Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Efekty uczenia się zakładane dla ocenianego kierunku, poziomu i profilu studiów

  • STUDIA I STOPNIA
Symbol efektu kierunkowego Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku teologia absolwent:  Odniesienie do charakterystyk efektów uczenia się dla kwalifikacji uzyskiwanych na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji

WIEDZA

K1_W01 ma usystematyzowaną wiedzę o głównych subdyscyplinach teologicznych, w tym o ich historycznym rozwoju i rozumie złożone zależności między nimi P6S_WG
K1_W02 zna bieżący stan badań w zakresie głównych subdyscyplin teologicznych, a w zaawansowanym stopniu wybranej problematyki teologicznej P6S_WG
K1_W03 zna terminologię teologiczną na poziomie zaawansowanym oraz podstawową terminologię z zakresu pokrewnych dyscyplin humanistycznych P6S_WG
K1_W04 zna podstawową terminologię teologiczną w języku obcym P6S_WG
K1_W05 zna i rozumie w stopniu zaawansowanym metody interpretacji tekstu teologicznego P6S_WG
K1_W06 zna i rozumie w stopniu zaawansowanym językowy wymiar źródeł i dyskursu teologicznego P6S_WG
K1_W07 ma uporządkowaną wiedzę o głównych kierunkach teologicznych, w aspekcie historycznym oraz rozumie ich argumentację teologiczną P6S_WG
K1_W08 zna i rozumie miejsce i znaczenie teologii w relacji do innych nauk oraz we współczesnym dyskursie humanistycznym, a także specyfikę przedmiotową i metodologiczną teologii P6S_WK
K1_W09 zna i rozumie zasady i normy etyczne, w szczególności etyki zawodowej P6S_WK
K1_W10 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej P6S_WK
K1_W11 ma podstawową wiedzę o instytucjach kościelnych i religijnych, ich uwarunkowaniach prawnych, etycznych i ekonomicznych, oraz o ich związkach z innymi instytucjami społecznymi, edukacyjnymi i kulturalnymi P6S_WK
K1_W12 zna i rozumie podstawy tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości w ramach działania instytucji kościelnych P6S_WK
K1_W13 zna i rozumie klasyczne i współczesne teorie rozwoju człowieka, wychowania, uczenia się i nauczania, podstawy funkcjonowania i patologie aparatu mowy, zasady emisji głosu, podstawy funkcjonowania narządu wzroku i równowagi oraz specyfikę głównych środowisk wychowawczych P6S_WG
K1_W14 zna i rozumie rolę nauczyciela lub wychowawcy w modelowaniu postaw i zachowań uczniów oraz metody nauczania i doboru efektywnych środków dydaktycznych; treści nauczania i typowe trudności uczniów, zróżnicowanie potrzeb edukacyjnych uczniów wraz z zagadnieniem edukacji włączającej P6S_WG
K1_W15 zna i rozumie strukturę i funkcje oraz podstawy prawne systemu oświaty (instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, a także alternatywne formy edukacji) oraz prawa dziecka i osoby z niepełnosprawnością P6S_WK
K1_W16 zna i rozumie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych oraz odpowiedzialności prawnej nauczyciela w tym zakresie, a także zasady udzielania pierwszej pomocy P6S_WK

UMIEJĘTNOŚCI

K1_U01 potrafi wyszukać i dobierać informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych oraz krytycznie je oceniać P6S_UW
K1_U02 samodzielnie interpretuje i komentuje tekst teologiczny, dobierając właściwe metody badawcze P6S_UW
K1_U03 wykorzystuje wiedzę teologiczną i metodologiczną w krytycznej analizie i syntezie na podstawie źródeł i poglądów innych autorów P6S_UW
K1_U04 potrafi argumentować i wnioskować, analizując i rozwiązując złożone zagadnienia teologiczne P6S_UW
K1_U05 potrafi poprawnie formułować w mowie i na piśmie opracowania zagadnień teologicznych, odwołując się do materiałów źródłowych oraz różnych koncepcji teologicznych oraz stosując specjalistyczną terminologię P6S_UK
K1_U06 potrafi brać udział w dyskusji teologicznej, krytycznie oceniając różne stanowiska i prezentując własne pomysły wsparte właściwą argumentacją P6S_UK
K1_U07 potrafi posługiwać się językiem obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu kształcenia językowego P6S_UK
K1_U08 potrafi planować i organizować pracę własną i zespołową zarówno w zakresie analizy tekstów teologicznych, jak i praktycznego wykorzystania swej wiedzy i umiejętności P6S_UO
K1_U09 potrafi współdziałać w pracy zespołowej w działaniach badawczych, praktycznych, w tym o charakterze interdyscyplinarnym (m.in. z badaczami innych dyscyplin nauk teologicznych, a także humanistycznych i społecznych) P6S_UO
K1_U10 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze i pedagogiczne, planuje i realizuje własne uczenie się z wykorzystaniem różnych źródeł, w tym obcojęzycznych, i technologii P6S_UU
K1_U11 potrafi obserwować i analizować sytuacje i zdarzenia pedagogiczne oraz tworzyć sytuacje wychowawczo-dydaktyczne motywujące uczniów i rozwijające ich uzdolnienia P6S_UW
K1_U12 potrafi właściwie dobierać treści, tworzyć i dostosowywać do zróżnicowanych potrzeb uczniów materiały i środki oraz metody pracy, rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia uczniów oraz projektować i prowadzić adekwatne działania P6S_UW
K1_U13 potrafi projektować i realizować programy nauczania z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z dziećmi z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z doświadczeniem migracyjnym, pochodzącymi ze środowisk zróżnicowanych pod względem kulturowym, religijnym lub z ograniczoną znajomością języka polskiego P6S_UK
K1_U14

 

potrafi organizować pracę szkolną oraz pozaszkolną ucznia, z poszanowaniem różnorodnych potrzeb i prawa ucznia oraz wykorzystywać proces oceniania i udzielania informacji zwrotnych do stymulowania uczniów w ich pracy nad własnym rozwojem P6S_UO
K1_U15 potrafi udzielać pierwszej pomocy

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K1_K01 krytycznie ocenia zakres posiadanej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego P6S_KK
K1_K02 uznaje znaczenie wiedzy i gotów jest współpracy z ekspertami na potrzeby działań badawczych i realizacji zadań związanych z pracą zawodową P6S_KK
K1_K03 wykazuje wrażliwość na problemy i potrzeby społeczne i religijne różnych środowisk oraz jest gotowy do budowania relacji opartej na wzajemnym zaufaniu i do inicjowania działań na rzecz dobra dzieci i osób wymagających opieki, pomocy i szczególnej troski, współpracując z otoczeniem oraz wyspecjalizowanymi instytucjami i organizacjami edukacyjnymi, społecznymi i kościelnymi P6S_KO
K1_K04 w pracy zawodowej jest gotów myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy P6S_KO
K1_K05 identyfikuje problemy etyczne związane z pracą zawodową, aktywnie współdziała w rozwiązywaniu problemów P6S_KR
K1_K06 ma świadomość znaczenia polskiego i światowego dziedzictwa teologicznego, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym, dla rozwoju kulturowego i społecznego oraz dba o to dziedzictwo P6S_KR
K1_KO7 gotów jest do porozumiewania się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk i o różnej kondycji emocjonalnej, dialogowego rozwiązywania konfliktów oraz tworzenia dobrej atmosfery dla komunikacji w klasie szkolnej i poza nią oraz do organizowania procesu kształcenia w edukacji włączającej P6S_KO
K1_KO8 gotów jest do projektowania działań zmierzających do rozwoju szkoły lub placówki systemu oświaty oraz  pracy w zespole, pełnienia w nim różnych ról oraz współpracy z nauczycielami, pedagogami, specjalistami, rodzicami lub opiekunami uczniów i innymi członkami społeczności szkolnej i lokalnej P6S_KR
  • STUDIA II STOPNIA
Symbol

efektu kierunkowego

Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku teologia absolwent:

 

Odniesienie do charakterystyk efektów uczenia się dla kwalifikacji uzyskiwanych na poziomie 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji

WIEDZA

K2_W01 zna i rozumie w pogłębiony sposób złożone zależności między głównymi subdyscyplinami teologicznymi, także w wymiarze historycznym P7S_WG
K2_W02 ma gruntowną, wieloaspektową i podbudowaną teoretycznie znajomość metod badawczych, interpretacji tekstu teologicznego i strategii argumentacyjnych głównych subdyscyplin teologicznych P7S_WG
K2_W03 ma zaawansowaną, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę o bieżącym stanie badań w zakresie głównych subdyscyplin teologicznych i zna ich tendencje rozwojowe P7S_WG
K2_W04 zna dogłębnie terminologię teologiczną na poziomie rozszerzonym, w tym w języku obcym, i zna terminologię z zakresu pokrewnych dyscyplin humanistycznych P7S_WG
K2_W05 dogłębnie zna i rozumie językowy wymiar źródeł i dyskursu teologicznego oraz ma pogłębioną wiedzę o historycznej zmienności języka P7S_WG
K2_W06 ma pogłębioną wiedzę na temat głównych kierunków teologicznych, dogłębnie rozumie ich założenia historyczne i sposób argumentacji P7S_WG
K2_W07 ma rozszerzoną i teoretycznie usystematyzowaną wiedzę o miejscu i znaczeniu teologii w relacji do innych nauk oraz dogłębnie rozumie specyfikę przedmiotową i metodologiczną teologii P7S_WK
K2_W08 ma szeroką znajomość i dogłębnie rozumie zależności między kształtowaniem się idei teologicznych a zmianami w kulturze i w społeczeństwie oraz wpływ tych idei na powstawanie dzieł i kształtowanie instytucji kulturalnych i społecznych P7S_WK
K2_W09 gruntownie zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej P7S_WK
K2_W10 ma rozszerzoną wiedzę o instytucjach kościelnych i religijnych, ich uwarunkowaniach prawnych, etycznych i ekonomicznych, oraz o ich związkach z innymi instytucjami społecznymi, edukacyjnymi i kulturalnymi P7S_WK
K2_W11 zna i rozumie podstawy tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości w ramach działania instytucji kościelnych P7S_WK

UMIEJĘTNOŚCI

K2_U01 samodzielnie wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i integruje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych P7S_UW
K2_U02 samodzielnie interpretuje tekst teologiczny, dobierając właściwe metody badawcze, komentuje i konfrontuje tezy i założenia pochodzące z różnych tekstów, analizuje złożone argumenty teologiczne i ustala związki logiczne P7S_UW
K2_U03 twórczo wykorzystuje wiedzę teologiczną i metodologiczną w formułowaniu hipotez i konstruowaniu krytycznych argumentacji, na podstawie własnej analizy źródeł i poglądów innych autorów P7S_UW
K2_U04 pisze opracowania monograficzne na podstawie samodzielnie dobranej literatury, stosując oryginalne podejścia i uwzględniając nowe osiągnięcia w zakresie teologii P7S_UW
K2_U05 potrafi rozpoznać potrzeby oraz wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania, posiada umiejętność trafnego doboru środków i metod pracy w celu efektywnego wykonania zadań zawodowych P7S_UW
K2_U06 potrafi precyzyjnie metodologicznie i terminologicznie komunikować z różnymi kręgami odbiorców złożone kwestie teologiczne, stawiać tezy i krytycznie je komentować P7S_UK
K2_U07 potrafi prowadzić dyskusję teologiczną, umożliwiającą krytyczną wymianę opinii w kwestiach teologicznych P7S_UK
K2_U08 potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu kształcenia językowego P7S_UK
K2_U09 potrafi organizować i kierować pracą zespołową zarówno w zakresie analizy tekstów teologicznych, jak i praktycznego wykorzystania swej wiedzy i umiejętności P7S_UO
K2_U10 prowadzi we współpracy z innymi profesjonalistami pracę badawczą, umożliwiającą rozwój naukowy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych P7S_UO
K2_U11 samodzielnie zdobywa wiedzę i poszerza umiejętności badawcze oraz potrafi ukierunkowywać innych w tym zakresie P7S_UU

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K2_K01 zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego P7S_KK
K2_K02 uznaje znaczenie wiedzy i gotów jest współpracy z ekspertami na potrzeby działań badawczych i realizacji zadań związanych z pracą zawodową P7S_KK
K2_K03 wykazuje wrażliwość na problemy i potrzeby społeczne i religijne różnych środowisk oraz jest gotowy do inicjowania i inspirowania działań na rzecz osób i środowisk wymagających opieki, pomocy i szczególnej troski, organizując współpracę z otoczeniem oraz wyspecjalizowanymi instytucjami i organizacjami edukacyjnymi, społecznymi i kościelnymi P7S_KK

P7S_KR

K2_K04 w pracy zawodowej jest gotów myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy P7S_KO
K2_K05 wykazuje aktywność w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie teologii, także w aspekcie praktycznym P7S_KR
K2_K06 aktywnie i odpowiedzialnie współdziała w podtrzymaniu etosu zawodowego, dostrzegając i formułując problemy etyczne związane z własną pracą zawodową, badawczą i publikacyjną oraz przyczyniając się do ich rozwiązywania P7S_KR
K2_K07 ma świadomość znaczenia polskiego i światowego dziedzictwa teologicznego, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym, w życiu religijnym, społecznym i kulturalnym, w tym dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, oraz aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz jego zachowania i rozwoju P7S_KO

P7S_KR

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij