Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Studia I stopnia (licencjackie) na kierunku PEDAGOGIKA

Studia I stopnia na kierunku pedagogika przygotowują specjalistów do pracy terapeutycznej, resocjalizacyjnej oraz opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Studia przygotowują absolwentów do wykonywania zawodu pedagoga i wychowawcy w instytucjach resocjalizacyjnych, profilaktyki społecznej i wymiaru sprawiedliwości, instytucjach pomocy migrantom; wykonywanie zawodu pedagoga i wychowawcy w pozaszkolnych placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań  wielokulturowości; wykonywanie zawodu pedagoga środowiskowego. Absolwent kierunku pedagogika, wyposażony zostaje w wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych zajmujących się profilaktyką społeczną, resocjalizacją i kontrolą przestępczości, w organach bezpieczeństwa publicznego i porządku prawnego, szczególnie w straży miejskiej, policji oraz zajmujących się problematyką nieletnich; w instytucjach wykonujących kary izolacyjne i środki zabezpieczające lub poprawcze; w oświatowych placówkach diagnostycznych, wychowawczych, opiekuńczych, jak np. pogotowia opiekuńcze, domy dziecka itd.; w ochronie zdrowia – instytucjach diagnostycznych i terapeutycznych zwłaszcza ukierunkowanych na leczenie uzależnień (narkomania i alkoholizm) oraz zaburzeń zachowania; biurach polityki społecznej, urzędach pracy, ośrodkach pomocy rodzinie, urzędach ds. uchodźców, udzielających pomocy migrantom i osobom odmiennym kulturowo, organizacjach i instytucjach zajmujących się bezrobotnymi i bezdomnymi oraz pomocą postpenitencjarną.

Celem ogólnym kształcenia jest uzyskanie pogłębionych kwalifikacji umożliwiających wieloaspektowe projektowanie i realizację działań pedagogicznych, zwłaszcza w zakresie określonym specjalnością studiów. Obejmuje on następujące cele:

  1. nabycie poszerzonej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie pedagogiki w jej powiązaniu z naukami społecznymi oraz praktyką społeczną,
  2. przygotowanie do pracy zawodowej w zakresie określonym specjalnością studiów, w tym do radzenia sobie na rynku pracy,
  3. doskonalenie i poszerzanie umiejętności doskonalenia wiedzy i nabywania nowych kompetencji z wykorzystaniem nowoczesnych metod i środków pozyskiwania, organizowania i analizowania danych,
  4. doskonalenie kompetencji do uczenia się przez całe życie,
  5. pogłębianie wrażliwości etycznej oraz doskonalenie refleksyjnej i odpowiedzialnej postawy w pracy zawodowej i życiu społecznym.

Cele te są osiągane przez realizację programu studiów i związanych z nimi modułów kształcenia, w tym szczegółowych celów i efektów uczenia się.

Studia I stopnia na kierunku pedagogika trwają 6 semestrów i wymagają zdobycia min. 180 punktów ECTS. 1 ECTS = 30 godzinom pracy studenta. Studia kończą się egzaminem dyplomowym i uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Wszyscy studenci uzyskują wewnętrzny certyfikat w zakresie znajomości języka obcego (do wyboru angielski, niemiecki, rosyjski) na poziomie biegłości B2.

Celem studiów I stopnia jest wykształcenie kompetentnego pedagoga o potwierdzonych kwalifikacjach  ogólnopedagogicznych i specjalnościowych.

Studia prowadzone są w profilu ogólnoakademickim. Umożliwiają uzyskanie efektów kierunkowych, w tym specjalnościowych, z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, uwzględniających obszar merytoryczny nauk humanistycznych i nauk społecznych.

Program studiów podlega modularyzacji. Studia zakładają realizację następujących dwóch zakresów: Zakresu podstawowego oraz zakresów specjalnościowych. Studia umożliwiają wybór zajęć w wymiarze co najmniej 30% ogółu punktów ECTS. Za zajęcia podlegające wyborowi uznaje się także wybierane moduły specjalnościowe. Szczegółowe kwestie merytoryczne i metodyczne oraz sposoby pomiaru efektów uczenia się są opisane na poziomie sylabusów przedmiotów/zajęć, stanowiących element dokumentacji kształcenia w zakresie poszczególnych modułów. Pełny wykaz sylabusów jest zamieszczony w systemie USOSweb. https://usosweb.chat.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/index

Kształcenie łączy jednak profil ogólnoakademicki z ukierunkowaniem praktycznym. Koncepcja programu i planu studiów zakłada prymarny charakter wiedzy ogólnej i systematycznej, którą ujmuje się w kontekście praktyki i odnosi do projektowania i realizacji działań pedagogicznych.

Program studiów obejmuje kwestie merytoryczne dla kierunku studiów pedagogika, ich odniesienia interdyscyplinarne oraz perspektywę poznawczą nauk humanistycznych i nauk społecznych. Studia są ukierunkowane na uzyskanie kwalifikacji ogólnokierunkowych oraz kwalifikacji specjalnościowych, odniesionych do praktyki pedagogicznej.

Kształcenie specjalnościowe obejmuje moduł specjalnościowy dodany do programu studiów po I roku kształcenia.

W ramach programu są realizowane praktyki studenckie w wymiarze 150 godzin.

Pedagogika opiekuńcza w środowisku wielokulturowym

Studia pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika w zakresie Pedagogiki opiekuńczej w środowisku wielokulturowym przygotowujące do zawodu pedagoga i wychowawcy  w placówkach systemu oświaty (m.in.: w świetlicy szkolnej); w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: (m.in. domy dziecka, rodziny zastępcze, pogotowia rodzinne, ośrodki wsparcia dla rodzin, dzieci i młodzieży, domy dla dzieci, pogotowia opiekuńcze, itp.); placówkach dla osób w podeszłym wieku, terminalnie chorych i członków ich rodzin; organizacjach pozarządowych w obszarze pracy środowiskowej ze szczególnym uwzględnieniem ich wielokulturowego charakteru. Studia kończą się egzaminem dyplomowym i uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata pedagogiki. Wszyscy studenci uzyskują wewnętrzny certyfikat w zakresie znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2. Celem studiów jest wykształcenie kompetentnego pedagoga o potwierdzonych kwalifikacjach ogólnopedagogicznych i specjalnościowych. Studia umożliwiają uzyskanie efektów kierunkowych, w tym specjalnościowych, z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, uwzględniających obszar merytoryczny nauk humanistycznych i nauk społecznych. Zasady kwalifikacji Do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika uprawnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości. Kandydatów na studia pierwszego stopnia obowiązuje ranking świadectw maturalnych.Szczegółowe zasady ustalania rankingu świadectw maturalnych, w tym algorytm określa załącznik nr 2 do nr 10/2022 uchwały Senatu ChAT w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. Dokumenty wymagane do złożenia w formie papierowej w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych ChAT w przypadku zakwalifikowania się na studia podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisane przez kandydata, oryginał lub uwierzytelniony odpis świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego albo świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem, aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Terminy rekrutacji na studia Rozpoczęcie rejestracji w systemie irk.chat.edu.pl: 26 sierpnia 2023 r. Ostatni dzień rejestracji w systemie irk.chat.edu.pl: 20 września 2023 r. Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 21 września 2023 r. Zatwierdzenie wyników kwalifikacji na studia: 22 września 2023 r. Przyjmowanie dokumentów od kandydatów: 25 września – 28 września 2023 r. Ogłoszenie wyników rekrutacji przez WKR: 29 września 2023 r. Strona rekrutacji na studia: https://irk.chat.edu.pl/  

Pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa

Studia pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika w specjalności Pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa (możliwość wyboru trybu dla osób pracujących) przygotowują specjalistów do pracy terapeutycznej, resocjalizacyjnej oraz opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Studia przygotowują absolwentów do wykonywania zawodu pedagoga i wychowawcy w instytucjach resocjalizacyjnych, profilaktyki społecznej i wymiaru sprawiedliwości, instytucjach pomocy migrantom; do wykonywania zawodu pedagoga i wychowawcy w pozaszkolnych placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań wielokulturowości oraz do wykonywania zawodu pedagoga środowiskowego. Absolwent kierunku Pedagogika, wyposażony zostanie w wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych zajmujących się profilaktyką społeczną, resocjalizacją i kontrolą przestępczości, w organach bezpieczeństwa publicznego i porządku prawnego, szczególnie w straży miejskiej, policji oraz zajmujących się problematyką nieletnich; w instytucjach wykonujących kary izolacyjne i środki zabezpieczające lub poprawcze; w oświatowych placówkach diagnostycznych, wychowawczych, opiekuńczych, jak np. pogotowia opiekuńcze, domy dziecka itd.; w ochronie zdrowia – instytucjach diagnostycznych i terapeutycznych zwłaszcza ukierunkowanych na leczenie uzależnień (narkomania i alkoholizm) oraz zaburzeń zachowania; biurach polityki społecznej, urzędach pracy, ośrodkach pomocy rodzinie, urzędach ds. uchodźców, udzielających pomocy migrantom i osobom odmiennym kulturowo, organizacjach i instytucjach zajmujących się bezrobotnymi i bezdomnymi oraz pomocą postpenitencjarną. Studia trwają trzy lata (sześć semestrów).  Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata pedagogiki. Zasady kwalifikacji Do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika uprawnione są osoby posiadające świadectwo dojrzałości. Kandydatów na studia pierwszego stopnia obowiązuje ranking świadectw maturalnych. Szczegółowe zasady ustalania rankingu świadectw maturalnych, w tym algorytm określa załącznik nr 2 do nr 10/2022 uchwały Senatu ChAT w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. Dokumenty wymagane do złożenia w formie papierowej w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych ChAT w przypadku zakwalifikowania  się na studia podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisane przez kandydata, oryginał lub uwierzytelniony odpis świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego albo świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem, aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Terminy rekrutacji na studia Rozpoczęcie rejestracji w systemie irk.chat.edu.pl: 26 sierpnia 2023 r. Ostatni dzień rejestracji w systemie irk.chat.edu.pl: 20 września 2023 r. Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 21 września 2023 r. Zatwierdzenie wyników kwalifikacji na studia: 22 września 2023 r. Przyjmowanie dokumentów od kandydatów: 25 września – 28 września 2023 r. Ogłoszenie wyników rekrutacji przez WKR: 29 września 2023 r. Strona rekrutacji na studia: https://irk.chat.edu.pl

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij