Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Przewody doktorskie, które zostały wszczęte przed 30 kwietnia 2019 roku prowadzone są na dotychczasowych zasadach. Jednak z dniem 31 grudnia 2024 r. umorzeniu lub zamknięciu ulegają wszystkie przewody wszczęte na podstawie dotychczasowych przepisów, które nie zostały zakończone (tj. nie został nadany stopień doktora).

Postępowania doktorskie uczestników studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020, wszczynane w okresie od 1 października 2019 do 31 grudnia 2021 roku prowadzone są na tzw. „nowych” zasadach, tj. zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 30 sierpnia 2018 r. (Dz.U. 2018 por. 1668), z tym że (stosują się normy z ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 3 lipca 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) oraz z art. 35 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 maja 2020r .o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusaSARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 875 tj.):

– postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna złożenie wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów;

– warunkiem wszczęcia postępowania jest opublikowanie tekstu naukowego w czasopiśmie ujętym w wykazie MNiSW z dnia 20 grudnia 2019 r. lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji lub w recenzowanej monografii naukowej wydanej w wydawnictwie ujętym w wykazie z dnia 18 stycznia 2019 r., a także opublikowanie przed dniem 1.01.2019 tekstu naukowego w czasopiśmie z wcześniejszego wykazu MNiSW z dnia 25 stycznia 2017 r. umieszczonych w części A, C, a w części B z minimalną liczbą 10 pkt., zaś w przypadku recenzowanych materiałów z międzynarodowych konferencji w tych, które znalazły się w wykazie z dnia 31 lipca 2019 r. lub recenzowanej monografii naukowej wydanej w wydawnictwie ujętym w wykazie z dnia 18 stycznia 2019 r.;

Wniosek o wszczęcie postępowania (skierowany do Przewodniczącego Rady Wydziału, tj. Dziekana) zawiera:

 • proponowany temat,
 • koncepcję rozprawy doktorskiej,
 • wskazanie dziedziny nauki i dyscypliny naukowej, w zakresie której ma być otwarty przewód doktorski (dziedzina nauk teologicznych, dyscyplina nauki teologiczne);
 • propozycję osoby promotora oraz dyscypliny dodatkowej (filozofia, socjologia, pedagogika);

Do wniosku dołącza się:

 • oryginał albo poświadczoną przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą przewód doktorski kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego (magistra);
 • wykaz prac naukowych (spełniających wymogi opisane powyżej) oraz informację o działalności popularyzującej naukę;
 • informację o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora w tej samej dyscyplinie;
 • kwestionariusz osobowy wraz z życiorysem;
 • zaświadczenie o uczestnictwie w studiach doktoranckich lub deklaracja wniesienia opłaty za przeprowadzenie przewody doktorskiego;
 • opinię kandydata na promotora zakończoną wnioskiem o wszczęcie przewodu.

Ponadto kandydat może złożyć:

 • certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego (dyplom ukończenia studiów na kierunku filologii j. obcych lub ling. stosowanej, nauczycielskiego kolegium języków obcych, zagraniczny dyplom dr lub dr hab. przy wykładowym j. obcym, dyplom matury międzynarodowej lub matury europejskiej; zaświadczenie o egzaminie resortowym, np. MSZ; wpis na listę tłum. przysięgłych);
 • wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski.

Postępowania prowadzone są na nowych zasadach z tym, że efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzane na zasadach dotychczasowych, tj. na podstawie egzaminu doktorskiego z języka obcego lub przedłożonego certyfikatu.

Szczegóły postępowania reguluje ponadto Regulamin postępowania w sprawie nadawania stopni naukowych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie przyjęty uchwałą Senatu ChAT z dnia 19 września 2019 r. (z późn. zm.)

Ustawa nie wyklucza wszczynania postępowania doktorskiego uczestników studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020, po 31 grudnia 2021 roku, jednak warunkiem wszczęcia postępowania jest opublikowanie tekstu naukowego w czasopiśmie ujętym w wykazie MNiSW z dnia 31 lipca 2019 r. lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji lub w recenzowanej monografii naukowej wydanej w wydawnictwie ujętym w wykazie z dnia 18 stycznia 2019 r.

Uwaga: z dniem 31.12.2024 r. umorzeniu lub zamknięciu ulegają wszystkie przewody wszczęte na podstawie dotychczasowych i przejściowych przepisów, które nie zostały zakończone.

Wymagania dotyczące złożenia rozprawy doktorskiej:

Ukończoną rozprawę doktorską wraz z dołączonym streszczeniem w języku angielskim po zaakceptowaniu ostatecznej wersji dysertacji przez promotora (względnie promotorów) składa się do Dziekanatu wraz z pisemną opinią o niej sporządzoną przez promotora (względnie promotorów) w liczbie 6 egzemplarzy papierowych oraz wersji elektronicznej na nośniku danych.

Do rozprawy doktorskiej przygotowanej w języku obcym dołącza się streszczenie w języku angielskim i polskim.

Każda pisemna rozprawa doktorska przed publiczną obroną zostanie poddana weryfikacji z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. 

 

Postępowania doktorskie osób odbywających kształcenie w Szkole Doktorskiej

Prowadzone są zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 30 sierpnia 2018 r. (Dz.U. 2018 por. 1668) oraz art. 35 pkt 2 ustawy z dnia 14 maja 2020r .o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusaSARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 875 tj.).

W terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej na wniosek doktoranta wyznacza się promotora lub promotorów.

Kandydat do stopnia doktora będący uczestnikiem kształcenia w Szkole Doktorskiej musi w szczególności spełnić wymagania określone w art. 186 ust. 1 pkt 1–3 albo ust. 2.

W szczególności:

 • efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczającymi znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2;
 • warunkiem wszczęcia postępowania jest opublikowanie tekstu naukowego w czasopiśmie lub recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji ujętych w wykazie MNiSW z dnia 20 grudnia 2019 r., albo recenzowanej monografii naukowej wydanej w wydawnictwie ujętym w wykazie z dnia 18 stycznia 2019 r., a na podstawie przepisów przejściowych (Dz.U. 2018 poz. 1669) w postępowaniach wszczętych do dnia 31 grudnia 2021 r. także opublikowanie przed dniem 1.01.2019 tekstu naukowego w czasopiśmie z wcześniejszego wykazu MNiSW z dnia 25 stycznia 2017 r. umieszczonych w części A, C, a w części B z minimalną liczbą 10 pkt., zaś w przypadku recenzowanych materiałów z międzynarodowych konferencji w tych, które znalazły się w wykazie z dnia 31 lipca 2019 r. lub recenzowanej monografii naukowej wydanej w wydawnictwie ujętych w wykazie z dnia 18 stycznia 2019 r.

Szczegóły postępowania reguluje regulamin postępowania w sprawie nadawania stopni naukowych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz regulamin Szkoły Doktorskiej ChAT przyjęte uchwałami Senatu ChAT z dnia z dnia 19 września 2019 r.

Wszczęcie postępowania doktorskiego osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym

Prowadzone są zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 30 sierpnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.).

Osoba ubiegająca się o stopień doktora w trybie eksternistycznym przed wszczęciem postępowania składa wniosek o wyznaczenie promotora lub promotorów.

Do wniosku o wyznaczenie promotora dołącza się:

 • oryginał albo poświadczoną przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą postępowanie kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra lub dyplom, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała;
 • oświadczenie o przebiegu wcześniejszego przewodu doktorskiego/postępowania o nadanie stopnia doktora, jeżeli kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora;
 • kwestionariusz osobowy wraz z życiorysem;
 • oświadczenie o przejęciu płatności za przeprowadzenie postępowania o nadanie stopnia doktora;
 • koncepcję rozprawy doktorskiej;
 • opinię wystawioną przez kandydata na promotora/promotorów.

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna się na wniosek osoby spełniającej wymagania określone w art. 186 ust. 1 pkt 1–3 albo ust. 2. Do wniosku dołącza się rozprawę doktorską wraz z pozytywną opinią promotora lub promotorów.

Kandydat do uzyskania stopnia doktora w tym trybie musi spełnić przy tym m.in. następujące wymagania:

 • efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczającymi znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2;
 • warunkiem wszczęcia postępowania jest opublikowanie tekstu naukowego w czasopiśmie lub recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji ujętych w wykazie MNiSW z dnia 31 lipca 2019 r., albo recenzowanej monografii naukowej wydanej w wydawnictwie ujętym w wykazie z dnia 18 stycznia 2019 r.

Szczegóły postępowania reguluje ponadto regulamin postępowania w sprawie nadawania stopni naukowych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie przyjęty uchwałą Senatu ChAT z dnia z dnia 19 września 2019 r.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij