Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Projekty badawcze przyjęte do realizacji w 2019 r.

 • Prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński: Ekspresja religijna w systemie edukacji Republiki Irlandii (aspekty prawne).
 • Ks. dr hab. Bogusław Milerski, prof. ChAT: Hermeneutyczna analiza danych jakościowych w pedagogicznoreligijnej dydaktyce symbolu.
 • Bp dr hab. Marcin Hintz, prof. ChAT: Katechizmy konfesyjne polskich kościołów ewangelickich i ich wymiar ekumeniczny w odniesieniu do katechizmów Kościoła Ewangelickiego Niemiec (EKD).
 • Dr hab. Andrzej P. Kluczyński, prof. ChAT: Teologia Księgi Zachariasza 9-14.
 • Dr hab. Rafał Leszczyński, prof. ChAT: Filozoficzno-teologiczne aspekty andragogiki w „Żywocie człowieka poczciwego” Mikołaja Reja (cz. 2).
 • Dr hab. Jerzy Ostapczuk, prof. ChAT: Tytuły ewangelijne (sc. Gławy) Ewangelii Mateusza w cyrylickich starych drukach tetraewangelii liturgicznych.
 • Dr hab. Jakub Slawik, prof. ChAT: Opowiadania o pochodzeniu Jezusa w Mt 1 i Łk 1,5-38 w świetle tradycji starotestamentowych.
 • Dr hab. Jerzy Sojka: Definicyjne ujęcia Reformacji.
 • Dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT: Zbawienie jako główne przesłanie teologiczne Listu Judy.
 • Ks. dr Andrzej Kuźma: Kościół Rzymski i jego biskup w nauczaniu św. Ireneusza z Lyonu, Tertuliana i św. Cypriana z Kartaginy.
 • Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk: Tendencje repertuarowe Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce w latach 1982-2002 i jego wpływ na poziom chórów parafialnych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego część II.

Projekty badawcze zrealizowane w 2018 r.

 • Abp prof. zw. dr hab. Jerzy (Pańkowski): Obrzędy pogrzebowe, modlitwa za zmarłych i różnorodne formy żałoby w Kościele Prawosławnym (II etap badań).
 • Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk: Tendencje repertuarowe Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce w latach 1982-2002 i jego wpływ na poziom wykonawczy chórów ze szczególnym uwzględnieniem chórów parafialnych PAKP.
 • Prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński: Religia a standardy demokratycznego państwa prawa (II etap badań).
 • Dr hab. Andrzej P. Kluczyński, prof. ChAT: Motyw ataku narodów na Syjon i tradycja wojny JHWH w Księdze Zachariasza 9-14.
 • Dr hab. Rafał Leszczyński, prof. ChAT: Filozoficzno-teologiczne aspekty andragogiki w „Żywocie człowieka poczciwego” Mikołaja Reja.
 • Dr hab. Jerzy Ostapczuk, prof. ChAT: Cerkiewnosłowiański przekład Dobrej Nowiny w starych drukach cyrylickich tetraewangelii redakcji średnio-bułgarskiej i serbskiej.
 • Dr hab. Jakub Slawik, prof. ChAT: Obcy w tekstach narracyjnych Biblii Hebrajskiej.
 • Ks. dr Andrzej Kuźma: Istota eklezjologii pierwszego tysiąclecia w ujęciu prawosławnym i rzymskokatolickim w świetle dokumentu: Synodalność i prymat w pierwszym Tysiącleciu: Ku wspólnemu rozumieniu w służbie jedności Kościoła, Chieti 2016.
 • Dr Jerzy Sojka: Nauka o dwóch regimentach – jej reformacyjne i współczesne zastosowanie.

Projekty badawcze zrealizowane w 2017 r.

 • Abp prof. zw. dr hab. Jerzy Pańkowski: Obrzędy pogrzebowe i modlitwa za zmarłych w Kościele prawosławnym. Studium liturgiczno-pastoralne.
 • Prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński: Religia a standardy demokratycznego państwa prawa.
 • Dr hab. Andrzej P. Kluczyński, prof. ChAT: Krytyka literacka Księgi Zachariasza 12-14.
 • Dr hab. Rafał Leszczyński, prof. ChAT: Filozoficzno-teologiczne aspekty koncepcji wychowania dzieci i młodzieży w „Żywocie człowieka poczciwego” Mikołaja Reja.
 • Ks. dr hab. Mirosław Michalski, prof. ChAT: W poszukiwaniu fundamentów aksjologicznych współczesnej securitologii.
 • Dr hab. Jerzy Ostapczuk, prof. ChAT: Ilustracje tematyczne cyrylickich starych druków Ewangelii lwowskich.
 • Dr hab. Jakub Slawik, prof. ChAT: Relektura Pieśni o słudze Pana w Iz 56-66.
 • Ks. dr Andrzej Kuźma: Wielki Sobór Kościoła Prawosławnego na Krecie w 2016 r. i jego ustalenia.
 • Dr Jerzy Sojka: Chrzest i Wieczerza Pańska w luterańskim wykładzie katechizmowym okresu Reformacji i współczesnym.

Projekty badawcze zrealizowane w 2016 r.

 • Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk: Zjawisko kontrafaktury we wschodniosłowiańskim śpiewie liturgicznym.
 • Prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński: Współczesne problemy prawne stosunków państwo-kościół w Anglii.
 • Dr hab. Andrzej Kluczyński, prof. ChAT: Krytyka literacka Księgi Deuterozachariasza 9-11.
 • Dr hab. Jerzy Ostapczuk, prof. ChAT: Ewangeliarz z Wracy i jego edycja.
 • Dr hab. Borys Przedpełski, prof. ChAT: Eschatologia w pismach biskupa Franciszka Hodura;
 • Dr hab. Jakub Slawik: prof. ChAT; Relektura Pieśni o słudze Pana w Iz 40-55.
 • Ks. dr Andrzej Kuźma: Kościół rzymski i pierwszeństwo jego biskupa w eklezjologii ks. Mikołaja Afanasjewa.
 • Dr Jerzy Sojka: Kobiety a urząd kościelny w wypowiedziach Marcina Lutra i ksiąg wyznaniowych luteranizmu.

Projekty badawcze zrealizowane w 2015 r.

 • Prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński: Ewolucja stosunków państwo-kościół w Anglii w aspekcie prawnym.
 • Dr hab. Andrzej P. Kluczyński, prof. ChAT: Elementy apokaliptyczne w Księgach Deutero- i Tritozachariasza.
 • Dr hab. Jakub Slawik: prof. ChAT; Deuteroiajaszowe Pieśni o słudze Pana: egzegeza i teologia – część 2.
 • Dr hab. Włodzimierz Wołosiuk: prof. ChAT; Genetyczny i receptywny aspekt rozwoju liturgicznego na przykładzie liturgii świętej Apostoła Jakuba Brata Pańskiego.
 • Dr Jerzy Sojka: Kryteria dopuszczenia do Wieczerzy Pańskiej w publikacjach Światowej Federacji Luterańskiej – Wspólnoty Kościołów w latach 1947-2010.

Projekty badawcze zrealizowane w 2014 r.

 • Dr hab. Andrzej P. Kluczyński, prof. ChAT: Problematyka istnienia zła i teodycei na przykładzie wybranych tekstów Starego Testamentu.
 • Ks. dr hab. Mirosław Michalski, prof. ChAT: Małżeństwo w świetle prawa Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Dr hab. Jerzy Ostapczuk, prof. ChAT: Perykopy liturgiczne z Ewangelii Mateusza w cyrylickich starych drukach apostołów-ewangeliarzy niedzielnych.
 • Dr hab. Jakub Slawik, prof. ChAT: Deuteroiajaszowe Pieśni o słudze Pana: egzegeza i teologia – część 1.
 • Dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT: Językowy obraz kobiet w pismach narracyjnych Nowego Testamentu.
 • Dr hab. Włodzimierz Wołosiuk, prof. ChAT: Rozwój i właściwości kantów i psalmów – barokowego rodzaju staroruskich pieśni religijnych;
 • Dr hab. Tadeusz J. Zieliński, prof. ChAT: Konsekwencje art. 25 ust. 5 Konstytucji RP dla postępowania parlamentarnego.

Projekty badawcze zrealizowane w 2013 r.

 • Ks. dr Artur Aleksiejuk: Conceptus i nasciturus w religii i prawie starożytnych cywilizacji śródziemnomorskich.
 • Dr hab. Jakub Slawik, prof. ChAT: Historia powstania tekstów Starego Testamentu.
 • Dr hab. Włodzimierz Wołosiuk, prof. ChAT: Rozwój i właściwości „wierszy duchownych” – najstarszego rodzaju staroruskich pieśni religijnych.
 • Dr hab. Tadeusz J. Zieliński, prof. ChAT: Specyficzne elementy refleksji eklezjologicznej w ewangelikalnym protestantyzmie.

Zobacz też projekty badawcze młodych naukowców i doktorantów 

wróć do góry