Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Realizacja misji Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, jako nowoczesnej uczelni o charakterze ekumenicznym, kształcącej na wysokim poziomie, wymaga nadania odpowiedniej rangi jakości kształcenia oraz stworzenia mechanizmów jej ciągłego monitorowania i doskonalenia. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia jest podstawowym obowiązkiem Akademii w wypełnianiu jej statutowej działalności i zarazem koniecznym warunkiem utrzymania znaczącego miejsca w polskim i europejskim systemie szkolnictwa wyższego. System zapewniania jakości kształcenia uwzględnia autonomię i specyfikę poszczególnych jednostek organizacyjnych i uwzględnia ich dobre praktyki w zapewnianiu jakości pracy dydaktycznej i naukowej.

Celami „Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie są:

 1. podniesienie samoświadomości społeczności akademickiej odnośnie mocnych i słabych stron procesu kształcenia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie,
 2. doskonalenie programów nauczania i planów studiów oraz form, metod i środków dydaktycznych w celu dobrego przygotowania absolwentów do wymagań zmieniającego się rynku pracy i przemian społeczno-kulturowych,
 3. stymulowanie rozwoju nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej,
 4. promowanie innowacyjności w procesie kształcenia,
 5. podniesienie rangi działalności dydaktycznej w ocenie nauczycieli akademickich,
 6. stworzenie bodźców do podnoszenia kwalifikacji dydaktycznych nauczycieli akademickich,
 7. zwiększenie wpływu studentów i doktorantów na jakość kształcenia,
 8. podniesienie jakości informacji dotyczącej oferty dydaktycznej oraz toku studiów w Akademii.

Cele systemu są osiągane przez realizację następujących funkcji:

 • monitorowanie formalno-prawnej strony procesu dydaktycznego,
 • okresowy przegląd i aktualizacja programów nauczania i planów studiów,
 • ustalanie procedur regulacji dotyczących procesu dydaktycznego,
 • ocena poziomu merytorycznego i metodycznego prowadzenia zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich,
 • dokonywanie okresowej oceny przebiegu procesu dydaktycznego,
 • dokonywanie analiz porównawczych procesu dydaktycznego w Akademii i w uczelniach krajowych oraz zagranicznych,

Monitorowanie formalno-prawnej strony procesu dydaktycznego polega na systematycznej analizie i ocenie: zgodności planów studiów i programów nauczania z obowiązującymi standardami kształcenia, spełnienia wymogów kadrowych do prowadzenia studiów na danym kierunku i poziomie kształcenia, zgodności dokumentacji procesu dydaktycznego z obowiązującymi przepisami.
Okresowy przegląd i aktualizacja programów nauczania i planów studiów obejmuje: coroczny przegląd programów i planów kształcenia, przygotowanie propozycji aktualizacji programów i planów, opiniowanie propozycji aktualizacji programów i planów przez samorząd studencki oraz interesariuszy zewnętrznych, uchwalanie zaktualizowanych programów i planów.
Ustalanie procedur regulacji procesu dydaktycznego dotyczy: różnicowania form realizacji przedmiotów w programach nauczania, wymagań dotyczących kwalifikacji kadry prowadzącej zajęcia, liczebności grup studenckich i doktoranckich na wykładach, ćwiczeniach audytoryjnych oraz seminariach, liczby egzaminów w semestrze, liczby prac dyplomowych prowadzonych przez jednego opiekuna, proporcji w programach kształcenia treści obowiązkowych i fakultatywnych, liczby studentów przypadających na jednego nauczyciela zabezpieczającego kierunek studiów.
Ustalanie dokumentacji normującej proces dydaktyczny obejmuje: coroczny przegląd dokumentacji dotyczącej procesu dydaktycznego, przygotowanie propozycji nowelizacji procedur i dokumentacji, zatwierdzanie propozycji nowelizacji procedur i dokumentacji.
Ocena poziomu merytorycznego i metodycznego prowadzenia zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich obejmuje: hospitacje zajęć dydaktycznych, posiedzenia metodyczne zespołów dydaktycznych prowadzone w Katedrach i Pracowniach, prowadzenie badań opinii studentów i doktorantów dotyczących prowadzenia zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich, prowadzenie badań opinii nauczycieli dotyczących efektów kształcenia osiągniętych we wcześniejszych etapach kształcenia w zakresie przygotowania merytorycznego studentów i analizę wyników hospitacji.

 Zespół ds. Jakości Kształcenia w Wydziale Nauk Społecznych ChAT

 • Dr hab. Stefan T. Kwiatkowski, prof. ChAT – przewodniczący;
 • Dr hab. Agnieszka Piejka, prof. ChAT;
 • Dr Izabela Kochan;
 • Dr Joanna Lewczuk;
 • Mgr Jarosław Zabrocki;
 • Przedstawiciel Studentów.

Zarządzenie nr 2/2017 Dziekana Wydziału Pedagogicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 14 września 2017 roku w sprawie zapewniania jakości kształcenia w Wydziale Pedagogicznym ChAT – podstawowe założenia rozwiązań systemowych

Zespół ds. Opracowania Programów Kształcenia

 • dr hab., prof ChAT Agnieszka Piejka – przewodnicząca,
 • dr Elżbieta Aleksiejuk,
 • dr Rafał Bodarski,
 • dr Katarzyna Dmitruk-Sierocińska,
 • dr Izabela Kochan
 • dr Joanna Kluczyńska

 Zadania Zespołu dotyczą:

 1. Opracowania nowego programu dla kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 2. Opracowania programów nowych specjalności w ramach Projektu NCBiR „ChAT przyszłości”
 3. Opracowania nowego programu dla kierunku praca socjalna
 4. Opracowania lub sprawdzania efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych w WNS ChAT
 5. Współpraca z Zespołem ds. współpracy z interesariuszami zewnętrznymi w ramach konsultacji programów kształcenia pod kątem oczekiwań pracodawców.

Zespół zaprasza do współpracy innych nauczycieli akademickich oraz interesariuszy zewnętrznych w razie potrzeby konsultowania szczegółowych zagadnień programowych.

Procedura związana z określaniem różnic programowych

I. Podstawa prawna procedury Regulamin Studiów w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie stanowiący  załącznik do Uchwały nr 23/2019 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. II. Cel procedury Celem procedury jest określenie sposobu wyznaczania różnic programowych i warunków ich …

Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk Społecznych

Podstawowe założenia: Procedura hospitacji wpisuje się w założenia Wydziałowego Systemu Zapewnienia jakości kształcenia i służy doskonaleniu jakości procesu dydaktycznego realizowanego na studiach I, II, III stopnia na kierunkach: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika oraz praca socjalna (studia stacjonarne). Osobami upoważnionymi do prowadzenia hospitacji są dziekan WNS, prodziekan ds. studenckich, kierownicy Katedr, w których zatrudniony jest …

wróć do góry Skip to content

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij