Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Studia I stopnia (licencjackie) na kierunku PEDAGOGIKA

Studia I stopnia na kierunku pedagogika przygotowują specjalistów do pracy terapeutycznej, resocjalizacyjnej oraz opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Studia przygotowują absolwentów do wykonywania zawodu pedagoga i wychowawcy w instytucjach resocjalizacyjnych, profilaktyki społecznej i wymiaru sprawiedliwości, instytucjach pomocy migrantom; wykonywanie zawodu pedagoga i wychowawcy w pozaszkolnych placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań  wielokulturowości; wykonywanie zawodu pedagoga środowiskowego. Absolwent kierunku pedagogika, wyposażony zostaje w wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy w instytucjach państwowych, samorządowych i pozarządowych zajmujących się profilaktyką społeczną, resocjalizacją i kontrolą przestępczości, w organach bezpieczeństwa publicznego i porządku prawnego, szczególnie w straży miejskiej, policji oraz zajmujących się problematyką nieletnich; w instytucjach wykonujących kary izolacyjne i środki zabezpieczające lub poprawcze; w oświatowych placówkach diagnostycznych, wychowawczych, opiekuńczych, jak np. pogotowia opiekuńcze, domy dziecka itd.; w ochronie zdrowia – instytucjach diagnostycznych i terapeutycznych zwłaszcza ukierunkowanych na leczenie uzależnień (narkomania i alkoholizm) oraz zaburzeń zachowania; biurach polityki społecznej, urzędach pracy, ośrodkach pomocy rodzinie, urzędach ds. uchodźców, udzielających pomocy migrantom i osobom odmiennym kulturowo, organizacjach i instytucjach zajmujących się bezrobotnymi i bezdomnymi oraz pomocą postpenitencjarną.

Celem ogólnym kształcenia jest uzyskanie pogłębionych kwalifikacji umożliwiających wieloaspektowe projektowanie i realizację działań pedagogicznych, zwłaszcza w zakresie określonym specjalnością studiów. Obejmuje on następujące cele:

  1. nabycie poszerzonej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie pedagogiki w jej powiązaniu z naukami społecznymi oraz praktyką społeczną,
  2. przygotowanie do pracy zawodowej w zakresie określonym specjalnością studiów, w tym do radzenia sobie na rynku pracy,
  3. doskonalenie i poszerzanie umiejętności doskonalenia wiedzy i nabywania nowych kompetencji z wykorzystaniem nowoczesnych metod i środków pozyskiwania, organizowania i analizowania danych,
  4. doskonalenie kompetencji do uczenia się przez całe życie,
  5. pogłębianie wrażliwości etycznej oraz doskonalenie refleksyjnej i odpowiedzialnej postawy w pracy zawodowej i życiu społecznym.

Cele te są osiągane przez realizację programu studiów i związanych z nimi modułów kształcenia, w tym szczegółowych celów i efektów uczenia się.

Studia I stopnia na kierunku pedagogika trwają 6 semestrów i wymagają zdobycia min. 186 punktów ECTS. 1 ECTS = 30 godzinom pracy studenta. Studia kończą się egzaminem dyplomowym i uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Wszyscy studenci uzyskują wewnętrzny certyfikat w zakresie znajomości języka obcego (do wyboru angielski, niemiecki, rosyjski) na poziomie biegłości B2.

Celem studiów I stopnia jest wykształcenie kompetentnego pedagoga o potwierdzonych kwalifikacjach  ogólnopedagogicznych i specjalnościowych.

Studia prowadzone są w profilu ogólnoakademickim. Umożliwiają uzyskanie efektów kierunkowych, w tym specjalnościowych, z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, uwzględniających obszar merytoryczny nauk humanistycznych i nauk społecznych. Efekty uczenia się są ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6–8.

Program studiów podlega modularyzacji. Studia zakładają realizację następujących modułów: Modułu Podstawowego, Modułu Umiejętności Ogólnych oraz modułów specjalnościowych. Studia umożliwiają wybór zajęć w wymiarze co najmniej 30% ogółu punktów ECTS. Za zajęcia podlegające wyborowi uznaje się także wybierane moduły specjalnościowe. Szczegółowe kwestie merytoryczne i metodyczne oraz sposoby pomiaru efektów uczenia się są opisane na poziomie sylabusów przedmiotów/zajęć, stanowiących element dokumentacji kształcenia w zakresie poszczególnych modułów. Pełny wykaz sylabusów jest zamieszczony w systemie USOSweb. https://usosweb.chat.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/index

Kształcenie łączy jednak profil ogólnoakademicki z ukierunkowaniem praktycznym. Koncepcja programu i planu studiów zakłada prymarny charakter wiedzy ogólnej i systematycznej, którą ujmuje się w kontekście praktyki i odnosi do projektowania i realizacji działań pedagogicznych.

Program studiów obejmuje kwestie merytoryczne dla kierunku studiów pedagogika, ich odniesienia interdyscyplinarne oraz perspektywę poznawczą nauk humanistycznych i nauk społecznych. Studia są ukierunkowane na uzyskanie kwalifikacji ogólnokierunkowych oraz kwalifikacji specjalnościowych, odniesionych do praktyki pedagogicznej.

Kształcenie specjalnościowe obejmuje moduł specjalnościowy dodany do programu studiów po I roku kształcenia.

W ramach programu są realizowane praktyki studenckie w wymiarze 240 godzin.

Studia wygaszane przekształcone w jednolite studia magisterskie

  • Absolwent specjalności „Wczesna edukacja z pedagogiką opiekuńczą” (studia wygaszane, przekształcone w jednolite magisterskie) jest wszechstronnie i interdyscyplinarnie przygotowany do pracy nauczycielskiej i wychowawczo-opiekuńczej w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. Posiada umiejętności metodyczne w zakresie działań plastycznych, muzycznych, teatralno-literackich i ruchowych, językowych, matematycznych, przyrodniczych i społecznych, a także w zakresie wczesnego nauczania języka obcego, wymaganych nową podstawą programową kształcenia dzieci w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym. Specjalność przygotowuje również do pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicach szkolnych, domach kultury, internatach etc. (przy realizacji modułu dodatkowego pedagogika opiekuńcza).
  • Program studiów na kierunku Pedagogika w specjalności Wczesna edukacja z pedagogiką opiekuńczą
  • Absolwent specjalności Wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego”  (studia wygaszane, przekształcone w jednolite magisterskie) w przedszkolu i klasach zdobywa wiedzę i umiejętności dotyczące rozwoju i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Posiada kompetencje niezbędne do nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Specjalność ta przygotowuje do pracy w zawodzie nauczyciela na pierwszym etapie kształcenia, tj. klasy I-III szkoły podstawowej, świetlicach szkolnych, przedszkolach a także alternatywnych formach opieki przedszkolnej oraz do pracy w zawodzie nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej.

Andragogika z doradztwem zawodowym

Studia I stopnia na kierunku Pedagogika w zakresie Andragogiki z doradztwem zawodowym pozwalają zdobyć wiedzę  dotyczącą procesu uczenia się dorosłych, determinujących go czynników, rozwiązań edukacyjnych. Wiedzę z zakresu edukacji dorosłych studenci uzupełniają wiedzą o funkcjonowaniu człowieka na współczesnym rynku pracy, zasadach  doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz zarządzania zasobami ludzkimi.  Celem studiów jest wyposażenie  uczestników w wiedzę, umiejętności i …

Pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa

Studia I stopnia na kierunku Pedagogika w zakresie „Pedagogiki resocjalizacyjnej i międzykulturowej” przygotowują specjalistów do pracy terapeutycznej, resocjalizacyjnej oraz opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Studia przygotowują absolwentów do wykonywania zawodu pedagoga i wychowawcy w instytucjach resocjalizacyjnych, profilaktyki społecznej i wymiaru sprawiedliwości, instytucjach pomocy migrantom; do wykonywania zawodu pedagoga i wychowawcy w pozaszkolnych placówkach oświatowo-wychowawczych i …

wróć do góry Skip to content

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij