Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

PROJEKTY NAUKOWE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU HUMANISTYKI I NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

Tytuł projektu: Posłowia do Ewangelii w starych drukach cyrylickich liturgicznych Ewangelii tetr i ich związek z tradycją rękopiśmienną;
nr projektu: UMO-2022/47/B/HS1/00200;
kierownik projektu: dr hab. Jerzy Ostapczuk, prof. ChAT
nazwa podmiotu realizującego projekt: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie;
okres realizacji: 2023-07-03 r. – 2025-07-02 r.
Liczba wykonawców projektu: 2

 • Tytuł projektu: Święci i święta w menologionach cyrylickich starych druków Ewangelii tetr;
  nr projektu: UMO-2020/37B/HS1/01658;
  kierownik projektu: dr hab. Jerzy Ostapczuk, prof. ChAT
  nazwa podmiotu realizującego projekt: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie;
  okres realizacji: 10.02.2021 r. – 09.02.2023 r.
 • Tytuł projektu: Wielowymiarowość ewangelickiego prawa kościelnego. Analiza porównawcza i teologiczno-prawna wraz z edycją tekstów prawnych polskich kościołów ewangelickich;
  nr projektu: 0042/NPRH4/H2b/83/2016;
  kierownik projektu: bp dr hab. Marcin Hintz, prof. ChAT;
  nazwa podmiotu realizującego projekt: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie;
  okres realizacji: 12.05.2016 r. – 11.05.2018 r.

Badania naukowe finansowane w ramach realizacji innych projektów:

 • Text critical analysis of Chapter Titles and Prefaces to the Gospels by Theophylact of Ohrid in early printed Tetraevangelions preserved in Sofia
  projekt: Research Infrastructure on Religious Studies (ReIReS Grant Agreement ID: 730895 – Horizon 2020) – Transnational Acces to Special Collections (TASC)
  https://cordis.europa.eu/project/id/730895
  miejsce realizacji badań: The Center for Slavonic and Byzantine Studies „Prof. Ivan Dujcev” of Sofia University St. Kliment Ohridski
  wykonawca badań: dr hab. Jerzy Ostapczuk, prof. ChAT
  okres realizacji badań: 20.09.2020 r. – 02.10.2020 r.

Skład osobowy Komisji Badań Naukowych ChAT:
prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński (przewodniczący)
ks. prof ucz. dr hab. Bogusław Milerski
prof. dr hab. Renata Nowakowska-Siuta
prof. ucz. dr hab. Jerzy Ostapczuk

Projekty badawcze zrealizowane w 2023 r.

 • Ks. dr Artur Aleksiejuk: Rekonstrukcja słowianofilsko-okcydentlistycznego dyskursu o wychowaniu w rosyjskiej pedagogice XIX wieku.
 • Ks. dr Grzegorz Olek: Motto J. A. Bengela jako forma przedmowy do “Novum Testamentum Graece”. Interpretacja krytyczna.
 • Prof. ucz. dr hab. Borys Przedpełski, ks. prof. ucz. dr hab. Mirosław Michalski: Abp Jan Maria Michał Kowalski – człowiek i dzieło – próba systematyzacji.
 • Prof. ucz. dr hab. Jerzy Ostapczuk: Ukraińskie cyrylickie stare druki z cekiewnosłowiańskim tekstem Pisma Świętego i ich znaczenie dla biblistyki.
 • Prof. ucz. dr hab. Jakub Slawik: Starotestamentowe terminy znh i n)p Septuagincie.
 • Prof. ucz. dr hab. Jerzy Sojka: „Konkordia leuenberska” w dyskusji w ramach Światowej Federacji Luterańskiej.

Projekty badawcze zrealizowane w 2022 r.

 • Bp dr hab. Andrzej Borkowski, prof. ChAT: Instytucja wysłanników patriarszych w metropolii kijowskiej w końcu XVI wieku na przykładzie działalności arcydiakona Cypriana Ostrogskiego i Gabriela Dorofiejowicza.
 • Ks. dr Andrzej Kuźma: Diaspora prawosławna i próby uregulowania problemu.
 • Ks. dr Grzegorz Olek: Skąd ten hediadys w Flp 1,1? O korzeniach, nieporozumieniach i argumentacji uporczywie powracającej teorii.
 • Dr hab. Jerzy Ostapczuk, prof. ChAT: Cyrylicki rękopis Ewangelii tetr z kolekcji E.E. Egorowa nr 145 Rosyjskiej Biblioteki Narodowej w Moskwie i jego oryginał.
 • Dr hab. Jakub Slawik, prof. ChAT: Na)ap w Biblii Hebrajskiej.
 • Dr hab. Jerzy Sojka, prof. ChAT: Mistyczne korzenie teologii Marcina Lutra.
 • Ks. dr Jerzy Tofiluk, prof. ChAT: Wyższa prawosławna edukacja w Polsce – przeszłość i teraźniejszość.
 • Dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT: Mieć Ojca i Syna – jako zasada hermeneutyczna Drugiego Listu Jana.

Projekty badawcze zrealizowane w 2021 r.

 • Dr hab. Jerzy Ostapczuk, prof. ChAT: Nieznana dotąd karta z Ewangelii tetr – Alba Julia, 1579 r.
 • Dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT: Strategia intertekstualnego wykorzystania elementów filozofii greckiej w 2 Liście Piotra na przykładzie 2 P 1,5-8 oraz 2,19-20.

Projekty badawcze zrealizowane w 2020 r.

 • Bp dr hab. Marcin Hintz, prof. ChAT: Sustainable Development from Protestant Point of View with the Connection to the Paradigm of Political Sciences.
 • Dr hab. Andrzej P. Kluczyński, prof. ChAT: Zagadnienie zbawienia Izraela w Księgach Aggeusza i Zachariasza 1-8.
 • Dr hab. Rafał Leszczyński, prof. ChAT: Mikołaj Rej wobec starości. Filozoficzno-teologiczne aspekty trzeciej księgi Żywota człowieka poczciwego.
 • Dr hab. Jerzy Ostapczuk, prof. ChAT: Tytuły ewangelijne (cs. gławy) Ewangelii Marka
  i Łukasza w cyrylickich starych drukach Ewangelii tetr.
 • Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT: Przebieg i rezultaty dialogu mariawicko- rzymskokatolickiego w latach 1906-2020.
 • Dr hab. Jakub Slawik, prof. ChAT: Role Genderowe w Sdz 4.
 • Dr hab. Jerzy Sojka: Lutrowe koncepcje Boga i niewolnej woli w ujęciu współczesnych interpretatorów jego myśli.
 • Dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT: Integralność czy segmentacja – genologiczna, retoryczna, teologiczna i źródłowa analiza 2 Listu Piotra.
 • Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk: Analiza teologiczno-muzyczna repertuaru chórów występujących w 20-leciu Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce.
 • Prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński: Ochrona prawna mniejszości religijnych i światopoglądowych w systemie oświaty.

Projekty badawcze zrealizowane w 2019 r.

 • Dr hab. Andrzej P. Kluczyński, prof. ChAT: Teologia Księgi Zachariasza 9-14.
 • Ks. dr Andrzej Kuźma: Kościół Rzymski i jego biskup w nauczaniu św. Ireneusza z Lyonu, Tertuliana i św. Cypriana z Kartaginy.
 • Dr hab. Rafał Leszczyński, prof. ChAT: Filozoficzno-teologiczne aspekty andragogiki w „Żywocie człowieka poczciwego” Mikołaja Reja (cz. 2).
 • Ks. dr hab. Bogusław Milerski, prof. ChAT: Hermeneutyczna analiza danych jakościowych w pedagogicznoreligijnej dydaktyce symbolu.
 • Dr hab. Jerzy Ostapczuk, prof. ChAT: Tytuły ewangelijne (sc. Gławy) Ewangelii Mateusza w cyrylickich starych drukach tetraewangelii liturgicznych.
 • Dr hab. Jakub Slawik, prof. ChAT: Cudzołóstwo / prostytucja  (hn”z”) w Biblii Hebrajskiej (Oz 4, 4–19).
 • Dr hab. Jerzy Sojka: Definicyjne ujęcia Reformacji.
 • Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk: Tendencje repertuarowe Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce w latach 1982-2002 i jego wpływ na poziom chórów parafialnych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego część II.
 • Prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński: Ekspresja religijna w systemie edukacji Republiki Irlandii (aspekty prawne).

Projekty badawcze zrealizowane w 2018 r.

 • Dr hab. Andrzej P. Kluczyński, prof. ChAT: Motyw ataku narodów na Syjon i tradycja wojny JHWH w Księdze Zachariasza 9-14.
 • Ks. dr Andrzej Kuźma: Istota eklezjologii pierwszego tysiąclecia w ujęciu prawosławnym i rzymskokatolickim w świetle dokumentu: Synodalność i prymat w pierwszym Tysiącleciu: Ku wspólnemu rozumieniu w służbie jedności Kościoła, Chieti 2016.
 • Dr hab. Rafał Leszczyński, prof. ChAT: Filozoficzno-teologiczne aspekty andragogiki w „Żywocie człowieka poczciwego” Mikołaja Reja.
 • Dr hab. Jerzy Ostapczuk, prof. ChAT: Cerkiewnosłowiański przekład Dobrej Nowiny w starych drukach cyrylickich tetraewangelii redakcji średnio-bułgarskiej i serbskiej.
 • Abp prof. zw. dr hab. Jerzy (Pańkowski): Obrzędy pogrzebowe, modlitwa za zmarłych i różnorodne formy żałoby w Kościele Prawosławnym (II etap badań).
 • Dr hab. Jakub Slawik, prof. ChAT: Obcy w tekstach narracyjnych Biblii Hebrajskiej.
 • Dr Jerzy Sojka: Nauka o dwóch regimentach – jej reformacyjne i współczesne zastosowanie.
 • Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk: Tendencje repertuarowe Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce w latach 1982-2002 i jego wpływ na poziom wykonawczy chórów ze szczególnym uwzględnieniem chórów parafialnych PAKP.
 • Prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński: Religia a standardy demokratycznego państwa prawa (II etap badań).

Projekty badawcze zrealizowane w 2017 r.

 • Dr hab. Andrzej P. Kluczyński, prof. ChAT: Krytyka literacka Księgi Zachariasza 12-14.
 • Ks. dr Andrzej Kuźma: Wielki Sobór Kościoła Prawosławnego na Krecie w 2016 r. i jego ustalenia.
 • Dr hab. Rafał Leszczyński, prof. ChAT: Filozoficzno-teologiczne aspekty koncepcji wychowania dzieci i młodzieży w „Żywocie człowieka poczciwego” Mikołaja Reja.
 • Ks. dr hab. Mirosław Michalski, prof. ChAT: W poszukiwaniu fundamentów aksjologicznych współczesnej securitologii.
 • Dr hab. Jerzy Ostapczuk, prof. ChAT: Ilustracje tematyczne cyrylickich starych druków Ewangelii lwowskich.
 • Abp prof. zw. dr hab. Jerzy Pańkowski: Obrzędy pogrzebowe i modlitwa za zmarłych w Kościele prawosławnym. Studium liturgiczno-pastoralne.
 • Dr hab. Jakub Slawik, prof. ChAT: Relektura Pieśni o słudze Pana w Iz 56-66.
 • Dr Jerzy Sojka: Chrzest i Wieczerza Pańska w luterańskim wykładzie katechizmowym okresu Reformacji i współczesnym.
 • Prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński: Religia a standardy demokratycznego państwa prawa.

Projekty badawcze zrealizowane w 2016 r.

 • Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk: Zjawisko kontrafaktury we wschodniosłowiańskim śpiewie liturgicznym.
 • Prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński: Współczesne problemy prawne stosunków państwo-kościół w Anglii.
 • Dr hab. Andrzej Kluczyński, prof. ChAT: Krytyka literacka Księgi Deuterozachariasza 9-11.
 • Dr hab. Jerzy Ostapczuk, prof. ChAT: Ewangeliarz z Wracy i jego edycja.
 • Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT: Eschatologia w pismach biskupa Franciszka Hodura;
 • Dr hab. Jakub Slawik: prof. ChAT; Relektura Pieśni o słudze Pana w Iz 40-55.
 • Ks. dr Andrzej Kuźma: Kościół rzymski i pierwszeństwo jego biskupa w eklezjologii ks. Mikołaja Afanasjewa.
 • Dr Jerzy Sojka: Kobiety a urząd kościelny w wypowiedziach Marcina Lutra i ksiąg wyznaniowych luteranizmu.

Projekty badawcze zrealizowane w 2015 r.

 • Dr hab. Andrzej P. Kluczyński, prof. ChAT: Elementy apokaliptyczne w Księgach Deutero- i Tritozachariasza.
 • Dr hab. Jakub Slawik: prof. ChAT; Deuteroiajaszowe Pieśni o słudze Pana: egzegeza i teologia – część 2.
 • Dr Jerzy Sojka: Kryteria dopuszczenia do Wieczerzy Pańskiej w publikacjach Światowej Federacji Luterańskiej – Wspólnoty Kościołów w latach 1947-2010.
 • Dr hab. Włodzimierz Wołosiuk: prof. ChAT; Genetyczny i receptywny aspekt rozwoju liturgicznego na przykładzie liturgii świętej Apostoła Jakuba Brata Pańskiego.
 • Prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński: Ewolucja stosunków państwo-kościół w Anglii w aspekcie prawnym.

Projekty badawcze zrealizowane w 2014 r.

 • Dr hab. Andrzej P. Kluczyński, prof. ChAT: Problematyka istnienia zła i teodycei na przykładzie wybranych tekstów Starego Testamentu.
 • Ks. dr hab. Mirosław Michalski, prof. ChAT: Małżeństwo w świetle prawa Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Dr hab. Jerzy Ostapczuk, prof. ChAT: Perykopy liturgiczne z Ewangelii Mateusza w cyrylickich starych drukach apostołów-ewangeliarzy niedzielnych.
 • Dr hab. Jakub Slawik, prof. ChAT: Deuteroiajaszowe Pieśni o słudze Pana: egzegeza i teologia – część 1.
 • Dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT: Językowy obraz kobiet w pismach narracyjnych Nowego Testamentu.
 • Dr hab. Włodzimierz Wołosiuk, prof. ChAT: Rozwój i właściwości kantów i psalmów – barokowego rodzaju staroruskich pieśni religijnych;
 • Dr hab. Tadeusz J. Zieliński, prof. ChAT: Konsekwencje art. 25 ust. 5 Konstytucji RP dla postępowania parlamentarnego.

Projekty badawcze zrealizowane w 2013 r.

 • Ks. dr Artur Aleksiejuk: Conceptus i nasciturus w religii i prawie starożytnych cywilizacji śródziemnomorskich.
 • Dr hab. Jakub Slawik, prof. ChAT: Historia powstania tekstów Starego Testamentu.
 • Dr hab. Włodzimierz Wołosiuk, prof. ChAT: Rozwój i właściwości „wierszy duchownych” – najstarszego rodzaju staroruskich pieśni religijnych.
 • Dr hab. Tadeusz J. Zieliński, prof. ChAT: Specyficzne elementy refleksji eklezjologicznej w ewangelikalnym protestantyzmie.

Zobacz też projekty badawcze młodych naukowców i doktorantów 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij