Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Rafał Marcin Leszczyński
Mikołaj Rej i wychowanie dla cnoty w Żywocie człowieka poczciwego
Wydawnictwo Naukowe ChAT
Warszawa 2020  http://sklep.chat.edu.pl

 

Prawo do prywatności w Kościołach i innych związkach wyznaniowych. Od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych, red. Tadeusz J. Zieliński, Michał Hucał, Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2019, ss. 487 ISBN 978-83-60273-49-4.

Celem tej przygotowanej przez 17 autorów pracy zbiorowej jest zaprezentowanie obecnych i planowanych rozwiązań prawnych oraz poglądów i doświadczeń różnych związków wyznaniowych w zakresie prawa do prywatności, jak również zagadnień związanych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Książka zawiera w szczególności studia dotyczące aspektów historycznych tajemnicy spowiedzi i rozmów duszpasterskich, jak również aktualnych kwestii przetwarzania danych osobowych przez związki wyznaniowe oraz kolizji wolności religijnej i prawa do prywatności – zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. Prezentowana publikacja jest także okazją do przedstawienia po raz pierwszy norm prawnych i stanów faktycznych przez wybranych przedstawicieli mniejszościowych związków wyznaniowych w Polsce – w zakresie ochrony danych osobowych oraz tajemnicy duszpasterskiej.

Stefan T. Kwiatkowski, Uwarunkowania skuteczności zawodowej kandydatów na nauczycieli wczesnej edukacji. Studium teoretyczno-empiryczne. Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2018, ss. 907.

Książka poświęcona została problematyce przygotowania kandydatów na nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej do skutecznego wywiązywania się z zadań zawodowych charakterystycznych dla współczesnego przedszkola oraz klas I-III szkoły podstawowej. W części teoretycznej, na szerokim tle historycznym, analizie poddane zostały koncepcje odnoszące się do kompetencji nauczyciela. Szczególną uwagę poświęcono predyspozycjom warunkującym skuteczność w omawianym zawodzie. W części empirycznej przedstawione zostały natomiast wyniki ogólnopolskich badań własnych Autora. Dyskusja uzyskanych rezultatów zakończona została wnikliwymi wnioskami oraz szeregiem rekomendacji natury praktycznej.

Abp Jerzy (Pańkowski), Śmierć, pogrzeb i modlitwa za zmarłych w Kościele prawosławnym, Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2018, 328 ss.

Kolejna publikacja J.E. Ks. Abp. Prof. Jerzego (Pańkowskiego), prorektora ChAT i kierownika Sekcji Teologii Prawosławnej, poświęcona praktycznym aspektom działalności Kościoła Prawosławnego, zbudowana na pogłębionej refleksji teologicznej. Dotyczy opieki duszpasterskiej nad człowiekiem cierpiącym i umierającym, jednocześnie odnosząc się do zagadnienia śmierci i posługi religijnej wobec zmarłych i ich otoczenia. Rozważania ujęto w 12 rozdziałach podejmujących następujące kwestie: śmierć i pogrzeb w tradycji starotestamentowej, śmierć i pogrzeb w świetle Nowego Testamentu, troska Kościoła o umierającego, modlitwa za zmarłych, żałoba, obrzędy pogrzebowe, pogrzeb ludzi świeckich, pogrzeb kapłana, pogrzeb mnichów, pogrzeb samobójców, ekshumacja, kremacja ludzkich zwłok.

 

Renata Nowakowska-Siuta, Romantyczny i pragmatyczny. Idea niemieckiego uniwersytetu neohumanistycznego i jej społeczne rekonstrukcje, Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2018, 304 ss.

„Założeniem tej rozprawy jest (…) nie tylko rekonstrukcja, ale i próba zrozumienia dylematu, jaki towarzyszy uniwersytetowi nowożytnemu od początku jego istnienia: jaka idea, romantyczna czy pragmatyczna, powinna być w jego funkcjonowaniu dominująca? A może uprawniony jest raczej pogląd, że uniwersytet neohumanistyczny został pomyślany jako zarówno romantyczny w swej koncepcji, jak i pragmatyczny w modelu funkcjonowania? Niniejsza książka ma zatem na celu przedstawienie idei uniwersytetu neohumanistycznego i jej społecznej rekonstrukcji na tle historycznych, politycznych i kulturowych przemian zachodzących w Niemczech, począwszy od reformacji, a skończywszy na współczesnych debatach o roli i funkcjach uniwersytetu.” (fragment „Wprowadzenia”)

 

Marcin Hintz, Michał Hucał, Wielowymiarowość ewangelickiego prawa kościelnego. Analiza porównawcza i teologiczno-prawna, Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2018, ss. 371.

Tom autorstwa ks. bp. prof. Marcina Hintza i dr. Michała Hucała jest „efektem przedsięwzięcia badawczo-edytorskiego, które wcześniej zaowocowało przygotowaną przez tych samych uczonych publikacją pt. Ewangelickie Prawo Kościelne 1918–2018. Zbiór tekstów prawnych Kościołów ewangelickich w Polsce (Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2018, ss. 697). Oba woluminy są komplementarne. Pierwszy zawiera edycję najważniejszych aktów prawnych współczesnych Kościołów ewangelickich w Polsce i ich historycznych poprzedników. Tom omawiany tutaj to z kolei pogłębione studium naukowe norm prawnych ujętych we wskazanym zbiorze z uwzględnieniem ich podłoża teologicznego i historycznego. Stanowi ono szeroko zakrojoną erudycyjną prezentację porządku prawnego trzech Kościołów ewangelickich w Polsce: Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Reformowanego i Ewangelicko-Metodystycznego. Jest to osiągnięcie nowatorskie, pożądane i wartościowe.” (fragment recenzji wydawniczej)

Włodzimierz Wołosiuk, Zjawisko kontrafaktury we wschodniosłowiańskim prawosławnym śpiewie liturgicznym. Zagadnienia wybrane, Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2017, 120 ss.

Kontrafaktura to zmiana oryginalnego tekstu w utworze wokalnym nowym tekstem względnie zastąpienie muzyki dawnej pieśni nową. Zjawisko to występuje także w śpiewie wschodniosłowiańskich Kościołów prawosławnych. Poświęcono mu monografię prof. Włodzimierza Wołosiuka, który ukazał je w sposób integralny, czyli podejmując jednocześnie wątki muzyczne i teologiczne. Publikacja zawiera wiele przykładów nutowych. Jest nie tylko cennym przyczynkiem w dyskusji naukowej, ale także praktyczną pomocą dla muzyków cerkiewnych, psalmistów i dyrygentów chórów.

 

Agnieszka Piejka, Kultura pokoju jako wyzwanie edukacyjne, Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2017, 347 ss.

„Złożona i wieloaspektowa problematyka kultury pokoju jest w moim przekonaniu w niewystarczającym stopniu doceniona i doinwestowana w naszym społeczeństwie. Mam na myśli wszystko to, co w codzienności wydaje się dominować w relacjach społecznych, kreujące świadomość społeczną działania mediów, a także standardy obowiązujące w szkolnictwie. Idea kultury pokoju, która akcentuje odpowiedzialność obywatelską, troskę o innych ludzi i solidarność z nimi, odrzucenie przemocy, tolerancję i dialog, a także myślenie w kategoriach wykraczających poza wąską perspektywę »tu i teraz«, stoi w sprzeczności w stosunku do wielu tendencji dominujących w różnych obszarach życia społecznego. (…) Niniejszą publikację przygotowywałam z nadzieją na pozyskanie »nowych sprzymierzeńców«, potrafiących docenić pokojowy potencjał edukacji i zdolnych do interpretowania utopijnego charakteru idei pokojowego współistnienia w kategoriach pedagogicznej inspiracji i etycznego zobowiązania (…).” (fragment „Wstępu”)

Jerzy Sojka, Widzialne Słowo. Sakramenty w luterańskiej „Księdze zgody”, Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2016, ss. 390.

Wyznania wiary XVI-wiecznej wittenberskiej Reformacji, związanej z Marcinem Lutrem i Filipem Melanchtonem, pozostają po dziś dzień standardem doktrynalnym Kościołów luterańskich, w tym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. W monografii ukazano refleksję na temat sakramentów jako widzialnej postaci Słowa Bożego zawartą w normatywnym zbiorze tych wyznań czyli tzw. „Księdze zgody”.  Analiza rozpoczyna się od problematyki ogólnego rozumienia pojęcia sakramentu – jego definicja, liczby rytów uznawanych za sakramenty, roli Ducha Świętego i Słowa Bożego w ich rozumieniu, a także ich wymiaru obiektywnego (obecność zbawczego daru) i subiektywnego (wiara w obietnicę). Kolejnym krokiem jest analiza pożytków sakramentów, łącząca w sobie perspektywę ogólną oraz szczegółowe spojrzenie na poszczególne ryty sakramentalne: Chrzest Święty i Wieczerzę Pańską. Następnie zaprezentowane zostały kwestie dotyczące Chrztu (pytanie o Chrzest dzieci oraz jego związek z życiem chrześcijańskim) oraz Wieczerzy Pańskiej (obecność ciała i krwi Chrystusa w elementach, krytyka mszy, postulat udzielanie jej pod obiema postaciami oraz pomniejsze kwestie praktyczne). Całość zamyka prezentacja eklezjologicznego kontekstu sakramentów – ich roli jako notae ecclesiae i powiązania z urzędem kościelnym.

wróć do góry Skip to content

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij