Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

 

 

 • Zarządzenie nr 5/2020 r. Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród członków wspólnoty akademickiej

  14 marca 2020

  Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (ChAT) z dnia 30 maja 2019 r., nawiązując do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. i zarządzenia rektora ChAT nr 4/2020 z dnia 10 marca 2020 r., zarządza się, co następuje:

  § 1.

  W Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie – w celu przeciwdziałania pandemii choroby wirusologicznej COVID-19 – wprowadza się następujące rygory, z terminem wykonania od dnia wydania zarządzenia do 30 kwietnia 2020 r.:

  1. Zawiesza się prowadzone przez nauczycieli akademickich zajęcia „w sali” dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych.
  2. Odwołuje się zebrania i inne zgromadzenia o charakterze otwartym w siedzibie ChAT, z wyjątkiem zebrań dotyczących wyborów władz ChAT na kadencję 2020–2024 oraz zebrań gremiów decyzyjnych w strukturze Akademii, w tym kolegiów rektorskich i dziekańskich, Rady Uczelni, Senatu, Rady Wydziału Teologicznego, Rady Wydziału Nauk Społecznych, komisji doktorskich i innych komisji specjalistycznych.
  3. Odwołuje się oficjalne wyjazdy zagraniczne pracowników ChAT oraz studentów, z wyłączeniem osób przebywających na stypendiach bądź stażach zagranicznych rozpoczętych przed wydaniem niniejszego zarządzenia i poza okresem jego obowiązywania.
  4. Zamyka się dla czytelników Bibliotekę Główną ChAT.
  5. Nauczyciele akademiccy i inni pracownicy oraz studenci i doktoranci są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania telefonicznie lub mailowo Rektoratu ChAT o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez koronawirusa lub objęcia kwarantanną członka wspólnoty akademickiej ChAT.
  6. W ramach kontaktów wewnątrzuczelnianych zaleca się preferowanie korespondencji elektronicznej i telefonicznej oraz ograniczanie kontaktów bezpośrednich.
  7. Prorektorzy, Dziekani i Kanclerz ChAT są zobowiązani do bieżącego zapoznawania się z komunikatami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz władz ChAT dotyczącymi zagrożenia ze strony COVID-19.
  8. Wszystkim członkom społeczności akademickiej ChAT zaleca się przestrzeganie rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących podstawowych środków ochronnych przeciwko COVID-19: https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-dla-uczelni-wyzszych-w-zwiazkuz-ryzykiem-zawleczenia-na-obszar-polski-nowego-koronawirusa-sars-cov-2/.

  §  2.

  1. W okresie od 16 marca do 30 kwietnia 2020 r. zajęcia dydaktyczne i praktyki na studiach I stopnia, studiach II stopnia, jednolitych studiach magisterskich, studiach podyplomowych, studiach doktoranckich oraz na studiach w ramach Szkoły Doktorskiej są prowadzone w sposób zdalny za pośrednictwem komunikacji e-mailowej i platformy moodle.
  2. W okresie wymienionym w ust. 1 uwzględnia się przerwy świąteczne wynikające z organizacji roku akademickiego.
  3. W okresie wymienionym w ust. 1 Dziekan Wydziału Teologicznego i Dziekan Wydziału Nauk Społecznych określają zasady realizacji zajęć dydaktycznych i praktyk w ramach nadzorowanych przez siebie programów studiów.
  4. W okresie wymienionym w ust. 1 Dziekan Wydziału Teologicznego i Dziekan Wydziału Nauk Społecznych – w drodze porozumienia – określają zasady zajęć dydaktycznych w ramach Studium Nauczania Języków Obcych i Studium Wychowania Fizycznego
  5. W okresie wymienionym w ust. 1 Kierownik Studiów Doktoranckich oraz Szkoły Doktorskiej określa zasady realizacji zajęć dydaktycznych i praktyk w ramach nadzorowanych przez siebie programów studiów.

  §  3.

  W okresie wymienionym w § 2 ust. 1 nauczyciele akademiccy realizują obowiązki wynikające z umowy o pracę bądź z umowy cywilno-prawnej w pełnym zakresie w ramach działalności badawczej, organizacyjnej i dydaktycznej, z zastrzeżeniem możliwości wykonania ich w części w sposób zdalny.

  1. W okresie wymienionym w § 2 ust. 1 pozostali pracownicy uczelni realizują obowiązki wynikające z umowy o pracę bądź z umowy cywilno-prawnej w pełnym zakresie, z zastrzeżeniem możliwości wykonania ich w części w sposób zdalny.
  2. O szczegółowych zasadach realizacji obowiązków pracowniczych decydują Rektor, Dziekan Wydziału Teologicznego, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Kanclerz w zakresie swoich właściwości.

  § 4.

  Termin, o którym mowa w § 1, może zostać zmieniony ze względu na stan zagrożenia epidemicznego.

  § 5.

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 marca 2020 r. i uchyla zarządzenie Rektora ChAT nr 4/2020 z dnia 10 marca 2020 r.

  Rektor

  Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

  (-) Ks. dr hab. Bogusław Milerski, prof. ChAT

  Warszawa, 13 marca 2020 r.

  Zarządzenie nr 5/2020 r. Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród członków wspólnoty akademickiej

 • Informacja Rektoratu ChAT w sprawie zagrożenia koronawirusem

  6 marca 2020

  Pojawienie się w Polsce koronawirusa (SARS-CoV 2) wymaga zastosowania się przez studentów, doktorantów i wszystkich pracowników Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie do wskazań władz systemu ochrony zdrowia. W szczególności zaleca się respektowanie następujących zasad:

  • przestrzeganie zasad higieny, w szczególności częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie jest ona dostępna (np. podczas podróży), wykonywanie dezynfekcji dłoni środkiem na bazie alkoholu;
  • ograniczenie spotkań w ramach uczelni gromadzących duże grono uczestników;
  • ograniczenie podróży zagranicznych do krajów objętych zagrożeniem epidemiologicznym – komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego wymienia obecnie jako szczególnie ryzykowne następujące kraje: Chiny, Hongkong, Korea Południowa, Włochy, Iran, Japonia, Tajlandia, Singapur i Tajwan. W przypadku przyjazdu z tych krajów do Polski zaleca się kontrolowanie własnego stanu zdrowia oraz realizację zadań wynikających ze studiów i pracy w ChAT poza siedzibą uczelni przez okres dwóch tygodni;
  • odłożenie na późniejszy termin innych spotkań z udziałem osób przybywających z krajów uznanych za ryzykowne;
  • zapoznawanie się z aktualnymi informacjami podanymi na witrynach: gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl/aktualności

  (-) Prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński
  Prorektor do spraw kształcenia i rozwoju

  Warszawa, 5 marca 2020 r.

 • Zebranie Samorządu Studenckiego

  24 lutego 2020

  Na podstawie § 24. Regulaminu Samorządu Studenckiego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2019 r. zapraszam na wspólne posiedzenie Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego, Zarządu Samorządu Studenckiego Wydziału Teologicznego oraz Zarządu Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk Społecznych, które odbędzie się w dniu 25 lutego 2020 roku o godz. 12:00 w sali 103.

  Przewodniczący Rady Uczelnianej
  Samorządu Studenckiego ChAT
  (-) Sebastian Szymański

  Porządek obrad

 • Odwołanie zajęć

  24 lutego 2020

  P.T. STUDENCI TEOLOGII

  W dniu 24.02.2020 r. (poniedziałek) bp prof. Andrzej Borkowski odwołuje swoje zajęcia dla studentów na kierunku teologia. Zajęcia zostaną odpracowane w późniejszym terminie po uprzednim uzgodnieniu ze studentami.

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Współczesna pedagogika religii w teorii i praktyce kształcenia

  18 lutego 2020

   

   

  Ogólnopolska Konferencja Naukowa Współczesna pedagogika religii w teorii i praktyce kształcenia

   Organizator konferencji: Wydział Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie – Katedra Pedagogiki Religii i Kultury, Polska Rada Ekumeniczna

  Miejsce konferencji: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, 01-771 Warszawa, ul. Broniewskiego 48

  TERMIN KONFERENCJI: 27 lutego 2020 r.

   PROGRAM KONFERENCJI

  9.30-10.30 – Rejestracja uczestników (holl na parterze)

   10.30 – 10.45 – OTWARCIE KONFERENCJI (Aula)

  • JM Rektor ChAT ks. dr hab. Bogusław Milerski, prof. ChAT
  • ks. dr Grzegorz Giemza, Dyrektor Biura Polskiej Rady Ekumenicznej

  10.45-12.45 – OBRADY PLENARNE (AULA)

  • prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński – Nauczanie religii a kwestia neutralności światopoglądowej i świeckości szkoły w Polsce
  • ks. prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz – Próba krytycznego namysłu nad edukacją religijną współczesnej młodzieży
  • ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek SJ – Udział pedagogiki religii w procesach kształtowania kompetencji moralnych
  • dr hab. Jarosław Horowski, prof. UMK – Edukacja religijna a rozwój podmiotowości jednostki w kontekście kultury postmodernistycznej. Implikacje pedagogiki tomistycznej i teorii morfogenezy
  • Dyskusja

  12.45-13.00 PRZERWA KAWOWA

  13.00-14.00 WYSTĄPIENIA W SEKCJACH

  Sekcja I i II (Aula): Orientacja na podmiot i inkluzję w teorii i praktyce kształcenia religijnego + Pedagogika religii a kształtowanie kompetencji etycznych uczniów

  •  dr hab. M. Piotrowski, prof. ChAT – Kryzys wartości postrzegany w kompetencjach matematycznych
  • ks. dr Artur Aleksiejuk – Struktura i podstawowe założenia humanistyczno-chrystocentrycznego modelu wychowania
  • dr Joanna Koleff-Pracka – Nauczanie religii w szkole w świetle współczesnych wyzwań wielokulturowości
  • dr Anna Sanecka – Wrocławska praktyka nauczania religii w niepublicznych przedszkolach i szkołach podstawowych. Perspektywa wielowyznaniowa i inkluzyjna
  • Dyskusja

  Sekcja III (Audytorium): Współczesne wyzwania edukacji religijnej i konsekwencje metodyczne

  •  dr Elżbieta Bednarz – Selekcja metod kształcenia w realizacji lekcji religii zgodnie z koncepcją tematyczno-problemową
  • dr Monika Humeniuk – Analiza wybranych treści ewangelikalnych podręczników do nauczania religii z perspektywy krytycznej pedagogiki religii
  • mgr Marcin Pietraszko – Zastosowanie LEGO® Education w opowieściach biblijnych
  • Dyskusja

  14.00-15.00 PRZERWA OBIADOWA

  15.00-16.00 WYSTĄPIENIA W SEKCJACH

  Sekcja I i II (Aula): Orientacja na podmiot i inkluzję w teorii i praktyce kształcenia religijnego + Pedagogika religii a kształtowanie kompetencji etycznych uczniów

  • dr Joanna Lewczuk, dr Anna Anyżewska – Wartość zdrowia zobowiązaniem etycznym – znaczenie przypisywane zdrowiu oraz inne czynniki kształtujące postawy prozdrowotne
  • dr Hanna Tranda – Edukacja religijna jako droga stymulowania rozwoju moralnego dzieci i młodzieży
  • ks. dr Tomasz Kopiczko – Teologiczno-pedagogiczne przesłanki procesu komunikacji w katechezie
  • mgr Emilia Węgrzyn – O podmiotowości w edukacji regionalnej – refleksje praktyka
  • Dyskusja

  Sekcja III (Audytorium): Współczesne wyzwania edukacji religijnej i konsekwencje metodyczne

  •  mgr Anna Tałałaj – Nauczanie religii oraz propagowanie wartości chrześcijańskich z wykorzystaniem TV i nowoczesnych środków multimedialnych na przykładzie Księgi Ksiąg
  • mgr Aneta Rayzacher-Majewska – Formacja nauczycieli religii a praca z uczniem ze spektrum autyzmu
  • mgr Joanna Rose – Program eTwinning jednym ze środków służących integracji społecznej w realizacji edukacji religijnej
  • Dyskusja

  16.00-16.30 (Aula) – REFERAT I PODSUMOWANIE KONFERENCJI

  • J.M. Rektor ChAT, ks. dr hab. Bogusław Milerski, prof. ChAT – Emancypacja, adaptacja i interpretacja jako kategorie pedagogiki religii

  Partner Konferencji:

wróć do góry Skip to content

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij