Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Badania naukowe prowadzone przez doktorantów i młodych pracowników nauki oddają pluralizm konfesyjny charakterystyczny dla Akademii, jak również wpisują się w sposób strukturyzowania wiedzy teologicznej i humanistycznej na wydziałach teologicznych. Przeprowadzone projekty badawcze wpisują się w politykę uczelni dotyczącą rozwoju kadry akademickiej i kształcenia w zakresie klasycznych subdyscyplin teologicznych. Znaczący wpływ na ich profil ma umiędzynarodowienie dyskursu teologicznego w Akademii (pobyty zagraniczne, projekty badawcze, konferencje naukowe o charakterze krajowym i międzynarodowym, zblokowane wykłady profesorów zagranicznych), które nie tylko wpływa na jakość prowadzonych prac badawczych, ale także na określenie kierunków rozwoju specjalności dydaktycznych i naukowych na Wydziale Teologicznym. Przeprowadzone badania uwzględniają najnowsze osiągnięcia w ramach takich subdyscyplin teologicznych jak teologia dogmatyczna, historia Kościoła, biblistyka, liturgika, a także łączą je z perspektywą interdyscyplinarną odwołującą się do najnowszych merytorycznych i metodologicznych tendencji z zakresu filologii klasycznej, krytyki tekstu, historii, muzykologii, religioznawstwa, historii idei. Istotnym komponentem kształtującym taką perspektywę rozwoju prac badawczych w Akademii jest wysoki poziom umiędzynarodowienia dyskursu naukowego w uczelni.

Projekty badawcze zrealizowane w 2017 r.

 • Mgr Andrzej Charyło, „Znaczenie formuły diofizyckiej oraz schematu Logos-sarks w koncepcji chrystologicznej św. Cyryla Aleksandryjskiego-etap IV.
 • Mgr Agnieszka Dec-Michalska, „Główne ryty liturgiczne Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce.”
 • Mgr Anna Goch- Murzyniec, „Deklarowana kultura edukacji w szkołach o profilu ewangelikalnym.”
 • Mgr Halina Guzowska, „Prasa mariawicka – próba usystematyzowania.”
 • Mgr Emir Kasprzycki, „Współpraca Kościołów ewangelickich w Polsce na płaszczyźnie edukacyjnej od wieku XVI do czasów współczesnych.
 • Mgr Michał Koktysz, „Typologizacja hymnów Efrema Syryjczyka.”
 • Mgr Tomasz Kuprjanowicz, „Starcy Pustelni Optyńskiej XIX i XX wieku jako Święci Cerkwi Prawosławnej.”
 • Mgr Paweł Rataj, „Celebracja misterium Bożego Miłosierdzia w liturgii Mszy św. Na podstawie Mszału Rzymskiego dla diecezji polskich i Liturgii Mszy Świętej Kościoła Polskokatolickiego. Studium liturgiczno-porównawcze.”
 • Mgr Krzysztof Maria Różański, „Obraz postaci szesnastowiecznych Reformatorów oraz ich teologii w liście patriarchy ekumenicznego Grzegorza VI z 1836 roku przeciw protestanckim misjonarzom.”
 • Mgr Chistiane Schultheiβ, „Ochrona zwierząt w ramach ogólnej ochrony życia we wspólnej Deklaracji Kościoła Ewangelickiego w Niemczech i Konferencji Episkopatu Niemiec pt. Bóg jest przyjacielem życia.”
 • Mgr Anna Seemann-Majorek, „Domy dla bezdomnych według koncepcji Ewy von Tiele – Wincler – geneza i codzienność dziecięcych rodzinek (1910-1930).”
 • Mgr Janusz Sobiech, „Zasady wiary i praktyki religijne wolnych chrześcijan (pierwochrześcijan) w Polsce w pierwszej połowie XX wieku.”
 • Dr Jerzy Sojka, „Dysputy i „Artykuły szmalkaldzkie” Marcina Lutra – analiza i prezentacja.”
 • Mgr Konrad Zamirski, „Postępowanie regulacyjne wobec Kościoła Anglikańskiego w Polsce przed Międzykościelną Komisją Regulacyjną.”

Projekty badawcze zrealizowane w 2016 r.

 • Mgr Andrzej Charyło: Chrystologia św. Cyryla Aleksandryjskiego oraz jej recepcja w myśli teologicznej XX wieku – etap III.
 • Mgr Anna Goch- Murzyniec: Założenia ideowe ewangelikalnych placówek oświatowych w Polsce po 1989 roku na przykładzie placówek zrzeszonych w Edukacyjnym Stowarzyszeniu Integracja.
 • Mgr Barbara Karasiewicz: Główne elementy teologii judaistyczno-mesjanicznej w ujęciu D.H. Sterna.
 • Mgr Emir Kasprzycki: Współpraca polskich luteran i reformowanych w latach 1974-1989 w kontekście obchodów 400-lecia ugody sandomierskiej w roku 1970 i zawarcia Konkordii leuenberskiej w roku 1973.
 • Mgr Adam Magruk: Wybrane elementy życia liturgicznego w nauczaniu świętego Marka biskupa Efezu Eugenikosa.
 • Mgr Chistiane Schultheiβ: Od antropocentryzmu do zoocentryzmu. Różne ujęcia zagadnienia ochrony zwierząt w wybranych dokumentów Kościołów w Niemczech.
 • Mgr Anna Seemann-Majorek: Chrzcielnice oraz naczynia chrzestne w górnośląskich parafiach ewangelicko-augsburskich – stan badań na rok 2016.
 • Mgr Iwona Slawik: Charakterystyka formalna i rzeczowa 1 Kor 6,12ab i 10,23ab.
 • Mgr Janusz Sobiech: Ruch wolnych chrześcijan (pierwochrześcijan) w II Rzeczypospolitej.
 • Dr Jerzy Sojka: Marcin Luter – jego postać i teologia we współczesnej refleksji luterańskiej w kontekście jubileuszu 500 lat Reformacji na przykładzie Światowej Federacji Luterańskiej od roku 2010.
 • Mgr Wojciech Trybek: Zbory Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego na Warmii i Mazurach.
 • Mgr Konrad Zamirski: Sytuacja majątkowa Kościoła Anglikańskiego, Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, Kościoła Nowoapostolskiego oraz Towarzystwa Biblijnego, w okresie Polski Ludowej.

Projekty badawcze zrealizowane w 2015 r.

 • Mgr Andrzej Charyło: Chrystologia św. Cyryla Aleksandryjskiego oraz jej recepcja w myśli teologicznej XX wieku-etap II.
 • Mgr Barbara Karasiewicz: Założenia judaizmu mesjanicznego w koncepcji D. H. Sterna.
 • Mgr Karol Kierzkowski: Zdrowie człowieka w świetle filozofii chińskiej.
 • Mgr Adam Magruk: Eschatologia świętego Marka biskupa Efezu Eugenikosa-etap II.
 • Mgr Alfred Richter: Zapatrywania teologiczne pastora Thomasa Ball Barratta.
 • Mgr Iwona Slawik: Uciekajcie przed idolatrią! Egzegeza I Listu do Koryntian 10,1-22.
 • Dr Jerzy Sojka: Sakramenty w luterańskiej „Księdze zgody” Etap 2: Chrzest i Wieczerza Pańska.
 • Mgr Hanna Vorohko: Ison w bizantyjskiej tradycji liturgicznej.
wróć do góry