Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

[28.04.2020] Wieloautorska monografia naukowa: „Odwaga odpowiedzialności. Demokratyczne przemiany życia społecznego w refleksji pedagogicznej”

W Wydawnictwie Naukowym ChAT przygotowano wieloautorską monografię naukową pt. Odwaga odpowiedzialności. Demokratyczne przemiany życia społecznego w refleksji pedagogicznej (redakcja naukowa: Renata Nowakowska-Siuta, Tadeusz J. Zieliński, Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2019, 345 ss., ISBN 978-83-60273-52-4). Redaktorzy opracowania anonsują je w sposób następujący: „Prezentujemy rozprawy i eseje naukowe omawiające w sposób wartki, z intelektualną swobodą, wybrane aspekty życia społecznego, kwestie dotyczące odpowiedzialności indywidualnej za reguły świata, w którym funkcjonujemy, i jej przejawów – pasywności lub zaangażowania, zachowania czujności lub podejmowania ryzyka.”

[20.03.2020] Polsko-czeskie spotkania literackie. Zaproszenie do lektury

„Połączyła nas literatura. Polsko-czeskie spotkania literackie” (Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2019, ss. 174, ISBN 978-83-60273-51-7) to nowa opublikowana w naszym Wydawnictwie pozycja naukowa. Przygotowali ją uczeni z Polski i Czech: Małgorzata Kowalczyk, Petr Poslední i Jiří Studený. „Praca przedstawia innowacyjne poglądy na współczesne kształcenie czytelników, możliwości porównywania literatury polskiej i czeskiej oraz zwraca uwagę na metody twórczego pisania. Autorzy poruszają się nie tylko w obszarze dydaktyki literatury, lecz także nawiązują do pedagogiki kultury w erze informatycznej. Książka adresowana jest zarówno do młodzieży licealnej i jej pedagogów, jak również do szerokiej publiczności kulturalnej, zainteresowanej światem sztuki.” (fragment wstępu do książki). Zapraszamy do lektury!

[21.12.2019] Czasopismo naukowe “Studia z Teorii Wychowania”

Uprzejmie informujemy, że czasopismo naukowe „Studia z Teorii Wychowania” indeksowane w bazach: ERIH PLUS, BazHum,  The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), The Central and Eastern European Online Library (CEEOL), POLindex  znajduje się w wykazie punktowanych czasopism.

Za publikację artykułu w „Studiach z Teorii Wychowania” Autor otrzymuje 20 punktów.

[22.11.2019] Poruszająca książka prof. Elżbiety Czykwin

Żywą dyskusję w środowisku naukowym (i szerzej) wzbudziła opublikowana niedawno w Wydawnictwie Naukowym „Scholar” książka wykładowczyni naszej Uczelni pani prof. dr hab. Elżbiety Czykwin pt. „Anders Breivik. Między dumą a wstydem”. Jest to studium postaci sprawcy wstrząsającego morderstwa 77 nastolatków w lipcu 2011 r. na norweskiej wyspie Utøya. Prof. Bogusław Śliwerski komentując książkę na swoim blogu napisał: „Polecam tę lekturę (…) nie tylko naukowcom, psychologom, pedagogom, prawnikom, politologom, ale każdemu spoza akademickich profesji, by móc przewidywać traumatyczne zdarzenia, do których może dojść także w naszej codzienności. Znajdziemy w tej rozprawie także niezwykle interesujące podejścia do zdarzeń kryzysowych i ich traumatycznych następstw. Młodzi badacze w naukach społecznych znajdą w tej książce znakomity warsztat rekonstruowania biografii pretekstowej z różnych powodów znaczących postaci.”

 

[11.10.2019] Literacka Nagroda Nobla dla Olgi Tokarczuk!

Cały świat ambitnych czytelników przeżywa ogłoszenie w dniu wczorajszym Nagród Nobla w zakresie literatury. Dla czytelników w Polsce powodem szczególnej radości jest to wyjątkowe wyróżnienie dla Olgi Tokarczuk. Naszej wspaniałej pisarce składamy serdeczne gratulacje!

 

 

[16.07.2019] Jubileusz 90. urodzin prof. Michała Pietrzaka

Nasz autor, wieloletni profesor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie a zarazem legendarna postać Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Pan Profesor Michał Pietrzak, obchodził 15 lipca 2019 r. 90. urodziny.  Z tej okazji w imieniu Akademii złożono Jubilatowi serdeczne życzenia zdrowia i pomyślności.
Prof. dr hab. Michał Pietrzak jest wybitnym specjalistą w zakresie historii prawa i prawa wyznaniowego. W minionym roku Senat Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie odznaczył Go Medalem za Zasługi dla ChAT. Najnowszą publikacją Profesora jest dzieło pt.  O ustroju, prawie i polityce II Rzeczypospolitej. Pisma wybrane (WoltersKluwer, Warszawa 2018).

[30.04.2019] O ochronie prywatności w związkach wyznaniowych

Zestaw publikacji Wydawnictwa Naukowego ChAT dotyczących praw człowieka i prawa wyznaniowego wzbogacony został o książkę pt. Prawo do prywatności w Kościołach i innych związkach wyznaniowych. Od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych (red. Tadeusz J. Zieliński, Michał Hucał, Warszawa 2019 ss. 487 ISBN 978-83-60273-49-4). Celem tej pracy zbiorowej przygotowanej przez 17 autorów jest zaprezentowanie obecnych i planowanych rozwiązań prawnych oraz poglądów i doświadczeń różnych związków wyznaniowych w zakresie prawa do prywatności, jak również zagadnień związanych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Książka zawiera w szczególności studia dotyczące aspektów historycznych tajemnicy spowiedzi i rozmów duszpasterskich, jak również aktualnych kwestii przetwarzania danych osobowych przez związki wyznaniowe oraz kolizji wolności religijnej i prawa do prywatności – zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. Prezentowana publikacja jest także okazją do przedstawienia po raz pierwszy norm prawnych i stanów faktycznych przez wybranych przedstawicieli mniejszościowych związków wyznaniowych w Polsce – w zakresie ochrony danych osobowych oraz tajemnicy duszpasterskiej.

[17.04.2019 r.] Strona internetowa „Studiów i Dokumentów Ekumenicznych”

Jedno z najważniejszych polskich czasopism zajmujących się problematyką ekumeniczną – „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” – uruchomiło swoją nową stronę internetową: www.ekumeniczne.pl. Udostępniono na niej wszystkie numery od początku istnienia periodyku. Można w nich znaleźć wiele istotnych tekstów, w tym najważniejsze dokumenty dialogu ekumenicznego.
„Studia i Dokumenty Ekumeniczne” istnieją od 1983 r. Były wydawane najpierw przez Instytut Prasy i Wydawnictw „Novum”, potem przez Unię Chrześcijańsko-Społeczną, a w latach 1993–2018 przez Fundację Ekumeniczną „Tolerancja”, której staraniem powstała nowa strona internetowa. W 2019 r. wydawcą periodyku została Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.

W czasopiśmie publikowane są liczne artykuły, dokumenty, relacje i inne materiały związane z problematyką ekumeniczną. Na łamach periodyku publikowali i publikują jej najwybitniejsi znawcy z Polski i zagranicy. Czytelnicy mogą w nim znaleźć również teksty wielu dokumentów dialogu ekumenicznego na szczeblu krajowym i międzynarodowym. To właśnie w „Studiach i Dokumentach Ekumenicznych” po raz pierwszy ukazały się polskie przekłady tak ważnych dokumentów, jak „Chrzest, Eucharystia, posługiwanie duchowne” (tzw. dokument z Limy), „Konkordia leuenberska” czy „Wspólna deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu”. Dorobek czasopisma stanowi trwały wkład w polskojęzyczną refleksję ekumeniczną.

Stronę internetową „Studiów i Dokumentów Ekumenicznych” można znaleźć pod adresem www.ekumeniczne.pl. Najważniejszą jej częścią jest oczywiście archiwum, w którym udostępniono wszystkie zeszyty „Studiów i Dokumentów Ekumenicznych” w plikach PDF, spisy treści poszczególnych zeszytów, a także bibliografię czasopisma, zawierającą wykaz wszystkich publikowanych tekstów uporządkowanych tematycznie. Ponadto na stronie można znaleźć najważniejsze informacje o czasopiśmie i kontakt do redakcji.

– Dla każdego, kto interesuje się problematyką ekumeniczną, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” to niezbędne źródło wiedzy – podkreśla prof. Karol Karski, redaktor naczelny czasopisma w latach 1992–2018. Nowy redaktor naczelny dr hab. Jerzy Sojka zwraca uwagę, że obecnie wiele osób zaczyna swoje poszukiwania naukowe i ekumeniczne w internecie. – Dlatego jest niezwykle istotnym, żeby były dostępne on-line wiarygodne materiały i opracowania, z tych zaś „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” zawsze były znane w środowisku ekumenicznym. Cieszymy się jako Chrześcijańska Akademia Teologiczna, że przejmując odpowiedzialność za czasopismo otrzymaliśmy je w komplecie z treściami archiwum udostępnionymi na nowej stronie internetowej – mówi.

[5.04.2019 r.] Gratulacje dla naszej Autorki

Pani Agnieszka Piejka, autorka opublikowanej w naszej oficynie książki pt. Kultura pokoju jako wyzwanie edukacyjne (Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2017, 347 ss.), uzyskała na podstawie tej monografii i innego dorobku naukowego stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Habilitacja nastąpiła w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 27 marca bieżącego roku. Nowa Doktor Habilitowana jest nauczycielem akademickim Wydziału Pedagogicznego ChAT. Naszej Autorce serdecznie gratulujemy!

[28.03.2019 r.] Monografia dr. Stefana T. Kwiatkowskiego

Ukazała się monografia pracownika Wydziału Pedagogicznego naszej uczelni dr. Stefana Kwiatkowskiego pt. Uwarunkowania skuteczności zawodowej kandydatów na nauczycieli wczesnej edukacji. Studium teoretyczno-empiryczne (Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2018, ss. 907). Książka poświęcona została problematyce przygotowania kandydatów na nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej do skutecznego wywiązywania się z zadań zawodowych charakterystycznych dla współczesnego przedszkola oraz klas I-III szkoły podstawowej. W części teoretycznej, na szerokim tle historycznym, analizie poddane zostały koncepcje odnoszące się do kompetencji nauczyciela. Szczególną uwagę poświęcono predyspozycjom warunkującym skuteczność w omawianym zawodzie. W części empirycznej przedstawione zostały natomiast wyniki ogólnopolskich badań własnych Autora. Dyskusja uzyskanych rezultatów zakończona została wnikliwymi wnioskami oraz szeregiem rekomendacji natury praktycznej.

[25.02.2019 r.] „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” nowym czasopismem ChAT

Prestiżowe, ukazujące się od 1983 r., czasopismo „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” począwszy od rocznika 2019 będzie publikowane w ramach Wydawnictwa Naukowego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Uczelnia zawarła umowę w tej sprawie z dotychczasowym wydawcą, Fundacją Ekumeniczną „Tolerancja’, która przekazała Akademii prawa własności do periodyku. Prof. Karol Karski, wieloletni redaktor naczelny „SiDE”, będzie pełnił funkcję przewodniczącego Rady Naukowej czasopisma. Stanowisko nowego redaktora naczelnego objął dr hab. Jerzy Sojka, adiunkt w Katedrze Teologii Systematycznej ChAT.

[01.02.2019 r.] Wydawnictwo Naukowe ChAT na ministerialnej liście wydawnictw punktowanych

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w styczniu 2019 zamieścił Wydawnictwo Naukowe Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Oznacza to, że każde dzieło naukowe mające charakter monografii wydane w naszej oficynie uzyska 80 punktów na potrzeby ewaluacji działalności naukowej.

Wydawnictwo Naukowe ChAT ma ponad 60-letnią tradycję. Obok monografii i innych pozycji zwartych wydaje dwa punktowane czasopisma naukowe: „Rocznik Teologiczny” oraz „Studia z Teorii Wychowania”.

Zapraszamy autorów tekstów naukowych do współpracy!

wróć do góry Skip to content

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij