Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Baza ogłoszeń o wolnych stanowiskach naukowych, akademickich oraz w sferze zarządzania nauką w Polsce
http://www.bazaogloszen.nauka.gov.pl/

Rektor
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta
w Wydziale Pedagogicznym
w Katedrze Prawa Oświatowego i Polityki Społecznej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 114 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183), zwanej ustawą, posiadają udokumentowany dorobek naukowy i dydaktyczny w zakresie pedagogiki, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z pedagogiką resocjalizacyjną oraz pedagogiką społeczną w tym komunikacją społeczną. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie terapeutyczne w zakresie zaburzeń komunikacji dzieci i młodzieży. Od kandydata wymagane jest zadeklarowanie podjęcia pracy w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie jako podstawowym miejscu w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
– podanie skierowane do Rektora ChAT;
– odpis dyplomu stwierdzającego uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych lub społecznych w dyscyplinie pedagogika;
– kwestionariusz osobowy;
– życiorys zawodowy wraz z opisem rozwoju naukowego;
– wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i zawodowych;
– opinia samodzielnego pracownika nauki o predyspozycjach naukowych i dydaktycznych kandydata;
– informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Termin składania dokumentów mija 18.09.2018 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 21.09.2018 r.

Warszawa, 21.08.2018 r.

konkurs-na-stanowisko
kwestionariusz-chat
kwestionariusz-chat
informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych

wróć do góry