Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Medal jest wyróżnieniem dla osób w szczególny sposób zasłużonych dla Akademii w zakresie:
1) akademickiej działalności organizacyjnej, badawczej, dydaktycznej;
2) budowania krajowej i międzynarodowej współpracy akademickiej;
3) tworzenia więzi ekumenicznych i międzyreligijnych;
4) krzewienia wolności sumienia i wyznania oraz wolności poszukiwań naukowych.

Medalem nagradza się w szczególności byłych rektorów, prorektorów i dziekanów, a także nauczycieli akademickich posiadających co najmniej 10-letni staż pracy na stanowisku profesora.

Medal nadaje się uchwałą Senatu Akademii na wniosek rektora Akademii. Uchwałę podejmuje się większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 ogółu członków Senatu.

Medale otrzymali:

  • prof. dr hab. Michał Pietrzak
  • ks. prof. dr hab. Manfred Uglorz
  • JE bp Jan Szarek
  • prof. dr hab. Michael Wolter
  • JE bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański
  • JE Metropolicie prof. zw. dr hab. Sawa Michał Hrycuniak
  • JE abp prof. ChAT dr hab. Jeremiasz Jan Anchimiuk
  • prof. zw. dr hab. Janusz T. Maciuszko
  • ks. prof. dr hab. Marian Bendza
  • prof. dr hab. Karol Karski

wróć do góry