Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Prawo do prywatności w Kościołach i innych związkach wyznaniowych. Od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych, red. Tadeusz J. Zieliński, Michał Hucał, Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2019, ss. 487 ISBN 978-83-60273-49-4.

Celem tej przygotowanej przez 17 autorów pracy zbiorowej jest zaprezentowanie obecnych i planowanych rozwiązań prawnych oraz poglądów i doświadczeń różnych związków wyznaniowych w zakresie prawa do prywatności, jak również zagadnień związanych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Książka zawiera w szczególności studia dotyczące aspektów historycznych tajemnicy spowiedzi i rozmów duszpasterskich, jak również aktualnych kwestii przetwarzania danych osobowych przez związki wyznaniowe oraz kolizji wolności religijnej i prawa do prywatności – zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. Prezentowana publikacja jest także okazją do przedstawienia po raz pierwszy norm prawnych i stanów faktycznych przez wybranych przedstawicieli mniejszościowych związków wyznaniowych w Polsce – w zakresie ochrony danych osobowych oraz tajemnicy duszpasterskiej.

Stefan T. Kwiatkowski, Uwarunkowania skuteczności zawodowej kandydatów na nauczycieli wczesnej edukacji. Studium teoretyczno-empiryczne. Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2018, ss. 907.

Książka poświęcona została problematyce przygotowania kandydatów na nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej do skutecznego wywiązywania się z zadań zawodowych charakterystycznych dla współczesnego przedszkola oraz klas I-III szkoły podstawowej. W części teoretycznej, na szerokim tle historycznym, analizie poddane zostały koncepcje odnoszące się do kompetencji nauczyciela. Szczególną uwagę poświęcono predyspozycjom warunkującym skuteczność w omawianym zawodzie. W części empirycznej przedstawione zostały natomiast wyniki ogólnopolskich badań własnych Autora. Dyskusja uzyskanych rezultatów zakończona została wnikliwymi wnioskami oraz szeregiem rekomendacji natury praktycznej.

Abp Jerzy (Pańkowski), Śmierć, pogrzeb i modlitwa za zmarłych w Kościele prawosławnym, Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2018, 328 ss.

Kolejna publikacja J.E. Ks. Abp. Prof. Jerzego (Pańkowskiego), prorektora ChAT i kierownika Sekcji Teologii Prawosławnej, poświęcona praktycznym aspektom działalności Kościoła Prawosławnego, zbudowana na pogłębionej refleksji teologicznej. Dotyczy opieki duszpasterskiej nad człowiekiem cierpiącym i umierającym, jednocześnie odnosząc się do zagadnienia śmierci i posługi religijnej wobec zmarłych i ich otoczenia. Rozważania ujęto w 12 rozdziałach podejmujących następujące kwestie: śmierć i pogrzeb w tradycji starotestamentowej, śmierć i pogrzeb w świetle Nowego Testamentu, troska Kościoła o umierającego, modlitwa za zmarłych, żałoba, obrzędy pogrzebowe, pogrzeb ludzi świeckich, pogrzeb kapłana, pogrzeb mnichów, pogrzeb samobójców, ekshumacja, kremacja ludzkich zwłok.

 

Renata Nowakowska-Siuta, Romantyczny i pragmatyczny. Idea niemieckiego uniwersytetu neohumanistycznego i jej społeczne rekonstrukcje, Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2018, 304 ss.

„Założeniem tej rozprawy jest (…) nie tylko rekonstrukcja, ale i próba zrozumienia dylematu, jaki towarzyszy uniwersytetowi nowożytnemu od początku jego istnienia: jaka idea, romantyczna czy pragmatyczna, powinna być w jego funkcjonowaniu dominująca? A może uprawniony jest raczej pogląd, że uniwersytet neohumanistyczny został pomyślany jako zarówno romantyczny w swej koncepcji, jak i pragmatyczny w modelu funkcjonowania? Niniejsza książka ma zatem na celu przedstawienie idei uniwersytetu neohumanistycznego i jej społecznej rekonstrukcji na tle historycznych, politycznych i kulturowych przemian zachodzących w Niemczech, począwszy od reformacji, a skończywszy na współczesnych debatach o roli i funkcjach uniwersytetu.” (fragment „Wprowadzenia”)

 

Marcin Hintz, Michał Hucał, Wielowymiarowość ewangelickiego prawa kościelnego. Analiza porównawcza i teologiczno-prawna, Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2018, ss. 371.

Tom autorstwa ks. bp. prof. Marcina Hintza i dr. Michała Hucała jest „efektem przedsięwzięcia badawczo-edytorskiego, które wcześniej zaowocowało przygotowaną przez tych samych uczonych publikacją pt. Ewangelickie Prawo Kościelne 1918–2018. Zbiór tekstów prawnych Kościołów ewangelickich w Polsce (Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2018, ss. 697). Oba woluminy są komplementarne. Pierwszy zawiera edycję najważniejszych aktów prawnych współczesnych Kościołów ewangelickich w Polsce i ich historycznych poprzedników. Tom omawiany tutaj to z kolei pogłębione studium naukowe norm prawnych ujętych we wskazanym zbiorze z uwzględnieniem ich podłoża teologicznego i historycznego. Stanowi ono szeroko zakrojoną erudycyjną prezentację porządku prawnego trzech Kościołów ewangelickich w Polsce: Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Reformowanego i Ewangelicko-Metodystycznego. Jest to osiągnięcie nowatorskie, pożądane i wartościowe.” (fragment recenzji wydawniczej)

Włodzimierz Wołosiuk, Zjawisko kontrafaktury we wschodniosłowiańskim prawosławnym śpiewie liturgicznym. Zagadnienia wybrane, Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2017, 120 ss.

Kontrafaktura to zmiana oryginalnego tekstu w utworze wokalnym nowym tekstem względnie zastąpienie muzyki dawnej pieśni nową. Zjawisko to występuje także w śpiewie wschodniosłowiańskich Kościołów prawosławnych. Poświęcono mu monografię prof. Włodzimierza Wołosiuka, który ukazał je w sposób integralny, czyli podejmując jednocześnie wątki muzyczne i teologiczne. Publikacja zawiera wiele przykładów nutowych. Jest nie tylko cennym przyczynkiem w dyskusji naukowej, ale także praktyczną pomocą dla muzyków cerkiewnych, psalmistów i dyrygentów chórów.

 

 

Agnieszka Piejka, Kultura pokoju jako wyzwanie edukacyjne, Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2017, 347 ss.

„Złożona i wieloaspektowa problematyka kultury pokoju jest w moim przekonaniu w niewystarczającym stopniu doceniona i doinwestowana w naszym społeczeństwie. Mam na myśli wszystko to, co w codzienności wydaje się dominować w relacjach społecznych, kreujące świadomość społeczną działania mediów, a także standardy obowiązujące w szkolnictwie. Idea kultury pokoju, która akcentuje odpowiedzialność obywatelską, troskę o innych ludzi i solidarność z nimi, odrzucenie przemocy, tolerancję i dialog, a także myślenie w kategoriach wykraczających poza wąską perspektywę »tu i teraz«, stoi w sprzeczności w stosunku do wielu tendencji dominujących w różnych obszarach życia społecznego. (…) Niniejszą publikację przygotowywałam z nadzieją na pozyskanie »nowych sprzymierzeńców«, potrafiących docenić pokojowy potencjał edukacji i zdolnych do interpretowania utopijnego charakteru idei pokojowego współistnienia w kategoriach pedagogicznej inspiracji i etycznego zobowiązania (…).” (fragment „Wstępu”)

Jerzy Sojka, Widzialne Słowo. Sakramenty w luterańskiej „Księdze zgody”, Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2016, ss. 390.

Wyznania wiary XVI-wiecznej wittenberskiej Reformacji, związanej z Marcinem Lutrem i Filipem Melanchtonem, pozostają po dziś dzień standardem doktrynalnym Kościołów luterańskich, w tym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. W monografii ukazano refleksję na temat sakramentów jako widzialnej postaci Słowa Bożego zawartą w normatywnym zbiorze tych wyznań czyli tzw. „Księdze zgody”.  Analiza rozpoczyna się od problematyki ogólnego rozumienia pojęcia sakramentu – jego definicja, liczby rytów uznawanych za sakramenty, roli Ducha Świętego i Słowa Bożego w ich rozumieniu, a także ich wymiaru obiektywnego (obecność zbawczego daru) i subiektywnego (wiara w obietnicę). Kolejnym krokiem jest analiza pożytków sakramentów, łącząca w sobie perspektywę ogólną oraz szczegółowe spojrzenie na poszczególne ryty sakramentalne: Chrzest Święty i Wieczerzę Pańską. Następnie zaprezentowane zostały kwestie dotyczące Chrztu (pytanie o Chrzest dzieci oraz jego związek z życiem chrześcijańskim) oraz Wieczerzy Pańskiej (obecność ciała i krwi Chrystusa w elementach, krytyka mszy, postulat udzielanie jej pod obiema postaciami oraz pomniejsze kwestie praktyczne). Całość zamyka prezentacja eklezjologicznego kontekstu sakramentów – ich roli jako notae ecclesiae i powiązania z urzędem kościelnym.

wróć do góry