Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Zaproszenie do składania ofert, postępowanie nr 12/2023 „Usługa sprzątania i utrzymania czystości na rzecz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, ul. Broniewskiego 48, 01-771”

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wykaz osób

Załącznik nr 3 – OPZ

Załącznik nr 4 – Oświadczenie

Załącznik nr 5 – Wykaz usług

Załącznik nr 6 projekt do umowy

Zaproszenie do składania ofert

 

Zaproszenie do składania ofert nr 10/2023 na usługę wykonania przeglądu budowlanego pięcioletniego z dnia 03.08.2023 r.

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oświadczenie

Zaproszenie do składania ofert – nr 10_2023

Informacje uzupełniające do zapytania ofertowego

 

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA PRZEPROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO o treści : Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, 2024, z możliwością przedłużenia na kolejny dwuletni okres”

Protokół

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie zaprasza do składania ofert na zadanie pod nazwą: “Dostosowanie internetowej strony BIP Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej wydanego na podstawie art. 9 [1] ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.)”

Termin składania ofert: do dnia 16 czerwca 2023 roku

Sposób złożenia ofert: Oferty należy składać w formie pisemnej lub w formie elektronicznej według wyboru

1) Forma pisemna – oferta złożona w zamkniętej kopercie, na adres Zamawiającego: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, z dopiskiem na kopercie: Oferta w postępowaniu nr 9/2023 na „ Dostosowanie internetowej strony BIP Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. ”

2) Forma elektroniczna – Wykonawca może złożyć ofertę w formie czytelnego, wypełnionego, podpisanego skanu na adres e-mail: zamowienia.publiczne@chat.edu.pl

W temacie wiadomości należy wskazać: Oferta w postępowaniu nr 9/2023 na „Dostosowanie internetowej strony BIP Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. ”

Wszelkie szczegóły związane z udziałem w niniejszym postępowaniu znajdują się w załączonym zaproszeniu do składania ofert nr 9/2023

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) niniejsze zamówienie publiczne nie przekracza kwoty 130 000,00 zł a zatem Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania tej ustawy w niniejszym postępowaniu.

Zamawiający kierując się treścią art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1240 ) w drodze niniejszego zapytania ofertowego wyłoni wykonawcę który złoży najkorzystniejszą ofertę w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert.

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oświadczenie

 

Komisja Zamówień Publicznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, ul. Broniewskiego 48, 01-771 Warszawa zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty z określeniem wartości szacunkowej na usługę szkoleniową w zakresie realizacji kursu języka angielskiego i niemieckiego w formie online.

– Kurs języka angielskiego: nauka online – przez Skype, Zoom etc., kadra kierownicza i administracyjna oraz dydaktyczna uczelni, 25 osób, zajęcia realizowane indywidualnie 36 h po 60 min., zajęcia min. 3-4 razy w tygodniu. Zróżnicowany poziom biegłości językowej (A1-C2).
– Kurs języka niemieckiego [1 semestr]: nauka online – przez Skype, Zoom etc. kadra kierownicza i administracyjna oraz dydaktyczna uczelni, 5 osób, zajęcia realizowane indywidualnie 36 h po 60 min., zajęcia min. 3-4 razy w tygodniu. Zróżnicowany poziom biegłości językowej (A1-C2).
Kursy powinny zostać zrealizowane w terminie do 1 grudnia 2023 roku, zgodnie z przedstawionym w załączeniu Opisem przedmiotu zamówienia.

Prosimy o przesłanie ofert w terminie do 06.06.2023 r. na adres e-mail: b.wiktorska(at)chat.edu.pl
OPZ – kursy językowe

Komisja Zamówień Publicznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, ul. Broniewskiego 48, 01-771 Warszawa zwraca się z prośbą o złożenie oferty z określeniem wartości szacunkowej na szkolenie w zakresie KADR według załączonego Opisu przedmiotu zamówienia.

Prosimy o przesłanie ofert w terminie do 06.06.2023 r. na adres e-mail: b.wiktorska(at)chat.edu.pl
OPZ – szkolenia kadrowe

Komisja Zamówień Publicznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, ul. Broniewskiego 48, 01-771 Warszawa zwraca się z prośbą o złożenie oferty z określeniem wartości szacunkowej na szkolenie w zakresie finansów i rachunkowości według załączonego Opisu przedmiotu zamówienia.

Prosimy o przesłanie ofert w terminie do 06.06.2023 r. na adres e-mail: b.wiktorska(at)chat.edu.pl
OPZ – szkolenia finansowe i księgowe

Komisja Zamówień Publicznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, ul. Broniewskiego 48, 01-771 Warszawa zwraca się z prośbą o złożenie oferty z określeniem wartości szacunkowej na szkolenia w zakresie zamówień publicznych zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia.

Prosimy o przesłanie ofert w terminie do 06.06.2023 r. na adres e-mail: b.wiktorska(at)chat.edu.pl
OPZ szkolenia

 

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie zaprasza do składania ofert na zadanie pod nazwą “Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, 2024, z możliwością przedłużenia na kolejny dwuletni okres”

Termin składania ofert: do dnia 6 czerwca 2023 roku do godz. 12:00
Sposób złożenia ofert: Oferty należy składać w formie pisemnej lub w formie elektronicznej według wyboru
1) Forma pisemna – oferta złożona w zamkniętej kopercie, na adres Zamawiającego:
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, z dopiskiem na kopercie:
Oferta w postępowaniu nr 8/2023 na „ Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, 2024, z możliwością przedłużenia na kolejny dwuletni okres ”
1) Forma elektroniczna – Wykonawca może złożyć ofertę w formie czytelnego, wypełnionego, podpisanego skanu na adres e-mail: zamowienia.publiczne@chat.edu.pl
W temacie wiadomości należy wskazać: Oferta w postępowaniu nr 8/2023 na „ Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, 2024, z możliwością przedłużenia na kolejny dwuletni okres ”
Wszelkie szczegóły związane z udziałem w niniejszym postępowaniu znajdują się w załączonym zaproszeniu do składania ofert nr 8/2023
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) niniejsze zamówienie publiczne nie przekracza kwoty 130 000,00 zł a zatem Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania tej ustawy w niniejszym postępowaniu. Zamawiający kierując się treścią art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1240 ) w drodze niniejszego zapytania ofertowego wyłoni wykonawcę który złoży najkorzystniejszą ofertę w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert.

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy załącznik nr 1

Oświadczenie załącznik nr 2

Karta klienta

 

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie zaprasza do składania ofert na zadanie pod nazwą Zakup rolet i verticali do sal dydaktycznych i auli w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie”

Termin składania ofert: do dnia 23 maja 2023 roku

Sposób złożenia ofert: Oferty należy składać w formie pisemnej lub w formie elektronicznej według wyboru

1) Forma pisemna – oferta złożona w zamkniętej kopercie, na adres Zamawiającego:

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, z dopiskiem na kopercie:

Oferta w postępowaniu nr 6/2023 na „Zakup rolet i verticali do sal dydaktycznych i auli w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie”

2) Forma elektroniczna – Wykonawca może złożyć ofertę w formie czytelnego, wypełnionego, podpisanego skanu na adres e-mail: zamowienia.publiczne@chat.edu.pl

W temacie wiadomości należy wskazać: Oferta w postępowaniu nr 6/2023 na „Zakup rolet i verticali do sal dydaktycznych i auli w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie”

Wszelkie szczegóły związane z udziałem w niniejszym postępowaniu znajdują się w załączonym zaproszeniu do składania ofert nr 6/2023

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) niniejsze zamówienie publiczne nie przekracza kwoty 130 000,00 zł a zatem Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania tej ustawy w niniejszym postępowaniu.

Zamawiający kierując się treścią art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1240 ) w drodze niniejszego zapytania ofertowego wyłoni wykonawcę który złoży najkorzystniejszą ofertę w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert.

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

Oświadczenie – Załącznik nr 2

 

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie zaprasza do składania ofert na zadanie pod nazwą “Zakup i montaż windy – platformy schodowej dla osób z niepełnosprawnościami do auli w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie”

Termin składania ofert: do dnia 23 maja 2023 roku

Sposób złożenia ofert: Oferty należy składać w formie pisemnej lub w formie elektronicznej według wyboru

1) Forma pisemna – oferta złożona w zamkniętej kopercie, na adres Zamawiającego:

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie,   z dopiskiem na kopercie:

Oferta w postępowaniu nr 7/2023 na  „ Zakup i montaż windy – platformy schodowej dla osób z niepełnosprawnościami do auli w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie  ”

2) Forma elektroniczna – Wykonawca może złożyć ofertę w formie czytelnego, wypełnionego, podpisanego skanu na adres e-mail: zamowienia.publiczne@chat.edu.pl

W temacie wiadomości należy wskazać: Oferta w postępowaniu nr 7/2023 na „ Zakup i montaż windy – platformy schodowej dla osób z niepełnosprawnościami do auli w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie  ”

Wszelkie szczegóły związane z udziałem w niniejszym postępowaniu znajdują się w załączonym zaproszeniu do składania ofert nr 6/2023

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) niniejsze zamówienie publiczne nie przekracza kwoty 130 000,00 zł a zatem Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania tej ustawy w niniejszym postępowaniu.

Zamawiający kierując się treścią art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1240 ) w drodze niniejszego zapytania ofertowego wyłoni wykonawcę który złoży najkorzystniejszą ofertę w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert. 

Zaproszenie do złożenia ofert

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie

 

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie zaprasza do składania ofert na zadanie pod nazwą: ” Dostawa i uruchomienie „punktów dostępowych systemu wspomagającego orientację przestrzenną dla osób niepełnosprawnych ” z dnia 11.05.2023 r.

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Umowa

Zaproszenie do złożenia oferty na serwis instalacji elektrycznej, detekcji CO2 i LPG, oddymiania klatek schodowych, systemu opraw awaryjnych i ewakuacyjnych, zasilacz UPS, sieci LAN, WIFI, systemu KD i RCP, systemu CCTV i systemu AV z dnia 25.04.2023 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik 4-12

Zaproszenie do złożenia oferty na serwis instalacji elektrycznej, detekcji CO2 i LPG, oddymiania klatek schodowych, systemu opraw awaryjnych i ewakuacyjnych, zasilacz UPS, sieci LAN, WIFI, systemu KD i RCP, systemu CCTV i systemu AV z dnia 14.04.2023 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 4.12

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, ul. Broniewskiego 48, 01-771 Warszawa zwraca się z prośbą o określenie wartości szacunkowej na usługę technicznego i prawnego wsparcia w procesie pozyskania (nabycia na własność) odpowiedniej powierzchni (części nieruchomości lub nieruchomości) przeznaczonej dla Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie zgodnie z przedstawionym w załączeniu Zapytaniem Ofertowym. Prosimy o przesłanie ofert w terminie do 12.02.2023 r. na adres e-mail: zamowienia.publiczne(at)chat.edu.pl

Zapytanie ofertowe z dnia 2.02.2023 r. – szacowanie wartości zamówienia

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, ul. Broniewskiego 48, 01-771 Warszawa zwraca się z prośbą o określenie wartości szacunkowej na usługę technicznego i prawnego wsparcia w procesie pozyskania (nabycia na własność) odpowiedniej powierzchni (części nieruchomości lub nieruchomości) przeznaczonej dla Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie zgodnie z przedstawionym w załączeniu Zapytaniem Ofertowym. Prosimy o przesłanie ofert w terminie do 27.01.2023 r. na adres e-mail: zamowienia.publiczne(at)chat.edu.pl

Zapytanie ofertowe – szacowanie wartości zamówienia

Zapytanie ofertowe z dnia 08.12.2022 r. na serwis urządzeń VTS

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy

Wzór umowy

Zawiadomienie z dnia 14.11.2022 r., o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przygotowania tłumaczeń z języka polskiego na język angielski (wariant brytyjski) tekstów artykułów naukowych publikowanych w czasopiśmie „Studia z Teorii Wychowania”

Protokół

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/ZP/2022 NA PRZYGOTOWANIE MODERNIZACJI I WDROŻENIE MODERNIZACJI STRONY INTERNETOWEJ CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ ZGODNIE Z NAJNOWSZYMI STANDARDAMI I WYMAGANIAMI DOSTĘPNOŚCI WCAG 2.1. W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.: „DOSTĘPNY CHAT”

Ogłoszenie nr 2022-11655-134047

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/ZP/2022 NA PRZYGOTOWANIE I PRODUKCJĘ 5 FILMÓW PROMOCYJNYCH CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ WSPOMAGAJĄCYCH OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W PROCESIE REKRUTACJI W ZGODZIE Z WYTYCZNYMI WCAG 2.1. W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.: „DOSTĘPNY CHAT’.

Ogłoszenie nr 2022-11655-134054

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/ZP/2022 NA PRZYGOTOWANIE I PRODUKCJĘ FILMU PROMOCYJNO – INFORMACYJNEGO W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland” (Działanie: 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego), określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18: Projekt realizowany na podstawie umowy między Narodową Agencją Wymiany Akademickiej a Chrześcijańską Teologiczną w Warszawie nr BPI/WTP/2021/1/00062/U/00001.

Ogłoszenie nr 2022-11655-134051

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/ZP/2022 NA ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I WDROŻENIE STRONY INTERNETOWEJ W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁFINANOSWANEGO ZE ŚRODKÓW Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland” (Działanie: 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego), określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18: Projekt realizowany na podstawie umowy między Narodową Agencją Wymiany Akademickiej a Chrześcijańską Teologiczną w Warszawie nr BPI/WTP/2021/1/00062/U/00001.

Ogłoszenie nr 2022-11655-133970

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/ZP/2022 NA OPRACOWANIE ORAZ WDROŻENIE APLIKACJI MOBILNEJ DLA STUDENTÓW CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland” (Działanie: 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego), określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18: Projekt realizowany na podstawie umowy między Narodową Agencją Wymiany Akademickiej a Chrześcijańską Teologiczną w Warszawie nr BPI/WTP/2021/1/00062/U/00001.

Ogłoszenie nr 2022-11655-134060

Zapytanie Ofertowe z dnia 3 listopada 2022 r. na przygotowanie tłumaczeń z języka polskiego na język angielski (wariant brytyjski) tekstów artykułów naukowych publikowanych w czasopiśmie „Studia z Teorii Wychowania”

Zapytanie ofertowe z dnia 3.11.2022 r.

Zawiadomienie z dnia 27.09.2022 r., o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej usługi w zakresie sprzątania i utrzymania czystości w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie dotyczące zapytania ofertowego z dnia 15.09.2022 r.

Protokół

Informacja o zmianie treści zapytania ofertowego z dnia 15.09.2022 r. na wykonanie sprzątania i utrzymania czystości w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Informacja

Notatka w sprawie zmian w zapytaniu ofertowym z dnia 15.09.2022 r., w zakresie sprzątania i utrzymania czystości w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Notatka

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania czystości w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 15.09.2022 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, ul. Broniewskiego 48, 01-771 Warszawa zwraca się z prośbą o określenie wartości szacunkowej na dedykowaną platformę językową przystosowaną do osób niepełnosprawnych zgodnie z przedstawionym w załączeniu Opisem przedmiotu zamówienia.
Prosimy o przesłanie ofert w terminie do 26.08.2022 r. na adres e-mail: b.wiktorska@chat.edu.pl

Platforma językowa

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, ul. Broniewskiego 48, 01-771 Warszawa zwraca się z prośbą o określenie wartości szacunkowej na modernizację strony internetowej Uczelni do wymagań WCAG 2.1. zgodnie z przedstawionym w załączeniu Opisem przedmiotu zamówienia.
Prosimy o przesłanie ofert w terminie do 22.08.2022 r. na adres e-mail: b.wiktorska@chat.edu.pl

WCAG

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, ul. Broniewskiego 48, 01-771 Warszawa zwraca się z prośbą o określenie wartości szacunkowej na opracowanie strony internetowej Wydziału Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w języku angielskim zgodnie z przedstawionym w załączeniu Opisem przedmiotu zamówienia.
Prosimy o przesłanie ofert w terminie do 22.08.2022 r. na adres e-mail: b.wiktorska@chat.edu.pl

OPZ

Ogłoszenie o zamówieniu: „Tłumaczenie z języka polskiego na język angielski (wariant amerykański) materiałów promocyjnych Wydziału Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (WNS ChAT), jak również materiałów służących wzmocnieniu oferty programowej WNS ChAT”.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 OPZ

Załącznik nr 2 Wykaz osób

Załącznik nr 3 Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 Oświadczenie

Załącznik nr 5 Umowa

Ogłoszenie o zamówieniu: „Wyposażenie Uczelni w meble i roślinność wewnątrz i zewnątrz budynku oraz położenie deski tarasowej dla uczestników projektów: „Dostępny ChAT”
nr POWR.03.05.00-00-A072/20 i “Welcome Point – information and service point for international students and lecturers” nr POWR.03.03.00-00-PN14/18 finansowane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój” oraz w ramach działalności statutowej Uczelni”.

Ogłoszenie o zamówieniu o numerze POWR.03.05.00-00-A072/20

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi: „Usługa opracowania materiałów e-learningowych i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu Dostępny ChAT

Ogłoszenie o zamówieniu o numerze 2022/BZP 00217427/01

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: „Przeprowadzenie on-line kursów językowych z języka angielskiego i niemieckiego dla uczestników projektu „ChAT przyszłości” nr POWR.03.05.00-00-z044/18
współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój” Znak sprawy: 3/ZP/2022”

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej na serwis instalacji CO i CT, instalacji hydrantowej i instalacji WOD-KAN

Protokół – CO i CT

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, ul. Broniewskiego 48,
01-771 Warszawa zwraca się z prośbą o określenie wartości szacunkowej na Dostawę i montaż wyposażenia meblowego i roślinności do przestrzeni wewnętrznych i zewnętrznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w ramach projektu: “Dostępny ChAT ” nr POWR. 03.05.00-00-a072/20 współfinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz “Welcome Point – information and service point for international students and lecturers” realizowany na podstawie umowy nr BPI/WTP/2021/1/00062/U/00001 zawartej między Chrześcijańską Akademią Teologiczną w Warszawie a Narodową Agencją Wymiany Akademickiej. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. “Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland” (Działanie: 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego), określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18 zgodnie z przedstawionym w załączeniu Opisem przedmiotu zamówienia. Składanie ofert szacunkowych w terminie do 07.06.2022 r. na adres e-mail: b.wiktorska@chat.edu.pl

Załącznik nr 1 – OPZ

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, ul. Broniewskiego 48, 01-771 Warszawa zwraca się z prośbą o określenie wartości szacunkowej na przygotowanie pakietu zdjęć na strony internetowe oraz do folderu informacyjnego promującego działalność Wydziału Nauk Społecznych  zgodnie z przedstawionym w załączeniu Opisem przedmiotu zamówienia, w terminie do 08.06.2022 r.

Fotograf

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, ul. Broniewskiego 48, 01-771 Warszawa zwraca się z prośbą o określenie wartości szacunkowej na przygotowanie dyplomu honoris causa zgodnie z przedstawionym w załączeniu Opisem przedmiotu zamówienia, w terminie do 03.06.2022 r.

Dyplom doktora honoris causa

Ogłoszenie o zamówieniu: Przeprowadzenie on-line kursów językowych z języka angielskiego i niemieckiego dla uczestników projektu „ChAT przyszłości” nr POWR.03.05.00-00-z044/18 współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Ogłoszenie o zamówieniu

Zaproszenie do złożenia oferty na serwis instalacji CO i CT, instalacji hydrantowej i instalacji WOD-KAN z dnia 17.05.2022 r.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – formularz cenowy
Załącznik nr 3 – umowa
Załącznik nr 4 – instalacja CO i CT
Załącznik nr 5 – harmonogram instal. CO, CT
Załącznik nr 6 – instalacja hydrantowa
Załącznik nr 7 – harmonog. instal. hydrantowej
Załącznik nr 8 – instalacja wod-kan
Załącznik nr 9 – harmonogram instal. wod-kan
Załącznik nr 1 i 2

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, ul. Broniewskiego 48, 01-771 Warszawa zwraca się z prośbą o określenie wartości szacunkowej na usługę szkoleniową w zakresie realizacji kursu języka angielskiego i niemieckiego w formie on-line zgodnie z przedstawionym w załączeniu Opisem przedmiotu zamówienia, w terminie do 13.05.2022 r.

Opis przedmiotu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi opracowania i wdrożenia systemu oraz narzędzi informatycznych w ramach projektu
„Dostępny ChAT” nr POWR.03.05.00-00-a072/20 finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

>>> szczegóły zamówienia

Protokół z postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego na usługę druku i dostawy publikacji: czasopism oraz książek na 2022 r.

Protokół z postępowania

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, ul. Broniewskiego 48, 01-771 Warszawa zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na usługę druku i dostawy publikacji: czasopism oraz książek zgodnie z załącznikiem, w terminie do 11.04.2022 r. do godz. 12:00

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Formularz cenowy
Umowa

 

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, ul. Broniewskiego 48, 01-771 Warszawa zwraca się z prośbą o określenie wartości szacunkowej na przygotowanie koncepcji studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku administracja oraz dotyczącego tych studiów wniosku, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574, 583) wraz z pełną dokumentacją w zakresie określonym w § 9 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 661)., w terminie do 29.03.2022 r.

 

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, ul. Broniewskiego 48, 01-771 Warszawa zwraca się z prośbą o określenie wartości szacunkowej na opracowanie materiałów e-learningowych do 12 szkoleń zgodnie z przedstawionym w załączeniu Opisem przedmiotu zamówienia, w terminie do 29.03.2022 r.

Określenie wartości szacunkowej – materiały e-learningowe

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, ul. Broniewskiego 48, 01-771 Warszawa zwraca się z prośbą o określenie wartości szacunkowej na przeprowadzenie szkoleń dla kadry uczelni zwiększające jej wiedzę na temat potrzeb osób z niepełnosprawnościami zgodnie z przedstawionym w załączeniu Opisem przedmiotu zamówienia, w terminie do 29.03.2022 r.

Określenie wartości szacunkowej – szkolenie kadry

Komisja Zamówień Publicznych przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Wykonanie i montaż dodatkowych okien otwieranych w oszklonej fasadzie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie”

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, ul. Broniewskiego 48, 01-771 Warszawa zwraca się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie i montaż dodatkowych okien otwieranych w oszklonej fasadzie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, ul. Broniewskiego 48, 01-771 Warszawa dla 17 kpl. wg (zał. nr 1), zgodnie z przedstawionym w załączeniu Opisem Technologii (zał. nr 2) oraz deklaracją właściwości użytkowych (zał. nr 3), w terminie do 16.03.2022 r. do godz. 12:00. 
na adres e-mail; b.wiktorska@chat.edu.pl, osobiście w rektoracie pokój 102, 1 piętro lub listownie zgodnie z Zapytaniem Ofertowym z dnia 08.03.2022 r.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Wykaz
Załącznik nr 2 – Opis technologii
Załącznik nr 3 – Deklaracja właściwości
Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 5 – Umowa

Określenie wartości szacunkowej na opracowanie i wdrożenie systemu i narzędzi informatycznych z podziałem na 2 Zadania zgodnie z przedstawionym w załączeniu Opisem przedmiotu zamówienia, w terminie do 11.03.2022 r. do godz. 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Określenie wartości szacunkowej na wykonanie i montaż dodatkowych okien otwieranych w oszklonej fasadzie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, ul. Broniewskiego 48, 01-771 Warszawa

Wykaz
Opis technologii okna
Deklaracja właściwości użytkowych

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Opracowanie i wdrożenie systemu identyfikacji wizualnej Uczelni uwzględniającego potrzeby ON tj. zaprojektowania i wykonania Systemu Informacji Kierunkowej w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w ramach projektu “Dostępny ChAT” nr POWR.03.05.00-00-A072/20 współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do złożenia oferty na “Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów studiów II stopnia na kierunku pedagogika na specjalnościach: pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną oraz pedagogika szkolna i nowe media w edukacji” zgodnie z przedstawionymi w załączeniu Szczegółowymi Opisami Przedmiotu Zamówienia, w terminie do 23.02.2022 r.

Call for proposals for the “Preparation and conduct of classes for students of the second cycle studies in the field of pedagogy in the following specialisations: school pedagogy with pedagogical diagnosis and therapy, and school pedagogy and new media in education”, according to the attached Detailed Descriptions of the Subject of the Order, until 23.02.2022.

PSYCHOLOGIA SZKOŁY I MOŻLIWOŚCI WSPIERANIA (TUTORINGU) NOWYCH NAUCZYCIELI W PRACY Z UCZNIAMI

PSYCHOLOGIA SZKOŁY I MOŻLIWOŚCI WSPIERANIA (TUTORINGU) NOWYCH NAUCZYCIELI W PRACY Z UCZNIAMI

Informacja z postępowania z rozeznania rynku

ROLA NOWYCH TECHNOLOGII W EDUKACJI

ROLA NOWYCH TECHNOLOGII W EDUKACJI 

Informacja z postępowania z rozeznania rynku

Zaproszenie do złożenia oferty na “Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów studiów II stopnia na kierunku pedagogika na specjalnościach: pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną oraz pedagogika szkolna i nowe media w edukacji” zgodnie z przedstawionymi w załączeniu Szczegółowymi Opisami Przedmiotu Zamówienia, w terminie do 11.02.2022 r.

Call for proposals for the “Preparation and conduct of classes for students of the second cycle studies in the field of pedagogy in the following specialisations: school pedagogy with pedagogical diagnosis and therapy, and school pedagogy and new media in education”, according to the attached Detailed Descriptions of the Subject of the Order, until 11.02.2022.

Określenie wartości szacunkowej na wykonanie i montaż dodatkowych okien otwieranych w oszklonej fasadzie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, ul. Broniewskiego 48, 01-771 Warszawa dla 17 kpl. wg załącznika nr 1 zgodnie z przedstawionym w załączeniu Opisem Technologii (zał. nr 2) oraz deklaracją właściwości użytkowych (zał. nr 3), w terminie do 27.01.2022 r. do godz. 12:00.

Załącznik nr 1 – Wykaz
Załącznik nr 2 – Opis technologii okna
Załącznik nr 3 – Deklaracja właściwości użytkowych

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Przeprowadzenie szkoleń w ramach bloku statystycznego dla uczestników projektu „CHAT przyszłości” nr POWR.03.05.00-00-z044/18 współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

ZP/01/2022

Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku na usługę wykonania okresowej kontroli/przeglądu stanu technicznego budynku i instalacji w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ul. Broniewskiego 48, 01-771 Warszawa

Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku

Określenie wartości szacunkowej na zakup szkolenia w Bloku statystycznym dla siedziby Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, zgodnie z przedstawionym w załączeniu Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, w terminie do 29.12.2021 r. do godz. 12:00

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonanie okresowej kontroli/przeglądu stanu technicznego budynku i instalacji dla Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ul. Broniewskiego 48, 01-771 Warszawa w latach 2021-2023

Zapytanie ofertowe
OPZ
Formularz ofertowy

Określenie wartości szacunkowej na usługę wykonania Systemu Informacji Kierunkowej w zakresie oznakowania wewnętrznego i zewnętrznego dla siedziby Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, zgodnie z przedstawionym w załączeniu Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, w terminie do 24.11.2021 r. do godz. 12:00.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – część produkcyjna

Określenie wartości szacunkowej na usługę zaprojektowania Systemu Informacji Kierunkowej w zakresie oznakowania wewnętrznego i zewnętrznego dla siedziby Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, zgodnie z przedstawionym w załączeniu Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, w terminie do 15.11.2021 r. do godz. 12:00

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę samochodu służbowego zgodnie z przedstawionym dokumentami w załączeniu. Termin składania ofert do 03.11.2021 r. do godz. 12:00

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – OPZ
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Oświadczenie
Załącznik nr 4 – Doświadczenie
Załącznik nr 5 – Umowa

Określenie wartości szacunkowej na zakup i dostawę samochodu osobowego zgodnie z przedstawionym Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia w załączeniu w terminie do 25.10.2021 r. do godz. 12:00

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu: “Dostawa skanera do digitalizacji zasobów bibliotecznych dla Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie” z dnia 12.10.2021 r.

>>> szczegóły zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu: “Dostawa skanera do digitalizacji zasobów bibliotecznych dla Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie” z dnia 12.10.2021

Protokół z postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania czystości ChAT z dnia 29.09.2021 r.

Protokół z postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania czystości ChAT z dnia 29.09.2021 r.

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania czystości w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 23.09.2021 r.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Umowa projekt

Plan zamówień publicznych do 130 000 zł na rok 2021

Plan zamówień publicznych ChAT 2021

Ogłoszenie o zamówieniu: “Dostawa sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych dla Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie” z dnia 9.08.2021 r.
>>> szczegóły zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 09.08.2021r.

Określenie wartości szacunkowej na zakup i dostawę skanera dla biblioteki Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Termin składania ofert do 02.08.2021 r., godz.: 12:00

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Opracowanie, aktualizację i wdrożenie docelowej struktury organizacyjnej zapewniającej dostępność wszystkim osobom, w tym osobom z niepełnosprawnościami z dnia 15.07.2021 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 15.07.2021 r.

Korekta informacji z otwarcia ofert pn. Opracowanie struktur organizacyjnych oraz procedur zapewniających dostępność Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i jej oferty dla studentów z niepełnosprawnościami: w ramach projektu: „Dostępny ChAT” nr POWR.03.05.00-00-A072/20 współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z dnia 21.05.2021 r.

Korekta informacji z otwarcia ofert w dniu 29.06.2021 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 06.07.2021 r. – znak sprawy: 1/ZP/2021

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 06.07.2021 r. – znak sprawy: 1/ZP/2021

Informacja z otwarcia ofert dotyczących postępowania: “Usługa dostępu do serwisu online udostępniającego publikacje w formie ebooków dla Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie”

Informacja z otwarcia ofert dotyczących postępowania: “Usługa dostępu do serwisu online udostępniającego publikacje w formie ebooków dla Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie” 

Informacja z otwarcia ofert dotyczących zapytania ofertowego z dnia 21.05.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie z dnia 30.06.2021 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej projektu badawczego: „Być uczniem podczas edukacyjnej rewolucji: Poznawcze i pozapoznawcze konsekwencje reformy edukacji 2017”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 30.06.2021 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 23.06.2021 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 23.06.2021

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia “Usługa dostępu do serwisu online udostępniającego publikacje w formie ebooków dla Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie”

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o modyfikacji treści SWZ do postępowania 2021/BZP 00070500/01

Informacja o modyfikacji treści SWZ
Ujednolicona umowa
Załącznik nr 2 do umowy

Ogłoszenie o zamówieniu: “Usługa dostępu do serwisu online udostępniającego publikacje w formie ebooków dla Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie” z dnia 1.06.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 01.06.2021 r.
Odpowiedź na pytania Wykonawców

Projekt badawczy “Być uczniem podczas edukacyjnej rewolucji: Poznawcze i pozapoznawcze konsekwencje reformy edukacji 2017” z dnia 26.05.2021 r.

Projekt badawczy „Być uczniem podczas edukacyjnej rewolucji: Poznawcze i pozapoznawcze konsekwencje reformy edukacji 2017” Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie zwraca się z prośbą o wycenę następującego badania, według Opisu przedmiotu zamówienia w załączeniu. Termin składania ofert upływa dnia 21.06.2021 r. do godz. 12:00 na adres e-mail: b.wiktorska@chat.edu.pl

Opis przedmiotu zamówienia z dnia 26.05.2021 r.

Protokół z postępowania przeprowadzonego z trybie zapytania ofertowego w sprawie serwisu instalacji elektrycznej, detekcji CO2 i LPG, oddymianie klatek schodowych, system opraw awaryjnych i ewakuacyjnych, zasilacz UPS, sieci LAN, WIFI, system KD i RCP, system CCTV, system AV.

Protokół z postępowania z dnia 23.04.2021r.

Określenie wartości szacunkowej na opracowanie struktur organizacyjnych oraz procedur zapewniających dostępność Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i jej oferty dla studentów z niepełnosprawnościami z dnia 20.04.2021 r.

Ustalenie wartości szacunkowej struktur organizacyjnych

Zaproszenie do złożenia oferty na serwis instalacji elektrycznej, detekcji CO2 i LPG, oddymiania klatek schodowych, systemu opraw awaryjnych i ewakuacyjnych, zasilacz UPS, sieci LAN, WIFI, systemu KD i RCP, systemu CCTV i systemu AV z dnia 16.04.2021 r.

Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 16.04.2021 r.
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Formularz cenowy

Określenie wartości szacunkowej na dostęp do publikacji w wersji elektronicznej dla biblioteki Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 8.04.2021 r.

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 1a

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 25.02.2021 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 25.02.2021 r.

 

Informacja z otwarcia ofert, znak sprawy: 3/ZP/2020

Informacja z otwarcia ofert, znak sprawy: 3/ZP/2020

 

Notatka w sprawie zmian w Ogłoszeniu o zamówieniu: “Przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu “ChAT przyszłości” nr POWR.03.05.00-00-z044/18 współfinansowanego z Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”: 3/ZP/2020

Notatka ws. zmian z dnia 25.01.2021 r.

 

Odpowiedzi na pytania oferentów do zamówienia “Przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu “ChAT przyszłości” nr POWR.03.05.00-00-z044/18 współfinansowanego z Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”: 3/ZP/2020

Odpowiedzi na pytania oferentów z dnia 20.01.2020 r.

 

Odpowiedzi na pytania oferentów do zamówienia “Przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu “ChAT przyszłości” nr POWR.03.05.00-00-z044/18 współfinansowanego z Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”: 3/ZP/2020

Odpowiedzi na pytania oferentów

 

Notatka w sprawie zmian w Ogłoszeniu o zamówieniu: “Przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu “ChAT przyszłości” nr POWR.03.05.00-00-z044/18 współfinansowanego z Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”: 3/ZP/2020

Notatka w sprawie zmian w Ogłoszeniu o zamówieniu.

 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 11.01.2021 r.: “Przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu “ChAT przyszłości” nr POWR.03.05.00-00-z044/18 współfinansowanego z Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 11.01.2021 r.
Załącznik nr 1 – OPZ
Załącznik nr 2 oraz załączniki 4-8
Załącznik nr 3 – Formularz cenowy
Załącznik nr 9 – Wzór umowy

Protokół z postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego na serwis urządzeń VTS z dnia 07.01.2021 r.

Protokół z postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego na serwis urządzeń VTS

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 31.12.2020 r.: “Przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu “ChAT przyszłości” nr POWR.03.05.00-00-z044/18 współfinansowanego z Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 31.12.2020 r.
Załącznik nr 1 – OPZ
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9

Zapytanie ofertowe na serwis urządzeń VTS z dnia 15.12.2020 r.

Zapytanie ofertowe na serwis urządzeń VTS z dnia 15.12.2020 r.

Protokół z postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego w sprawie zakupu i dostawy drukarki do personalizacji – 1 szt.

Protokół z postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego w sprawie zakupu i dostawy drukarki do personalizacji – 1 szt.

Protokół z postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego w sprawie zakupu i dostawy komputerów AiO – 28 szt.

Protokół z postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego w sprawie zakupu i dostawy komputerów AiO – 28 szt.

Oświadczenie

Oświadczenie

Zapytanie ofertowe z dnia 07.12.2020 r. – na dostawę drukarki do personalizacji oraz dyski HDD i SSD

Zapytanie ofertowe z dnia 07.12.2020 r. – na dostawę drukarki do personalizacji oraz dysk HDD i SSD
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – drukarka do personalizacji
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – dyski HDD
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – dyski SSD
Formularz ofertowy
Formularz cenowy
Protokół odbioru
Umowa – projekt 

Zapytanie ofertowe z dnia 07.12.2020 r. – na zakup i dostawę komputerów AiO 28 szt.

Zapytanie ofertowe z dnia 07.12.2020 r. – na zakup i dostawę komputerów AiO 28 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Formularz cenowy
Umowa projekt

Decyzja o unieważnieniu postępowania

Decyzja o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie z dnia 20.11.2020 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania ” w ramach projektu: “ChAT przyszłości” nr POWR.03.05.00-00-z044/18 współfinansowany z Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, znak sprawy 2/ZP/2020.

Ogłoszenie z dnia 20.11.2020 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty 2/ZP/2020

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania ” w ramach projektu: “ChAT przyszłości” nr POWR.03.05.00-00-z044/18 współfinansowany z Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, znak sprawy 2/ZP/2020.

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2/ZP/2020

Informacja z otwarcia ofert złożonych w ramach zamówienia publicznego nr 2/ZP/2020

informacja z otwarcia ofert 2/ZP/2020

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług doradczych w zakresie prawno-finansowym w ramach realizacji projektu “Dostępny ChAT” (Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, w ramach Osi III PO WER 2014-2020) z dnia 20.10.2020 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 20.10.2020 r.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Zał. nr 1 – formularz ofertowy
Zał. nr 2 – formularz cenowy
Umowa projekt

Sprostowanie

Sprostowanie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2/ZP/2020 z dnia 14.10.2020 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2/ZP/2020 z dnia 14.10.2020 r.
Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia część 1.
Załącznik Nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia część 2.
Załącznik Nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia część 3.
Załącznik Nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia część 4.
Załącznik Nr 5 – Parametry urządzeń (formularz) część 1.
Załącznik Nr 6 – Parametry urządzeń (formularz) część 2.
Załącznik Nr 7 – Parametry urządzeń (formularz) część 3.
Załącznik Nr 8 – Parametry urządzeń (formularz) część 4.
Załącznik Nr 9 – Formularz oferty.
Załącznik Nr 10 – Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Ustawy.
Załącznik Nr 11 – Wzór umowy.
Załącznik Nr 12 – Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej.

Decyzja z dnia 14.10.2020 r. o unieważnieniu postępowania 2/ZP/2020

Decyzja o unieważnieniu postępowania

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług doradczych w zakresie prawno-finansowym w ramach realizacji projektu “Dostępny ChAT” (Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, w ramach Osi III PO WER 2014-2020) z dnia 13.10.2020 r. 

Zapytanie ofertowe z dnia 13.10.2020 r.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Zał. nr 1 – formularz ofertowy
Zał. nr 2 – formularz cenowy
Umowa projekt

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania ” w ramach projektu: “ChAT przyszłości” nr POWR.03.05.00-00-z044/18 współfinansowany z Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, znak sprawy 2/ZP/2020.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2/ZP/2020

Informacja z otwarcia ofert złożonych w ramach zamówienia publicznego nr 2/ZP/2020

Informacja z otwarcia ofert 2/ZP/2020

Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 29.09.2020 r. do zamówienia publicznego nr 2/ZP/2020

Odpowiedzi na pytania oferentów 2/ZP/2020

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 2/ZP/2020 z dnia 23.09.2020 r. „Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania” w ramach projektu: „CHAT przyszłości” nr POWR.03.05.00-00-z044/18 współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2/ZP/2020.
Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia część 1.
Załącznik Nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia część 2.
Załącznik Nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia część 3.
Załącznik Nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia część 4.
Załącznik Nr 5 – Parametry urządzeń (formularz) część 1.
Załącznik Nr 6 – Parametry urządzeń (formularz) część 2.
Załącznik Nr 7 – Parametry urządzeń (formularz) część 3.
Załącznik Nr 8 – Parametry urządzeń (formularz) część 4.
Załącznik Nr 9 – Formularz oferty.
Załącznik Nr 10 – Oświadczenie z art. 22 ust. 1 Ustawy.
Załącznik Nr 11 – Wzór umowy.
Załącznik Nr 12 – Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej.

Plan zamówień publicznych powyżej 30.000 EURO na rok 2020

plan zamówień publicznych powyżej 30.000 EURO na rok 2020

Plan zamówień publicznych do 30.000 EURO na rok 2020

plan zamówień publicznych do 30000 euro na rok 2020

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – znak sprawy 1/ZP/2020

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – 1/ZP/2020

Informacja z otwarcia ofert złożonych w ramach zamówienia publicznego nr 1/ZP/2020

Informacja z otwarcia ofert 1/ZP/2020

Notatka z dnia 21.07.2020 r. w sprawie zmian w SIWZ do zamówienia publicznego nr 1/ZP/2020

Zmiany w SIWZ 20200721

Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 21.07.2020 r. do zamówienia publicznego nr 1/ZP/2020

Odpowiedzi na pytania Oferentów 20200721

Notatka z dnia 20.07.2020 r. w sprawie zmian w SIWZ do zamówienia publicznego nr 1/ZP/2020

Uzupełnienie dokumentacji 20200720

Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 20.07.2020 r. do zamówienia publicznego nr 1/ZP/2020

Odpowiedzi na pytania Oferentów 20200720

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 1/ZP/2020 z dnia 15.07.2020 r. „Zakup sprzętu komputerowego, audiowizualnego oraz oprogramowania” w ramach projektu: „CHAT przyszłości” nr POWR.03.05.00-00-z044/18 współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”

SIWZ 1/ZP/2020 20200715
Załączniki 1-9 Opis przedmiotu zamówienia 20200715
Załącznik 10 Parametry urządzeń 20200715
Załącznik 11 Parametry urządzeń 20200715
Załącznik 12 Parametry urządzeń 20200715
Załącznik 13 Parametry urządzeń 20200715
Załącznik 14 Parametry urządzeń 20200715
Załącznik 15 Parametry urządzeń 20200715
Załącznik 16 Parametry urządzeń 20200715
Załącznik 17 Parametry urządzeń 20200715
Załącznik 18 Parametry urządzeń 20200715
Załącznik 19 Formularz ofertowy 20200715
Załącznik 20 Oświadczenie z art 22 ust 1 ustawy 20200715
Załącznik 21 Wzór umowy 20200715
Załącznik 22 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 20200715
Załączniki 10-22 1/ZP/2020.zip

Protokół z postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego na serwis instalacji CO i CT, instalacji hydrantowej i instalacji WOD-KAN

Protokół 28.05.2020 r.

Zaproszenie do złożenia oferty na serwis instalacji CO i CT, instalacji hydrantowej i instalacji WOD-KAN z dnia 20.05.2020 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 20.05.2020 r.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4 instalacja co i ct
Załącznik nr 5 harmonogram instal co ct
Załącznik nr 6 instalacja hydrantowa
Załącznik nr 7 harmonogram instal. hydrantowej
Załącznik nr 8 instalacja wod-kan.
Załącznik nr 9 harmonogram instal. wod-kan.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – znak sprawy 3/ZP/2019

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert złożonych w ramach zamówienia publicznego nr 3/ZP/2019

Informacja z otwarcia ofert

Notatka z dnia 26.11.2019 r. w sprawie zmian w SIWZ do zamówienia publicznego nr 3/ZP/2019

Notatka w sprawie zmian w SIWZ

Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 26.11.2019 r. do zamówienia publicznego nr 3/ZP/2019

Odpowiedzi na pytania Wykonawców do zamówienia publicznego nr 3/ZP/2019

Odpowiedź_na_pyt_6_26112019

Protokół wyboru oferty na wyposażenie pracowni językowej nr 1 (20 stanowisk) i nr 2 (22 stanowiska) dla ChAT

Protokół_wyboru_oferty.pdf

Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 22.11.2019 r. do zamówienia publicznego nr 3/ZP/2019

Odpowiedzi na pytania Wykonawców do zamówienia publicznego nr 3/ZP/2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 3/ZP/2019 – aktualizacja z dnia 21.11.2019 r.

Aktualizacja dotyczy nowego terminu składania ofert oraz nr konta bankowego do wpłat wadium.

SIWZ 3_ZP_201921112019.pdf

Odpowiedzi na pytania Wykonawców do zamówienia publicznego nr 3/ZP/2019

Odpowiedzi na pytania do SOPZ z dnia 20.11.2019 r.

Sprostowanie do zapytania ofertowego z dnia 18.11.2019 r. na wyposażenie pracowni językowych.

Sprostowanie

Zmiany w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia do zamówienia publicznego nr 3/ZP/2019

Zmiany w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia

Odpowiedzi na pytania Wykonawców do zamówienia publicznego nr 3/ZP/2019

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Zapytanie ofertowe z dnia 18.11.2019 r. na wyposażenie pracowni językowych.

Zapytanie ofertowe z dnia 18.11.2019 r. na wyposażenie pracowni językowych.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 3/ZP/2019 z dnia 12.11.2019 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 3/ZP/2019
Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 5 – Formularz wykazu dostaw
Załącznik nr 6 – Istotne Postanowienia Umowy
Załącznik nr 7 – Klauzula informacyjna
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy (do edycji)
Załącznik nr 5 – Formularz wykazu dostaw (do edycji)
Załącznik nr 6 – Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej (do edycji)

Decyzja z dnia 12.11.2019 r. o unieważnieniu postępowania 3/ZP/2019 z dnia 06.11.2019 r.

Decyzja o unieważnieniu postępowania 3/ZP/2019

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 3/ZP/2019 z dnia 06.11.2019 r.

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, ul. Broniewskiego 48, 01-771 Warszawa. Regon 000001962, NIP 525-157-30-61, www.chat.edu.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na wybór Wykonawcy zamówienia publicznego Zaprojektowanie i wdrożenie scentralizowanego dostępu do zasobów, aplikacji i systemów IT dla pracowników i studentów ChAT.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 3/ZP/2019
Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 5 – Formularz wykazu dostaw
Załącznik nr 6 – Istotne Postanowienia Umowy
Załącznik nr 7 – Klauzula informacyjna

Unieważnienie zapytania ofertowego na wyposażenie pracowni językowych.

Unieważnienie zapytania ofertowego na wyposażenie pracowni językowych z dnia 15.10.2019 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 15.10.2019 r. na wyposażenie pracowni językowych.

Zapytanie ofertowe z dnia 15.10.2019 r. na wyposażenie pracowni językowych.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (znak sprawy 2/ZP/2019)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 2/ZP/2019 z dnia 27.09.2019 r.

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, ul. Broniewskiego 48, 01-771 Warszawa. Regon 000001962, NIP 525-157-30-61, www.chat.edu.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na wybór Wykonawcy zamówienia publicznego Dostawa i montaż sprzętu sportowego do ćwiczeń siłowych i aerobowych na wyposażenie Akademickiego Centrum Sportu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2/ZP/2019
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (znak sprawy 1/ZP/2019)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 1/ZP/2019 z dnia 04.09.2019 r.

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, ul. Broniewskiego 48, 01-771 Warszawa. Regon 000001962, NIP 525-157-30-61, www.chat.edu.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na wybór Wykonawcy zamówienia publicznego Dostawa i montaż magazynowych regałów jezdnych oraz stacjonarnych do biblioteki Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik do cz. I i II załącznika nr 2 do SIWZ
Pytanie nr 1 dot. postępowania przetargowego na dostawę i montaż regałów jezdnych dwustronnych znak sprawy: 1/ZP/2019
Odpowiedź na pytanie dot. postępowania przetargowego na dostawę i montaż regałów jezdnych dwustronnych znak sprawy: 1/ZP/2019

Plany zamówień publicznych na 2019 r.

Plan zamówień publicznych powyżej 30 tys. euro
Plan zamówień publicznych do 30 tys. euro

Protokół wyboru oferty na świadczenie usług doradczych w zakresie prawno-finansowym w ramach realizacji projektu “ChAT przyszłości” (Działanie 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji  Rozwój 2014-2020) z dnia 25.06.2019 r.

Protokół wyboru oferty z dnia 25.06.2019 r.

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług doradczych w zakresie prawno-finansowym w ramach realizacji projektu “ChAT przyszłości” (Działanie 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji  Rozwój 2014-2020) z dnia 11.06.2019 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 11.06.2019 r.
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – formularz cenowy
Załącznik nr 3 – projekt umowy
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – formularz cenowy

Protokół wyboru oferty na serwis instalacji CO i CT, instalacji hydrantowej i instalacji WOD-KAN z dnia 31.05.2019 r.

Protokół wyboru oferty z dnia 31.05.2019 r.

Zaproszenie do złożenia oferty na serwis instalacji CO i CT, instalacji hydrantowej i instalacji WOD-KAN z dnia 24.05.2019 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 24.05.2019 r.
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – formularz cenowy
Załącznik nr 3 – Projekt umowy
Załącznik nr 4 – Instalacja CO i CT
Załącznik nr 5 – Harmonogram instalacji CO i CT
Załącznik nr 6 – Instalacja hydrantowa
Załącznik nr 7 – Harmonogram instalacji hydrantowej
Załącznik nr 8 – Instalacja WOD-KAN
Załącznik nr 9 – Harmonogram instalacji WOD-KAN

Protokół wyboru oferty na serwis instalacji elektrycznej, detekcji CO2 i LPG, oddymiania klatek schodowych, systemu opraw awaryjnych i ewakuacyjnych, zasilacza UPS, sieci LAN, WIFI, systemu KD i RCP, systemu CCTV i systemu AV z dnia 30.04.2019 r.

Protokół – serwis instalacji elektrycznej

Zaproszenie do złożenia oferty na serwis instalacji elektrycznej, detekcji CO2 i LPG, oddymiania klatek schodowych, systemu opraw awaryjnych i ewakuacyjnych, zasilacz UPS, sieci LAN, WIFI, systemu KD i RCP, systemu CCTV i systemu AV z dnia 17.04.2019 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 17.04.2019 r.
Załącznik nr 1- formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – formularz cenowy

Protokół wyboru oferty wykonania badania sprawozdania finansowego za 2019 i 2020 r. z możliwością przedłużenia umowy na kolejny 2 letni okres.

Protokół – badanie sprawozdania finansowego

Zaproszenie do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego Uczelni za rok obrotowy 2019, 2020 z możliwością przedłużenia na kolejny dwuletni okres.

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, ul. Broniewskiego 48, 01-771 Warszawa
zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, 2020 z możliwością przedłużenia na kolejny okres sporządzony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

1. Termin złożenia ofert upływa dnia 25.03.2019 r. o godz. 15:00.
2. Termin wykonania badania i złożenia opinii i raportu do sprawozdania finansowego za rok 2019 – 20 marca 2020 r.; za rok 2020 – 20 marca 2021 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 18.03.2019 r.
Karta klienta

Protokół z postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego na usługi w zakresie sprzątania.

Protokół z postępowania

Odpowiedzi na pytania firmy ubiegającej się o wykonanie usługi sprzątania.

Odpowiedzi na pytania firmy
Umowa z uwzględnieniem zmian
Formularz ofertowy – edytowalny
Zapytanie ofertowe z uwzględnieniem zmian

Zaproszenie do złożenia oferty na sprzątanie Uczelni z dnia 04.01.2019 r.

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Załącznik nr 1 do umowy

Protokół wyboru oferty na Serwis urządzeń VTS z dnia 21.12.2018 r.

protokół

Zaproszenie do złożenia oferty na serwis urządzeń VTS z dnia 21.12.2018 r.

Zapytanie ofertowe serwis urządzeń VTS
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – formularz cenowy
Załącznik nr 3 – projekt umowy

Protokół wyboru oferty na sprzedaż oraz montaż systemu kontroli wjazdu na teren uczelni ChAT (drogę wewnętrzną) za pomocą dwóch szlabanów zdalnie sterowanych z dnia 17.12.2018 r.

Protokół

Protokół wyboru oferty na sprzedaż oraz instalację systemu kontroli dostępu, centralnie zarządzanego z poziomu komputera podpiętego do sieci lokalnej klienta z dnia 17.12.2018 r.

Protokół

Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż oraz instalację systemu kontroli dostępu, centralnie zarządzanego z poziomu komputera podpiętego do sieci lokalnej klienta z dnia 13.12.2018 r.

Specyfikacja głównych wymagań

Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż oraz montaż systemu kontroli wjazdu na teren uczelni ChAT (drogę wewnętrzną) za pomocą dwóch szlabanów zdalnie sterowanych z dnia 12.12.2018 r.

Specyfikacja głównych wymagań

Zaproszenie do złożenia oferty na serwis urządzeń VTS z dnia 11.10.2018 r.

Zapytanie ofertowe serwis urządzeń VTS
Załącznik nr 1- formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – formularz cenowy
Załącznik nr 3 – projekt umowy

Plany zamówień publicznych na rok 2018

Plany zamówień publicznych na rok 2018

1/ZP/2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

1/ZP/2018 Ogłoszenie o wyborze

Ogłoszenie o wyborze

1/ZP/2018 Odpowiedź na pyt. 3

odpowiedź na pyt. 3

1/ZP/2018 Odpowiedź na pyt. 1 i 2

odpowiedź na pyt. 1 i 2

1/ZP/2018 Protokół postępowania zamówienia

druk-zp-pn

1/ZP/2018 Prośba o udostępnienie protokołu postępowania zamówienia

Prośba o udostępnienie protokołu postępowania zamówienia

1/ZP/2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia „Przeprowadzenie badań ilościowych w projekcie „Być uczniem podczas edukacyjnej rewolucji” (17.01.2018 r.)

1/ZP/2018 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1/ZP/2017 Decyzja o unieważnieniu postępowania: “Przeprowadzenie badań ilościowych w projekcie “Być uczniem podczas edukacyjnej rewolucji”, (14.12.2017 r.)

decyzja-o-uniewaznieniu-postepowania_14122017

1/ZP/2017 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia “Przeprowadzenie badań ilościowych w projekcie “Być uczniem podczas edukacyjnej rewolucji” (08.12.2017 r.)

1/ZP/2017 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Protokół wyboru oferty wykonania badania sprawozdania finansowego za 2017 i 2018 r.

protokół za 2017 i 2018 r.

Zaproszenie do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego Uczelni za rok obrotowy 2017 i 2018.

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, ul. Miodowa 21 c, 00-246 Warszawa

zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 i 2018, sporządzony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

1. Termin złożenia ofert upływa dnia 25.09.2017 r. godz. 15:00
2. Termin wykonania badania i złożenia opinii i raportu do sprawozdania finansowego za rok 2017: 30 kwietnia 2018 r. i za rok 2018: 30 kwietnia 2019 r

zapytanie-ofertowe
karta-klienta

Plany zamówień publicznych na rok 2017

Plan zamówień publicznych powyżej 30.000 EURO na rok 2017
Plan zamówień publicznych do 30.000 EURO na rok 2017

Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu: „Zwiększenie szans studentów oraz absolwentów Wydziału Pedagogicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie poprzez rozwój Akademickiego Biura Karier” realizowanego w ramach Działania 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym”, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania w trybie zapytania ofertowego na druk publikacji: czasopism oraz książek.

Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na “Budowę nowej siedziby ChAT”

informacja_o_wyborze_oferty_2016_12_30

Protokół wyboru oferty wykonania badania sprawozdania finansowego za 2016 r.

Protokół wyboru oferty wykonania badania sprawozdania finansowego za 2016 r

Oferty na badanie sprawozdania finansowego Uczelni za 2016 rok

Zaproszenie do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego Uczelni za 2016 rok Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie ul. Miodowa 21 c, 00-246 Warszawa, zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, sporządzone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

1. Termin złożenia ofert upływa dnia 15.11.2016 r. godz. 15.00
2. Termin wykonania badania i złożenia opinii i raportu do sprawozdania finansowego za rok 2016: 30 kwietnia 2016 r.

Załączniki:

Plan zamówień publicznych na rok 2016

Protokół z zapytania ofertowego z dnia 09.06.2016 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w sprawie przebudowy kolidujących elementów sieci energetycznej w rejonie inwestycji p.n. Budowa nowej siedziby Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Protokół z zapytania ofertowego z dnia 09.06.2016 r.

Protokół

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego ogłoszonego w dniu 13.06.2016 r./a>

Informacja o ocenie ChAT – budowa nowej siedziby

Informacja_o_ocenie_-_ChAT_budowa_nowej_siedziby

Informacja o zakupie i dostawie serwera do BG ChAT

Szanowni Państwo,

Komisja Zamówień Publicznych zawiadamia,
że w  związku z niepodpisaniem umowy przez firmę ONE SYSTEM Sp. z o.o., ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa w  sprawie zakupu i dostawy serwera do Biblioteki Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, kolejną najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła firma „POLSOFT ENGINEERING” Sp. z o.o. ul. Ks. bpa H. Bednarza 19, 40-384 Katowice.Cena usługi – 11.900,00zł brutto. Oferta mieści się w kwocie, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.Z poważaniem,
Bogumiła Wiktorska
Przewodnicząca Komisji Zamówień

Zapytanie ofertowe na implementację nowej witryny internetowej

Szanowni Państwo, w imieniu Komisji Zamówień Publicznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, kieruję do Państwa poprawione zapytanie ofertowe na implementację nowej witryny internetowej dla Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie na platformie Word Press.

W projekcie umowy usunięto słowo „hosting”,
natomiast w załączniku nr 1 do projektu umowy uściślono pkt 7.

Działając na podstawie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dokonuje wydłużenia
terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 30.06.2016 r. do godz. 15:00

W załączeniu:

Informacja w sprawie zakupu i dostawy serwera BG ChAT

Szanowni Państwo,

Komisja Zamówień Publicznych zawiadamia, że w postępowaniu na zapytanie ofertowe w sprawie zakupu i dostawy serwera do Biblioteki Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie na zapytanie ofertowe odpowiedziało siedem firm.

W wyniku oceny ofert, została wybrana firma: ONE SYSTEM Sp. z o.o., ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa.

Cena usługi – 11.465,90zł brutto. Oferta mieści się w kwocie, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Z poważaniem,
Bogumiła Wiktorska
Przewodnicząca Komisji Zamówień

Zapytanie ofertowe na implementację nowej witryny internetowej dla Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie na platformie Word Press

Przedmiot zamówienia: PRZEBUDOWA KOLIDUJĄCYCH ELEMENTÓW SIECI ENERGETYCZNEJ W REJONIE INWESTYCJI

Zapytanie Ofertowe NA ZAKUP I DOSTAWĘ SERWERA dla BG ChAT

Ogłoszenie o zmianie: Budowa nowej siedziby ChAT

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 1/ZP/UE/2016

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, ul. Miodowa 21 C 00-246 Warszawa Regon 000001962, NIP 525-157-30-61, www.chat.edu.pl, ogłasza przetarg ograniczony na wybór Wykonawcy zamówienia publicznego Budowa nowej siedziby ChAT w projekcie/inwestycji pn. „Zaadaptuj projekt i wykonaj – budowa siedziby Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie przy ul. Broniewskiego 48”.

Zapytanie ofertowe na usługę druku i dostawy publikacji: czasopism oraz książek

Zapytanie ofertowe na „Przeprowadzenie audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę przez jednostki otrzymujące dotację na działalność statutową”

Protokół z postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego 

Inne

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 2/ZP/2015

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, ul. Miodowa 21 C 00-246 Warszawa
Regon 000001962, NIP 525-157-30-61, www.chat.edu.pl  ogłasza przetarg ograniczony na wybór Wykonawcy zamówienia publicznego Świadczenie usług inwestora zastępczego w projekcie/inwestycji pn. „Zaadaptuj projekt i wykonaj – budowa siedziby Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie przy ul. Broniewskiego 48”.

Informacje do zamówienia publicznego nr 1/ZP/2015

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 1/ZP/2015

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, ul. Miodowa 21 C 00-246 Warszawa
Regon 000001962, NIP 525-157-30-61, www.chat.edu.pl reprezentowana przez ks. dr hab. prof. ChAT Bogusława Milerskiego – Rektora, działającego jako kierownik zamawiającego, ogłasza przetarg nieograniczony na wybór Wykonawcy zamówienia publicznego o szacunkowej wartości < 207.000 EUR na pomoc prawną w projekcie/inwestycji pn. „Zaadaptuj projekt i wykonaj – budowa siedziby Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie przy ul. Broniewskiego 48”.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 3/ZP/2013

Postępowania zakończone

Informacja o pracach Komisji Przetargowej:

W związku z otrzymaniem Wyroku z dnia 16.lipca 2013 r. Krajowej Izby Odwoławczej Zamawiający przystąpił do realizacji nakazu KIO, a zatem do działań polegających na unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, unieważnieniu czynności odrzucenia ofert wykonawców (…) [oraz] dokonaniu ponownej czynności badania i oceny ofert.

Działania powyższe Zamawiający zakończy bez zbędnej zwłoki, jednakże biorąc pod uwagę nieobecność członków Komisji spowodowaną ich urlopami, przewiduje zakończenie procedury w pierwszych dniach września 2013.

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij