Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

LISTA ZAGADNIEŃ DYPLOMOWYCH
których stosowanie przewidziane jest od 1 października 2021 r.

 • LISTA ZAGADNIEŃ KIERUNKOWYCH I SPECJALNOŚCIOWYCH EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH NA STUDIACH
  PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA:

ZAGANIENIA KIERUNKOWE

 1. Pojęcie i uwarunkowania rozwoju człowieka
 2. Teorie rozwoju emocjonalnego i społecznego człowieka
 3. Teorie rozwoju poznawczego człowieka (np. J. Piaget, L.S. Wygotski)
 4. Rozwój moralny człowieka (np. Teoria Kohlberga)
 5. Spostrzeganie społeczne: jak dochodzimy do rozumienia innych ludzi i zjawisk
 6. Przedmiot i zadania pedagogiki społecznej
 7. Przedmiot i zadania socjologii wychowania
 8. Pedagogika międzykulturowa i wielokulturowa – ich role we współczesnym świecie
 9. Zadania współczesnej pedagogiki dorosłych
 10. Błędy wychowawcze, rodzaje pseudowychowania
 11. Istota wychowania i socjalizacji. Podobieństwa i różnice
 12. Typologia współczesnych nurtów w pedagogice (omówienie dwóch samodzielnie wybranych)
 13. Style nauczania, style wychowania – charakterystyka
 14. Personalizm pedagogiczny. Główne założenia ideowe
 15. Omówienie dowolnie wybranego europejskiego systemu oświatowego

ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE:

 • PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA; PEDAGOGIKA MIĘDZYKULTUROWA
 1. Miejsce pedagogiki resocjalizacyjnej w systemie nauk pedagogicznych
 2. Cele, zadania i metody wychowania resocjalizacyjnego
 3. Przyczyny i przejawy niedostosowania społecznego, w tym zachowań przestępczych
 4. Podstawowe koncepcje wyjaśniające źródła zjawisk patologicznych
 5. Psychodynamiczne sposoby oddziaływań resocjalizacyjnych, terapii behawioralnej oraz koncepcji kognitywno – behawioralnej w wychowaniu resocjalizacyjnym
 6. Środki i metody postępowania z młodocianymi przestępcami
 7. Akty prawne (ich ranga) regulujące problematykę dziecka i rodziny
 8. Sposoby ingerencji sądu w sprawowanie władzy rodzicielskiej
 9. Cele, zadania i metody wychowania międzykulturowego
 10. Możliwości i bariery dialogu międzykulturowego. Pomoc i wsparcie wobec społeczności migrujących – podstawowe problemy
 • LISTA ZAGADNIEŃ KIERUNKOWYCH I SPECJALNOŚCIOWYCH EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH NA STUDIACH
  DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA:

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE

 1. Pojęcie i uwarunkowania rozwoju człowieka
 2. Teorie rozwoju emocjonalnego i społecznego człowieka
 3. Teorie rozwoju poznawczego człowieka (np. J. Piaget, L.S. Wygotski)
 4. Rozwój moralny człowieka (np. Teoria Kohlberga)
 5. Spostrzeganie społeczne: jak dochodzimy do rozumienia innych ludzi i zjawisk
 6. Przedmiot i zadania pedagogiki społecznej
 7. Przedmiot i zadania socjologii wychowania
 8. Pedagogika międzykulturowa i wielokulturowa – ich role we współczesnym świecie
 9. Zadania współczesnej pedagogiki dorosłych
 10. Błędy wychowawcze, rodzaje pseudowychowania
 11. Istota wychowania i socjalizacji. Podobieństwa i różnice
 12. Typologia współczesnych nurtów w pedagogice (omówienie dwóch samodzielnie wybranych)
 13. Style nauczania, style wychowania – charakterystyka
 14. Personalizm pedagogiczny. Główne założenia ideowe
 15. Omówienie dowolnie wybranego europejskiego systemu oświatowego

ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE

 • PEDAGOGIKA SZKOLNA Z DIAGNOZĄ I  TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ
 1. Zakres obowiązków i oddziaływań pedagoga szkolnego, najważniejsze regulacje prawne
 2. Plan pracy pedagoga w szkole: ogólna charakterystyka
 3. Współpraca pedagoga szkolnego z rodzicami uczniów. Możliwości i bariery współpracy
 4. Sposoby konstruowania relacji wychowawczych z uczniami. Style pracy
 5. Instytucje wspomagające działalność wychowawczą oraz terapeutyczną szkoły
 6. Działania profilaktyczne w pracy pedagoga szkolnego. Diagnoza i terapia pedagogiczna zagrożeń (przemoc, uzależnienia, konflikty rówieśnicze etc.) występujących w szkole
 7. Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny: zasady tworzenia oraz komponenty programu
 8. Rola, członkowie  i zadania zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
 9. Podstawowe narzędzia do diagnozy specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży
 10. Metody pracy terapeutycznej z dzieckiem z dysleksją rozwojową
 • PEDAGOGIKA SZKOLNA I NOWE MEDIA W EDUKACJI
 1. Zakres obowiązków i oddziaływań pedagoga szkolnego, najważniejsze regulacje prawne
 2. Współpraca pedagoga szkolnego z nauczycielami w szkole. Obszary, możliwości i bariery współpracy
 3. Sposoby konstruowania relacji wychowawczych z uczniami. Style pracy
 4. Instytucje wspomagające działalność wychowawczą szkoły
 5. Działania profilaktyczne w pracy pedagoga szkolnego. Diagnoza i terapia pedagogiczna zagrożeń (przemoc, uzależnienia, konflikty rówieśnicze etc.) występujących w szkole
 6. Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny: zasady tworzenia oraz komponenty programu
 7. Rola, członkowie i zadania zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
 8. Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji szkolnej: narzędzia i techniki
 9. Metody pracy pedagoga szkolnego z wykorzystaniem nowych mediów
 10. Wpływ nowoczesnych mediów i technologii na rozwój myślenia komputacyjnego uczniów
 • PEDAGOGIKA SZKOLNA I DORADZTWO ZAWODOWE
 1. Zakres obowiązków i oddziaływań pedagoga szkolnego, najważniejsze regulacje prawne
 2. Współpraca pedagoga szkolnego z rodzicami uczniów. Możliwości i bariery współpracy
 3. Sposoby konstruowania relacji wychowawczych z uczniami. Style wychowania
 4. Instytucje wspomagające działalność wychowawczą szkoły
 5. Działania profilaktyczne w pracy pedagoga szkolnego. Diagnoza i terapia pedagogiczna zagrożeń (przemoc, uzależnienia, konflikty rówieśnicze etc.) występujących w szkole
 6. Przykładowe teorie rozwoju zawodowego (np. stadia rozwoju zawodowego nauczyciela)
 7. Orientacja i poradnictwo zawodowe w polskim systemie edukacji. Edukacyjne i społeczne uwarunkowania wyboru zawodu
 8. Doradztwo zawodowe w szkole i poradni psychologiczno-pedagogicznej. Cele, zadania, funkcje doradztwa zawodowego
 9. Współpraca doradcy zawodowego z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa
 10. Cele i zadania pedagogiki pracy. Wartość pracy w życiu człowieka
 • PEDAGOGIKA SPOŁECZNO-KULTUROW
 1. Etyczny wymiar pracy pedagoga
 2. System edukacyjny w Polsce a dowolnie wybrany europejski system edukacyjny. Szczegółowe omówienie dowolnego aspektu struktury lub organizacji programowej
 3. Społeczeństwo obywatelskie w ujęciu nauk społecznych. Zadania społeczeństwa obywatelskiego
 4. Pojęcie równości szans społecznych oraz szans edukacyjnych- ujęcie krytyczne
 5. Metoda projektu – cele pedagogiczne, obszary zastosowania i modele
 6. Animacja lokalna w kontekście działań pedagogicznych – modele i metody
 7. Animacja społeczno-kulturowa a zmiany społeczne w środowisku lokalnym
 8. Partnerstwo lokalne oraz działania samopomocowe w środowisku lokalnym
 9. Stereotypy i uprzedzenia a strategie i możliwości ich likwidacji
 10. Typy społeczeństw współczesnych. Zadania pedagogiki międzykulturowej we współczesnych społeczeństwach
 • PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA, PROFILAKTYKA SPOŁECZNA
 1. Etiologia zachowań agresywnych – czynniki ryzyka
 2. Poziomy działań profilaktycznych
 3. Pojęcie patologii społecznej i zagadnienia dewiacji według Jerzego Kwaśniewskiego
 4. Założenia “twórczej resocjalizacji” według Marka Konopczyńskiego
 5. Podejście kognitywno-behawioralne w resocjalizacji
 6. Założenia oddziaływania edukacyjnego wobec skazanych odbywających karę pozbawienia wolności poprzez kulturę i sztukę
 7. Poradnictwo rodzinne –  zakres, metody i wskazanie podstawowych trudności tego procesu
 8. Znaczenie postępowania mediacyjnego dla procesu resocjalizacji
 9. Przyczyny ingerencji państwa w wykonywanie władzy rodzicielskiej. Przejawy ingerencji państwa we władzę rodzicielską
 10. Metoda indywidualnych przypadków – casework, stosowana w oddziaływaniach wobec sprawców przestępstw w środowisku otwartym
 • LISTA ZAGADNIEŃ KIERUNKOWYCH I SPECJALNOŚCIOWYCH EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU PRACA SOCJALNA:
 1. Rodzina jako grupa. Funkcje rodziny
 2. Stereotypy i uprzedzenia. Perspektywa socjologiczna
 3. Stygmat i stygmatyzacja społeczna. Proszę omówić  na wybranym przykładzie
 4. Zachowania prospołeczne – definicja i uwarunkowania
 5. Wpływ środowiska wychowawczego na funkcjonowanie jednostki
 6. Definiowanie pracy socjalnej – podejście humanistyczne, prakseologiczne i formalne (prawne)
 7. Praca socjalna jako działanie wychowawcze
 8. Pożądane cechy i kompetencje pracownika socjalnego
 9. Etyczne aspekty pracy socjalnej. Kodeks etyczny pracowników socjalnych
 10. Znaczenie komunikacji interpersonalnej w pracy socjalnej
 11. Stres i wypalenie zawodowe w zawodzie pracownika socjalnego. Sposoby przeciwdziałania
 12. Założenia superwizji w pracy socjalnej
 13. Istota empowerment
 14. Ustawa o pomocy społecznej jak podstawowe narzędzie pracownika socjalnego
 15. Metody pracy socjalnej
 16. Wywiad, obserwacja, analiza materiałów jako techniki pracy socjalne.
 17. Założenia streetworkingu
 18. Projekt socjalny – typy, etapy tworzenia, cele
 19. Praca socjalna w domu pomocy społecznej
 20. Praca socjalna w placówce pobytu dziennego
 21. Praca socjalna w ośrodku pomocy społecznej (w centrum pomocy społecznej)
 22. Założenia asysty rodzinnej
 23. Piecza zastępcza – zadania, rodzaje, wyzwania
 24. Aktywizowanie społeczności lokalnej – założenia i cele
 25. Praca socjalna z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie
 • LISTA ZAGADNIEŃ KIERUNKOWYCH I SPECJALNOŚCIOWYCH EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH:
 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE – KWALIFIKACJE NAUCZYCIELSKIE
 1. Cele wychowania szkolnego
 2. Rodzaje metod wychowawczych
 3. Klasyfikacja metod nauczania
 4. Podstawowe dokumenty obowiązujące w szkole i ich znaczenie
 5. System edukacyjny w Polsce a dowolnie wybrany europejski system edukacyjny
 6. Struktura systemu oświaty po wejściu w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
 7. Charakterystyka wybranych zasad dydaktycznych
 8. Metody, formy i środki dydaktyczne stosowane w pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 9. Metody, formy i środki dydaktyczne stosowane w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 10. Współczesne systemy kształcenia oraz wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych
 11. Zjawisko przemocy w rodzinie i w szkole
 12. Etapy rozwoju ontogenetycznego człowieka
 13. Teoria rozwoju psychospołecznego Erika Eriksona
 14. Programy profilaktyczne i interwencyjne w szkole
 15. Zjawisko niepowodzeń szkolnych, przyczyny i środki zaradcze
 16. Zadania i funkcje świetlicy szkolnej
 17. Wpływ środowiska szkolnego na kształtowanie postaw etycznych uczniów i nauczycieli
 18. Poglądy pedagogiczne wybranego przedstawiciela nurtu Nowego Wychowania
 19. Wybrany kierunek pedagogiczny (podstawowe założenia, przedstawiciele, cele wychowania, rola wychowawcy)
 20. Zasady i ogólny zakres udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
 • ORGANIZACJIA I ZARZĄDZANIE OŚIWATĄ
 1. Wymień cele polityki oświatowej państwa.
 2. Omów rolę dyrektora placówki oświatowej w kształtowaniu wizerunku szkoły.
 3. Jakie są zadania dyrektora szkoły związane z zarzadzaniem majątkiem.
 4. Wyjaśnić́ pojęcie zarzadzania zasobami ludzkimi; omów wybrany styl sprawowania władzy w organizacji.
 5. Wymień zadania dyrektora szkoły w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego.
 6. W jaki sposób dyrektor szkoły zarządza finansami, jakie kompetencje ma do wykonania tego zadania?
 7. Wymień elementy działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej szkoły, które podlegają̨ szczególnemu nadzorowi pedagogicznemu?
 8. Czy możliwe jest odebranie nauczycielowi wychowawstwa w ciągu roku szkolnego ( np.: w wyniku skarg rodziców uczniów)?
 9. Wskaż bariery w komunikacji interpersonalnej, które szczególnie mogą utrudniać proces porozumiewania się dyrektora i zespołu nauczycieli.
 10. Jakie narzędzia wykorzystywane są w procesie diagnozowania efektów pracy dydaktycznej i wychowawczej?
 11. Czy nauczyciel może odmówić udziału w pracach zespołów powołanych przez dyrektora jeśli uzna, że wykonuje zbyt wiele zadań (opiekun koła przedmiotowego, opiekun wolontariatu)?
 12. Kto wydaje decyzje w sprawie nauczania indywidualnego?
 13. Jak dokonuje się nowelizacji statutu szkoły?
 14. Proszę podać przykłady świadczące o opanowaniu technologii informacyjnych (proszę podać konkretne przykłady programów komputerowych ) oraz ich wykorzystania w swojej pracy zawodowej.
 15. Opisz strukturę awansu zawodowego nauczyciela.
 16. Czy dyrektor ma obowiązek, w każdym roku szkolnym, powoływać zespoły przedmiotowe?
 17. Co powinien zawierać statut szkoły / przedszkola ? i na jakich aktach prawnych powinien się opierać ?
 18. Wymień zadania dyrektora w ramach sprawowanej kontroli zarządczej.
 19. W jaki sposób dyrektor ma przeprowadzić rozmowę z nauczycielem po obserwacji lekcji?
 20. Jak przebiega procedura odwoławcza od oceny pracy nauczyciela?

Zagadnienia dyplomowe obowiązujące w roku akademickim 2020/2021 – studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE: PEDAGOGIKA STUDIA II STOPNIA Pojęcie i uwarunkowania rozwoju człowieka Teorie rozwoju emocjonalnego i społecznego człowieka Teorie rozwoju poznawczego człowieka (np. J. Piaget, L.S. Wygotski) Rozwój moralny człowieka (np. Teoria Kohlberga) Spostrzeganie społeczne: jak dochodzimy do rozumienia innych ludzi i zjawisk Przedmiot i zadania pedagogiki społecznej Przedmiot i zadania socjologii wychowania Pedagogika międzykulturowa i …

Zagadnienia dyplomowe obowiązujące w roku akademickim 2020/2021 – studia I stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE – STUDIA I STOPNIA – PEDAGOGIKA Pojęcie i uwarunkowania rozwoju człowieka Teorie rozwoju emocjonalnego i społecznego człowieka Teorie rozwoju poznawczego człowieka (np. J. Piaget, L.S. Wygotski) Rozwój moralny człowieka (np. Teoria Kohlberga) Spostrzeganie społeczne: jak dochodzimy do rozumienia innych ludzi i zjawisk Przedmiot i zadania pedagogiki społecznej Przedmiot i zadania socjologii wychowania Pedagogika międzykulturowa …

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij