Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

CO TO SĄ DANE OSOBOWE?

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zgodnie z art. 4, pkt. 1, RODO)

Do katalogu danych osobowych należą:

 • imię i nazwisko,
 • numery identyfikacyjne (PESEL, numer i seria dowodu osobistego),
 • adres zamieszkania/zameldowania,
 • dane teleinformacyjne (numer telefonu, adres e-mail),
 • płeć,
 • zawód/wykształcenie,
 • data i miejsce urodzenia,
 • imiona rodziców.

Jak również jeden lub kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Czy określone dane są danymi osobowymi zależy od kontekstu danej sytuacji.
***************************************************************************

CO OZNACZA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH?

Operacje przetwarzania (zgodnie z art.1, pkt. 2, RODO)  to: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
***************************************************************************

KIEDY PRZETWARZANIE DANYCH JEST ZGODNE Z WYMOGAMI RODO?
Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z wymogami, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane RODO Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie informuje: Administrator danych Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, ul. Broniewskiego 48, 01-771 Warszawa, reprezentowana przez Rektora …

Akty prawne

Normy prawne związane z bezpieczeństwem informacji zawarte są w wielu aktach prawnych. Przepisy szczegółowe można odnaleźć także w Kodeksach: Cywilnym, Karnym, Postępowania Administracyjnego, oraz przepisach regulujących poszczególne działy prawa jak np. prawo zamówień publicznych, prawo telekomunikacyjne etc. Bogatym źródłem wiedzy w tym zakresie jest również wykładnia przepisów, instrukcje i zalecenia wydawane przez właściwe merytorycznie Ministerstwa. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. …

Klauzula informacyjna

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie z siedzibą przy ulicy Broniewskiego 48, 01-771 Warszawa. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem: iod@chat.edu.pl Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa, w szczególności Kodeksu pracy, ustawy o systemie …

Monitoring

1.Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie z siedzibą przy ulicy Broniewskiego 48, 01-771 Warszawa. 2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem: iod(at)chat.edu.pl 3.Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach: zapewnienia oraz zwiększenia bezpieczeństwa członków społeczności akademickiej przebywających na terenie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie  oraz gości  …

Prawa Jednostki

RODO przewiduje szereg praw przysługujących osobom, których dane są przetwarzane przez Administratora Danych, są to: Prawo dostępu do danych: Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich – zgodnie z art. 15 RODO. Prawo do sprostowania danych – każda osoba, której dane są przetwarzane przez administratora może domagać się …

Zgłaszanie naruszeń

KIEDY MOŻNA UZNAĆ, ŻE DOSZŁO DO NARUSZENIA DANYCH OSOBOWYCH? Za naruszenie zasad ochrony danych osobowych uznaje się pojedyncze zdarzenie lub serię zdarzeń, związanych z bezpieczeństwem danych, które zagrażają ich poufności, dostępności lub integralności. Przykłady naruszeń: ujawnienie danych osobowych osobie do tego nieuprawnionej, publikowanie na stronach internetowych bez podstawy prawnej informacji zawierających dane osobowe (np. imię i nazwisko, numer PESEL, nr indeksu, nr telefonu, ocena z egzaminu), wysyłanie nieszyfrowaną …

Kontakt

Inspektor Ochrony Danych – Wiesław Leszek Baranowicz ul. Broniewskiego 48 01-771 Warszawa mail: iod@chat.edu.pl   Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych , IOD wyznaczany jest przez Administratora danych osobowych (ADO). Głównym zadaniem Inspektora Ochrony Danych jest prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych. IOD wyznaczany jest na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełniania zadań, …

wróć do góry Skip to content

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij