Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

[NOWOŚĆ WYDAWNICZA] Kalina Wojciechowska, Mariusz Rosik, „Głosząc przyjście Pana. Komentarz strukturalny do Drugiego Listu św. Piotra”, Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2022, ss. 692 ISBN 988-83-60273-71-5

„Komentarz jest napisany z dużym kunsztem egzegetycznym i teologicznym. Zawiera on wiele cennych idei, które mają charakter nowatorski i z pewnością będą służyć jako wyzwanie i inspiracja do dalszych opracowań 2 P oraz innych tekstów biblijnych. Autorzy konsekwentnie realizują cel swojej pracy polegający na przywróceniu 2 P należnego miejsca we współczesnej refleksji biblistycznej. Z pewnością każdy po przeczytaniu niniejszego komentarza będzie w nowy sposób spoglądać na kunszt, oryginalność i zawartość teologiczną w 2 P. Uwypuklenie w komentarzu prorocko-apostolskiej nauki eschatologicznej oraz jej właściwej lub fałszywej interpretacji pozwoli badaczom na głębsze spojrzenie na problematykę natchnienia i katechezy chrzcielnej.” – z recenzji wydawniczej ks. prof. Mirosława Wróbla z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.


„Profesor Zbyszko Melosik – doktor honoris causa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie”, red. Renata Nowakowska-Siuta, Tadeusz J. Zieliński, Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2022, ss. 52 ISBN 978-83-60273-74-6

Pozycja opublikowana w związku z nadaniem w 2022 r. doktoratu honoris causa Panu prof. Zbyszkowi Melosikowi, prorektorowi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wybitnemu pedagogowi, socjologowi, humaniście. Zawiera laudację prof. Renaty Nowakowskiej-Siuty, recenzje sporządzone przez prof. Jerzego Nikitorowicza i prof. Stefana M. Kwiatkowskiego, wykład okolicznościowy prof. Zbyszka Melosika, uchwałę Senatu
ChAT, odpis dyplomu doktorskiego oraz słowo wstępne J.M. Rektora ChAT abp. prof. Jerzego (Pańkowskiego).


„Jego Eminencja, Wielce Błogosławiony Anastazy, Arcybiskup Tirany, Durrës i Całej Albanii – doktor honoris causa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie”, red. Helena Kwiatkowska, Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2022, ss. 48 ISBN 978-83-60273-73-9

Publikacja wydana z okazji nadania w 2022 r. doktoratu honoris causa J.E. Anastazemu, Arcybiskupowi Tirany, Durrës i Całej Albanii. Zawiera laudację J.E. Metropolity prof. Sawy (Hrycuniaka), recenzje powstałe w procedurze nadania tytułu honorowego, uchwałę Senatu ChAT, odpis dyplomu doktorskiego oraz słowo wstępne J.M. Rektora ChAT abp. prof. Jerzego (Pańkowskiego).

 


Najnowsze publikacje Wydawnictwa Naukowego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie od roku 2019 (stan na 15 czerwca 2022 r.)

2022

 • Jarosław Charkiewicz (red.), „Uczelnia dialogu. Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie” (Warszawa 2022, ss. 136) ISBN 978-83-60273-72-2
 • Barbara Imiołczyk, Joanna Troszczyńska-Reyman, Tadeusz J. Zieliński (red.), „Uszanujmy zmarłych. Problematyka ochrony starych cmentarzy i perspektyw prawa pogrzebowego” (Warszawa 2022, ss. 266) ISBN  978-83-60273-67-8
 • Tomasz Dariusz Mames, „Eucharystia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów” (Warszawa 2022, ss. 516) ISBN 978-83-60273-66-1

2021

 • Elżbieta Czykwin, „Metafory w naukach społecznych. Zasadność aplikacyjna” (Warszawa 2021, ss. 163) ISBN 978-83-60273-69-2 (publikacja wyłącznie w formie elektronicznej)
 • Andrzej Piotr Kluczyński, „Zbawienie Izraela w Księgach Aggeusza i Zachariasza 1–8” (Warszawa 2021, ss. 297) ISBN 978-83-60273-65-4 (publikacja wyłącznie w formie elektronicznej)
 • Renata Nowakowska-Siuta, „O edukacji w Finlandii. Studium z pedagogiki porównawczej” (Warszawa 2021, ss. 218) ISBN 978-83-60273-62-3
 • Marek Piotrowski, „Requiem dla gimnazjów. Wygasić MEN, powołać KEN” (Warszawa 2021, ss. 133) ISBN 978-83-60273-70-8 (publikacja wyłącznie w formie elektronicznej)
 • Jakub Slawik, „Deuteroizajaszowy Sługa JHWH. Studium egzegetyczne” (Warszawa 2021, ss. 348) ISBN 978-83-60273-56-2
 • Anna Walczak, „Pomiędzy rolą przypisaną i realizowaną. Portret z rodzin wielkomiejskich” (Warszawa 2021, ss. 284) ISBN 978-83-60273-68-5 (publikacja wyłącznie w formie elektronicznej)
 • Włodzimierz Wołosiuk, „Śpiew wiary i miłości. Twórczość sakralno-muzyczna księdza Piotra Gutkiewicza” (Warszawa 2021, ss. 131) ISBN 978-83-60273-63-0

2020

 • Dawid Binemann-Zdanowicz, „Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w III RP” (Warszawa 2020, ss. 426; współwydawca: Ośrodek Wydawniczy Augustana) ISBN 978-83-60273-58-6
 • Jakub Kostiuczuk, „Społeczne nauczanie Kościoła prawosławnego” (Warszawa 2020, ss. 176) ISBN 978-83-60273-55-5
 • Rafał Marcin Leszczyński, Ewa Jóźwiak (red.), „Ulryk Zwingli – teolog, humanista, reformator” (Warszawa 2020, ss. 176) ISBN 978-83-60273-60-9
 • Rafał Marcin Leszczyński, „Mikołaj Rej i wychowanie dla cnoty w »Żywocie człowieka poczciwego«” (Warszawa 2020, ss. 332) ISBN 978-83-60273-59-3
 • Jerzy Pańkowski, „Misterium metanoi i spowiedzi” (Warszawa 2020, ss. 356) ISBN 978-83-60273-54-8
 • Rafał Prostak, „Ogród murem oddzielony od pustyni. Relacje Kościół–państwo, wolność sumienia i tolerancja religijna w myśli pierwszych baptystów” (Warszawa 2020, ss. 254) ISBN 978-83-60273-61-6
 • Kalina Wojciechowska, Mariusz Rosik, „Oczekując miłosierdzia. Komentarz strukturalny do Listu św. Judy” (Warszawa 2020, ss. 458) ISBN 978-83-60273-53-1

2019

 • Renata Nowakowska-Siuta, Tadeusz J. Zieliński (red.), „Odwaga odpowiedzialności. Demokratyczne przemiany życia społecznego w refleksji pedagogicznej” (Warszawa 2019, ss. 345) ISBN 978-83-60273-52-4
 • Małgorzata Kowalczyk, Petr Poslední, Jiří Studený, „Połączyła nas literatura. Polsko-czeskie spotkania literackie” (Warszawa 2019, ss. 174) ISBN 978-83-60273-51-7
 • Aleksander J. Prokopski (red.), „Kierkegaard, czyli Mowy na piątkowym zebraniu dla wspólnie pogrzebanych. Pamięci profesora Edwarda Kasperskiego” (Kęty–Warszawa 2019, ss. 374; współwydawca: Wydawnictwo Marek Derewiecki) ISBN 978-83-60273-50-0
 • Tadeusz J. Zieliński, Michał Hucał (red.), „Prawo do prywatności w Kościołach i innych związkach wyznaniowych. Od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych” (Warszawa 2019, ss. 488) ISBN 978-83-60273-49-4

Tomasz Dariusz Mames, „Eucharystia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów”, Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2022, ss. 516 ISBN 978-83-60273-66-1

„Autor podjął głęboką refleksję nad samym misterium Eucharystii, ale i szeroko rozumianą pobożnością eucharystyczną, tak jak są one obecne w myśleniu i praktyce płockich mariawitów […]. Zamiarem Autora było wypełnienie luki w  związku z  brakiem całościowego opracowania eucharystycznej doktryny mariawitów […]. T. Mames dokonał nawet więcej, gdyż monografia obejmuje szersze spektrum aniżeli tylko doktryna eucharystyczna. Monografia daje również znakomity wgląd w historię mariawityzmu, a także inne aspekty mariawickiej doktryny, pozostające w związku z Eucharystią, zwłaszcza problematykę urzędu kościelnego i sukcesji apostolskiej […]. Stanowi ona niewątpliwie ważny wkład w  studia nad  mariawityzmem. Cechuje ją ekumeniczna otwartość i troska o naukowy obiektywizm.” – z recenzji wydawniczej ks. dr. hab. Rajmunda Porady, prof. Uniwersytetu Opolskiego.


„Uszanujmy zmarłych. Problematyka ochrony starych cmentarzy i perspektyw prawa pogrzebowego”, red. Barbara Imiołczyk, Joanna Troszczyńska-Reyman, Tadeusz J. Zieliński, Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2022, ss. 266 ISBN  978-83-60273-67-8

„Praca zbiorowa »Uszanujmy zmarłych« to ważna książka. Wyraziście i klarownie unaocznia znaczenie i potrzebę podejmowania tematu śmierci, cmentarzy i chowania zmarłych, które to tematy zazwyczaj umykają uwadze i refleksji we współczesnym świecie. Książkę wyróżnia różnorodność podejścia do tematu. Są w niej opracowania teoretyczne, ale także poradniki i relacje społeczników i wolontariuszy z ich działalności na rzecz ochrony cmentarzy, zwłaszcza cmentarzy starych, często całkiem zapomnianych, niszczejących i dewastowanych. Choć w tradycję europejską wpisana jest pamięć o osobach zmarłych i miejscach ich spoczynku, to jednak praktyka życia codziennego w Polsce skazuje cmentarze żydowskie, łemkowskie, ukraińskie, ewangelickie, grekokatolickie i prawosławne na zapomnienie. Tej niepamięci przeciwstawiają się autorzy książki, czynnie upominając się o zachowanie, ochronę i upamiętnienie starych cmentarzy, niezależnie od czasu ich powstania, stopnia zdewastowania oraz niezależnie od narodowości i wyznania osób na nich pochowanych. Książka uczy wrażliwości i empatii oraz tolerancji i otwartości na różne wyznania i religie. Podkreśla również, że cmentarze stanowią niezwykle ważny element dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz są wyraźnym śladem istnienia i działalności minionych pokoleń.” – opinia doc. dr hab. Małgorzaty Bednarek, autorki monografii „Sytuacja prawna cmentarzy żydowskich w Polsce 1944–2019” (Kraków 2020)


 „Uczelnia dialogu. Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie”, red. Jarosław Charkiewicz, Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2022, ISBN 978-83-60273-72-2, ss. 136.

Książka jest wielobarwnym albumem zawierającym blisko 400 fotografii. W swej części tekstowej i na zdjęciach z różnych momentów ok. 70-letnich dziejów uczelni ukazuje ludzi z nią związanych, najważniejsze wydarzenia z przeszłości oraz dzień dzisiejszy tej wyjątkowej publicznej szkoły wyższej. Publikacja przynosi bliższą charakterystykę ChAT wraz jej Wydziałami: Teologicznym i Nauk Społecznych, biogramy rektorów, listę wszystkich profesorów i docentów z całej historii Akademii oraz jej doktorów honorowych. Książka ma walor dokumentu oraz jest atrakcyjną formą upowszechniania wiedzy nie tylko o uczelni, ale także o Kościołach, kręgach ekumenicznych i społecznych, z którymi ChAT jest związany i do których kieruje swoją ofertę edukacyjną i naukową.


Informacja o nowościach Wydawnictwa Naukowego ChAT z roku 2021 opublikowanych wyłącznie w formie elektronicznej

W 2021 r. ukazały się w Wydawnictwie Naukowym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie następujące monografie naukowe, które wydano wyłącznie w wersji elektronicznej. Dostęp do nich jest nieograniczony i bezpłatny pod adresem: https://chat.edu.pl/open-access/


Jest nam miło poinformować, że czasopismo “Studia z Teorii Wychowania” zostało włączone do bazy The Directory of Open Access Journals (DOAJ) – jednej z istotniejszych baz indeksujących czasopisma naukowe


Bp Andrzej (Borkowski), „Modlitwa w prawosławnej tradycji filokalicznej”, Warszawa 2021, ISBN 978-83-60273-64-7, ss. 333.

„Recenzowana monografia jest wartościowym i potrzebnym dziełem na temat modlitwy, napisanym w oparciu o bogatą literaturę przedmiotu (również w językach obcych: greckim, rosyjskim i angielskim). Autor w syntetycznej formie przedstawił wiele zagadnień z zakresu życia duchowego, istotnych nie tylko dla prawosławnych wiernych, ale również i wszystkich innych chrześcijan, którzy pragną być w zażyłej relacji z Bogiem w Trójcy Przenajświętszych Osób.” – z recenzji prof. Krzysztofa Leśniewskiego (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)


Jerzy SOJKA, „Wieczerza Pańska jako »nota ecclesiae« w publikacjach Światowej Federacji Luterańskiej”, Warszawa 2021, ISBN 978-83-60273-57-9, ss. 653.

»Stawanie się wspólnotą…« ukazuje dynamiczny proces rozwoju największej globalnej organizacji zrzeszającej Kościoły luterańskiej – Światowej Federacji Luterańskiej – Wspólnoty Kościołów (ŚFL). Rozważany jest on w trzech kontekstach. Po pierwsze, samorozumienia ŚFL, a więc do Zgromadzenia Ogólnego w Budapeszcie (1984) rozpoznawania i uznania istniejącej wspólnoty ołtarza i ambony między Kościołami członkowskimi, a po nim pogłębiania rozumienia wspólnoty w odniesieniu do koncepcji communio. Po drugie, zaangażowania ekumenicznego, a więc odkrywania wspólnoty w perspektywie Kościoła powszechnego. Po trzecie zaś, uczenia się praktycznych konsekwencji bycia wspólnotą, a więc dostrzegania jej życiowych implikacji, zarówno w walce z apartheidem, jak i w szerszym zobowiązaniu etycznym. Ten proces budowania wspólnotowej tożsamości przebiegał w ŚFL w latach 1947-2017 w stałym dialogu z pojmowaniem Wieczerzy Pańskiej rozumianej w kategoriach nota ecclesiae, jak o tym uczy artykuł VII „Wyznania augsburskiego”. Monografia pokazuje zatem na konkretnym przykładzie, jak koncepcja jedności Kościoła ukuta przez luterańską Reformację kształtuje współczesną rzeczywistość stosunków wewnętrznych i ekumenicznych światowego luteranizmu.


Włodzimierz Wołosiuk, „Śpiew wiary i miłości. Twórczość sakralno-muzyczna księdza Piotra Gutkiewicza”, Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2021, ISBN 978-83-60273-63-0, ss. 131.

Prezentowane dzieło dotyczące zapomnianej twórczości muzycznej księdza Piotra Gutkiewicza wpisuje się w pełni w dokumentację osiągnięć muzycznych XX-wiecznej kultury polskiej. Autor przyjął czytelną i bardzo trafną metodę prezentacji pieśni. Ukazano je w następujący sposób: przedstawiono ich umiejscowienie w liturgii prawosławnej, dokonano profesjonalnej analizy każdego dzieła muzycznego, kończąc ją krótkim, trafnym komentarzem dotyczącym trudności wykonawczej i zaleceń realizacji muzycznej poszczególnych utworów. Integralną częścią publikacji są partytury 31 prezentowanych pieśni. Po dokładnej analizie tych dzieł jestem pełen uznania dla Pana Profesora Włodzimierza Wołosiuka za wykonaną pracę i przyczynienie się do popularyzacji twórczości księdza Piotra Gutkiewicza.” (z recenzji prof. Szymona Kawalli).


Renata Nowakowska-Siuta, „O edukacji w Finlandii. Studium z pedagogiki porównawczej” (Warszawa 2021, ss. 218) ISBN 978-83-60273-62-3

„Edukacja fińska nie jest przez Autorkę […] rozważana / analizowana «sama w sobie», lecz zawsze w szerokich kontekstach społeczno-kulturowych, politycznych, historycznych. […] Prof. Renata Nowakowska-Siuta bardzo swobodnie, z wielką erudycją porusza się po podejmowanych problemach, a jej narracje są logiczne i dobrze uzasadnione. Autorka unika przy tym zdecydowanie i skutecznie jakiegokolwiek normatywizmu, moralizatorstwa czy dydaktyzmu. W swojej pracy ani przez moment nie wchodzi w rolę «wszystkowiedzącego» metanarratora, który «wie lepiej» lub ma uprzywilejowany dostęp do uniwersalnej wiedzy. Jej narracje są otwarte na znaczenia, zapraszają do dialogu, dyskusji, alternatywnych interpretacji. Pokazuje edukację fińską jako przykład pewnego interesującego i zasługującego na uwagę projektu pedagogicznego, ale również społeczno-kulturowego. Pokazuje także, że fińska edukacja nie jest «monolitycznym» wzorem do powielania, gdyż – jak pisze Autorka – «w reformach systemów edukacyjnych chodzi bowiem nie tyle o bezrefleksyjne powielanie cudzych pomysłów, ile raczej o autonomiczny projekt wpisujący się w potrzeby społeczne i kulturowe kraju».” – z recenzji prof. Zbyszka Melosika (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)


Jakub Slawik, „Deuteroizajaszowy Sługa JHWH. Studium egzegetyczne” (Warszawa 2021, ss. 348) ISBN 978-83-60273-56-2

„Wnikliwa i spójna analiza samych Pieśni o słudze, a także ich kontekstu literackiego, pozwalają Czytelnikowi zapoznać się z rolą i zadaniami sługi Pana. Głównym, bardzo ważnym przedmiotem tej pogłębionej refleksji jest próba dotarcia do intencji dzieła Deuteroizajasza w odniesieniu do misji sługi na poziomie historycznym, a nie przez pryzmat późniejszych interpretacji.” – z recenzji dr hab. Anny Kuśmirek, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


Rafał Prostak, „Ogród murem oddzielony od pustyni. Relacje Kościół–państwo, wolność sumienia i tolerancja religijna w myśli pierwszych baptystów” (Warszawa 2020, ss. 254) ISBN 978-83-60273-61-6

„Książka traktuje o baptyzmie jako dysydenckim środowisku w Kościele Anglii w XVII stuleciu. Choć Czytelnik znajdzie w  niej przybliżenie okoliczności powstania pierwszych zborów generalnego i partykularnego baptyzmu, to uwaga autora koncentruje się na argumentacji pierwszych baptystów na rzecz rozdziału Kościoła i państwa, wolności sumienia oraz tolerancji religijnej. […] W baptystycznej argumentacji na rzecz świeckiego państwa bez większego trudu dostrzec można ewidentny związek między promocją określonej wizji Kościoła a roszczeniem afirmacji powszechnej wolności sumienia oraz tolerancji religijnej, kierowanym w stronę świeckiej zwierzchności, której to zwierzchności domawia się prawa do jakiejkolwiek ingerencji w sprawy wiary. Roszczenie to, dosadnie i jednoznacznie wyartykułowane przez pierwsze pokolenia baptystów, towarzyszy baptyzmowi po dziś dzień, bez względu na miejsce (otoczenie polityczne i eklezjalne), z którego baptystom przychodzi zabrać głos.” (fragment odautorskiej prezentacji książki)


„Ulryk Zwingli – teolog, humanista, reformator”, red. Rafał Marcin Leszczyński, Ewa Jóźwiak (Warszawa 2020, ss. 176) ISBN 978-83-60273-60-9

„Książka prezentuje dokonania jednego z najwybitniejszych reformatorów ewangelickich XVI wieku – Ulryka Zwingliego (1484–1531). Jest istotnym uzupełnieniem polskojęzycznych publikacji na jego temat. Zamieszczono w niej siedem tekstów, w których przedstawiono Zwingliego jako reformatora, humanistę i teologa. Artykuły zamieszczone w książce posiadają charakter interdyscyplinarny, ukazują wielowymiarowe i różnorodne zainteresowania Helwety. Zasadniczym trzonem publikacji są jednak zagadnienia teologiczne. Przedstawione są w niej osiągnięcia Zwingliego na niwie biblistyki, jego poglądy na temat sakramentologii i etyki, a także polemiki prowadzone z Zwinglim przez teologów jezuickich. W publikacji ukazano także stosunek reformatora do muzyki sakralnej i filozofii.” (prezentacja książki autorstwa jej redaktorów naukowych)


Rafał Marcin Leszczyński, „Mikołaj Rej i wychowanie dla cnoty w »Żywocie człowieka poczciwego«” (Warszawa 2020, ss. 332) ISBN 978-83-60273-59-3

„Celem niniejszej pracy jest: 1) Rekonstrukcja poglądów parenetyczno-pedagogicznych Mikołaja Reja zawartych w trzech księgach Żywota człowieka poczciwego. 2) Udowodnienie tezy, iż bez powiązania poglądów pedagogicznych Reja z filozofią antyczną i teologią ewangelicką nurtu helweckiego oraz historią Kościoła ewangelicko-reformowanego w państwie polsko-litewskim nie sposób odczytać prawidłowo koncepcji wychowawczych Nagłowiczanina. 3) Obalenie stereotypu, według którego myśl wychowawcza Reja ma charakter wyłącznie religijny, a nie filozoficzny. 4) Udowodnienie tezy, iż poglądy Reja na wychowanie przedstawione przez niego w Żywocie opierały się przede wszystkim na filozofii antycznej; głównie na stoicyzmie rzymskim Seneki. Promowały więc one w pierwszym rzędzie wychowanie moralne inspirowane przez pogańską filozofię starożytną. 5) Ukazanie Reja jako pisarza, którego twórczość można zakwalifikować do filozofii wychowania, a nie tylko do filozofii praktycznej i wychowania religijnego. 6) Obalenie tezy, iż Rej był niewykształconym prostakiem, który nie miał większego pojęcia o osiągnięciach humanistyki zachodniej ani o filozofii antycznej.” (fragment Wstępu)


Dawid Binemann-Zdanowicz, „Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w III RP” (Warszawa 2020, ss. 426; współwydawca: Ośrodek Wydawniczy Augustana) ISBN 978-83-60273-58-6

„Po wojnie władze komunistyczne odebrały działającym w II Rzeczypospolitej kościołom ewangelickim 4500 nieruchomości oraz ok. 100 tys. gruntów rolnych i leśnych, z czego blisko 2500 nieruchomości sakralnych oraz obiektów związanych z nimi funkcjonalnie przekazano na własność Kościołowi katolickiemu. W 1993 r. zdominowane przez opcję katolicką władze III RP, w ramach naprawienia ewangelikom krzywd wyrządzonych w minionej epoce, zadeklarowały przywrócenie Kościołowi Ewangelicko-Augsburskiemu własności kilkunastu nieruchomości w granicach do 100 ha. Jednak po zmianie układu sił politycznych w Sejmie, w dniu 13 maja 1994 r. uchwalona została ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, przewidująca przywrócenie własności ewangelickiej na zasadach analogicznych, jak dla Kościoła katolickiego, co nie zostało jednak uwzględnione przez władze administracyjne. Niewykonanie ustawy z 1994 r. oraz zablokowanie przez władze realizacji art. 25 ust. 5 Konstytucji, który miał być gwarantem równouprawnienia wyznań w państwie, uniemożliwiło w znacznym stopniu rewindykację pozostałego w innych rękach mienia ewangelickiego. Całokształt tej problematyki podejmuje prezentowana monografia.” (odautorska prezentacja książki)


Abp Jakub (Kostiuczuk), „Społeczne nauczanie Kościoła prawosławnego” (Warszawa 2020, ss. 176) ISBN 978-83-60273-55-5

„Autor omówił istotne zagadnienia moralne i społeczne nurtujące współczesnego człowieka i spróbował na nie znaleźć rozwiązania w nauczaniu Kościoła prawosławnego. Książka przybliża czytelnikowi prawosławne stanowisko w odniesieniu do ważnych zagadnień nauczania społecznego, co z pewnością przyczyni się do uzupełnienia luki na ten temat w literaturze polskojęzycznej. Publikacja będzie pomocna w pracy naukowej i duszpasterskiej oraz pomoże w zrozumieniu prawosławnego stanowiska w kwestiach społecznych przez wykładowców etyki. Monografia znajdzie też ważne miejsce w spisie literatury pomocnej kapłanom Kościoła prawosławnego w działalności duszpasterskiej.” – z recenzji bp. dr. hab. Warsonofiusza (Doroszkiewicza)


Abp Jerzy (Pańkowski), „Misterium metanoi i spowiedzi” (Warszawa 2020, ss. 356) ISBN 978-83-60273-54-8

„Monografia abp. prof. dr. hab. Jerzego (Pańkowskiego) pt. »Misterium metanoi i spowiedzi« jest pionierskim opracowaniem problematyki przemiany duchowej chrześcijanina oraz misterium spowiedzi w naszym kraju. To wartościowe dzieło będzie przydatne dla kapłanów, którzy z niego czerpać będą mądrość pochodzącą ze Słowa Bożego i korzystać z doświadczenia charyzmatycznych spowiedników, żyjących zarówno w minionych wiekach, jak i współcześnie. […] Monografia abp. Jerzego, będąca użytecznym poradnikiem pastoralnym, zainteresuje również tych wszystkich wiernych, którzy pragną pogłębienia życia duchowego i bardziej świadomego uczestnictwa w życiu Kościoła prawosławnego.” – z recenzji prof. dr. hab. Krzysztofa Leśniewskiego (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)


Kalina Wojciechowska, Mariusz Rosik, „Oczekując miłosierdzia. Komentarz strukturalny do Listu św. Judy” (Warszawa 2020, ss. 458) ISBN 978-83-60273-53-1

„Nowa publikacja Kaliny Wojciechowskiej i ks. Mariusza Rosika pt. „Oczekując miłosierdzia. Komentarz strukturalny do Listu św. Judy” jest dziełem bez precedensu nie tylko w biblistyce polskiej, ale także światowej. Dwadzieścia pięć wersetów zawartych w Liście św. Judy doczekało się odrębnego i obszernego komentarza, który otwiera okno na fascynujący świat apokaliptyki żydowskiej, judaizmu hellenistycznego, literatury grecko-rzymskiej oraz tekstów patrystycznych. Tekst czyta się z dużym zainteresowaniem i podziwem dla kunsztu egzegetycznego i erudycji autorów.” – z recenzji ks. prof. Mirosława S. Wróbla (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)


[28.04.2020] Wieloautorska monografia naukowa: „Odwaga odpowiedzialności. Demokratyczne przemiany życia społecznego w refleksji pedagogicznej”

W Wydawnictwie Naukowym ChAT przygotowano wieloautorską monografię naukową pt. Odwaga odpowiedzialności. Demokratyczne przemiany życia społecznego w refleksji pedagogicznej (redakcja naukowa: Renata Nowakowska-Siuta, Tadeusz J. Zieliński, Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2019, 345 ss., ISBN 978-83-60273-52-4). Redaktorzy opracowania anonsują je w sposób następujący: „Prezentujemy rozprawy i eseje naukowe omawiające w sposób wartki, z intelektualną swobodą, wybrane aspekty życia społecznego, kwestie dotyczące odpowiedzialności indywidualnej za reguły świata, w którym funkcjonujemy, i jej przejawów – pasywności lub zaangażowania, zachowania czujności lub podejmowania ryzyka.”


[20.03.2020] Polsko-czeskie spotkania literackie. Zaproszenie do lektury

„Połączyła nas literatura. Polsko-czeskie spotkania literackie” (Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2019, ss. 174, ISBN 978-83-60273-51-7) to nowa opublikowana w naszym Wydawnictwie pozycja naukowa. Przygotowali ją uczeni z Polski i Czech: Małgorzata Kowalczyk, Petr Poslední i Jiří Studený. „Praca przedstawia innowacyjne poglądy na współczesne kształcenie czytelników, możliwości porównywania literatury polskiej i czeskiej oraz zwraca uwagę na metody twórczego pisania. Autorzy poruszają się nie tylko w obszarze dydaktyki literatury, lecz także nawiązują do pedagogiki kultury w erze informatycznej. Książka adresowana jest zarówno do młodzieży licealnej i jej pedagogów, jak również do szerokiej publiczności kulturalnej, zainteresowanej światem sztuki.” (fragment wstępu do książki). Zapraszamy do lektury!


[21.12.2019] Czasopismo naukowe “Studia z Teorii Wychowania”

Uprzejmie informujemy, że czasopismo naukowe „Studia z Teorii Wychowania” indeksowane w bazach: ERIH PLUS, BazHum,  The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), The Central and Eastern European Online Library (CEEOL), POLindex  znajduje się w wykazie punktowanych czasopism.

Za publikację artykułu w „Studiach z Teorii Wychowania” Autor otrzymuje 20 punktów.


[22.11.2019] Poruszająca książka prof. Elżbiety Czykwin

Żywą dyskusję w środowisku naukowym (i szerzej) wzbudziła opublikowana niedawno w Wydawnictwie Naukowym „Scholar” książka wykładowczyni naszej Uczelni pani prof. dr hab. Elżbiety Czykwin pt. „Anders Breivik. Między dumą a wstydem”. Jest to studium postaci sprawcy wstrząsającego morderstwa 77 nastolatków w lipcu 2011 r. na norweskiej wyspie Utøya. Prof. Bogusław Śliwerski komentując książkę na swoim blogu napisał: „Polecam tę lekturę (…) nie tylko naukowcom, psychologom, pedagogom, prawnikom, politologom, ale każdemu spoza akademickich profesji, by móc przewidywać traumatyczne zdarzenia, do których może dojść także w naszej codzienności. Znajdziemy w tej rozprawie także niezwykle interesujące podejścia do zdarzeń kryzysowych i ich traumatycznych następstw. Młodzi badacze w naukach społecznych znajdą w tej książce znakomity warsztat rekonstruowania biografii pretekstowej z różnych powodów znaczących postaci.”


[11.10.2019] Literacka Nagroda Nobla dla Olgi Tokarczuk!

Cały świat ambitnych czytelników przeżywa ogłoszenie w dniu wczorajszym Nagród Nobla w zakresie literatury. Dla czytelników w Polsce powodem szczególnej radości jest to wyjątkowe wyróżnienie dla Olgi Tokarczuk. Naszej wspaniałej pisarce składamy serdeczne gratulacje!

 


[16.07.2019] Jubileusz 90. urodzin prof. Michała Pietrzaka

Nasz autor, wieloletni profesor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie a zarazem legendarna postać Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Pan Profesor Michał Pietrzak, obchodził 15 lipca 2019 r. 90. urodziny.  Z tej okazji w imieniu Akademii złożono Jubilatowi serdeczne życzenia zdrowia i pomyślności.
Prof. dr hab. Michał Pietrzak jest wybitnym specjalistą w zakresie historii prawa i prawa wyznaniowego. W minionym roku Senat Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie odznaczył Go Medalem za Zasługi dla ChAT. Najnowszą publikacją Profesora jest dzieło pt.  O ustroju, prawie i polityce II Rzeczypospolitej. Pisma wybrane (WoltersKluwer, Warszawa 2018).

[30.04.2019] O ochronie prywatności w związkach wyznaniowych

Zestaw publikacji Wydawnictwa Naukowego ChAT dotyczących praw człowieka i prawa wyznaniowego wzbogacony został o książkę pt. Prawo do prywatności w Kościołach i innych związkach wyznaniowych. Od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych (red. Tadeusz J. Zieliński, Michał Hucał, Warszawa 2019 ss. 487 ISBN 978-83-60273-49-4). Celem tej pracy zbiorowej przygotowanej przez 17 autorów jest zaprezentowanie obecnych i planowanych rozwiązań prawnych oraz poglądów i doświadczeń różnych związków wyznaniowych w zakresie prawa do prywatności, jak również zagadnień związanych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Książka zawiera w szczególności studia dotyczące aspektów historycznych tajemnicy spowiedzi i rozmów duszpasterskich, jak również aktualnych kwestii przetwarzania danych osobowych przez związki wyznaniowe oraz kolizji wolności religijnej i prawa do prywatności – zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. Prezentowana publikacja jest także okazją do przedstawienia po raz pierwszy norm prawnych i stanów faktycznych przez wybranych przedstawicieli mniejszościowych związków wyznaniowych w Polsce – w zakresie ochrony danych osobowych oraz tajemnicy duszpasterskiej.


[17.04.2019 r.] Strona internetowa „Studiów i Dokumentów Ekumenicznych”

Jedno z najważniejszych polskich czasopism zajmujących się problematyką ekumeniczną – „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” – uruchomiło swoją nową stronę internetową: www.ekumeniczne.pl. Udostępniono na niej wszystkie numery od początku istnienia periodyku. Można w nich znaleźć wiele istotnych tekstów, w tym najważniejsze dokumenty dialogu ekumenicznego.
„Studia i Dokumenty Ekumeniczne” istnieją od 1983 r. Były wydawane najpierw przez Instytut Prasy i Wydawnictw „Novum”, potem przez Unię Chrześcijańsko-Społeczną, a w latach 1993–2018 przez Fundację Ekumeniczną „Tolerancja”, której staraniem powstała nowa strona internetowa. W 2019 r. wydawcą periodyku została Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.

W czasopiśmie publikowane są liczne artykuły, dokumenty, relacje i inne materiały związane z problematyką ekumeniczną. Na łamach periodyku publikowali i publikują jej najwybitniejsi znawcy z Polski i zagranicy. Czytelnicy mogą w nim znaleźć również teksty wielu dokumentów dialogu ekumenicznego na szczeblu krajowym i międzynarodowym. To właśnie w „Studiach i Dokumentach Ekumenicznych” po raz pierwszy ukazały się polskie przekłady tak ważnych dokumentów, jak „Chrzest, Eucharystia, posługiwanie duchowne” (tzw. dokument z Limy), „Konkordia leuenberska” czy „Wspólna deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu”. Dorobek czasopisma stanowi trwały wkład w polskojęzyczną refleksję ekumeniczną.

Stronę internetową „Studiów i Dokumentów Ekumenicznych” można znaleźć pod adresem www.ekumeniczne.pl. Najważniejszą jej częścią jest oczywiście archiwum, w którym udostępniono wszystkie zeszyty „Studiów i Dokumentów Ekumenicznych” w plikach PDF, spisy treści poszczególnych zeszytów, a także bibliografię czasopisma, zawierającą wykaz wszystkich publikowanych tekstów uporządkowanych tematycznie. Ponadto na stronie można znaleźć najważniejsze informacje o czasopiśmie i kontakt do redakcji.

– Dla każdego, kto interesuje się problematyką ekumeniczną, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” to niezbędne źródło wiedzy – podkreśla prof. Karol Karski, redaktor naczelny czasopisma w latach 1992–2018. Nowy redaktor naczelny dr hab. Jerzy Sojka zwraca uwagę, że obecnie wiele osób zaczyna swoje poszukiwania naukowe i ekumeniczne w internecie. – Dlatego jest niezwykle istotnym, żeby były dostępne on-line wiarygodne materiały i opracowania, z tych zaś „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” zawsze były znane w środowisku ekumenicznym. Cieszymy się jako Chrześcijańska Akademia Teologiczna, że przejmując odpowiedzialność za czasopismo otrzymaliśmy je w komplecie z treściami archiwum udostępnionymi na nowej stronie internetowej – mówi.


[5.04.2019 r.] Gratulacje dla naszej Autorki

Pani Agnieszka Piejka, autorka opublikowanej w naszej oficynie książki pt. Kultura pokoju jako wyzwanie edukacyjne (Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2017, 347 ss.), uzyskała na podstawie tej monografii i innego dorobku naukowego stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Habilitacja nastąpiła w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 27 marca bieżącego roku. Nowa Doktor Habilitowana jest nauczycielem akademickim Wydziału Pedagogicznego ChAT. Naszej Autorce serdecznie gratulujemy!


[28.03.2019 r.] Monografia dr. Stefana T. Kwiatkowskiego

Ukazała się monografia pracownika Wydziału Pedagogicznego naszej uczelni dr. Stefana Kwiatkowskiego pt. Uwarunkowania skuteczności zawodowej kandydatów na nauczycieli wczesnej edukacji. Studium teoretyczno-empiryczne (Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2018, ss. 907). Książka poświęcona została problematyce przygotowania kandydatów na nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej do skutecznego wywiązywania się z zadań zawodowych charakterystycznych dla współczesnego przedszkola oraz klas I-III szkoły podstawowej. W części teoretycznej, na szerokim tle historycznym, analizie poddane zostały koncepcje odnoszące się do kompetencji nauczyciela. Szczególną uwagę poświęcono predyspozycjom warunkującym skuteczność w omawianym zawodzie. W części empirycznej przedstawione zostały natomiast wyniki ogólnopolskich badań własnych Autora. Dyskusja uzyskanych rezultatów zakończona została wnikliwymi wnioskami oraz szeregiem rekomendacji natury praktycznej.


[25.02.2019 r.] „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” nowym czasopismem ChAT

Prestiżowe, ukazujące się od 1983 r., czasopismo „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” począwszy od rocznika 2019 będzie publikowane w ramach Wydawnictwa Naukowego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Uczelnia zawarła umowę w tej sprawie z dotychczasowym wydawcą, Fundacją Ekumeniczną „Tolerancja’, która przekazała Akademii prawa własności do periodyku. Prof. Karol Karski, wieloletni redaktor naczelny „SiDE”, będzie pełnił funkcję przewodniczącego Rady Naukowej czasopisma. Stanowisko nowego redaktora naczelnego objął dr hab. Jerzy Sojka, adiunkt w Katedrze Teologii Systematycznej ChAT.


[01.02.2019 r.] Wydawnictwo Naukowe ChAT na ministerialnej liście wydawnictw punktowanych

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w styczniu 2019 zamieścił Wydawnictwo Naukowe Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Oznacza to, że każde dzieło naukowe mające charakter monografii wydane w naszej oficynie uzyska 80 punktów na potrzeby ewaluacji działalności naukowej.

Wydawnictwo Naukowe ChAT ma ponad 60-letnią tradycję. Obok monografii i innych pozycji zwartych wydaje dwa punktowane czasopisma naukowe: „Rocznik Teologiczny” oraz „Studia z Teorii Wychowania”.

Zapraszamy autorów tekstów naukowych do współpracy!


 

Open Access – Wydawnictwo ChAT

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij