Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Nostryfikacja to procedura prowadząca do ustalenia polskiego odpowiednika zagranicznego dyplomu.
Nostryfikacji podlega dyplom ukończenia studiów za granicą, który nie może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność.

Osoba, której dyplom został uznany za równoważny polskiemu dyplomowi i tytułowi, może posługiwać się odpowiednim polskim tytułem zawodowym.

Postępowanie nostryfikacyjne, które wszczyna się na wniosek, prowadzi uczelnia posiadająca kategorię naukową A+, A albo B+ w dyscyplinie, której dotyczy wniosek.

Podstawa prawna: art. 327 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 574).

Wydział Teologiczny ChAT przeprowadza postępowanie nostryfikacyjne na wniosek osoby zainteresowanej na zasadach i warunkach określonych w następujących aktach prawnych:

Procedura złożenia wniosku oraz wymagane dokumenty

Osoba ubiegająca się o nostryfikację składa pisemny wniosek o przeprowadzenie postępowania do Dziekana Wydziału Teologicznego ChAT

Do wniosku dołącza się oryginały następujących dokumentów:

  • dyplom ukończenia studiów za granicą (oraz tłumaczenie zwykłe na język polski tego dokumentu lub sporządzone i potwierdzone przez tłumacza przysięgłego);
  • dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów (oraz tłumaczenie zwykłe na język polski tych dokumentów lub sporządzone i potwierdzone przez tłumacza przysięgłego)
  • świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego wnioskodawca został przyjęty na studia (oraz tłumaczenie zwykłe na język polski tego dokumentu lub sporządzone i potwierdzone przez tłumacza przysięgłego);
  • zaświadczenie lub informację Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej o możliwości uznania w Polsce dyplomu ukończenia studiów, o którym mowa w pkt 1;
  • oświadczenie o miejscu i dacie urodzenia;
  • dokument potwierdzający zmianę nazwiska (oraz tłumaczenie zwykłe na język polski tego dokumentu lub sporządzone i potwierdzone przez tłumacza przysięgłego);
  • informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Dokumenty, o których mowa w pkt 1-3, mogą być złożone w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez pracownika dziekanatu wydziału.
Przedłożone odpisy dokumentów i uwierzytelnione kopie dokumentów, o których mowa w pkt 1-3 nie podlegają zwrotowi.

Opłata za przeprowadzenie postępowania

Opłatę, w wysokości 50% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 Ustawy, zaokrągloną w dół do pełnych złotych, wnosi się na rachunek bankowy:
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
ul. Broniewskiego 48
01-771 Warszawa
PL 82 1240 5918 1111 0010 4480 8050
Tytuł wpłaty: nostryfikacja dyplomu, imię i nazwisko wnioskodawcy
Opłaty nie pobiera się w przypadku stwierdzenia braku właściwości do przeprowadzenia postępowania nostryfikacyjnego.
Opłata niezasadnie uiszczona podlega zwrotowi.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij