Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Szanowni Państwo!

Dlaczego studiować na Wydziale Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie? Bo jesteśmy wydziałem nowoczesnym, świetnie wyposażonym technologicznie, wciąż się rozwijającym pod kątem nowych metodycznych rozwiązań, dostosowanym architektonicznie i mentalnie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, otwartym na współpracę z otoczeniem społecznym, oferującym sprawdzone miejsca praktyk zawodowych, kreującym nowe pomysły, otwartym na inicjatywy studenckie. Kierunki na których przygotowujemy naszych studentów: pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja, uwzględniają najnowsze osiągnięcia nauki i praktyki świata pracy. Kształcimy w nowoczesny sposób odnosząc się do uznanych teorii naukowych. Jesteśmy wydziałem, który w ciągu zaledwie dziesięciu lat przeszedł drogę rozwoju od studiów licencjackich po pełne akademickie uprawnienia. Dziś posiadamy wysokie oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej, zdobywamy nagrody za jakość kształcenia i innowacje metodyczne, posiadamy wysokie kategorie w ewaluacji nauki, mamy prawo nadawać stopień doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie pedagogika.
Nauki społeczne to dziedzina przygotowująca do pracy z innym człowiekiem. Dajemy ku temu podstawy etyczne. Istotne jest także pozostawienie szacunku dla indywidualnego wyboru każdego z nas.
I to wyróżnia nasz wydział spośród innych. Na naszym Wydziale Nauk Społecznych od początku jego istnienia czyli od 2012 roku przyświecała nam idea, że niczego nikomu nie chcemy narzucać. Pedagogika jest propozycją, nie nakazem, „urabianiem” człowieka. Stawialiśmy zawsze na jakość kształcenia przy zachowaniu szacunku dla każdej odmienności.
Wydział Nauk Społecznych ChAT to miejsce dialogu, współpracy, szacunku dla różnorodności, otwarte na świat, nieustannie się rozwijające. I choć każdy czas w którym przychodzi nam żyć na swój sposób jest trudny, staramy się szukać pozytywnych stron naszych działań. Pozytywnie motywować i zachęcać naszych studentów i doktorantów do poszukiwania własnej ścieżki rozwoju osobistego i zawodowego. Nie ma złych czasów są jedynie złe wybory życiowe. Zachęcam do podjęcia dobrego wyboru – studiów w Wydziale Nauk Społecznych.

prof. dr hab. Renata Nowakowska-Siuta
Dziekan


O Wydziale

Wydział Nauk Społecznych ChAT powstał w 2012 roku (wówczas jako Wydział Pedagogiczny), choć kształcenie w obszarze pedagogiki było obecne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej już od 1989 roku (szczegółową historię Wydziału Nauk Społecznych można odnaleźć w zakładce Historia Wydziału).Obecnie w strukturze organizacyjnej Wydziału znajdują się cztery katedry: Katedra Dydaktyki i Pedagogiki Porównawczej, Katedra Pedagogiki Religii i Kultury, Katedra Prawa Oświatowego i Polityki Społecznej oraz Katedra Andragogiki i Socjologii Edukacji. Obszar zainteresowań naukowych pracowników Wydziału jest rozległy tematycznie i interdyscyplinarny. Współpracują oni z zespołami badawczymi, instytutami, uniwersytetami w kraju i za granicą: m.in. z instytucjami z Czech, Słowacji, Izraela i Niemiec.

W 2019 roku Wydział uzyskał ponownie pozytywną ocenę (bez jakichkolwiek zaleceń) Polskiej Komisji Akredytacyjnej, posiada naukową kategorię B+ (parametryzacja 2022). W Wydziale Nauk Społecznych afiliowane jest czasopismo naukowe „Studia z Teorii Wychowania”, wydawane pod patronatem KNP PAN, znajdujące się na liście czasopism punktowanych MEiN. Wydział Nauk Społecznych ChAT rozwija współpracę naukową i dydaktyczną z ośrodkami zagranicznymi w ramach programów Erasmus+, DAAD, umów bilateralnych. Współpracuje m.in. z Warszawskim Centrum Innowacji Społeczno-Edukacyjnych i Szkoleń, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Dziecięcym Uniwersytetem Ciekawej Historii, Fundacją Yellowhouse i Dwujęzyczne Dzieci,  Fundacją Ale Nauczanie, Akces Edukacja a także wieloma przedszkolami, szkołami wszystkich szczebli, instytucjami o profilu resocjalizacyjnym i terapeutycznym, a także placówkami kultury z Warszawy i spoza stolicy. W ramach kierunku administracja rozwijamy współpracę z wieloma instytucjami oferującymi praktyki w tym instytucjami samorządowymi oraz Polskimi Liniami Lotniczymi LOT.

Programy studiów uwzględniają wymagania Polskiej Ramy Kwalifikacji, a specjalności nauczycielskie dodatkowo spełniają wymagane standardy kształcenia nauczycieli.  Posiadamy pracownię metodyczną wczesnej edukacji (MAKERSPACE), salę wirtulanej rzeczywistości VR,  sale wykładowe w pełni wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy i tablice multimedialne, nasza czytelnia posiada pomoce dydaktyczne dla osób niewidomych i słabo widzących. Stale poszerzany jest księgozbiór pedagogiczny i zbiór pomocy metodycznych. Biblioteka oferuje również najnowsze publikacje z zakresu nauk prawnych i administracji.

Wydział Nauk Społecznych charakteryzuje się otwartością i wsparciem inicjatyw studenckich, organizuje dodatkowe zajęcia metodyczne dla studentów m.in. w zakresie biblioterapii, edukacji inkluzyjnej, międzykulturowej, antydyskryminacyjnej. Wydział jest otwarty na współpracę z otoczeniem zewnętrznym – zaprasza gości prowadzących wykłady, warsztaty i szkolenia dla studentów, organizuje i pomaga w wyborze praktyk i staży studenckich w sprawdzonych instytucjach wychowawczych, oświatowych, pomocy społecznej.

Nasz wydział to miejsce dla osób otwartych na świat i jego różnorodność, które dba o wysoki poziom dydaktyczny i naukowy prowadzonych zajęć, wspiera i rozwija zainteresowania studentów, utrzymuje stałe i dobre relacje z otoczeniem zewnętrznym.

Wydział oferuje kierunki:

Oferuje także 2-semestralne studia podyplomowe: Organizacja i zarządzanie oświatą.

Na wybranych specjalności kształcenie realizowane jest w stacjonarnym trybie dostosowanym dla osób pracujących.

Rekrutacja na studia prowadzone w Wydziale odbywa się za pomocą serwisu irk.chat.edu.pl – Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

Kierownictwo Wydziału

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych ChAT Prof. dr hab. Renata Nowakowska-Siuta tel. +48 506 002 321 e-mail: r.nowakowska(at)chat.edu.pl Dyżur stacjonarny wtorki 13:00-14:00 (I piętro, pok. nr 112)       Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych Dr Izabela Kochan tel. +48 506 002 321 e-mail: i.kochan(at)chat.edu.pl Dyżur stacjonarny czwartki 12:30 – 13:30 (I piętro, pok. nr 113A)       Kalendarium roku akademickiego 2023/2024 na studiach I i II stopnia oraz na studiach jednolitych magisterskich Semestr zimowy: 1 X 2023 – 21 II 2024 Zajęcia dydaktyczne: 2 X 2023 – 2 II 2024 Przerwa świąteczna: 22 XII 2023 – 5 I 2024 Sesja egzaminacyjna: 5 II – 16 II 2024 Przerwa zimowa: 19 II – 21 II 2024 Semestr letni: 22 II – 30 IX 2024 Zajęcia dydaktyczne: 22 II – 14 VI 2024 Sesja egzaminacyjna poprawkowa: 1 – 15 III 2024 Przerwa świąteczna: 28 III – 2 IV 2024 (sekcja prawosławna zgodnie z kalendarzem świąt) Przerwa majowa: 1 –  5 V 2024 Sesja egzaminacyjna: 17 – 30 VI 2024 Sesja egzaminacyjna poprawkowa: 9 – 20 IX 2024

Struktura i Kadra Wydziału

Zgodnie z określonym przez Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej schematem organizacyjnym Uczelni struktura Wydziału Nauk Społecznych opiera się na 6 następujących katedrach: Katedra Dydaktyki i Pedagogiki Porównawczej, Katedra Pedagogiki Dorosłych i Socjologii Edukacji, Katedra Pedagogiki Społecznej i Kultury, Katedra Pedagogiki Religii i Teorii Wychowania, Katedra Pedeutologii i Psychologii Wychowania, Katedra Prawa Oświatowego i Polityki Społecznej. Na rzecz procesu dydaktycznego prowadzonego w Wydziale Nauk Społecznych działa: Pracownia Języków Obcych i Sportu. Poza strukturą wydziału działają jednostki pomocnicze: Akademickie Poradnictwo Psychologiczne (APP), Akademickie Centrum Sportu (ACS), Biuro do spraw Osób z Niepełnosprawnościami (BON).  

Nauka, Badania i Działalność Prorozwojowa

Badania realizowane w Wydziale Nauk Społecznych ChAT (WNS ChAT) obejmują zagadnienia wczesnej edukacji, pedagogiki szkolnej, historii wychowania, psychologicznych podstaw pedagogiki, pedagogiki porównawczej, pedagogiki resocjalizacyjnej, andragogiki, pedagogiki kultury, pedagogiki międzykulturowej, pracy socjalnej, diakonii, pedagogiki religii oraz prawa oświatowego. Wydział prowadzi także działalność w zakresie upowszechniania wyników badań i dyskursu naukowego. Wspólnie z ośrodkami zagranicznymi jednostka była organizatorem międzynarodowych konferencji. Cyklicznie odbywają się również konferencje poszczególnych katedr Wydziału, przyjmujemy profesorów wizytujących m.in. z Niemiec i Izraela, tworzymy projekty naukowe i upowszechniające naukę. Nasi wykładowcy współpracują z partnerami z uczelni w Bonn, Freiburgu, Norymberdze, Pradze i Pardubicach oraz Jerozolimie. Przy wydziale, pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, jest wydawane ogólnopolskie czasopismo „Studia z Teorii Wychowania” indeksowane w ERIH PLUS i innych znaczących bazach bibliometrycznych. Specyfiką projektów naukowych jest integrowanie strategii badawczych, charakterystycznych dla badań podstawowych, z odniesieniami aplikacyjnymi. Cechą szczególną projektów realizowanych w WNS ChAT jest ich interdyscyplinarny charakter, pozwalający na uwzględnienie w badaniach pedagogicznych dokonań współczesnej filozofii, historii, religioznawstwa, literaturoznawstwa, nauk o wychowaniu, w tym opracowanych na ich gruncie wzorców metodologicznych. Wszystkie tematy mieszczą się ściśle w profilu statutowym ChAT i odzwierciedlają postanowienia zawarte w misji i strategii rozwoju uczelni. Badania naukowe odnoszą się do najważniejszych kwestii teoretycznych, których wykładnia wnosi udział nie tylko do dyskursu naukowego, lecz również ma znaczenie dla kształtowania tożsamości. Uważamy, że nie istnieje wysoka jakość działań pedagogicznych bez rozwijania badań naukowych w tej dyscyplinie, nie jest również możliwa wysoka jakość dydaktyki bez jej osadzenia naukowego. Tematy badawcze przechodzą czytelną procedurę zatwierdzania i weryfikacji, co gwarantuje ich wysoką, jakość. Wpisują się one w główny nurt badań pedagogicznych i społecznych uprawianych przez wiodące ośrodki naukowe. Zważywszy na międzywyznaniowy i wielokulturowy charakter Akademii, projekty te mają walor oryginalności i nowatorstwa poznawczego. Potwierdzają one wzrost kompetencji i specjalizacji naukowej kadry badawczej WNS ChAT i przekładają się na poziom realizowanej dydaktyki. Skład osobowy Komisji Badań Naukowych ChAT: Prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński (przewodniczący) Ks. dr hab. Bogusław Milerski, prof. ChAT Prof. dr hab. Renata Nowakowska-Siuta Dr hab. Jerzy Ostapczuk, prof. ChAT Zarządzenie nr 1/2021 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 1 stycznia 2021 r. w sprawie konkursu na dofinansowanie projektów badawczych skutkujących wysoko punktowanymi publikacjami w czasopismach naukowych Wniosek do KBN o sfinansowanie projektu badawczego skutkującego wysoko punktowanymi publikacjami w czasopismach naukowych Kodeks etyki pracownika naukowego opracowany przez Komisję do spraw etyki w nauce  stanowi załącznik do uchwały Nr 2/2020 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 25 czerwca 2020 r. Kodeks Etyki Pracownika Naukowego, Wydanie III Skład osobowy Komisji Etyki Badań Naukowych ChAT: Bp dr hab. Marcin Hintz, prof. ChAT – przewodniczący Prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński   Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk Dr hab. Stefan T. Kwiatkowski, prof. ChAT   Uchwała nr 4/2020 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Etyki Badań Naukowych

Oferta studiów 2023/2024

Drodzy Kandydaci, zapraszam do zapoznania się z ofertą studiów Wydziału Nauk Społecznych ChAT: Oferujemy:  bezpłatne studia stacjonarne I i II stopnia oraz  jednolite studia magisterskie w Uczelni publicznej, elastyczny i nowoczesny program zajęć, unikalną atmosferę, kameralny charakter, osobowe relacje między studentami i wykładowcami studia podyplomowe online w atrakcyjnej cenie studia w nowoczesnym i przyjaznym kompleksie akademickim wysoką jakość kształcenia potwierdzają uzyskane certyfikaty „Studia z Przyszłością” (2018, 2019, 2020, 2022), przyznawane kierunkom realizowanym według nowoczesnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy. Studia wyróżnione zostały ponadto przyznaniem Certyfikatu Nadzwyczajnego – „Laur Innowacji” za wdrożenie najbardziej nowatorskich i unikalnych rozwiązań w zakresie bazy materialnej i technologii wspierających proces dydaktyczny. ADMINISTRACJA  – studia pierwszego stopnia (6 semestrów) Studia trwają trzy lata (sześć semestrów). Rekrutacja następuje na podstawie rankingu świadectw maturalnych. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata administracji. Studia zapewnią przyswojenie umiejętności niezbędnych w kontaktach społecznych oraz w wykonywaniu funkcji administracyjnych i biurowych. Absolwent posiada wiedzę kierunkową i praktyczne umiejętności, które zdobywa podczas praktyk zawodowych organizowanych przez uczelnię w ramach umów uczelni z uznanymi instytucjami administracji publicznej i niepublicznej różnych szczebli (więcej…) PEDAGOGIKA – studia pierwszego stopnia (6 semestrów) Studia trwają trzy lata (sześć semestrów). Rekrutacja następuje na podstawie rankingu świadectw maturalnych. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata pedagogiki. Pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa przygotowuje do zawodu pedagoga i wychowawcy w instytucjach resocjalizacyjnych, profilaktyki społecznej i wymiaru sprawiedliwości, instytucjach pomocy migrantom; do wykonywania zawodu pedagoga i wychowawcy w pozaszkolnych placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań wielokulturowości (więcej…) Pedagogika opiekuńcza w środowisku wielokulturowym przygotowuje do zawodu pedagoga i wychowawcy  w placówkach systemu oświaty (m.in.: w świetlicy szkolnej); w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: (m.in. domy dziecka, rodziny zastępcze, pogotowia rodzinne, ośrodki wsparcia dla rodzin, dzieci i młodzieży, domy dla dzieci, pogotowia opiekuńcze, itp.); placówkach dla osób w podeszłym wieku, terminalnie chorych i członków ich rodzin; organizacjach pozarządowych w obszarze pracy środowiskowej ze szczególnym uwzględnieniem ich wielokulturowego charakteru (więcej…) PEDAGOGIKA – studia drugiego stopnia (4 semestry) Studia trwają dwa lata (cztery semestry) i są przeznaczone dla osób, które ukończyły studia I stopnia. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy magistra pedagogiki. Oferujemy następujące zakresy studiów: Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna przygotowuje do pełnienia roli zawodowej pedagoga specjalisty do spraw profilaktyki społecznej i resocjalizacji w instytucjach oświatowo-wychowawczych, profilaktyczno-opiekuńczych, resocjalizacyjnych, penitencjarnych, w środowisku otwartym i zamkniętym (więcej…) Pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej przygotowuje do zawodu pedagoga szkolnego z uprawnieniami do podejmowania działań diagnostycznych i reedukacyjnych dzieci i młodzieży ze specyficznymi problemami w uczeniu się i zachowaniu.  Program uwzględnia nowatorskie metody przekazywania wiedzy z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej (więcej…) PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA – studia jednolite magisterskie (10 semestrów): Studia kwalifikacyjne do nauczania w przedszkolu i klasach I-III. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy magistra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej w następujących zakresach studiów: Wczesna edukacja z pedagogiką opiekuńczą pozwala na uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach podstawowych  – klas I-III oraz oddziałach przedszkolnych (więcej…) Wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III pozwala na uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach podstawowych  – klas I-III oraz oddziałach przedszkolnych (więcej…) Kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna prowadzony w Wydziale Nauk Społecznych ChAT uzyskał w 2023 r. certyfikat Laur Pracodawców. Wyróżnienie przyznawane jest kierunkom studiów, które wdrożyły najbardziej unikalne i efektywne rozwiązania w zakresie współpracy Uczelni ze środowiskiem gospodarczym. STUDIA REALIZOWANE W TRYBIE DLA OSOB PRACUJĄCYCH Kształcenie na wybranych specjalności realizowane jest w stacjonarnym trybie dostosowanym dla osób pracujących. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych w wybrane dni tygodnia oraz soboty. PEDAGOGIKA (studia pierwszego stopnia) w zakresie Pedagogiki resocjalizacyjnej i międzykulturowej (więcej…) PEDAGOGIKA (studia drugiego stopnia) w zakresie Pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki społecznej (więcej…) STUDIA PODYPLOMOWE: Organizacja i Zarządzanie Oświatą (2-semestralne w formule online) posiadają charakter kwalifikacyjny w zakresie organizacji i zarządzania oświatą. Realizowane w formule online na platformach MS Teams, Zoom, moodle.chat.edu.pl. (więcej…) Zapraszamy do rejestracji na studia poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów od 4 maja 2022 r. Internetowa rekrutacja kandydatów na studia irk.chat.edu.pl telefon/fax: +48 22 831-95-97 wew. 2 telefon kom.: +48 506-002-321 e-mail: pedagogika@chat.edu.pl

Jakość kształcenia

Realizacja misji Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, jako nowoczesnej uczelni kształcącej na wysokim poziomie, wymaga nadania odpowiedniej rangi jakości kształcenia oraz stworzenia mechanizmów jej ciągłego monitorowania i doskonalenia. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia jest podstawowym obowiązkiem Akademii w wypełnianiu jej statutowej działalności i zarazem koniecznym warunkiem utrzymania znaczącego miejsca w polskim i europejskim systemie szkolnictwa wyższego. System zapewniania jakości kształcenia uwzględnia autonomię i specyfikę poszczególnych jednostek organizacyjnych i uwzględnia ich dobre praktyki w zapewnianiu jakości pracy dydaktycznej i naukowej. Celami „Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie są: podniesienie samoświadomości społeczności akademickiej odnośnie mocnych i słabych stron procesu kształcenia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, doskonalenie programów nauczania i planów studiów oraz form, metod i środków dydaktycznych w celu dobrego przygotowania absolwentów do wymagań zmieniającego się rynku pracy i przemian społeczno-kulturowych, stymulowanie rozwoju nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej, promowanie innowacyjności w procesie kształcenia, podniesienie rangi działalności dydaktycznej w ocenie nauczycieli akademickich, stworzenie bodźców do podnoszenia kwalifikacji dydaktycznych nauczycieli akademickich, zwiększenie wpływu studentów i doktorantów na jakość kształcenia, podniesienie jakości informacji dotyczącej oferty dydaktycznej oraz toku studiów w Akademii. Cele systemu są osiągane przez realizację następujących funkcji: monitorowanie formalno-prawnej strony procesu dydaktycznego, okresowy przegląd i aktualizacja programów nauczania i planów studiów, ustalanie procedur regulacji dotyczących procesu dydaktycznego, ocena poziomu merytorycznego i metodycznego prowadzenia zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich, dokonywanie okresowej oceny przebiegu procesu dydaktycznego, dokonywanie analiz porównawczych procesu dydaktycznego w Akademii i w uczelniach krajowych oraz zagranicznych, Zespół ds. Jakości Kształcenia w Wydziale Nauk Społecznych ChAT Dr hab. Stefan T. Kwiatkowski, prof. ChAT – przewodniczący Dr hab. Agnieszka Piejka, prof. ChAT Dr Izabela Kochan Dr Joanna Lewczuk Mgr Jarosław Zabrocki   Agata Wójtowicz – Przedstawicielka Studentów   Nasza Misja Po pierwsze nauka: chcemy rozwijać pedagogikę naukową, racjonalną, opartą na najnowszych osiągnięciach światowych w zakresie nauk społecznych.Po drugie praktyka: wierzymy, że sukces to praca połączona z wytrwałością. A sukces to dążenie do rozwijania siebie i własnych kompetencji. Chcemy nawiązywać współpracę z nowymi instytucjami oferującymi praktyki dla naszych studentów, utrzymywać dobre relacje z otoczeniem społecznym.Po trzecie dydaktyka: nie ma wysokiej jakości kształcenia bez podstaw naukowych i uzupełniania wiedzy w sposób ciągły. Jesteśmy wydziałem uczącym się, przeprowadziliśmy intensywne szkolenia naszych wykładowców w zakresie doskonalenia języków obcych, metod badawczych, praw człowieka, procedur antydyskryminacyjnych i wiele innych. Chcemy nadal się rozwijać i wzmacniać jakość kształcenia i badań w naszym wydziale.Po czwarte jakość: wymagamy od siebie, nie szukamy łatwych rozwiązań. Nie rywalizujemy z innymi uczelniami lecz szukamy własnej oryginalnej drogi oferując naszym studentom i doktorantom wysokiej jakości ścieżki kształcenia. Wierzymy, że jesteśmy przygotowani znakomicie do prowadzenia wysokiej jakości dydaktyki i chcemy uczynić z tego nasz atut.Po piąte umiędzynarodowienie i budowanie pozytywnego wizerunku Wydziału. Chcemy poprzez stworzenie nowej aplikacji internetowej, strony w języku angielskim, kampanii promującej wydział stać się marką rozpoznawalną i cenioną. Temu służą nasze kontakty międzynarodowe, a w planach międzynarodowe projekty, konferencje, staże, webinary i inne formy budowania kontaktów zagranicznych w obszarze badań naukowych i dydaktyki.

Współpraca zagraniczna

Wydział Nauk Społecznych aktywnie realizuje uczelnianą Deklarację Programu Erasmus. Wykładowcy i studenci uczestniczą w wymianach międzynarodowych z uczelniami partnerskimi, szkoleniach oraz wspólnych projektach dydaktycznych i naukowych. „(…) Zgodnie ze swoją misją Akademia dąży do jak najszerszej współpracy naukowej, która uwzględniać będzie kontekst międzykulturowy, ekumeniczny i międzyreligijny. Jednym z narzędzi umożliwiającym pogłębienie kontaktów naukowych i międzykulturowych jest dla Akademii program Erasmus+. Doceniając wartość różnorodności, której laboratorium pod względem kulturowym, religijnym i ekumenicznym jest Akademia, dostrzegamy wagę i potencjał studiów zagranicznych. Chcemy dzięki programowi Erasmus+ umożliwić naszym studentom poszerzenie swoich studiów poprzez ofertę studiów zagranicznych w naszych partnerskich uczelniach, co pozwoli nie tylko zrealizować studentom przewidziany dla ich studiów program, ale poszerzyć go o kontakt z teologią, pedagogiką czy pracą socjalną uprawianą w innym kontekście kulturowym. Temu celowi służyć będzie także oferta staży u partnerów zagranicznych. Również wizyty w Akademii wykładowców oraz studentów z naszych partnerskich instytucji sprzyjają kontaktowi naszych studentów z europejską różnorodnością. Zajęcia prowadzone przez przyjeżdżających wykładowców z naszych partnerskich uczelni wzbogacają program kursów oferowany naszym studentom w Warszawie. Akademia dba o to, by prowadzone w niej studia uzyskiwały najwyższe oceny ewaluacyjne na gruncie krajowym, a także spełnia wszystkie kryteria konieczne do tego, by w oparciu o system ECTS prowadzone w jej ramach programy studiów i kursy były uznawane przez jej partnerów w Unii Europejskiej, jak również uznaje w ramach prowadzonych przez siebie programów studiów kursy przeprowadzone w uczelniach zagranicznych. Poprzez kursy językowe ujęte standardowo w programach studiów wspieramy gotowość studentów do wyjazdów zagranicznych, doceniając znaczenie takich studiów dla pogłębienia europejskiej tożsamości. Działając w zróżnicowanym kulturowo i wyznaniowo środowisku, Akademia jest miejscem inkluzyjnym, stąd stałe wysiłki, by wszyscy jej studenci mieli równy dostęp do wszystkich elementów oferty studiów, w tym także studiów zagranicznych. Od 1.10.2022 w Wydziale Nauk Społecznych ChAT istnieje Welcome Point którego celem jest wspieranie studentów Wydziału, w szczególności studentów i wykładowców zagranicznych i niepolskojęzycznych. Punkt odpowiada także za przygotowanie nowych materiałów o Wydziale, m.in. folderów informacyjnych, strony internetowej w języku angielskim oraz aplikacji mobilnej, które maja powstać w najbliższych miesiącach. Punkt zajmuje się również wsparciem współpracy międzynarodowej Wydziału i jest otwarty dla zagranicznych gości, m.in. wykładowców wizytujących. W Welcome Point: studenci-obcokrajowcy mogą uzyskać informacje na temat procesu studiowania i funkcjonowania w Uczelni studenci niepolskojęzyczni mogą otrzymać informacje o lektoracie języka polskiego w ChAT oraz materiały do samodzielnej nauki wszyscy studenci mogą otrzymać informacje o działalności Wydziału, organizowanych wydarzeniach oraz ofercie pomocowej Uczelni wykładowcy i goście zagraniczni mogą korzystać z miejsca do pracy.

Współpraca z otoczeniem zewnętrznym

Wydział Nauk Społecznych współpracuje z zewnętrznymi instytucjami w ramach współpracy stałej i okresowej. Dąży do budowania i rozwijania relacji z otoczeniem, jest otwarty na pomysły i sugestie studentów, wykładowców, pracowników biblioteki ale też środowiska zewnętrznego. Współpraca ta jest różnorodna ale zawsze odpowiada misji Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Wydział Nauk Społecznych dba o nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy z interesariuszami zewnętrznymi. Pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz studenci reprezentują Wydział uczestnicząc w różnorodnych przedsięwzięciach o charakterze promocyjnym, naukowo-dydaktycznym, kulturalnym oraz popularyzatorskim. Zespół ds. Współpracy z Otoczeniem Zewnętrznym i Promocji Wydziału Dr Rafał Bodarski Dr Sławomir Stasiorowski   Dr Elżbieta Bednarz Dr Joanna Kluczyńska Dr Anna Walczak Dr Joanna Koleff-Pracka Mgr Elżbieta Byrtek Mgr Jarosław Zabrocki Przedstawiciel Studentów.

Innowacje dydaktyczne i pracownie

Pracownia AzylArt  to miejsce twórczej pracy, pomyślane jako przestrzeń ekspresji, tworzenia i uczenia się nowych technik plastycznych, graficznych i fotograficznych Pracownia metodyczna LEGO®MAKERSPACE to przestrzeń kreatywności z wyposażeniem w klocki LEGO® Education kreująca nowe pomysły, szukająca impulsów do odkrywania pozytywnej strony procesu nauczania-uczenia się Pracownia VR (wirtualnej rzeczywistości)     Pracownia Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Pracownia Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej funkcjonuje w ramach Katedry Dydaktyki i Pedagogiki Porównawczej. Pracownia koordynuje przygotowanie merytoryczne i metodyczne przyszłych nauczycieli, inicjuje współpracę z interesariuszami zewnętrznymi w tym z przedszkolami i szkołami ćwiczeń, w których studenci odbywają praktyki zawodowe. Działalność pracowni koncentruje się na przekazywaniu studentom najnowszej wiedzy na temat metodyki nauczania na poziomie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W pracowni znajdują się liczne pomoce dydaktyczne oraz materiały do tworzenia własnych pomocy podczas zajęć dydaktycznych. Pracownia jest wyposażona w elementarze, podręczniki, zeszyty ćwiczeń, przewodniki metodyczne, literaturę dziecięcą, lektury oraz literaturę tematu. Ważne miejsce w pracowni zajmują liczne zestawy instrumentów muzycznych oraz płyt CD wykorzystywanych do nauki poszczególnych metodyk. Pracownia na bieżąco wzbogaca się o gry i zabawy dydaktyczne oraz akcesoria do zabaw zręcznościowych, manipulacyjnych, wspomagających koordynację i rozwijających ogólną sprawność fizyczną dzieci. Pracownia zajmuje się problematyką praw dziecka z perspektywy dzieci, nauczycieli, rodziców, udziałem rodziców w edukacji małych dzieci, diagnozowaniem pedagogicznym rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym, diagnozą pedagogiczną we wczesnej edukacji, sposobami konstruowania wiedzy o świecie przez dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów wczesnej edukacji, innowacjami metodycznymi w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, metodami aktywizującymi oraz pedagogiką zabawy w pracy przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Kierownik pracowni: dr Katarzyna Dmitruk-Sierocińska Pracownie Studium Języków Obcych Akademickie Centrum Sportu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij