Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

ZAPRASZAMY STUDENTÓW CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Prawa przysługujące studentom w ramach wyjazdów na studia w programie Erasmus+ określa Karta Studenta Erasmus.
Do udziału w wyjazdach na studia w ramach programu Erasmus+ są studenci Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej:
• studiów I stopnia, którzy ukończyli I rok studiów;
• studiów II stopnia, którzy ukończyli I semestr studiów, chyba że kontynuują naukę w ChAT po ukończeniu studiów II stopnia, wtedy mają prawo ubiegać się o wyjazd także w I semestrze studiów II stopnia;
• doktorancie po ukończeniu I roku studiów, przy czym studenci studiów III stopnia są uprawnieni do składania dokumentów rekrutacyjnych po zaliczeniu przez nich pierwszego roku studiów.
Wymienieni wyżej studenci, jeśli przysługuje im prawo do stypendium socjalnego w semestrze poprzedzającym proces rekrutacyjnym, bądź też są osobami z orzeczoną niepełnosprawnością mają prawo ubiegać się wyjazd finansowany w ramach środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

UWAGA: Każdemu studentowi studiów I, II i III stopnia na danym etapie studiów przysługuje maksymalnie 12-miesięczny kapitał mobilności, który może wykorzystać zarówno na studia jak i na staże. W przypadku studentów jednolitych studiów magisterskich kapitał ten wynosi 24 miesiące.

By aplikować o przyznanie stypendium na studia w ramach programu Erasmus+/PO WER należy wybrać uczelnię spośród tych, z którymi Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie posiada porozumienie o współpracy (lista). Należy zwrócić uwagę na kierunek studiów w ramach którego można studiować w danej uczelni partnerskiej oraz wymagane przez nią kompetencje językowe.
Po dokonaniu wyboru uczelni student zobowiązany jest do złożenia do końca lutego w roku akademickim poprzedzającym wyjazd następujących dokumentów u uczelnianego koordynatora Programu Erasmus+
• Application Form
• CV przygotowanego wg wzoru
• informacją o wybranej uczelni partnerskiej.
Kandydaci posiadający uprawnienia do otrzymania stypendium socjalnego w semestrze poprzedzającym proces rekrutacyjny bądź orzeczenie o niepełnosprawności są zobowiązani dołączyć dokumenty potwierdzające te uprawnienia.

UWAGA: Jeśli w danym roku akademickim nie zostaną wykorzystane wszystkie środki przyznane uczelni na stypendia na studia w ramach programu Erasmus+ i PO WER uczelniany koordynator ogłosi dodatkowy termin rekrutacji

.Kandydaci, którzy w terminie złożyli wymagane dokumenty zaproszeni zostaną na rozmowę z Wydziałowymi Komisjami Rekrutacyjnymi. Dokonają one oceny aplikacji uwzględniając średnią ocen kandydata w semestrze poprzedzającym proces rekrutacyjny, znajomość języka wymaganego przez uczelnię przyjmującą oraz motywację wyjazdu przedstawioną w formularzu aplikacyjnym (Application form) oraz podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Na podstawie rozmów kwalifikacyjnych Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne przygotowują listy rankingowe. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje do właściwego dziekana w terminie do 7 dni od jej ogłoszenia.

UWAGA: Znalezienie się na liście rankingowej nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium. Liczba przyznanych stypendiów jest zależna od ilości środków przyznanych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w ramach umów finansowych z Narodową Agencją Programu Erasmus+ oraz PO WER.

Osoby zakwalifikowane na listy rankingowe zobowiązane są do złożenia aplikacji w uczelni przyjmującej oraz w porozumieniu z Uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus+ przygotować „Porozumienie o programie studiów” (Learning Agreement, część „Before the Mobility”) na wyjazd trwający 3-6 miesięcy.
Po dokonaniu alokacji środków dla studentów poszczególnych Wydziałów na podstawie decyzji Rektora ChAT zostają one rozdzielone na podstawie list rankingowych pomiędzy poszczególnych kandydatów.
Osoby, którym przyznane zostały środki zobowiązane są do niezwłocznego podpisania umowy finansowej z uczelnią, która jest równoznaczna z przyznaniem stypendium.
Warunkiem podpisania umowy finansowej jest uzyskanie przez kandydata zaliczenia ostatniego okresu zaliczeniowego poprzedzającego okres wyjazdu na studia na realizowanych przez siebie studiach. Kandydat, którzy z powodu nieuzyskania zaliczenia ostatniego okresu zaliczeniowego poprzedzającego okres wyjazdu na studia na realizowanych przez siebie studiach nie skorzystał z przyznanego mu w ramach procesu rekrutacyjnego stypendium traci prawo do udziału w programach stypendialnych na realizowanym stopniu studiów.
Studenci, którzy nie są obywatelami krajów Unii Europejskiej zobowiązani są przed podpisaniem umowy udokumentować prawo do pobytu w kraju, w którym będą studiować na cały okres stypendium.
Przed wyjazdem osoby zakwalifikowane do stypendium zobowiązane są zaliczyć test językowy w systemie OLS. Podobny test zobowiązane są zaliczyć także przed powrotem ze stypendium.

Po powrocie studenci zobowiązani są do przedstawienia:

• potwierdzenia pobytu podpisanego przez przedstawiciela uczelni przyjmującej
• „Wykazu zaliczeń” (Transcript of records), który jest zawarty w trzeciej części „Porozumienia o programie studiów” (Learning Agreement, część „After the Mobility”), potwierdzonego przez przedstawiciela uczelni przyjmującej
• wypełnienia ankiety on-line odnośnie pobytu na stypendium.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij