Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

2024

Zarządzenie nr 1/2024 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie konkursu na dofinansowanie uczelnianych projektów badawczych w roku 2024.

2023

Zarządzenie nr 30/2023 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie utworzenia i nadania regulaminu Centrum Badań i Promocji Spójności Społecznej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Zarządzenie nr 29/2023 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia wytycznych dotyczących zwiększenia dostępności zajęć z języków obcych i wychowania fizycznego dla studentów z niepełnosprawnościami w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Zarządzenie nr 28/2023 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie likwidacji studiów na kierunku Praca socjalna na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim prowadzonym na Wydziale Nauk Społecznych.

Zarządzenie nr 27/2023 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Biblioteki Głównej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Zarządzenie nr 24/2023 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Zarządzenie nr 23/2023 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 26 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia Procedury ewakuacji osób z budynku Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z uwzględnieniem bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnościami oraz innych osób ze szczególnymi potrzebami.

Zarządzenie nr 21/2023 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 17 października 2023 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie na rok akademicki 2023/2024.

Zarządzenie nr 20/2023 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 17 października 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz stawek poszczególnych świadczeń w progach finansowanych z funduszu stypendialnego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie obowiązujących w roku akademickim 2023/2024.

Zarządzenie nr 19/2023 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 11 października 2023 r. w sprawie procedury udostępniania danych osobowych przez Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie.

Zrządzenie nr 16/2023 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z dnia 28 września 2023 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Zarządzenie nr 14/2023 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie utworzenia specjalności na kierunku teologia studiów II stopnia.

Zarządzenie nr 12/2023 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia systemu zapewniania jakości kształcenia w Szkole Doktorskiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Zarządzenie nr 11/2023 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęć do Szkoły Doktorskiej osób nie będących obywatelami państw Unii Europejskiej lub nie legitymujących się Kartą Polaka.

Zarządzenie nr 10/2023 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie.

Zarządzenie nr 9/2023 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ustanowienia składu komisji stałych powoływanych przez Rektora.

Zarządzenie nr 8/2023 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia organizacji roku akademickiego 2023/2024.

Zarządzenie nr 7/2023 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne i za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną na rok akademicki 2023/2024.

Zarządzenie nr 4 /2023 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. Nowelizacji Statutu i Strategii Uczelni.

Zarządzenie nr 1/2023 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie konkursu na dofinansowanie uczelnianych projektów badawczych w roku 2023.

2022

Zarządzenie nr 32/2022 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie regulaminu wydawania kluczy do pomieszczeń w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Zarządzenie nr 29/2022 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla uczestników studiów doktoranckich w Wydziale Teologicznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie na rok akademicki 2022/2023.

Zarządzenie nr 28/2022 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu regulaminu Szkoły Doktorskiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Zarządzenie nr 27/2022 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie na rok akademicki 2022/2023.

Zarządzenie nr 26/2022 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 18 października 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie
uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz stawek poszczególnych świadczeń w progach finansowanych z funduszu stypendialnego Chrześcijańskie Akademii Teologicznej w Warszawie obowiązujących w roku akademickim 2022/2023.

Zarządzenie nr 25/2022 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 18 października 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz stawek poszczególnych świadczeń w progach finansowanych z funduszu stypendialnego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie obowiązujących w roku akademickim 2022/2023.

Zarządzenie nr 24/2022 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 18 października 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dotyczącego form wsparcia dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami lub chorobami przewlekłymi w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Zarządzenie nr 23/2022 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 30 września 2022 r. w sprawie procedury nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
Załączniki do zarządzenia są dostępne pod linkiem Wewnętrzne akty prawne po zalogowaniu się na osobiste konto w systemie USOSweb.

Zarządzenie nr 14/2022 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych pod nazwą: „Etyka – studia podyplomowe kwalifikacyjne dla nauczycieli”.

Zarządzenie nr 10/2022 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia organizacji roku akademickiego 2022/2023.

Zarządzenie nr 8/2022 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne i za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną na rok akademicki 2022_2023.

Zarządzenie nr 6/2022 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie konkursu na dofinansowanie uczelnianych projektów badawczych w roku 2022.

Zarządzenie nr 5/2022 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie utworzenia studiów na kierunku “Administracja”.

Zarządzenie nr 4/2022 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie zmiany regulaminu świadczeń dla studentów w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW W CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE – Tekst jednolity

Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczeń dla studentów w ChAT
Załącznik nr 2 do Regulaminu świadczeń dla studentów w ChAT
Załącznik nr 3 do Regulaminu świadczeń dla studentów w ChAT
Załącznik nr 4 do Regulaminu świadczeń dla studentów w ChAT
Załącznik nr 5 do Regulaminu świadczeń dla studentów w ChAT
Załącznik nr 6 do Regulaminu świadczeń dla studentów w ChAT

Zarządzenie nr 3/2022 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie utworzenia studiów I stopnia na kierunku studiów pedagogika.

Zarządzenie nr 2/2022 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie gratyfikacji finansowej dla osób realizujących projekty badawcze ze środków zewnętrznych.

Zarządzenie nr 1/2022 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia okresu wypłaty stypendiów finansowanych z funduszu stypendialnego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie przyznanych studentom w roku akademickim 2021/2022.

2021

Zarządzenie nr 30/2021 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 22 października 2021 r. w sprawie powołania Zakładowego Zespołu Równości Szans w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-A072/20 „Dostępny ChAT”.

Zarządzenie nr 29/2021 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 22 października 2021 r. w sprawie końcowego egzaminu certyfikacyjnego biegłości językowej z zakresu nowożytnego języka obcego na poziomie co najmniej B2, według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Zarządzenie nr 28/2021 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 22 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla uczestników studiów doktoranckich w Wydziale Teologicznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie na rok akademicki 2021/2022.

Zarządzenie nr 27/2021 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 1 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie na rok akademicki 2021/2022.

Zarządzenie nr 26/2021 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 1 października 2021 r. w sprawie stypendium doktoranckiego w Szkole Doktorskiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Zarządzenie nr 25/2021 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 27 września 2021 r. w sprawie organizacji i regulaminu Akademickiego Centrum Sportu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Zarządzenie nr 24/2021 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 27 września 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz stawek poszczególnych świadczeń w progach finansowanych z funduszu stypendialnego Chrześcijańskie Akademii Teologicznej w Warszawie obowiązujących w roku akademickim 2021/2022.

Zarządzenie nr 23/2021 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 27 września 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz stawek poszczególnych świadczeń w progach finansowanych z funduszu stypendialnego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie obowiązujących w roku akademickim 2021/2022.

Zarządzenie nr 22/2021 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 10 września 2021 r. w sprawie stawek wynagradzania za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych realizowanych na podstawie umów cywilnoprawnych lub umów zawieranych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą.

Zarządzenie nr 21/2021 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 10 września 2021 r. w sprawie zasad i wysokości wynagradzania osób prowadzących zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych, kursach dokształcających i innych formach szkoleń organizowanych przez Uczelnię za odpłatnością uczestników.

Zarządzenie nr 20/2021 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 10 września 2021 r. w sprawie stawek wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe.

Zarządzenie nr 18/2021 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu pracy Grupy konsultacyjnej do spraw dostępności w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-A072/20 „Dostępny ChAT”.

Zarządzenie nr 15/2021 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych pod nazwą: „Studia kwalifikacyjne w zakresie teologii ewangelickiej dla nauczycieli religii”.

Zarządzenie nr 13/2021 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia organizacji roku akademickiego 2021/2022.

Zarządzenie nr 12/2021 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania i wydawania dyplomów ukończenia studiów według zatwierdzonych wzorów oraz suplementów do dyplomów w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Zarządzenie nr 11/2021 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne i za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną na rok akademicki 2021/2022.

Zarządzenie nr 10/2021 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udziału w szkoleniach pracowników Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i powołania Komisji Rekrutacyjnej w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-A072/20-00 „Dostępny ChAT”.

Zarządzenie nr 9/2021 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie powołania Grupy konsultacyjnej do spraw dostępności w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00-A072/20-00 „Dostępny ChAT”.

Zarządzenie nr 8/2021 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zasad kalkulacji kosztów publikacji, ustalania ich cen zbytu oraz ich dystrybucji.

Zarządzenie nr 7/2021 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 23 lutego 2021 r. o zmianie zarządzenia nr 16/2020 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie uregulowania sytuacji niektórych doktorantów w związku z okolicznościami występującymi w okresie pandemii SARS-CoV-2.

Zarządzenie nr 6/2021 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie utworzenia studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Zarządzenie nr 5/2021 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie utworzenia Pionu Ochrony Informacji Niejawnych i powołania jego składu w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Zarządzenie nr 4/2021 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
Załączniki do zarządzenia są dostępne pod linkiem https://usosweb.chat.edu.pl/kontroler.php?_action=news/panels
po zalogowaniu się na osobiste konto w systemie usosweb (zakładka TWOJE JEDNOSTKI, a następnie Wewnętrzne akty prawne).

Zarządzenie nr 2/2021 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 1 stycznia 2021 r. dotyczące przedłużenia obowiązywania zarządzenia nr 20/2020 z dnia 15 września 2020 r. w sprawie ochrony sanitarnej oraz szczególnych zasad kształcenia w ChAT w okresie pandemii

Zarządzenie nr 1/2021 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie  z dnia 1 stycznia 2021 r. w sprawie konkursu na dofinansowanie projektów badawczych skutkujących wysoko punktowanymi publikacjami w czasopismach naukowych

2020

Zarządzenie nr 31/2020 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie na rok akademicki 2020/2021

Zarządzenie nr 30/2020 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 1 października 2020 r. w sprawie umorzenia opłat z tytułu powtarzania okresu zaliczeniowego (etapu studiów) w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 29/2020 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 1 października 2020 r.
w sprawie powołania w Wydziale Teologicznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla uczestników studiów doktoranckich na rok akademicki 2020/2021

Zarządzenie nr 28/2020 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 1 października 2020 r.
w sprawie stypendium doktoranckiego w Szkole Doktorskiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie obowiązującego w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 26/2020 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 26 września 2020 r.  w sprawie uregulowania spraw projektów badawczych realizowanych w roku 2020

Zarządzenie nr 25/2020 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 25 września 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich
uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz stawek poszczególnych świadczeń w progach finansowanych z funduszu stypendialnego Chrześcijańskie Akademii Teologicznej w Warszawie obowiązujących w rok akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 24/2020 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 25 września 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz stawek poszczególnych świadczeń w progach finansowanych z funduszu stypendialnego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie obowiązujących w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 22/2020 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia oceny okresowej nauczycieli akademickich

Zarządzenie nr 20/2020 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 15 września 2020 r. w sprawie ochrony sanitarnej oraz szczególnych zasad kształcenia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w okresie pandemii

Zarządzenie nr 17/2020 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 15/2020 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia rozdzielnika egzemplarzy gratisowych publikacji Wydawnictwa Naukowego ChAT

Zarządzenie nr 13/2020 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne i za postępowanie związane z potwierdzeniem efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną

Zarządzenie nr 12/2020 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia organizacji roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie nr 11/2020 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej Szkoły Doktorskiej ChAT

Zarządzenie nr 10/2020 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej ChAT w roku akademickim 2020/2021 oraz 2021/2022

Zarządzenie nr 9/2020 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad sanitarnych oraz szczególnych zasad kształcenia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w okresie pandemii

Zarządzenie nr 8/2020 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie końcowego egzaminu certyfikacyjnego z nowożytnego języka obcego na poziomie co najmniej B2, według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ)

Zarządzenie nr 6/2020 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zmian w funkcjonowaniu Uczelni w zakresie administracji budynkiem oraz pracy pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

Zarządzenie nr 5/2020 r. Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród członków wspólnoty akademickiej

Zarządzenie nr 4/2020 r. Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród członków wspólnoty akademickiej

Zarządzenie nr 2/2020 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy nauczycieli akademickich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

2019

Zarządzenie nr 25/2019 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Zarządzenie nr 24/2019 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie Monitora ChAT i ogłaszania wewnętrznych aktów prawnych

Zarządzenie nr 23/2019 Rektora Chrześcijańskie Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej

Zarządzenie nr 22/2019 Rektora Chrześcijańskie Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie kontynuacji studiów na kierunku „pedagogika”

Zarządzenie nr 21/2019 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 1 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu korzystania z siłowni i fitness Akademickiego Centrum Sportu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Zarządzenie nr 20/2019 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie – uchylone zarządzeniem nr 19/2020 Rektora ChAT

Zarządzenie nr 19/2019 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu pracy w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Zarządzenie nr 18/2019 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie stypendium doktoranckiego w Szkole Doktorskiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie obowiązującego w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 17/2019 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie powołania w Wydziale Teologicznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla studentów na rok akademicki 2019/2020

Zarządzenie nr 16/2019 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie powołania w Wydziale Teologicznym Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla uczestników studiów doktoranckich na rok akademicki 2019/2020

Zarządzenie nr 15/2019 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 14/2019 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie powołania w Wydziale Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2019/2020

Zarządzenie nr 13/2019 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz stawek poszczególnych świadczeń w progach finansowanych z funduszu stypendialnego Chrześcijańskie Akademii Teologicznej w Warszawie obowiązujących w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 12/2019 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz stawek poszczególnych świadczeń w progach finansowanych z funduszu stypendialnego Chrześcijańskie Akademii Teologicznej w Warszawie obowiązujących w rok akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 10/2019 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 17 września 2019 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 9/2019 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 8/2019 Rektora Chrześcijańskie Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców kształcących się na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie nr 7/2019 Rektora Chrześcijańskie Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów kształcących się na studiach niestacjonarnych oraz za powtarzanie zajęć oraz zajęcia nieobjęte programem studiów

Zarządzenie nr 6/2019 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu świadczeń dla studentów w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Zarządzenie nr 5/2019 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia organizacji roku akademickiego 2019/2020

Zarządzenie nr 3/2019 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie symboli komórek organizacyjnych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Zarządzenie nr 1/2019 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 2/2018 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ochrony danych osobowych (RODO)

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij