children”, the UNESCO Janusz Korczak Chair at The Maria Grzegorzewska University & Polish National Commission for UNESCO & Bureau for Academic Recognition and International Exchange-CEEPUS Programme, Warsaw.
 • Januszewska E., 18.02.2014; Polish refugees in the United Kingdom: Biographical stories based on narrative interviews; „Work-in-Progress Seminar Series”, University of Oxford (The Oxford Department of International Development, The Refugee Studies Centre).

Konferencje krajowe oraz z udziałem gości zagranicznych:

 • Januszewska E., 4-5.12.2023, „Gdy nastanie pokój wrócę do swojego kraju” – życie dzieci uchodźców syryjskich w Libanie; „Pokój i bezpieczeństwo w obliczu narastających zagrożeń”, Konferencja Komitetu Prognoz Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 • Januszewska E., 25-26.04.2023, Odpowiedzialność za Innego obowiązkiem współczesnego człowieka – implikacje pedagogiczne; Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Kompetencje Międzykulturowe. Transgresje”, Wydział Nauk Społecznych, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Warszawa (konferencja ogólnopolska).
 • Januszewska E., 17.02.2017; Uczeń cudzoziemski w polskiej szkole. Szanse, trudności, wyzwania; „Podnoszenie kompetencji nauczycielskich w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW, Warszawa.
 • Januszewska E., Markowska-Manista U., 17.03.2016; Przyjmowanie uchodźców i imigrantów do Polski w narracjach studentów APS i nauczycieli szkół warszawskich – refleksje z badań; „Uchodźcy i migranci w Polsce – wyzwania społeczno-kulturowe, pedagogiczne, etyczne”, Instytut Filozofii i Socjologii, Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka Interdyscyplinarnych Studiów nad Rozwojem i Dobrostanem Dziecka APS, Warszawa.
 • Januszewska E., 22-23.04.2016; Niepełnosprawność uchodźców wojennych jako źródło cierpienia – doświadczenie graniczne; „Współczesne przestrzenie biografistyki. Obcy wśród swoich: wychowawczy wymiar biografii pogranicza”, Katedra Biografistyki Pedagogicznej Instytutu Pedagogiki KUL, Fundacja „Biografie Codzienności”, Lublin.

Udział w cyklicznych seminariach ogólnopolskich:

  • Od 2020 do chwili obecnej: Ogólnopolskie Seminarium Doktorskie i Podoktorskie, organizowane przez prof. Bogusława Śliwerskiego z Katedry Teorii Wychowania, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
  • 2012-06.2013: Seminarium biograficzne w naukach społecznych, organizowane przez prof. Kaję Kaźmierską z Katedry Socjologii Kultury, Wydział Socjologiczno-Ekonomiczny, Uniwersytet Łódzki, Łódź.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij