Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

 • Zarządzenie nr 6/2020 Rektora w sprawie zmian w funkcjonowaniu Uczelni w zakresie administracji budynkiem oraz pracy pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

  20 marca 2020

  P.T Pracownicy i Studenci
  Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

  Uprzejmie informujemy, że po linkiem: https://chat.edu.pl/zarzadzenia/ opublikowane zostało Zarządzenie nr 6/2020 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zmian w funkcjonowaniu Uczelni w zakresie administracji budynkiem oraz pracy pracowników nie będących nauczycielami akademickimi.

  Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

 • Ważność elektronicznych legitymacji studenckich

  17 marca 2020

  Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów (Dz. U. z dnia 12 marca 2020 r. poz. 420) uprzejmie informujemy, że elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r., bez konieczności potwierdzenia ich ważności.

 • Komunikat Rektora

  16 marca 2020

  PT Członkowie Wspólnoty Akademickiej ChAT!

  Zgodnie z zarządzeniem rektora ChAT nr 5/2020 z dnia 13 marca 2020 r., powołując się na komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r., uczelnia prowadzi działalność w pełnym zakresie, z zastrzeżeniem możliwości realizacji zadań dydaktycznych, bibliotecznych oraz części obowiązków administracyjnych w sposób zdalny.

  Pandemia spowodowana koronawirusem – przynajmniej w obecnym okresie – nie zawiesza działalności uczelni, a jedynie zmienia sposób jej funkcjonowania.

  W dniach 19 i 26 marca 2020 r. odbędą się posiedzenia ciał kolegialnych ChAT. Celem zagwarantowania bezpiecznej odległości między osobami biorącymi w nich udział, posiedzenia odbędą się w Auli ChAT.

  W dniach 19 i 26 marca 2020 r. odbędą się wybory elektorów, członków senatu oraz rektora ChAT na kadencję 2020-2024. Szczegółowe zasady wyborów określa Uczelniana Komisja Wyborcza.

  W imieniu władz Akademii pragnę zapewnić, że wybory zostaną zorganizowane z zachowaniem rygorów bezpieczeństwa – w pomieszczeniu o dużej przestrzeni (hol Akademii) oraz w interwałach czasowych, aby ograniczyć bezpośrednie kontakty.

  Ufając w Państwa obecność i życząc zachowania zdrowia, pozostaję z wyrazami szacunku,

  ks. Bogusław Milerski

  Rektor ChAT

  Warszawa, dn. 16 marca 2020 r.

 • Zarządzenie nr 5/2020 r. Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród członków wspólnoty akademickiej

  14 marca 2020

  Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (ChAT) z dnia 30 maja 2019 r., nawiązując do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. i zarządzenia rektora ChAT nr 4/2020 z dnia 10 marca 2020 r., zarządza się, co następuje:

  § 1.

  W Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie – w celu przeciwdziałania pandemii choroby wirusologicznej COVID-19 – wprowadza się następujące rygory, z terminem wykonania od dnia wydania zarządzenia do 30 kwietnia 2020 r.:

  1. Zawiesza się prowadzone przez nauczycieli akademickich zajęcia „w sali” dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych.
  2. Odwołuje się zebrania i inne zgromadzenia o charakterze otwartym w siedzibie ChAT, z wyjątkiem zebrań dotyczących wyborów władz ChAT na kadencję 2020–2024 oraz zebrań gremiów decyzyjnych w strukturze Akademii, w tym kolegiów rektorskich i dziekańskich, Rady Uczelni, Senatu, Rady Wydziału Teologicznego, Rady Wydziału Nauk Społecznych, komisji doktorskich i innych komisji specjalistycznych.
  3. Odwołuje się oficjalne wyjazdy zagraniczne pracowników ChAT oraz studentów, z wyłączeniem osób przebywających na stypendiach bądź stażach zagranicznych rozpoczętych przed wydaniem niniejszego zarządzenia i poza okresem jego obowiązywania.
  4. Zamyka się dla czytelników Bibliotekę Główną ChAT.
  5. Nauczyciele akademiccy i inni pracownicy oraz studenci i doktoranci są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania telefonicznie lub mailowo Rektoratu ChAT o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez koronawirusa lub objęcia kwarantanną członka wspólnoty akademickiej ChAT.
  6. W ramach kontaktów wewnątrzuczelnianych zaleca się preferowanie korespondencji elektronicznej i telefonicznej oraz ograniczanie kontaktów bezpośrednich.
  7. Prorektorzy, Dziekani i Kanclerz ChAT są zobowiązani do bieżącego zapoznawania się z komunikatami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz władz ChAT dotyczącymi zagrożenia ze strony COVID-19.
  8. Wszystkim członkom społeczności akademickiej ChAT zaleca się przestrzeganie rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących podstawowych środków ochronnych przeciwko COVID-19: https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-dla-uczelni-wyzszych-w-zwiazkuz-ryzykiem-zawleczenia-na-obszar-polski-nowego-koronawirusa-sars-cov-2/.

  §  2.

  1. W okresie od 16 marca do 30 kwietnia 2020 r. zajęcia dydaktyczne i praktyki na studiach I stopnia, studiach II stopnia, jednolitych studiach magisterskich, studiach podyplomowych, studiach doktoranckich oraz na studiach w ramach Szkoły Doktorskiej są prowadzone w sposób zdalny za pośrednictwem komunikacji e-mailowej i platformy moodle.
  2. W okresie wymienionym w ust. 1 uwzględnia się przerwy świąteczne wynikające z organizacji roku akademickiego.
  3. W okresie wymienionym w ust. 1 Dziekan Wydziału Teologicznego i Dziekan Wydziału Nauk Społecznych określają zasady realizacji zajęć dydaktycznych i praktyk w ramach nadzorowanych przez siebie programów studiów.
  4. W okresie wymienionym w ust. 1 Dziekan Wydziału Teologicznego i Dziekan Wydziału Nauk Społecznych – w drodze porozumienia – określają zasady zajęć dydaktycznych w ramach Studium Nauczania Języków Obcych i Studium Wychowania Fizycznego
  5. W okresie wymienionym w ust. 1 Kierownik Studiów Doktoranckich oraz Szkoły Doktorskiej określa zasady realizacji zajęć dydaktycznych i praktyk w ramach nadzorowanych przez siebie programów studiów.

  §  3.

  W okresie wymienionym w § 2 ust. 1 nauczyciele akademiccy realizują obowiązki wynikające z umowy o pracę bądź z umowy cywilno-prawnej w pełnym zakresie w ramach działalności badawczej, organizacyjnej i dydaktycznej, z zastrzeżeniem możliwości wykonania ich w części w sposób zdalny.

  1. W okresie wymienionym w § 2 ust. 1 pozostali pracownicy uczelni realizują obowiązki wynikające z umowy o pracę bądź z umowy cywilno-prawnej w pełnym zakresie, z zastrzeżeniem możliwości wykonania ich w części w sposób zdalny.
  2. O szczegółowych zasadach realizacji obowiązków pracowniczych decydują Rektor, Dziekan Wydziału Teologicznego, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Kanclerz w zakresie swoich właściwości.

  § 4.

  Termin, o którym mowa w § 1, może zostać zmieniony ze względu na stan zagrożenia epidemicznego.

  § 5.

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 marca 2020 r. i uchyla zarządzenie Rektora ChAT nr 4/2020 z dnia 10 marca 2020 r.

  Rektor

  Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

  (-) Ks. dr hab. Bogusław Milerski, prof. ChAT

  Warszawa, 13 marca 2020 r.

  Zarządzenie nr 5/2020 r. Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród członków wspólnoty akademickiej

.

wróć do góry Skip to content

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij