Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Zarządzenie nr 14/2020
Dziekana Wydziału Nauk Społecznych
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
z dnia 3 listopada 2020 r.
w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomowego
w Wydziale Nauk Społecznych ChAT w roku akademickim 2020/2021

Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz § 44 Statutu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 30 maja 2019 r. zgodnie z zarządzeniem nr 20/2020 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 15 września 2020 r. w sprawie ochrony sanitarnej oraz szczególnych zasad kształcenia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w okresie pandemii oraz § 3 ust. 3-4 i § 5 ust. 5 regulaminu studiów w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 19 września 2019 r. zarządza się, co następuje.

§ 1.

 1. Egzaminy dyplomowe kończące studia I stopnia, II stopnia, jednolite studia magisterskie i egzaminy końcowe na studiach podyplomowych, odbywają się na zasadach:
  1. Do egzaminu przeprowadzanego w sposób zdalny w czasie rzeczywistym mogą być dopuszczone osoby spełniające łącznie następujące kryteria:
   • posiadają uczelniane konto w MS Office 365,
   • posiadają w komputerze aplikację MS Teams, czynną kamerę i mikrofon.
  2. Przystępując do egzaminu dyplomowego, osoba ma obowiązek okazać do kamery swój dowód tożsamości ze zdjęciem.
 2. Egzaminy dyplomowe, co do zasady są przeprowadzane w siedzibie uczelni z udziałem przewodniczącego komisji egzaminacyjnej i osoby egzaminowanej. Pozostali członkowie komisji egzaminacyjnej mogą uczestniczyć w egzaminie w sposób zdalny z wykorzystaniem MS Teams.
 3. Z egzaminu dyplomowego sporządza się protokół.
 4. W szczególnych sytuacjach dopuszcza się przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w sposób zdalny w całości.
 5. Dziekan określa formę przeprowadzenia egzaminów dyplomowych.
 6. W przypadku egzaminu dyplomowego przeprowadzanego w trybie ust. 4 egzamin jest nagrywany i sporządza się protokół.

§ 2.

 1. Egzaminy dyplomowe będą odbywały się w formie: stacjonarnej – w odpowiednio przygotowanych salach wykładowych Wydziału Nauk Społecznych lub zdalnej, z wykorzystaniem programu Microsoft Teams stosowanego w kształceniu zdalnym w Wydziale Nauk Społecznych
 2. Egzamin dyplomowy w trybie stacjonarnym odbywał się będzie w uzgodnionym i wyznaczonym terminie z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa i higieny dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2
 3. Na wniosek studenta egzamin dyplomowy może odbyć się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Teams. Złożenie wniosku/podania o przeprowadzenie egzaminu w trybie zdalnym jest równoznaczne z tym, iż student potwierdza dostęp do sprzętu umożliwiającego mu bezproblemowe połączenie na czas trwania egzaminu.
 4. Warunkiem realizacji egzaminu dyplomowego jest złożenie pracy dyplomowej, pozytywna opinia promotora, recenzenta oraz raport z badania pracy w systemie antyplagiatowym JSA, zgodnie z zasadami określonymi przez Dziekanat.
 5. Gotowość do udziału w egzaminie dyplomowym zaleca się zgłosić dodatkowo telefonicznie w dziekanacie WNS, co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony.
 6. Egzamin dyplomowy jest przeprowadzany na jawnym posiedzeniu komisji i jest egzaminem ustnym.

§ 3.

Określa się następujące zasady przygotowania się studenta do udziału w egzaminie dyplomowym oraz przebiegu egzaminu realizowanego w formie zdalnej poprzez program Microsoft Teams:

 1. Dyplomant zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie odpowiednich warunków do zdalnej pracy, tj. posiadania komputera z dostępem do Internetu z zainstalowanym programem Microsoft Teams. Przez cały czas trwania egzaminu musi być zapewniony kontakt w formie połączenia audio-video, online (na żywo) pomiędzy Studentem, a komisją egzaminu dyplomowego.
 2. Na egzamin dyplomowy student powinien mieć również przygotowane przybory piśmiennicze, tj. długopis/cienkopis, czysta biała kartka, aby zapewnić sobie możliwość Zapisywania pytań i tworzenia notatek i przedstawienia ich członkom komisji egzaminacyjnej w trakcie połączenia audio-video.
 3. Pierwsza część egzaminu będzie polegała na przedstawieniu komisji głównych założeń swojej pracy dyplomowej, zrealizowanych zagadnień i wniosków, (dopuszcza się formę prezentacji PowerPoint poprzez udostępnienie jej w program Microsoft Teams oraz udzieleniu odpowiedzi na pytania członków komisji.
 4. W części egzaminacyjnej, student podaje wybrany przez siebie numer pytania z zakresu pytań kierunkowych (jedno pytanie) oraz zakresu specjalnościowego (jedno pytanie). Pytania podane do publicznej wiadomości na stronie WNS będą podlegały wymieszaniu przed każdą obroną
 5. Student-dyplomant na bieżąco będzie udzielał odpowiedzi na pytania członków komisji – co do zasady nie będzie wydzielonego czasu na przygotowanie się do odpowiedzi.
 6. Moderatorem przebiegu egzaminu dyplomowego jest Przewodniczący komisji egzaminu dyplomowego, który będzie m.in. udzielał głosu oraz wydawał instrukcje (polecenia) studentowi oraz członkom komisji. Przewodniczący będzie mógł również w każdej chwili przerwać egzamin, jeśli uzna, że zostały naruszone zasady przebiegu egzaminu, np. jeśli zostanie utracone połączenie z osobami biorącymi udział w egzaminie dyplomowym, w przypadku naruszenia ogólnie przyjętych zasad egzaminowania.
 7. Wynik egzaminu dyplomowego zostanie przekazany w formie zdalnej (w tym samym dniu, w którym odbył się egzamin) poprzez program Microsoft Teams po zakończeniu wszystkich obron przewidzianych w dniu egzaminowania. Termin ustalany będzie przez Przewodniczącego komisji egzaminu dyplomowego i podany wszystkim egzaminowanym studentom do wiadomości. O dokładnym terminie egzaminu Dyplomanci będą informowani poprzez skrzynkę poczty elektronicznej USOSmail lub/i telefonicznie.
 8. W czasie przeznaczonym na egzamin student musi być dostępny dla komisji na platformie Teams i oczekiwać na połączenie audio-video. Nieodebranie połączenia (trzy próby nawiązania połączenia) będą oznaczały brak możliwości udziału studenta w egzaminie dyplomowym. Wówczas zostanie dokonana analiza przyczyny braku udziału studenta w egzaminie i stosownie do oceny sytuacji będą podejmowane dalsze decyzje formalne związane z przebiegiem egzaminu dyplomowego. Informacja dotycząca takiej sytuacji zostanie zaprotokołowana.

§ 4.

Określa się następujące zasady przygotowania się studenta do udziału w egzaminie dyplomowym oraz przebiegu egzaminu realizowanego w formie stacjonarnej:

 1. Egzamin dyplomowy odbędzie się w salach wykładowych Wydziału Nauk Społecznych ChAT.
 2. Na egzamin dyplomowy student powinien mieć również przygotowane własne przybory do pisania (długopis/cienkopis, czysta kartka), aby była możliwość zapisywania pytań, własnych notatek itp. i przedstawienia tego członkom Komisji Egzaminacyjnej. Pierwsza część egzaminu będzie polegała na przedstawieniu komisji głównych założeń swojej pracy dyplomowej, zrealizowanych zagadnień i wniosków, (dopuszcza się formę prezentacji PowerPoint, do której student używać będzie komputera i rzutnika, w który wyposażone jest sala wykładowa, w której przebiega egzamin dyplomowy.
 3. W części egzaminacyjnej, student podaje wybrany przez siebie numer pytania z zakresu pytań kierunkowych (jedno pytanie) oraz zakresu specjalnościowego (jedno pytanie). Pytania/zagadnienia dyplomowe podane są do publicznej wiadomości na stronie WNS i będą podlegały wymieszaniu przed każdą obroną.
 4. Student-dyplomant na bieżąco będzie udzielał odpowiedzi na dodatkowe min. 1 max. dwa pytania członków komisji – co do zasady nie będzie wydzielonego czasu na przygotowanie się do odpowiedzi.
 5. Moderatorem przebiegu egzaminu dyplomowego jest Przewodniczący komisji egzaminu dyplomowego, który będzie m.in. udzielał głosu oraz wydawał instrukcje (polecenia) studentowi oraz członkom komisji. Przewodniczący będzie mógł również w każdej chwili przerwać egzamin, jeśli uzna, że zostały naruszone zasady przebiegu egzaminu, np. jeśli zostanie utracone połączenie z osobami biorącymi udział w egzaminie dyplomowym, w przypadku naruszenia ogólnie przyjętych zasad egzaminowania.
 6. Student podczas egzaminu musi wyposażyć się we własnym zakresie w maseczkę lub przyłbicę zakrywającą usta i nos oraz w jednorazowe rękawiczki ochronne wymagane prawem w okresie epidemicznym. W sali wykładowej będzie udostępniony również płyn dezynfekujący.
 7. Członkowie komisji również muszą używać masek ochronnych, rękawic oraz innych elementów ubioru i wyposażenia wymagane prawem w okresie epidemicznym w miejscu pracy.
 8. Studenci przystępują do obrony pracy o wyznaczonej godzinie w takich odstępach czasowych, aby nie dopuścić do przebywania kilku studentów w jednym czasie w pobliżu sali wykładowej, gdzie realizowany jest egzamin.
 9. Komisja zajmuje przeciwległą stronę sali wykładowej i zasiadając w odległości, co najmniej 2,5 metrów od sąsiadujących członków komisji oraz studenta.
 10. Wynik egzaminu dyplomowego zostanie przekazany Dyplomantowi poprzez komunikat ustny Komisji (ogłoszenie wyniku egzaminu) w tym samym dniu, w którym odbył się egzamin.

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych ChAT

(-) prof. dr hab.  Renata Nowakowska-Siuta

Warszawa, 3 listopada 2020 r.

Zagadnienia dyplomowe obowiązujące w roku akademickim 2020/2021 – studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE: PEDAGOGIKA STUDIA II STOPNIA Pojęcie i uwarunkowania rozwoju człowieka Teorie rozwoju emocjonalnego i społecznego człowieka Teorie rozwoju poznawczego człowieka (np. J. Piaget, L.S. Wygotski) Rozwój moralny człowieka (np. Teoria Kohlberga) Spostrzeganie społeczne: jak dochodzimy do rozumienia innych ludzi i zjawisk Przedmiot i zadania pedagogiki społecznej Przedmiot i zadania socjologii wychowania Pedagogika międzykulturowa i …

Zagadnienia dyplomowe obowiązujące w roku akademickim 2020/2021 – studia I stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE – STUDIA I STOPNIA – PEDAGOGIKA Pojęcie i uwarunkowania rozwoju człowieka Teorie rozwoju emocjonalnego i społecznego człowieka Teorie rozwoju poznawczego człowieka (np. J. Piaget, L.S. Wygotski) Rozwój moralny człowieka (np. Teoria Kohlberga) Spostrzeganie społeczne: jak dochodzimy do rozumienia innych ludzi i zjawisk Przedmiot i zadania pedagogiki społecznej Przedmiot i zadania socjologii wychowania Pedagogika międzykulturowa …

wróć do góry Skip to content

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij