Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Etyka wydawnicza Wydawnictwa Naukowego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

1.

W Wydawnictwie Naukowym ChAT obowiązują zasady etyki wydawniczej zgodne z normami przyjętymi przez Commitee on Publication Ethics (www.publicationethics.org). Ich realizacja służy zapewnieniu wysokiej jakości naukowej publikowanych dzieł oraz przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom wydawniczym.

Niniejszy opis zasad etyki wydawniczej dotyczy dzieł zwartych (książek) publikowanych w WN ChAT. Szczegółowe unormowania tworzące te zasady w odniesieniu do czasopism naukowych ukazujących się w Wydawnictwie, prezentowane są na witrynach internetowych tych periodyków („Rocznik Teologiczny”, „Studia z Teorii Wychowania”, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne”).

2.

Wydawnictwo rozpatruje wnioski o publikację oryginalnych dzieł o jednoznacznej wartości naukowej, powstałych przy poszanowaniu zasad rzetelności naukowej, odznaczających się przejrzystością wywodu.

Wydawnictwo nie ujawnia osobom nie wykonującym zadań w procesie wydawniczym informacji o zgłoszonych do wydania tekstach.

3.

W przypadku dzieł wieloautorskich do wniosku o publikację poszczególni autorzy powinni załączyć deklarację co do wkładu każdego w nich w stworzenie dzieła: wkład określa się przede wszystkim procentowo. Ma to m.in. na celu wykluczenie pominięcia rzeczywistych autorów, przypisania autorstwa osobom nie będących faktycznymi autorami (eliminowanie zjawiska tzw. autorstwa widmowego, ghost authorship).

W przypadku dzieła jednego autora składa on oświadczenie, że jest on jedynym twórcą przedstawianej w procesie wydawniczym książki.

4.

Każde przedstawiane do publikacji dzieło musi być tworem oryginalnym, respektującym własność intelektualną autorów innych niż jego deklarowany twórca lub twórcy. Wykryte przypadki plagiatu i autoplagiatu będą eliminowane oraz zgłaszane odpowiednim instytucjom i gremiom stojącym na straży integralności etycznej nauczycieli akademickich i innych przedstawicieli środowiska naukowego. Publikacje, w których stwierdzono przypadki nierzetelności naukowej będą wycofywane z obrotu.

5.

Dzieła zgłoszone do publikacji poddawane są recenzji wydawniczej sporządzonej przez samodzielnych pracowników nauki (doktorów habilitowanych lub osoby posiadające tytuł profesora), zatrudnionych w jednostkach naukowych innych niż macierzysta instytucja autorów lub autorów dzieła. Recenzje są zlecane przez Wydawnictwo. Osoba podejmująca się sporządzenia recenzji nie może znajdować się w sytuacji konfliktu interesów. Ma obowiązek złożyć oświadczenie w tej sprawie.

Proces recenzyjny jest poufny czyli wiedzę o nim, w tym o jego wynikach, do czasu publikacji książki mogą mieć wyłącznie osoby uczestniczące w procedurze wydawniczej.

Recenzent wydawniczy jest zobowiązany do kierowania się przy sporządzaniu swego stanowiska zasadą obiektywizmu. Formułowane przezeń zarzuty pod adresem dzieła muszą być rzeczowe i uargumentowane. Krytyka ad personam jest niedopuszczalna. Opinia recenzyjna ma za zadanie przede wszystkim ocenę wartości naukowej dzieła, jego oryginalności, nowatorstwa ujęcia zagadnienia oraz przejrzystości, komunikatywności wywodu. Na recenzencie ciąży obowiązek zgłaszania wykrytych podobieństw opiniowanego tekstu względem istniejących dzieł.

Autor lub autorzy dzieła zgłoszonego do publikacji muszą odnieść się na piśmie do stwierdzeń zawartych w recenzjach. Recenzent ma prawo do zapoznania się z wersją dzieła ukształtowaną po przedstawieniu recenzji. Recenzje i reakcje autorów przechowywane są w dokumentacji Wydawnictwa.

Decyzja o publikacji dzieła podejmowana jest w następstwie pozytywnego wyniku postępowania recenzenckiego. Wielostopniowy proces decyzyjny w Wydawnictwie służy wszechstronnej weryfikacji zgłaszanych do publikacji dzieł i wprowadzaniu do obiegu naukowego wyłącznie prac wartościowych pod względem naukowym.

Nazwiska recenzentów umieszczane są w publikacjach, których dotyczą. Jest to jedna z form stwierdzenia przez Wydawnictwo, że publikowane dzieło posiada zweryfikowaną wartość naukową.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij