Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Imię i nazwisko: Stefan T. Kwiatkowski
Stanowisko: Profesor Uczelni
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych, Katedra Dydaktyki i Pedagogiki Szkolnej
E-mail: s.kwiatkowski@chat.edu.pl

Kariera naukowa:

 • doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika w specjalności pedeutologia, 2019, Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • doktorat: nauki humanistyczne – pedagogika, 2012, Wydział Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • magisterium: psychologia, 2010, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Zainteresowania naukowe: pedeutologia, psychologia różnic indywidualnych, psychopedagogika pracy

Granty i projekty badawcze:

 • Poczucie samotności a poczucie koherencji rodzeństwa osób niepełnosprawnych­ – projekt badawczy finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zrealizowany w 2013 roku w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej – wykonanie konsultacji psychologicznej
 • Osobowość zawodowa, inteligencja emocjonalna i kompetencje społeczne studentów pedagogiki jako czynniki warunkujące przyszły sukces w zawodzie nauczyciela – projekt badawczy zrealizowany w 2014 roku w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w ramach funduszu badań statutowych finansowanego przez  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – autorstwo i pełne wykonanie projektu
 • Umiejscowienie kontroli i styl radzenia sobie ze stresem jako czynniki warunkujące motywację do zmiany i poziom stresu nauczycieli – projekt badawczy zrealizowany w 2016 roku w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej sfinansowany z dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w ChAT

Osiągnięcia naukowe (nagrody, wyróżnienia za działalność naukową):

 • nagroda indywidualna JM Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (grudzień 2015 r.)
 • nagroda indywidualna I stopnia JM Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (grudzień 2016 r.)
 • promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim mgr Anety Wnuk (promotor – prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski) – przewód doktorski na temat „Przygotowanie nauczycieli do realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego” – obrona na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie odbyła się 4 listopada 2015 r.

Pełnione funkcje, w tym przynależność do stowarzyszeń naukowych:

 • członek redakcji czasopisma „Studia z Teorii Wychowania” (Wydawnictwo Naukowe ChAT) – koordynator redakcji tematycznych (od 2014 r.)
 • członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio Paedagogia-Psychologia” (na lata 2016-2018)
 • członek Rady Wydziału Pedagogicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (2016-)
 • przewodniczący Międzywydziałowej Komisji do Spraw Rozkładu Zajęć Dydaktycznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (od 2015 r.)
 • opiekun specjalności „Pedagogika Szkolna” na studiach II stopnia Wydziału Pedagogicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (od 2012 r.)
 • członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (od 2013 r.)

Współpraca międzynarodowa:

 • koordynator współpracy Wydziału Pedagogicznego ChAT z David Yellin College of Education w Jerozolimie (Izrael) (od 2014 r.)
 • udział w Programie TransFormation.doc realizowanym w ramach projektu systemowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami” – wizyta studyjna na Uniwersytecie Lund w Szwecji (18-31.10.2015 r.)
 • wizyta studyjna w David Yellin College of Education w Jerozolimie (11-18.06.2016 r.) – wyjazd w ramach programu Erasmus

Działalność organizacyjna:

 • przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji Nauczyciel jako przewodnik. Innowacje w systemie kształcenia i doskonalenia nauczycieli – 31.05.2016 r., konferencja zorganizowana przez Katedrę Dydaktyki i Pedagogiki Szkolnej Wydziału Pedagogicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej we współpracy w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES);
 • współprzewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji Nauczyciel wspierający i wspierany. Rola umiejętności interpersonalnych w pracy nauczyciela – 16.12.2016 r., konferencja zorganizowana przez Katedrę Socjologii Zmiany Społecznej Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie;
 • współorganizator wizyty wykładowców i studentów David Yellin College Polsce, na zaproszenie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (24.11-1.12.2014 r.)
 • współorganizator wizyty wykładowców i studentów David Yellin College of Education w Polsce, na zaproszenie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (4-11.11.2015 r.)
 • kierownik studiów podyplomowych „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” prowadzonych w Wydziale Pedagogicznym ChAT w ramach projektu „Chrześcijańska Akademia Teologiczna jako promotor integracji społecznej” i współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) (23.04.2013- 31.05.2014 r.)

 

Najważniejsze publikacje naukowe:

 • Pedagogiczne i psychologiczne aspekty dopasowania zawodowego „Ruch Pedagogiczny” nr 3-4/2011, s. 59-73.
 • Choosing the Teaching Profession – Research Results (2012). W: J. Madalińska-Michalak, H. Niemi, S. Chong (red.) Research, Policy and Practice in Teacher Education in Europe. (s. 141-161). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Stopień dopasowania zawodowego studentów pedagogiki w kontekście psychopedagogicznego paradygmatu przystosowania człowieka do pracy „Ruch Pedagogiczny” nr 4/2013, s. 101-118.
 • Osobowość studentów pedagogiki w ujęciu Pięcioczynnikowego Modelu Osobowości „Ruch Pedagogiczny” nr 1/2014, s. 73-86.
 • Sukces w zawodzie nauczyciela w świetle wiedzy o różnicach indywidualnych „Ruch Pedagogiczny” nr 1/2015, s. 19-34.
 • Charakterystyki wewnętrzne studentów wczesnej edukacji w świetle porównań międzygrupowych „Ruch Pedagogiczny” nr 3/2015, s. 49-70.
 • Diagnoza wybranych różnic indywidualnych studentów pedagogiki w kontekście przyszłych sukcesów w zawodzie nauczyciela „Studia z Teorii Wychowania” nr 4/2015, s. 127-159.
 • Kształtowanie kompetencji społecznych nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” nr 4/2015, s. 169-176.
 • Innowacje we współczesnym systemie kształcenia nauczycieli w kontekście kształtowania inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych (2015). W: R. Nowakowska-Siuta (red.) Bliżej siebie. Edukacja i dialog w grupie niejednorodnej kulturowo. (s. 93-109). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.
 • Idea edukacji społeczno-emocjonalnej jako narzędzie optymalizujące efektywność procesu kształcenia uczniów i nauczycieli „Studia z Teorii Wychowania” nr 3/2016
 • Innowacyjne kształcenie nauczycieli na przykładzie modelu singapurskiego „Studia z Teorii Wychowania” nr 4/2016

 Najważniejsze wystąpienia konferencyjne:

 • Research, Policy and Practice in Teacher Education in Europe – 6th Annual Conference of Teacher Education Policy in Europe (TEPE) Network – 17-19.05.2012 r. w Warszawie (Ośrodek Rozwoju Edukacji); organizatorzy: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, DG Edukacja i Kultura, Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego; tytuł wystąpienia: „Choosing the teaching profession – research results”;
 • International Education Academic Conference. Emphasis on Early Childhood Education – międzynarodowa konferencja edukacyjna – 24-25.11.2014 r. w Warszawie (Chrześcijańska Akademia Teologiczna); organizator – Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej; tytuł wystąpienia: „Higher education system in Poland”.
 • Closer to Each Other – Education and Dialogue in a Culturally Composite Group – międzynarodowa konferencja edukacyjna – 9.11.2015 r. w Warszawie (Chrześcijańska Akademia Teologiczna); organizator – Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej; tytuł wystąpienia: “Innovations in the modern teacher training system in the context of shaping emotional intelligence and social competences”.
 • Nauczyciel wspierający i wspierany. Rola umiejętności interpersonalnych w pracy nauczyciela – 16.12.2016 r., konferencja zorganizowana przez Katedrę Socjologii Zmiany Społecznej Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; tytuł wystąpienia: „Znaczenie kształcenia społeczno-emocjonalnego w rozwijaniu kluczowych kompetencji współczesnych nauczycieli”.
wróć do góry Skip to content

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij