Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Badania realizowane w Wydziale Nauk Społecznych ChAT (WNS ChAT) obejmują zagadnienia wczesnej edukacji, pedagogiki szkolnej, historii wychowania, psychologicznych podstaw pedagogiki, pedagogiki porównawczej, pedagogiki resocjalizacyjnej, andragogiki, pedagogiki kultury, pedagogiki międzykulturowej, pracy socjalnej, diakonii, pedagogiki religii oraz prawa oświatowego. Wydział prowadzi także działalność w zakresie upowszechniania wyników badań i dyskursu naukowego. Wspólnie z ośrodkami zagranicznymi jednostka była organizatorem międzynarodowych konferencji. Cyklicznie odbywają się również konferencje poszczególnych katedr Wydziału, przyjmujemy profesorów wizytujących m.in. z Niemiec i Izraela, tworzymy projekty naukowe i upowszechniające naukę.

Nasi wykładowcy współpracują z partnerami z uczelni w Bonn, Freiburgu, Norymberdze, Pradze i Pardubicach oraz Jerozolimie. Przy wydziale, pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, jest wydawane ogólnopolskie czasopismo „Studia z Teorii Wychowania” indeksowane w ERIH PLUS i innych znaczących bazach bibliometrycznych.

Specyfiką projektów naukowych jest integrowanie strategii badawczych, charakterystycznych dla badań podstawowych, z odniesieniami aplikacyjnymi. Cechą szczególną projektów realizowanych w WNS ChAT jest ich interdyscyplinarny charakter, pozwalający na uwzględnienie w badaniach pedagogicznych dokonań współczesnej filozofii, historii, religioznawstwa, literaturoznawstwa, nauk o wychowaniu, w tym opracowanych na ich gruncie wzorców metodologicznych. Wszystkie tematy mieszczą się ściśle w profilu statutowym ChAT i odzwierciedlają postanowienia zawarte w misji i strategii rozwoju uczelni. Badania naukowe odnoszą się do najważniejszych kwestii teoretycznych, których wykładnia wnosi udział nie tylko do dyskursu naukowego, lecz również ma znaczenie dla kształtowania tożsamości. Uważamy, że nie istnieje wysoka jakość działań pedagogicznych bez rozwijania badań naukowych w tej dyscyplinie, nie jest również możliwa wysoka jakość dydaktyki bez jej osadzenia naukowego.

Tematy badawcze przechodzą czytelną procedurę zatwierdzania i weryfikacji, co gwarantuje ich wysoką, jakość. Wpisują się one w główny nurt badań pedagogicznych i społecznych uprawianych przez wiodące ośrodki naukowe. Zważywszy na międzywyznaniowy i wielokulturowy charakter Akademii, projekty te mają walor oryginalności i nowatorstwa poznawczego. Potwierdzają one wzrost kompetencji i specjalizacji naukowej kadry badawczej WNS ChAT i przekładają się na poziom realizowanej dydaktyki.

Skład osobowy Komisji Badań Naukowych ChAT:

Prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński (przewodniczący)
Ks. dr hab. Bogusław Milerski, prof. ChAT
Prof. dr hab. Renata Nowakowska-Siuta
Dr hab. Jerzy Ostapczuk, prof. ChAT

Zarządzenie nr 1/2021 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 1 stycznia 2021 r. w sprawie konkursu na dofinansowanie projektów badawczych skutkujących wysoko punktowanymi publikacjami w czasopismach naukowych

Wniosek do KBN o sfinansowanie projektu badawczego skutkującego wysoko punktowanymi publikacjami w czasopismach naukowych

Kodeks etyki pracownika naukowego opracowany przez Komisję do spraw etyki w nauce  stanowi załącznik do uchwały Nr 2/2020 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 25 czerwca 2020 r.

Kodeks Etyki Pracownika Naukowego, Wydanie III

Skład osobowy Komisji Etyki Badań Naukowych ChAT:

Bp dr hab. Marcin Hintz, prof. ChAT – przewodniczący
Prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński

 

Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk

Dr hab. Stefan T. Kwiatkowski, prof. ChAT

 

Uchwała nr 4/2020 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Etyki Badań Naukowych

Publikacje

Czasopismo „Studia z Teorii Wychowania” Wydawca: Wydawnictwo Naukowe ChAT Strona czasopisma: http://sztw.chat.edu.pl/ sklep.chat.edu.pl Czasopismo naukowe „Studia z Teorii Wychowania” indeksowane w bazach: ERIH PLUS, BazHum,  The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), The Central and Eastern European Online Library (CEEOL), POLindex  znajduje się w wykazie punktowanych czasopism. Za publikację artykułu w „Studiach z Teorii Wychowania” Autor otrzymuje 100 punktów. Lista wybranych publikacji nauczycieli akademickich Wydziału Nauk Społecznych, które ukazały się zarówno w Wydawnictwie Naukowym ChAT jak i poza nim. PEDAGOGIKA PORÓWNAWCZA. Konteksty metodologiczne Renata Nowakowska-Siuta Warszawa 2023, ss. 192, ISBN 978-83-60273-75-3 WIEDZA SPOŁECZNA W METAFORZE Elżbieta Czykwin Warszawa 2023, ss. 275, ISBN 978-83-60273-76-0 O edukacji w Finlandii. Studium z pedagogiki porównawczej Renata Nowakowska-Siuta Warszawa 2021, ss. 218, ISBN 978-83-60273-62-3   Odwaga odpowiedzialności. Demokratyczne przemiany życia społecznego w refleksji pedagogicznej   Wydawnictwo Naukowe ChAT redakcja naukowa: Renata Nowakowska-Siuta, Tadeusz J. Zieliński, Warszawa 2019, 345 ss. ISBN 978-83-60273-52-4    Heterotopie dziecięcego uchodźstwa. Syryjczycy w Libanie Edyta Januszewska Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2019, ss. 304, ISBN 978-83-8095-653-7 Anders Breivik. Między dumą i wstydem Wydawnictwo Naukowe Scholar Elżbieta Czykwin Opublikowano: 2019 Uwarunkowania skuteczności zawodowej kandydatów na nauczycieli wczesnej edukacji. Studium teoretyczno-empiryczne. Wydawnictwo Naukowe ChAT Stefan T. Kwiatkowski Warszawa 2018   Romantyczny i pragmatyczny. Idea niemieckiego uniwersytetu neohumanistycznego i jej społeczne rekonstrukcje Wydawca: Wydawnictwo Naukowe ChAT Renata Nowakowska-Siuta Wydział Pedagogiczny Opublikowano: 2018 Kształtowanie się celów życiowych nastolatków w pieczy instytucjonalnej. Model ontologiczno-gnozeologiczny Wydawca: Oficyna Wydawnicza Impuls Karina Szafrańska Wydział Pedagogiczny Opublikowano: 2018 Polityka oświatowa w perspektywie porównawczej Wydawca: Oficyna Wydawnicza Impuls Renata Nowakowska-Siuta Wydział Pedagogiczny Opublikowano: 2018 Dziecko kulturowo w Polsce. Z badań nad edukacją szkolną Edyta Januszewska, Urszula Markowska-Manista Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2017, ss. 435, ISBN 978-83-64953-56-9 KULTURA POKOJU JAKO WYZWANIE EDUKACYJNE Wydawca: Wydawnictwo Naukowe ChAT Agnieszka Piejka Wydział Pedagogiczny Opublikowano: 2017 Strategia indywidualizacji w dydaktyce inkluzyjnego kształcenia religijnego Wydawca: Wydawnictwo Naukowe ChAT Elżbieta Bednarz Wydział Pedagogiczny Opublikowano: 2017 Oświata mariawitów w latach 1906-1909 Wydawca: Wydawnictwo DiG, Edittion La Rama Tomasz Mames Wydział Pedagogiczny Opublikowano: 2016 Bliżej siebie. Edukacja i dialog w grupie niejednorodnej kulturowo. Closer to Each Other. Education and Dialogue in a Culturally Composite Group. Wydawca: Wydawnictwo Naukowe ChAT Redaktor: Renata Nowakowska-Siuta Wydział Pedagogiczny ChAT Opublikowano: 2015 Racjonalność procesu kształcenia. Studium z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej Wydawca: Oficyna Wydawnicza Impuls Renata Nowakowska-Siuta, Bogusław Śliwerski Wydział Pedagogiczny Opublikowano: 2015 Pedagogika porównawcza. Problemy, stan badań i perspektywy rozwoju Wydawca: Oficyna Wydawnicza Impuls Renata Nowakowska-Siuta Wydział Pedagogiczny Opublikowano: 2014 Edukacja alternatywna na rzecz demokratyzacji procesu kształcenia Redaktor: Renata Nowakowska-Siuta Wydział Pedagogiczny Opublikowano: 2014 Protestantyzm ewangelikalny. Studium specyfiki religijnej Wydawca: Wydawnictwo Naukowe ChAT Tadeusz Zieliński Wydział Pedagogiczny Opublikowano: 2013 Wstyd Wydawca: Oficyna Wydawnicza Impuls Elżbieta Czykwin | Wydział Pedagogiczny Opublikowano: 2013 Zrozumieć odmienność Wydawca: Wydawnictwo Naukowe ChAT Redaktor: Danuta Maria Piekut-Brodzka Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie; Wydział Pedagogiczny Opublikowano: 2012 Obecność religii w publicznym systemie oświaty w aspekcie prawnym Wydawca: Wydawnictwo Naukowe ChAT Redaktor: Tadeusz Jacek Zieliński Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie; Wydział Pedagogiczny Opublikowano: 2012 Szkoła na wirażu zmian politycznych. Bez cenzury Wydawca: Oficyna Wydawnicza Impuls Bogusław Marian Śliwerski Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie; Wydział Pedagogiczny Opublikowano: 2012 Hermeneutyka pedagogiczna. Perspektywy pedagogiki religii Wydawca: Wydawnictwo Naukowe ChAT Bogusław Milerski Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie; Wydział Pedagogiczny Opublikowano: 2011 Z opisami wybranych publikacji można zapoznać się pod linkiem: http://chat.edu.pl/z-oferty-wydawniczej/ Więcej informacji na temat publikacji pracowników wydziału znajduje się na stronie Polskiej Bibliografii Nauki Nowy, rozszerzony wykaz czasopism i wydawnictw naukowych można sprawdzić pod adresem: https://www.gov.pl/web/nauka/nowe-wykazy-czasopism-i-wydawnictw-juz-opublikowane

Projekty badawcze

Projekty badawcze realizowane w ramach programów Narodowego Centrum Nauki: Projekt badawczy NCN – Nr 2016/23/B/HS6/03898 w trakcie realizacji: Być uczniem podczas edukacyjnej rewolucji: Poznawcze i pozapoznawcze konsekwencje reformy edukacji 2017  Kierownik projektu: dr hab. Maciej Karwowski Projekt badawczy NCN – Nr DEC-2011/03/B/HS6/01839 zrealizowany w 2015: Racjonalność kształcenia szkolnego w perspektywie „interesów poznawczych” jego uczestników  Kierownik projektu: dr hab. Bogusław Milerski, prof. ChAT Wykonawcy: prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski, dr hab. Renata Nowakowska-Siuta, prof. ChAT, dr hab. Maciej Karwowski, prof. APS Publikacje: Renata Nowakowska-Siuta, Bogusław Śliwerski, Racjonalność procesu kształcenia. Studium z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015. Bogusław Milerski, Maciej Karwowski, Racjonalność procesu kształcenia. Teoria i badanie. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2016. Projekt badawczy NCN-Nr 0111/B/H03/2011/40 zrealizowany w 2013: Uspołecznienie szkolnictwa publicznego w III RP Kierownik projektu: prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski Publikacja: Bogusław Śliwerski: Diagnoza uspołecznienia publicznego szkolnictwa III RP w gorsecie centralizmu. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013. KA204-073981: „Training on religion as a lever towards mental and physical health” (TORAL). Projekt będzie trwać 24 miesiące. Koordynatorem projektu ze strony ChAT jest dr hab. Renata Nowakowska-Siuta, prof. ChAT, wykonawcami prof. Tadeusz Jacek Zieliński oraz dr hab. Stefan Tomasz Kwiatkowski. W projekcie uczestniczą również: Erciyes University, Kayseri; Gazi Universitesi, Ankara; Orthodox Academy of Crete, Chania Sdruzenije na Raboteshtite s Hora s Uvrezhdaniya, Plovdiv, PhoenixKM BVBA, Kortemark. Projekty badawcze realizowane w 2023 r. Prof. dr hab. Renata Nowakowska-Siuta Przygotowanie do zawodu młodych pedagogów w Polsce i Izraelu zagadnienia porównawcze Dr hab. Edyta Januszewska, prof. ChAT Młodzi imigranci w Polsce – funkcjonowanie w środowisku lokalnym Dr hab. Bogusław Milerski, prof. ChAT Strategie afiliacyjne uczniów wyznania ewangelickiego w środowisku szkolnym. Badania jakościowe Dr Joanna Lewczuk Duchowość a zachowania zdrowotne sportowców amatorów. Prof. Tadeusz J. Zieliński Status dyskursu politycznego w dydaktyce szkoły wyższej Projekty badawcze realizowane w 2022 r. Prof. dr hab. Renata Nowakowska-Siuta Kontekst historyczny w pedagogice porównawczej – zagadnienia metodologiczne i rekonstrukcje dyskursu Prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński Wypowiedzi światopoglądowe w placówkach oświatowych w perspektywie orzecznictwa sądowego Dr hab. Edyta Januszewska, prof. ChAT Funkcjonowanie dzieci ze zróżnicowanym kontekstem kulturowo-narodowościowym w nowych miejscach pobytu – na przykładzie uchodźców ukraińskich w Polsce Dr hab. Bogusław Milerski, prof. ChAT Zajęcia konfirmacyjne w percepcji uczniów. Badania ilościowe Dr Elżbieta Bednarz Edukacja religijna w perspektywie socjalizacji i egzystencjalnych potrzeb uczniów Dr Izabela Kochan Asymilacja dzieci ukraińskich w szkole publicznej w Polsce. Rekonstrukcja procesu i jego uwarunkowania w perspektywie badań jakościowych Dr Anna Walczak Role społeczne i system wartości wschodzących dorosłych Mgr Elżbieta Byrtek Zajęcia konfirmacyjne w percepcji uczniów. Badania jakościowe Projekty badawcze realizowane w 2021 r. Dr Izabela Kochan, Dr J. Lewczuk, Dr Anna Walczak Women in the Covid – 19 pandemic: the psychosocial situation of female students in Poland Prof. dr hab. Elżbieta Czykwin Casus Andersa Breivika. Analiza wyselekcjonowanych wymiarów Dr hab. Agnieszk Piejka, prof. ChAT Rola wychowania przez sztukę w budowania pokoju. Na przykładzie międzynarodowych działań edukacyjnych ze studentami Dr hab. Bogusław Milerski, prof. ChAT Religious education in Poland in context of praxeological thinking concernirig school learning / Nauka religii w Polsce w kontekście punktowanymi publikacjami w prakseologicznego myślenia o edukacji szkolnej Dr hab. Bogusław Milerski, prof. dr hab. Tadeusz J. Zielinski Zasada bezstronność światopoglądowej państwa i jej implikacje pedagogiczne w kontekście edukacji szkolnej w Polsce Dr Rafał Bodarski Aspiracje uczniów w kontekście modelu doradztwa zawodowego realizowanego w szkole Projekty badawcze realizowane w 2020 r. Prof. dr hab. Elżbieta Czykwin Metafory w rozumieniu świata społecznego (Podręcznik) Prof. dr hab. Renata Nowakowska-Siuta Partycypacja społeczna jako czynnik kształtujący fenomen fińskiej oświaty i szkolnictwa wyższego Dr hab. prof. ChAT Marek Piotrowski  Czy zmiany wprowadzone w powiecie kwidzyńskim maja charakter lokalnej reformy systemy edukacji? (część 2) Projekty badawcze realizowane w 2019 r. Dr hab. prof. ChAT Marek Piotrowski, Czy zmiany wprowadzone w powiecie kwidzyńskim maja charakter lokalnej reformy systemy edukacji Ks. dr hab. prof. ChAT Mirosław Michalski, W poszukiwaniu teologicznego uzasadnienia edukacji proekologicznej Dr Elżbieta Aleksiejuk, Personalizm pedagogiczny Wasilija W Zieńkowskiego (1881 – 1962) Ks. dr Artur Aleksiejuk, Status człowieka przed urodzeniem w judaizmie: od starożytności do czasów współczesnych Dr Joanna Lewczuk, W poszukiwaniu czynników związanych ze skłonnością do prowadzenia zdrowego stylu życia. Czy osobowość determinuje zachowania zdrowotne sportowców amatorów Projekty badawcze zrealizowane w 2018 r. Prof. dr hab. Elżbieta Czykwin: Socjologia emocji: duma i wstyd. Casus Andersa Behringa Breivika Dr hab. prof. ChAT Renata Nowakowska-Siuta: Społeczne rekonstrukcje idei niemieckiego uniwersytetu neohumanistycznego Dr Karina Szafrńska: Cele życiowe wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych Dr Agnieszka Piejka: Kultura pokoju jako wyzwanie edukacyjne  Dr Stefan Tomasz Kwiatkowski: Uwarunkowania skuteczności zawodowej kandydatów na nauczycieli wczesnej edukacji Projekty badawcze zrealizowane w 2017 r. Prof. dr hab. Elżbieta Czykwin: Fenomenologia wstydu i wstrętu na przykładzie domowych opiekunów krewnych starych, termalnie chorych Dr Joann Lewczuk: Związek orientacji społecznych z percepcją mimicznych ekspresji emocjonalnych i postrzeganiem ludzi Ks. dr Artur Aleksiejuk: Problematyka antropologiczna w rosyjskiej refleksji pedagogicznej w połowie XIX wieku Projekty badawcze zrealizowane w 2016 r. Dr Rafał Bodarski: Kulturowe aspekty w procesie doradztwa zawodowego oraz adaptacji do pracy azylantów i uchodźców Dr Joanna Lewczuk: Specyfika rozpoznawania zdegradowanych ekspresji mimicznych przy wykorzystaniu techniki morfingu Projekty badawcze zrealizowane w 2015 r. Dr Rafał Bodarski: Mobbing we współczesnej szkole – diagnoza, uwarunkowania zjawiska oraz sposoby zapobiegania Mgr Elżbieta Aleksiejuk: Podstawy teoretyczne systemu pedagogicznego Wasilija W. Zieńkowskiego Dr Izabela Kochan: Wykorzystanie TIK w pracy dydaktycznej Projekty badawcze zrealizowane w 2014 r. Mgr Elżbieta Byrtek: Nauczanie konfirmacyjne w Polsce – europejska perspektywa porównawcza Dr Izabela Kochan: Starość w percepcji nauczycieli języka polskiego Projekty badawcze zrealizowane w 2013 r. Dr hab. prof ChAT Renata Nowakowska-Siuta: Konstruktywizm pedagogiczny – koncepcja Lwa S. Wygotskiego i jej praktyczne implikacje we wczesnej edukacji dzieci zdolnych Dr Rafał Bodarski: Kryzys tożsamości w kontekście przemian społeczno-kulturowych, jako źródło wyzwań dla młodych dorosłych Projekty badawcze zrealizowane przez młodych naukowców w 2017 Dr Stefan Kwiatkowski: Diagnoza przygotowania kandydatów na nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego z perspektywy własności wewnętrznych warunkujących zawodową efektywność w pracy z dziećmi i młodzieżą Projekty badawcze zrealizowane przez młodych naukowców w 2016 Dr Stefan Kwiatkowski: Umiejscowienie kontroli i styl radzenia sobie ze stresem jako czynniki warunkujące motywację do zmiany i poziom stresu nauczycieli Projekty badawcze zrealizowane przez młodych naukowców w 2014 Dr Stefan …

Upowszechnianie

2023 IV Ogólnoukraińska Konferencji Naukowo-Metodyczna „Edukacja podstawowa: Perspektywy rozwoju”. Temat dotyczący kształcenia nauczycieli szkół podstawowych. Konferencja odbyła  się hybrydowo  8 grudnia 2023 w Techniczno-Humanitarnej Akademii im. A. Makarenki w Krzemieńczuku na Ukrainie przy udziale Wydziału Nauk Społecznych ChAT. Wykład pod tytułem „Dlaczego szkołę w Finlandii można uznać za najlepszą na świecie?” wygłosiła prof. Dr hab. Renata Nowakowska-Siuta. Niebawem w języku ukraińskim ukaże się książka Pani profesor „O edukacji w Finlandii. Studium z pedagogiki porównawczej” Globalizacja-Konflikt-Kryzys. Reminiscencje społeczne – 9 listopada 2023 r. Pedagogika Religii i Kultury w perspektywie socjalizacji i egzystencjalnych potrzeb uczniów – ogólnopolska konferencja naukowo-metodyczna – 11.05.2023 Kompetencje międzykulturowe transgresje – Konferencja naukowo-szkoleniowa – 25-26.04.2023 2022 Społeczne wymiary życia człowieka 20 października 2022 r. 2021 Zmiana społeczna w XXI wieku 22 października 2021 r. EKOpedagogicznie: pedagogika religii wobec wyzwań ekologii – 20 maja 2021 roku. 2020 OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „WYZWANIA I WYMIARY DOROSŁOŚCI” 22 października 2020 r. 2019 OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „ODWAGA ODPOWIEDZIALNOŚCI. PEDAGOGICZNE PYTANIA,REFLEKSJE I KRYTYCZNE ANALIZY DOTYCZĄCE ZNACZENIA DEMOKRACJI WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE” 13-14 czerwca 2019 2018 Społeczne konteksty bezdomności – podstawy teoretyczne i sposoby rozwiązywania problemu, 13 czerwca 2018 KONFERENCJĘ NAUKOWO-METODYCZNĄ POWSZECHNA DWUJĘZYCZNOŚĆ – NASZA WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ?, 9 stycznia 2018 2017 Polityka oświatowa w perspektywie porównawczej, 22-23 czerwca 2017 2016 „Nauczyciel jako przewodnik po współczesnym świecie”. Innowacje w procesie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli”, rok organizacji: 2016 2015 JANUSZ KORCZAK – EINE INSPIRATION FÜR PÄDAGOGEN, rok organizacji: 2015 2014 Skazani na konflikt? Tożsamości religijne, narodowe i kulturowe w poszukiwaniu modeli współistnienia, rok organizacji: 2014 INTERNATIONAL EDUCATION ACADEMIC CONFERENCE Emphasis on Early Childhood Education held at Facuity of Pedagogy of Christian Academy of Theology in Warsaw, rok organizacji: 2014

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij