Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Witamy na naszych stronach

prof. dr hab. Renata Nowakowska-Siuta

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych ChAT


Wydział Nauk Społecznych ChAT prowadzi studia licencjackie i magisterskie na kierunku pedagogika,  studia licencjackie na kierunku praca socjalna oraz studia jednolite magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Oferuje także 3-semestralne studia podyplomowe: przygotowanie pedagogiczne – kwalifikacje nauczycielskie; 2-semestralne studia podyplomowe: organizacja i zarządzanie oświatą.

W XI edycji Programu „Uczelnia Liderów” Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencja PRC przyznały Wydziałowi Nauk Społecznych ChAT Certyfikat i Znak Jakości „Uczelnia Liderów”. Otrzymane wyróżnienie jest sukcesem i potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia. Misją Programu „Uczelnia Liderów” jest identyfikowanie i promowanie najlepszych polskich uczelni oraz ich podstawowych jednostek organizacyjnych.

Kierunek studiów „pedagogika” (studia I i II stopnia) uzyskał Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” (edycja 2018,2019,2020,2022). Studia II stopnia wyróżnione zostały ponadto przyznaniem Certyfikatu Nadzwyczajnego – „Laur Innowacji” za wdrożenie najbardziej nowatorskich i unikalnych rozwiązań w zakresie bazy materialnej i technologii wspierających proces dydaktyczny. Warto przypomnieć, że wyróżnienie w 2018 roku otrzymały studia I stopnia na kierunku pedagogika. Studia II stopnia otrzymały ponadto w 2020 roku wyróżnienie nadzwyczajne “Lider Jakości Kształcenia“.

Wydział Nauk Społecznych ChAT powstał w 2012 roku (wówczas jako Wydział Pedagogiczny), choć kształcenie w obszarze pedagogiki było obecne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej już od 1989 roku (szczegółową historię Wydziału Nauk Społecznych można odnaleźć w zakładce Historia Wydziału).Obecnie w strukturze organizacyjnej Wydziału znajdują się cztery katedry: Katedra Dydaktyki i Pedagogiki Porównawczej, Katedra Pedagogiki Religii i Kultury, Katedra Prawa Oświatowego i Polityki Społecznej oraz Katedra Andragogiki i Socjologii Edukacji. Obszar zainteresowań naukowych pracowników Wydziału jest rozległy tematycznie i interdyscyplinarny. Współpracują oni z zespołami badawczymi, instytutami, uniwersytetami w kraju i za granicą: m.in. z instytucjami z Czech, Słowacji, Izraela i Niemiec.

W 2019 roku Wydział uzyskał ponownie pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, posiada naukową kategorię B (parametryzacja 2017). W Wydziale Nauk Społecznych afiliowane jest czasopismo naukowe „Studia z Teorii Wychowania”, wydawane pod patronatem KNP PAN, znajdujące się na liście czasopism punktowanych MEiN. Wydział Nauk Społecznych ChAT rozwija współpracę naukową i dydaktyczną z ośrodkami zagranicznymi w ramach programów Erasmus+, DAAD, umów bilateralnych. Współpracuje m.in. z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Dziecięcym Uniwersytetem Ciekawej Historii, Fundacją Yellowhouse i Dwujęzyczne Dzieci,  Fundacją Ale Nauczanie, Akces Edukacja a także wieloma przedszkolami, szkołami wszystkich szczebli, instytucjami o profilu resocjalizacyjnym i terapeutycznym, a także placówkami kultury z Warszawy i spoza stolicy.

Od początku swego istnienia Wydział Nauk Społecznych zwraca szczególną uwagę na nowoczesne i w pełni dostosowane do potrzeb rynku pracy programy kształcenia w zakresie pracy socjalnej, wczesnej edukacji dziecka, pedagogiki opiekuńczej,  pedagogiki resocjalizacyjnej i międzykulturowej, pedagogiki szkolnej z terapią pedagogiczną, doradztwa zawodowego oraz pedagogiki społecznej i kulturowej.

Programy studiów uwzględniają wymagania Polskiej Ramy Kwalifikacji, a specjalności nauczycielskie dodatkowo spełniają wymagane standardy kształcenia nauczycieli. Wydział oferuje także 3-semestralne studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego – kwalifikacje nauczycielskie; 2-semestralne studia podyplomowe: organizacja i zarządzanie oświatą oraz 2-semestralne studia: asystent rodziny oraz inne formy kształcenia. Szczególną uwagę w przygotowaniu zawodowym studentów i słuchaczy przywiązujemy do praktyki i zajęć warsztatowych. Posiadamy pracownię metodyczną wczesnej edukacji (MAKERSPACE), sale wykładowe w pełni wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy i tablice multimedialne, nasza czytelnia posiada pomoce dydaktyczne dla osób niewidomych i słabo widzących. Stale poszerzany jest księgozbiór pedagogiczny i zbiór pomocy metodycznych.

Wydział Nauk Społecznych charakteryzuje się otwartością i wsparciem inicjatyw studenckich, organizuje dodatkowe zajęcia metodyczne dla studentów m.in. w zakresie biblioterapii, edukacji inkluzyjnej, międzykulturowej, antydyskryminacyjnej. Wydział jest otwarty na współpracę z otoczeniem zewnętrznym – zaprasza gości prowadzących wykłady, warsztaty i szkolenia dla studentów, organizuje i pomaga w wyborze praktyk i staży studenckich w sprawdzonych instytucjach wychowawczych, oświatowych, pomocy społecznej.

Wydział Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie to miejsce dla osób otwartych na świat i jego różnorodność, które dba o wysoki poziom dydaktyczny i naukowy prowadzonych zajęć, wspiera i rozwija zainteresowania studentów, utrzymuje stałe i dobre relacje z otoczeniem zewnętrznym.

Władze wydziału

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. dr hab. Renata Nowakowska-Siuta tel. 506 002 321, e-mail: r.nowakowska(at)chat.edu.plDyżur stacjonarny wtorki 13:00-14:00 (I piętro, pok. nr 112) Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych dr Izabela Kochan tel. 506 002 321, e-mail: i.kochan(at)chat.edu.plDyżur stacjonarny czwartki 12:30 – 13:30 (I piętro, pok. nr 113A) ZAKRES OBOWIĄZKÓW PRODZIEKANA WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH CHAT Bezpośrednim przełożonym jest Dziekan …

Rada Wydziału

Kompetencje Rady Wydziału Nauk Społecznych określa Statut Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Zgodnie z par. 47 ust. 1 Statutu ChAT Rada Wydziału jest organem w rozumieniu art. 28 ust. 4 ustawy właściwym do postępowania w przedmiocie nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie lub dyscyplinach wskazanych w uchwale Senatu. Skład osobowy Rady Wydziału …

Struktura wydziału

Struktura Wydziału Nauk Społecznych określona została w załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 20/2019 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i opiera się  na 4 następujących katedrach: Katedra Dydaktyki i Pedagogiki Porównawczej – kierownik: prof. dr hab. Renata Nowakowska-Siuta, Pracownia Pedagogiki Przedszkolnej i …

Działalność badawczo-rozwojowa

Badania realizowane w Wydziale Nauk Społecznych ChAT (WNS ChAT) obejmują zagadnienia wczesnej edukacji, pedagogiki szkolnej, historii wychowania, psychologicznych podstaw pedagogiki, pedagogiki porównawczej, pedagogiki resocjalizacyjnej, andragogiki, pedagogiki kultury, pedagogiki międzykulturowej, pracy socjalnej, diakonii, pedagogiki religii oraz prawa oświatowego. Wydział prowadzi także działalność w zakresie upowszechniania wyników badań i dyskursu naukowego. Wspólnie z ośrodkami zagranicznymi jednostka była organizatorem …

Jakość kształcenia

Realizacja misji Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, jako nowoczesnej uczelni o charakterze ekumenicznym, kształcącej na wysokim poziomie, wymaga nadania odpowiedniej rangi jakości kształcenia oraz stworzenia mechanizmów jej ciągłego monitorowania i doskonalenia. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia jest podstawowym obowiązkiem Akademii w wypełnianiu jej statutowej działalności i zarazem koniecznym warunkiem utrzymania znaczącego miejsca w polskim i europejskim …

Współpraca z otoczeniem zewnętrznym

Wydział Nauk Społecznych współpracuje z zewnętrznymi instytucjami w ramach współpracy stałej i okresowej. Dąży do budowania i rozwijania relacji z otoczeniem, jest otwarty na pomysły i sugestie studentów, wykładowców, pracowników biblioteki ale też środowiska zewnętrznego. Współpraca ta jest różnorodna ale zawsze odpowiada misji Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Wydział Nauk Społecznych dba o nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy …

Zespoły i Komisje Dziekańskie

Pełnomocnicy dziekana Wydziału Nauk Społecznych Dr Elżbieta Bednarz – pełnomocnik dziekana ds. innowacji metodycznych w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, opiekuna pracowni innowacji MAKERSPACE Mgr Renata Rudnicka – pełnomocnik dziekana ds. innowacji metodycznych w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego Dr Hanna Tranda – pełnomocnik dziekana ds. Systemu Informacji o Nauce w Wydziale Nauk Społecznych ChAT …

Oceny programowe PKA

Uprzejmie informujemy, że Polska Komisja Akredytacyjna uchwałą z dnia 22.10.2020 r. przyznała pozytywną ocenę programową dla kierunku PEDAGOGIKA na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdziło, że proces kształcenia realizowany na Wydziale Nauk Społecznych ChAT umożliwia studentom kierunku PEDAGOGIKA osiągnięcie założonych efektów uczenia się. Wszystkie kryteria określone w rozporządzeniu MNiSzW …

Historia Wydziału

Z dziejów Wydziału Nauk Społecznych ChAT Najwcześniejszą postać kształcenia w obszarze pedagogiki realizowano w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w pierwszych latach po przełomie ustrojowym roku 1989. Ze względu na wprowadzenie nauki religii do szkół publicznych, co nastąpiło na podstawie dwóch instrukcji Ministra Edukacji Narodowej z  1990  r., mając  na  względzie  przede  wszystkim  potrzeby  Kościołów  zrzeszonych …

wróć do góry Skip to content

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij