Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Zaproszenie do składania ofert, postępowanie nr 12/2023 „Usługa sprzątania i utrzymania czystości na rzecz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, ul. Broniewskiego 48, 01-771”

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wykaz osób

Załącznik nr 3 – OPZ

Załącznik nr 4 – Oświadczenie

Załącznik nr 5 – Wykaz usług

Załącznik nr 6 projekt do umowy

Zaproszenie do składania ofert

 

Zaproszenie do składania ofert nr 10/2023 na usługę wykonania przeglądu budowlanego pięcioletniego z dnia 03.08.2023 r.

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oświadczenie

Zaproszenie do składania ofert – nr 10_2023

Informacje uzupełniające do zapytania ofertowego

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA PRZEPROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO o treści : Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, 2024, z możliwością przedłużenia na kolejny dwuletni okres”

Protokół

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie zaprasza do składania ofert na zadanie pod nazwą: “Dostosowanie internetowej strony BIP Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej wydanego na podstawie art. 9 [1] ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.)”

Termin składania ofert: do dnia 16 czerwca 2023 roku

Sposób złożenia ofert: Oferty należy składać w formie pisemnej lub w formie elektronicznej według wyboru

1) Forma pisemna – oferta złożona w zamkniętej kopercie, na adres Zamawiającego: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, z dopiskiem na kopercie: Oferta w postępowaniu nr 9/2023 na „ Dostosowanie internetowej strony BIP Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. ”

2) Forma elektroniczna – Wykonawca może złożyć ofertę w formie czytelnego, wypełnionego, podpisanego skanu na adres e-mail: zamowienia.publiczne@chat.edu.pl

W temacie wiadomości należy wskazać: Oferta w postępowaniu nr 9/2023 na „Dostosowanie internetowej strony BIP Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. ”

Wszelkie szczegóły związane z udziałem w niniejszym postępowaniu znajdują się w załączonym zaproszeniu do składania ofert nr 9/2023

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) niniejsze zamówienie publiczne nie przekracza kwoty 130 000,00 zł a zatem Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania tej ustawy w niniejszym postępowaniu.

Zamawiający kierując się treścią art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1240 ) w drodze niniejszego zapytania ofertowego wyłoni wykonawcę który złoży najkorzystniejszą ofertę w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert.

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oświadczenie

 

Komisja Zamówień Publicznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, ul. Broniewskiego 48, 01-771 Warszawa zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty z określeniem wartości szacunkowej na usługę szkoleniową w zakresie realizacji kursu języka angielskiego i niemieckiego w formie online.

– Kurs języka angielskiego: nauka online – przez Skype, Zoom etc., kadra kierownicza i administracyjna oraz dydaktyczna uczelni, 25 osób, zajęcia realizowane indywidualnie 36 h po 60 min., zajęcia min. 3-4 razy w tygodniu. Zróżnicowany poziom biegłości językowej (A1-C2).
– Kurs języka niemieckiego [1 semestr]: nauka online – przez Skype, Zoom etc. kadra kierownicza i administracyjna oraz dydaktyczna uczelni, 5 osób, zajęcia realizowane indywidualnie 36 h po 60 min., zajęcia min. 3-4 razy w tygodniu. Zróżnicowany poziom biegłości językowej (A1-C2).
Kursy powinny zostać zrealizowane w terminie do 1 grudnia 2023 roku, zgodnie z przedstawionym w załączeniu Opisem przedmiotu zamówienia.

Prosimy o przesłanie ofert w terminie do 06.06.2023 r. na adres e-mail: b.wiktorska(at)chat.edu.pl
OPZ – kursy językowe

Komisja Zamówień Publicznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, ul. Broniewskiego 48, 01-771 Warszawa zwraca się z prośbą o złożenie oferty z określeniem wartości szacunkowej na szkolenie w zakresie KADR według załączonego Opisu przedmiotu zamówienia.

Prosimy o przesłanie ofert w terminie do 06.06.2023 r. na adres e-mail: b.wiktorska(at)chat.edu.pl
OPZ – szkolenia kadrowe

Komisja Zamówień Publicznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, ul. Broniewskiego 48, 01-771 Warszawa zwraca się z prośbą o złożenie oferty z określeniem wartości szacunkowej na szkolenie w zakresie finansów i rachunkowości według załączonego Opisu przedmiotu zamówienia.

Prosimy o przesłanie ofert w terminie do 06.06.2023 r. na adres e-mail: b.wiktorska(at)chat.edu.pl
OPZ – szkolenia finansowe i księgowe

Komisja Zamówień Publicznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, ul. Broniewskiego 48, 01-771 Warszawa zwraca się z prośbą o złożenie oferty z określeniem wartości szacunkowej na szkolenia w zakresie zamówień publicznych zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia.

Prosimy o przesłanie ofert w terminie do 06.06.2023 r. na adres e-mail: b.wiktorska(at)chat.edu.pl
OPZ szkolenia

 

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie zaprasza do składania ofert na zadanie pod nazwą “Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, 2024, z możliwością przedłużenia na kolejny dwuletni okres”

Termin składania ofert: do dnia 6 czerwca 2023 roku do godz. 12:00
Sposób złożenia ofert: Oferty należy składać w formie pisemnej lub w formie elektronicznej według wyboru
1) Forma pisemna – oferta złożona w zamkniętej kopercie, na adres Zamawiającego:
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, z dopiskiem na kopercie:
Oferta w postępowaniu nr 8/2023 na „ Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, 2024, z możliwością przedłużenia na kolejny dwuletni okres ”
1) Forma elektroniczna – Wykonawca może złożyć ofertę w formie czytelnego, wypełnionego, podpisanego skanu na adres e-mail: zamowienia.publiczne@chat.edu.pl
W temacie wiadomości należy wskazać: Oferta w postępowaniu nr 8/2023 na „ Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, 2024, z możliwością przedłużenia na kolejny dwuletni okres ”
Wszelkie szczegóły związane z udziałem w niniejszym postępowaniu znajdują się w załączonym zaproszeniu do składania ofert nr 8/2023
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) niniejsze zamówienie publiczne nie przekracza kwoty 130 000,00 zł a zatem Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania tej ustawy w niniejszym postępowaniu. Zamawiający kierując się treścią art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1240 ) w drodze niniejszego zapytania ofertowego wyłoni wykonawcę który złoży najkorzystniejszą ofertę w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert.

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy załącznik nr 1

Oświadczenie załącznik nr 2

Karta klienta

 

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie zaprasza do składania ofert na zadanie pod nazwą Zakup rolet i verticali do sal dydaktycznych i auli w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie”

Termin składania ofert: do dnia 23 maja 2023 roku

Sposób złożenia ofert: Oferty należy składać w formie pisemnej lub w formie elektronicznej według wyboru

1) Forma pisemna – oferta złożona w zamkniętej kopercie, na adres Zamawiającego:

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, z dopiskiem na kopercie:

Oferta w postępowaniu nr 6/2023 na „Zakup rolet i verticali do sal dydaktycznych i auli w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie”

2) Forma elektroniczna – Wykonawca może złożyć ofertę w formie czytelnego, wypełnionego, podpisanego skanu na adres e-mail: zamowienia.publiczne@chat.edu.pl

W temacie wiadomości należy wskazać: Oferta w postępowaniu nr 6/2023 na „Zakup rolet i verticali do sal dydaktycznych i auli w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie”

Wszelkie szczegóły związane z udziałem w niniejszym postępowaniu znajdują się w załączonym zaproszeniu do składania ofert nr 6/2023

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) niniejsze zamówienie publiczne nie przekracza kwoty 130 000,00 zł a zatem Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania tej ustawy w niniejszym postępowaniu.

Zamawiający kierując się treścią art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1240 ) w drodze niniejszego zapytania ofertowego wyłoni wykonawcę który złoży najkorzystniejszą ofertę w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert.

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

Oświadczenie – Załącznik nr 2

 

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie zaprasza do składania ofert na zadanie pod nazwą “Zakup i montaż windy – platformy schodowej dla osób z niepełnosprawnościami do auli w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie”

Termin składania ofert: do dnia 23 maja 2023 roku

Sposób złożenia ofert: Oferty należy składać w formie pisemnej lub w formie elektronicznej według wyboru

1) Forma pisemna – oferta złożona w zamkniętej kopercie, na adres Zamawiającego:

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie,   z dopiskiem na kopercie:

Oferta w postępowaniu nr 7/2023 na  „ Zakup i montaż windy – platformy schodowej dla osób z niepełnosprawnościami do auli w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie  ”

2) Forma elektroniczna – Wykonawca może złożyć ofertę w formie czytelnego, wypełnionego, podpisanego skanu na adres e-mail: zamowienia.publiczne@chat.edu.pl

W temacie wiadomości należy wskazać: Oferta w postępowaniu nr 7/2023 na „ Zakup i montaż windy – platformy schodowej dla osób z niepełnosprawnościami do auli w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie  ”

Wszelkie szczegóły związane z udziałem w niniejszym postępowaniu znajdują się w załączonym zaproszeniu do składania ofert nr 6/2023

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) niniejsze zamówienie publiczne nie przekracza kwoty 130 000,00 zł a zatem Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania tej ustawy w niniejszym postępowaniu.

Zamawiający kierując się treścią art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1240 ) w drodze niniejszego zapytania ofertowego wyłoni wykonawcę który złoży najkorzystniejszą ofertę w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert.

Zaproszenie do złożenia ofert

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie

 

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie zaprasza do składania ofert na zadanie pod nazwą: ” Dostawa i uruchomienie „punktów dostępowych systemu wspomagającego orientację przestrzenną dla osób niepełnosprawnych ” z dnia 11.05.2023 r.

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Umowa

Zaproszenie do złożenia oferty na serwis instalacji elektrycznej, detekcji CO2 i LPG, oddymiania klatek schodowych, systemu opraw awaryjnych i ewakuacyjnych, zasilacz UPS, sieci LAN, WIFI, systemu KD i RCP, systemu CCTV i systemu AV z dnia 25.04.2023 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik 4-12

Zaproszenie do złożenia oferty na serwis instalacji elektrycznej, detekcji CO2 i LPG, oddymiania klatek schodowych, systemu opraw awaryjnych i ewakuacyjnych, zasilacz UPS, sieci LAN, WIFI, systemu KD i RCP, systemu CCTV i systemu AV z dnia 14.04.2023 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 4.12

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, ul. Broniewskiego 48, 01-771 Warszawa zwraca się z prośbą o określenie wartości szacunkowej na usługę technicznego i prawnego wsparcia w procesie pozyskania (nabycia na własność) odpowiedniej powierzchni (części nieruchomości lub nieruchomości) przeznaczonej dla Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie zgodnie z przedstawionym w załączeniu Zapytaniem Ofertowym. Prosimy o przesłanie ofert w terminie do 12.02.2023 r. na adres e-mail: zamowienia.publiczne(at)chat.edu.pl

Zapytanie ofertowe z dnia 2.02.2023 r. – szacowanie wartości zamówienia

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, ul. Broniewskiego 48, 01-771 Warszawa zwraca się z prośbą o określenie wartości szacunkowej na usługę technicznego i prawnego wsparcia w procesie pozyskania (nabycia na własność) odpowiedniej powierzchni (części nieruchomości lub nieruchomości) przeznaczonej dla Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie zgodnie z przedstawionym w załączeniu Zapytaniem Ofertowym. Prosimy o przesłanie ofert w terminie do 27.01.2023 r. na adres e-mail: zamowienia.publiczne(at)chat.edu.pl

Zapytanie ofertowe – szacowanie wartości zamówienia

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij