Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Dr hab. Stefan T. Kwiatkowski, prof ChAT

Kierownik Katedry Pedeutologii i Psychologii Wychowania Wydziału Nauk Społecznych ChAT

Pracownik

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych, Katedra Pedeutologii i Psychologii Wychowania

Kariera naukowa:

 • habilitacja: doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika w specjalności pedeutologia, 2019, Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • doktorat: nauki humanistyczne – pedagogika, 2012, Wydział Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • magisterium: psychologia, 2010, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Zainteresowania naukowe: pedeutologia, psychologia różnic indywidualnych, psychopedagogika pracy.

Granty i projekty badawcze:

 • Poczucie samotności a poczucie koherencji rodzeństwa osób niepełnosprawnych­ – projekt badawczy finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zrealizowany w 2013 roku w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej – wykonanie konsultacji psychologicznej
 • Osobowość zawodowa, inteligencja emocjonalna i kompetencje społeczne studentów pedagogiki jako czynniki warunkujące przyszły sukces w zawodzie nauczyciela – projekt badawczy zrealizowany w 2014 roku w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w ramach funduszu badań statutowych finansowanego przez  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – autorstwo i pełne wykonanie projektu
 • Umiejscowienie kontroli i styl radzenia sobie ze stresem jako czynniki warunkujące motywację do zmiany i poziom stresu nauczycieli – projekt badawczy zrealizowany w 2016 roku w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej sfinansowany z dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w ChAT – autorstwo i pełne wykonanie projektu
 • Diagnoza przygotowania kandydatów na nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego z perspektywy właściwości wewnętrznych warunkujących zawodową efektywność  w pracy z dziećmi i młodzieżą – projekt badawczy realizowany w latach 2017-2018 w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej sfinansowany z dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w ChAT – autorstwo i pełne wykonanie projektu
 • Uwarunkowania skuteczności zawodowej kandydatów na nauczycieli wczesnej edukacji – projekt badawczy realizowany w latach 2017-2018 w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej sfinansowany z dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w ChAT – autorstwo i pełne wykonanie projektu
 • Członek polskiego zespołu (utworzonego w ramach ChAT) prowadzącego prace badawcze w ramach międzynarodowego projektu badawczego oraz dydaktycznego TORAL (Training on religion as a lever towards mental and physical health), realizowanego w ramach Programu UE Erasmus Plus akcji Partnerstwa Strategiczne [numer projektu KA204-073981] w odniesieniu do edukacji dorosłych – 2020-2022

Osiągnięcia naukowe (nagrody, wyróżnienia za działalność naukową):

 • nagroda indywidualna JM Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (grudzień 2015 r.)
 • nagroda indywidualna I stopnia JM Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (grudzień 2016 r.)
 • nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (grudzień 2018 r.)
 • nagroda indywidualna JM Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (grudzień 2019 r.)
 • nagroda indywidualna JM Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (grudzień 2020 r.)
 • nagroda indywidualna JM Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (grudzień 2021 r.)
 • nagroda indywidualna JM Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (grudzień 2022 r.)

Pełnione funkcje, w tym przynależność do stowarzyszeń naukowych:

 • członek Sekcji Pedeutologii Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk (2020-2024)
 • członek Zespołu Edukacji i Pracy Nauczycieli Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (2017-2020)
 • członek Redakcji czasopisma „Studia z Teorii Wychowania” (Wydawnictwo Naukowe ChAT)
 • koordynator redakcji tematycznych (2014-2018)
 • sekretarz Redakcji (2018-)
 • członek Rady Wydziału Pedagogicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (2016-2019)
 • członek Rady Wydziału Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (2019-)
 • wiceprzewodniczący Rady Wydziału Nauk Społecznych ChAT w kadencji 2020-2024
 • członek Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (2020-2024)
 • przewodniczący Międzywydziałowej Komisji do Spraw Rozkładu Zajęć Dydaktycznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (2015-)
 • członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (2013-)
 • członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (2017-)
 • przewodniczący Zespołu ds. Jakości Kształcenia w Wydziale Nauk Społecznych ChAT (2020-)
 • kierownik Pracowni Psychologicznych Podstaw Wychowania (w Katedrze Dydaktyki i Pedagogiki Porównawczej Wydziału Nauk Społecznych ChAT) (2019-2023)
 • członek Komisji ds. Przewodów Doktorskich ChAT (2020-)
 • członek Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej ChAT (2020-)
 • członek Komisji ds. Przewodów Doktorskich ChAT (2020-)
 • członek Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów (ChAT) (2021-)
 • kierownik Katedry Pedeutologii i Psychologii Wychowania w Wydziale Nauk Społecznych ChAT (2023-)

Współpraca międzynarodowa:

 • koordynator współpracy Wydziału Pedagogicznego/Wydziału Nauk Społecznych ChAT z David Yellin College of Education w Jerozolimie (Izrael) (2014-)
 • udział w Programie TransFormation.doc realizowanym w ramach projektu systemowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami” – wizyta studyjna na Uniwersytecie Lund w Szwecji (18-31.10.2015 r.)
 • wizyta studyjna w David Yellin College of Education w Jerozolimie (11-18.06.2016 r.) – wyjazd w ramach programu Erasmus
 • wizyta studyjna w Fachhochschule-University of Applied Sciences Potsdam (Poczdam, Niemcy, 1-5.06.2017 r.)

Działalność organizacyjna:

 • przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji Nauczyciel jako przewodnik. Innowacje w systemie kształcenia i doskonalenia nauczycieli – 31.05.2016 r., konferencja zorganizowana przez Katedrę Dydaktyki i Pedagogiki Szkolnej Wydziału Pedagogicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej we współpracy w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES);
 • współprzewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji Nauczyciel wspierający i wspierany. Rola umiejętności interpersonalnych w pracy nauczyciela – 16.12.2016 r., konferencja zorganizowana przez Katedrę Socjologii Zmiany Społecznej Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie;
 • współorganizator wizyty wykładowców i studentów David Yellin College Polsce, na zaproszenie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (24.11-1.12.2014 r.)
 • współorganizator wizyty wykładowców i studentów David Yellin College of Education w Polsce, na zaproszenie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (4-11.11.2015 r.)
 • kierownik studiów podyplomowych „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” prowadzonych w Wydziale Pedagogicznym ChAT w ramach projektu „Chrześcijańska Akademia Teologiczna jako promotor integracji społecznej” i współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) (23.04.2013- 31.05.2014 r.)
 • członek Komitetu Naukowego konferencji (online) „Nauczyciel i jego praca wobec wyzwań współczesności” – organizator: Katedra Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL) – 14.04.2021 r.
 • członek Komitetu Naukowego III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu NAUCZYCIEL WOBEC WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ pod hasłem Nauczyciel wobec nowych technologii, mediów społecznościowych i zdalnego nauczania­ – organizator: Zakład Pedagogiki Ogólnej i Edukacji Wydziału Nauk Humanistycznych i Informatyki Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku we współpracy z Sekcją Pedeutologii Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN – 21.10.2021
 • członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji Naukowej Teacher. Change. Development – 8-10.05.2023 r. – zorganizowanej przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Wybrane publikacje naukowe:

 • Pedagogiczne i psychologiczne aspekty dopasowania zawodowego „Ruch Pedagogiczny” nr 3-4/2011, s. 59-73.
 • Choosing the Teaching Profession – Research Results (2012). W: J. Madalińska-Michalak, H. Niemi, S. Chong (red.) Research, Policy and Practice in Teacher Education in Europe. (s. 141-161). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Stopień dopasowania zawodowego studentów pedagogiki w kontekście psychopedagogicznego paradygmatu przystosowania człowieka do pracy „Ruch Pedagogiczny” nr 4/2013, s. 101-118.
 • Osobowość studentów pedagogiki w ujęciu Pięcioczynnikowego Modelu Osobowości „Ruch Pedagogiczny” nr 1/2014, s. 73-86.
 • Sukces w zawodzie nauczyciela w świetle wiedzy o różnicach indywidualnych „Ruch Pedagogiczny” nr 1/2015, s. 19-34.
 • Charakterystyki wewnętrzne studentów wczesnej edukacji w świetle porównań międzygrupowych „Ruch Pedagogiczny” nr 3/2015, s. 49-70.
 • Diagnoza wybranych różnic indywidualnych studentów pedagogiki w kontekście przyszłych sukcesów w zawodzie nauczyciela „Studia z Teorii Wychowania” nr 4/2015, s. 127-159.
 • Kształtowanie kompetencji społecznych nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” nr 4/2015, s. 169-176.
 • Innowacje we współczesnym systemie kształcenia nauczycieli w kontekście kształtowania inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych (2015). W: R. Nowakowska-Siuta (red.) Bliżej siebie. Edukacja i dialog w grupie niejednorodnej kulturowo. (s. 93-109). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.
 • Idea edukacji społeczno-emocjonalnej jako narzędzie optymalizujące efektywność procesu kształcenia uczniów i nauczycieli „Studia z Teorii Wychowania” nr 3/2016
 • Innowacyjne kształcenie nauczycieli na przykładzie modelu singapurskiego „Studia z Teorii Wychowania” nr 4/2016
 • Znaczenie kształcenia społeczno-emocjonalnego w rozwijaniu kluczowych kompetencji współczesnych nauczycieli (2017). W: S. T. Kwiatkowski, D. Walczak (red.) Kompetencje interpersonalne w pracy współczesnego nauczyciela. Aspekty teoretyczne i praktyczne. (s. 125-158). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Between submission and independence – locus of control as a factor determining the choosing of the teaching profession and teacher efficacy (2017). W: J. Bałachowicz, K. Nowak-Fabrykowski, Z. Zbróg (red.) International trends in preparation of early childhood teachers in a changing world. (s. 250-283). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 • Kształcenie społeczno-emocjonalne nauczycieli szkół podstawowych – fakultatywność czy obligatoryjność? (2017). W: J. Madalińska-Michalak (red.) O nową jakość edukacji nauczycieli. (s. 327-349). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Wsparcie dla początkujących nauczycieli. Analiza programów wprowadzających do zawodu nauczyciela. (2018). W: R. Nowakowska-Siuta, K. Dmitruk-Sierocińska (red.) Polityka oświatowa w perspektywie porównawczej. (s. 161-186). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Kształcenie społeczno-emocjonalne uczniów i nauczycieli w kontekście polityki migracji. (2017). W: J. Madalińska-Michalak, N. G. Pikuła, K. Białożyt (red.) Edukacja i Praca Nauczyciela: ciągłość-zmiana-konteksty. (s. 215-244). Kraków: Wydawnictwo „Scriptum”.
 • Czynniki warunkujące radzenie sobie nauczycieli szkół podstawowych z wyzwaniami zawodowymi – relacja z badań, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” nr 4/103/2018, s. 90-107.
 • Stopień awansu zawodowego nauczycieli szkół podstawowych a poziom ich  inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych, „Studia z Teorii Wychowania” nr 3/2018, s. 105-154.
 • Radzenie sobie ze stresem w zawodzie nauczyciela – raport z badań, „Annales
  Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J – Paedagogia-Psychologia” nr 3/2018, s. 133-162.
 • Właściwa rekrutacja do zawodu nauczyciela jako przejaw odpowiedzialności za losy przyszłych pokoleń (2019), w: (red.) R. Nowakowska-Siuta, T. J. Zieliński (red.), Odwaga odpowiedzialności. Demokratyczne przemiany życia społecznego w refleksji pedagogicznej. (s. 169-201). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe ChAT.
 • Pozytywny klimat emocjonalny sali lekcyjnej jako czynnik chroniący dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym przed dystresem (2020), w: (red.) M. Cywińska, Dziecko w sytuacjach stresowych. (s. 39-76). Poznań: Wydawnictwo UAM.
 • Stres nauczycieli w kontekście pandemii koronawirusa COVID-19 – perspektywa relacji nauczyciel-uczeń, „Studia z Teorii Wychowania” nr 3/2021, s. 45-70; DOI: 10.5604/01.3001.0015.4820
 • Stan niepewności w przededniu podjęcia pracy. Czy osobowość wpływa na poziom poczucia własnej skuteczności kandydatów na nauczycieli wczesnej edukacji?, w: J. L. Pękala, K. Białożyt-Wielonek (red.), Obszary (nie)pewności w pracy współczesnego nauczyciela, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2021, s. 11-28. ISBN 978-83-235-5095-2.
 • Relationship between religiousness and mental health, „Studia z Teorii Wychowania” nr 4/2021, s. 9-25; DOI: 10.5604/01.3001.0015.6015 –(Współautorka artykułu:  prof. dr hab. Renata Nowakowska-Siuta)
 • Stres zawodowy nauczycieli – mechanizmy, uwarunkowania, strategie przeciwdziałania, w: (red.) K. Białożyt-Wielonek, Wybrane aspekty funkcjonowania rynku pracy w czasie pandemii COVID-19. Inspiracje dla pedagogiki, Wydawnictwo „Scriptum”, Kraków 2022, s. 13-49, ISBN 978-83-66812-83-3.
 • Teachers’ self-efficacy from the perspective of the Five-Factor Theory of Personality, „Studia z Teorii Wychowania” nr 4/2022, s. 109-124; DOI: 10.5604/01.3001.0016.1640
 • Pedeutology and hermeneutic pedagogy: Encounter between teacher and student in light of the concept of vocational fit, „Studia z Teorii Wychowania” nr 4/2023, s. 125-148; DOI: 10.5604/01.3001.0054.1199

Monografie:

 • Uwarunkowania skuteczności zawodowej kandydatów na nauczycieli wczesnej edukacji. Studium teoretyczno-empiryczne, Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2018.
 • Nauczyciel w obliczu szans i zagrożeń współczesnego świata, Difin, Warszawa 2021 – monografia współautorska – Aneta Jegier, Stefan T. Kwiatkowski, Beata Szurowska

Najważniejsze wystąpienia konferencyjne:

 • Research, Policy and Practice in Teacher Education in Europe – 6th Annual Conference of Teacher Education Policy in Europe (TEPE) Network – 17-19.05.2012 r. w Warszawie (Ośrodek Rozwoju Edukacji); organizatorzy: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, DG Edukacja i Kultura, Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego; tytuł wystąpienia: „Choosing the teaching profession – research results”;
 • International Education Academic Conference. Emphasis on Early Childhood Education – międzynarodowa konferencja edukacyjna – 24-25.11.2014 r. w Warszawie (Chrześcijańska Akademia Teologiczna); organizator – Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej; tytuł wystąpienia: „Higher education system in Poland”.
 • Closer to Each Other – Education and Dialogue in a Culturally Composite Group – międzynarodowa konferencja edukacyjna – 9.11.2015 r. w Warszawie (Chrześcijańska Akademia Teologiczna); organizator – Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej; tytuł wystąpienia: “Innovations in the modern teacher training system in the context of shaping emotional intelligence and social competences”.
 • Nauczyciel wspierający i wspierany. Rola umiejętności interpersonalnych w pracy nauczyciela – 16.12.2016 r., konferencja zorganizowana przez Katedrę Socjologii Zmiany Społecznej Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; tytuł wystąpienia: „Znaczenie kształcenia społeczno-emocjonalnego w rozwijaniu kluczowych kompetencji współczesnych nauczycieli”.
 • Edukacja i Praca Nauczyciela – Perspektywy i Inspiracje­ – 6.11.2017 r. – konferencja zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Pedagogiczne oraz Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie; miejsce konferencji Uniwersytet Pedagogiczny; tytuł wystąpienia: „Kompetencje społeczno-emocjonalne w przygotowaniu zawodowym współczesnych nauczycieli”;
 • Kształtowanie i ocena kompetencji społecznych w kontekście potrzeb rynku pracy – 1.12.2017 r. – konferencja zorganizowana przez Katedrę Pedagogiki Pracy i Andragogiki Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; udział w panelu dyskusyjnym pt: „Kształtowanie kompetencji społecznych w praktyce edukacyjnej”;
 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Uniwersalizm Pracy Ludzkiej. Praca jako Wyznacznik Egzystencji Człowieka­ – 24-25.05.2018 r. – konferencja zorganizowana przez Instytut Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; tytuł wystąpienia: „Predyspozycje do zawodu nauczyciela w świetle teorii osobowości”;
 • Poza dyskursem nauczania. Kierunki zmian teorii i praktyki wczesnej edukacji – 15-16.11.2018 r. – ogólnopolska konferencja naukowa z udziałem gości zagranicznych zorganizowana przez Zakład Wczesnej Edukacji Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; referat w sesji plenarnej – tytuł wystąpienia: „Kompetencje społeczno-emocjonalne w procesie kształcenia nauczycieli wczesnej edukacji”;
 • Nauczycielskie konotacje pracy ludzkiej­ – 30.11.2018 r. – konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Pedagogiki Pracy i Andragogiki Instytutu Pedagogiki w Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; tytuł wystąpienia: „Charakterystyka kandydatów na nauczycieli wczesnej edukacji – diagnoza stanu”,
 • Szkoła i nauczyciel. Osiągnięcia-dylematy-perspektywy – 27-28.05.2019 – ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Uniwersytet Zielonogórski, Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Uniwersytet Pedagogiczny, Uniwersytet Opolski oraz Uniwersytet Białostocki (konferencja odbyła się w Łagowie Lubuskim); tytuł wystąpienia: „Przygotowanie zawodowe kandydatów na nauczycieli wczesnej edukacji – raport z badań”,
 • Odwaga odpowiedzialności. Pedagogiczne pytania, refleksje i krytyczne analizy dotyczące znaczenia demokracji we współczesnym świecie – 13-14.06.2019 r. – konferencja naukowa zorganizowana przez Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej przy wsparciu Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES) (konferencja odbyła się w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie); tytuł wystąpienia: „Właściwa rekrutacja do zawodu nauczyciela jako przejaw odpowiedzialności za losy przyszłych pokoleń”; członek komitetu organizacyjnego konferencji,
 • XXVI Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej – 19-20.11.2020 – konferencja naukowa zorganizowana przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie i Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie; tytuł wystąpienia: „Diagnoza czynników warunkujących zawodową skuteczność kandydatów na nauczycieli wczesnej edukacji – perspektywa osobowości, inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych”,
 • Nauczyciel i jego praca wobec wyzwań współczesności – 14.04.2021 – konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN oraz Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego); tytuł wystąpienia: „Zachowania w obliczu presji: ‘gotowość do przeciwstawiania się’ kandydatów na nauczycieli wczesnej edukacji – perspektywa różnic indywidualnych”; członek Komitetu Naukowego konferencji.
 • V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Szkoła i Nauczyciel w Obliczu Zmian Społecznych i Edukacyjnych dedykowana Jubileuszowi Pracy i Działalności Naukowej Prof. Zw. Dr. Hab. Mirosława J. Szymańskiego­ – 6-7.09.2021 – konferencja zorganizowana przez Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Pedagogiczny, Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademię WSB w Dąbrowie Górniczej (konferencja odbyła się w Łagowie Lubuskim); tytuł wystąpienia: „Kandydaci na nauczycieli wczesnej edukacji w obliczu wpływu społecznego – między oporem a uległością”
 • Effect of Religion on the Physical and Mental Health (DİNİN FİZİKSEL VE ZİHİNSEL SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ) – międzynarodowa konferencja (Multiplier Event – Yaygınlaştırma Konferansı) podsumowująca projekt TORAL realizowany w ramach programu Erasmus Plus – 7.06.2022 – Kayseri (Turcja) – organizator: Uniwersytet Erciyes w Kayseri; tytuł wystąpienia: „TORAL piloting program in Poland – assumptions, preparations, implementation and outcome”.
 • Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Kompetencje Międzykulturowe. Transgresje – 25-26.04.2023 r. – konferencja naukowa zorganizowana przez Wydział Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (konferencja odbyła się w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie); tytuł wystąpienia: „Kształcenie społeczno-emocjonalne uczniów i nauczycieli w kontekście problematyki migracji”
 • Change. Development – 8-10.05.2023 r. – międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie tytuł wystąpienia (referatu w sesji plenarnej): „Teachers’ sense of self-efficacy – theoretical and practical aspects”; członek komitetu naukowego konferencji.
 • VI Ogólnopolska Konferencja z cyklu Szkoła i Nauczyciel na temat „Rozwój nauczyciela i rozwój szkoły” – 15-16.05.2023 r. – konferencja zorganizowana przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Opolski, Akademię Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Akademię WSB w Dąbrowie Górniczej oraz Uniwersytet Zielonogórski (główny organizator) (konferencja odbyła się w Łagowie Lubuskim); tytuł wystąpienia: „Poczucie własnej skuteczności nauczycieli z perspektywy Pięcioczynnikowej Teorii Osobowości”; moderator sekcji (wspólnie z prof. dr hab. Małgorzatą Cywińską i prof. Sławomirem Tuszem, prof. AWSB) pt. Uwarunkowania wewnątrzszkolne rozwoju szkoły

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij