Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Zasady odbywania studiów w trybie indywidualnej organizacji studiów określone zostały w  § 19 – 22 regulaminu studiów oraz zarządzeniu nr 5/2024 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych ChAT z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie szczegółowych zasad odbywania studiów według indywidualnej organizacji studiów (IOS) w Wydziale Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
Indywidualna organizacja studiów obejmuje:

 1. Indywidualny program studiów lub
 2. Indywidualny plan studiów lub
 3. Indywidualny tryb i termin zaliczania przedmiotów.

Zgodę na odbywanie studiów w trybie indywidualnej organizacji studiów wyraża dziekan na wniosek studenta. Zgoda na odbywanie studiów w trybie indywidualnej organizacji studiów może zostać udzielona w szczególności:

 1. Studentom wyróżniającym się w nauce;
 2. Studentom uczestniczącym w pracach badawczych;
 3. Studentom skierowanym na studia w innej uczelni lub instytucji krajowej lub zagranicznej;
 4. Studentom studiującym jednocześnie na więcej niż jednym kierunku studiów;
 5. Studentom z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą;
 6. Studentkom w ciąży i studentom będącym rodzicami;
 7. Studentom przyjętym na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się;
 8. W innych uzasadnionych przypadkach niż wymienione w pkt 1-7, w tym związanych ze zdarzeniami losowymi dotyczącymi studenta.

Wniosek studenta  o wyrażenie zgody na odbywanie studiów w trybie indywidualnej organizacji studiów, opiniuje opiekun naukowy wybrany przez studenta spośród nauczycieli akademickich. Opiekunem naukowym może być nauczyciel akademicki mający co najmniej stopień naukowy doktora.

Zgodnie z § 2 zarządzeniem nr 5/2024 Dziekana Wydziału Nauk Społecznych ChAT z dnia 20 czerwca 2024 r. zasady odbywania studiów według indywidualnej organizacji studiów, zwanego dalej IOS w Wydziale Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, przedstawiają się następująco:

 1. Dziekan na wniosek studenta może wyrazić zgodę na odbywanie studiów w trybie IOS.
 2. IOS jest przyznawany na pełny rok akademicki.
 3. Do dnia otrzymania decyzji o przyznaniu IOS student zobowiązany jest do studiowania na zasadach ogólnych, w tym do uczestnictwa we wszystkich zajęciach.
 4. Zgoda na IOS nie jest równoznaczna ze zwolnieniem studenta z uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych.
 5. Tryb, terminy i metody, w tym kryteria oceniania określa prowadzący przedmiot zgodnie z organizacją roku akademickiego ogłoszoną przez Rektora.
 6. Całkowity nakład pracy studenta, liczony w punktach ECTS, to: godziny kontaktowe: liczba godzin przewidzianych dla danego komponentu programu studiów w planie kształcenia (wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria, praktyki itp.); indywidualna praca studenta niezbędna do osiągnięcia przez niego efektów kształcenia przewidzianych dla danego komponentu programu studiów.
 7. O sposobie weryfikacji efektów uczenia się decyduje prowadzący przedmiot. Uwagi do sposobu zaliczenia przedmiotu, w tym wymagane obecności (określenie procentowe) są wpisywane do karty IOS.
 8. Student odbywający studia według IOS, ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach, w tym terminowym zrealizowaniu zadań określonych przez prowadzącego zajęcia.
 9. Student odbywający studia według IOS, ma obowiązek zgłosić się do prowadzącego zajęcia w terminie do dwóch tygodni od daty przyznania IOS/rozpoczęcia semestru, przedkładając decyzję o przyznanym IOS (wydruk z indywidualnego konta USOSweb), i uzgodnić warunki realizacji oraz zaliczenia zajęć (wypełniona karta IOS) W razie niezgłoszenia się w powyższym terminie prowadzący zajęcia może nie wyrazić zgody na respektowanie prawa studenta do odbywania studiów według IOS.
 10. Student składa wypełnioną kartę IOS do dziekanatu wydziału w terminie 14 dni od momentu uzyskania zgody na studia w IOS/rozpoczęcia zajęć w danym semestrze. Niedotrzymanie powyższego terminu może być traktowane przez dziekana jako rezygnacja z IOS.
 11. Wzór karty IOS określony został w załączeniu do niniejszego zarządzenia.
 12. Dokonany przez studenta wybór przedmiotów dodatkowych jest wiążący, a zdeklarowane zajęcia stają się obligatoryjne w danym semestrze. Niezrealizowane w ciągu roku zadeklarowane zajęcia muszą zostać powtórzone w następnym roku akademickim.
 13. Student odbywający studia w ramach IOS może skrócić czas realizacji studiów pod warunkiem osiągnięcia założonych w programie efektów uczenia się oraz uzyskania wymaganych punktów ECTS.
 14. Studentów z IOS obowiązuje rozliczenie roczne.
 15. IOS nie może prowadzić do wydłużenia czasu trwania studiów.
 16. W przypadku naruszenia przez studenta ustalonych zasad IOS lub braku postępów w nauce dziekan może cofnąć zgodę na IOS.
 17. Obowiązkiem opiekuna naukowego jest sprawowanie merytorycznej opieki nad właściwą realizacją IOS przez studenta.

Wzór karty IOS do pobrania:

 

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij