Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

ZAPRASZAMY STUDENTÓW CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Prawa przysługujące studentom w ramach wyjazdów na studia w programie Erasmus+ określa Karta Studenta Erasmus.

Proces kwalifikacji reguluje „Regulamin rekrutacji na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie wprowadzony:

Zarządzeniem nr 10/2016 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 17 października 2016 r. w sprawie regulaminów rekrutacji na staże i stypendia w ramach programu Erasmus+ i PO WER, Załącznik 1.

PRZED WYJAZDEM

Do udziału w wyjazdach na studia w ramach programu Erasmus+ są studenci Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej:

  • studiów I stopnia, którzy ukończyli I rok studiów;
  • studiów II stopnia, którzy ukończyli I semestr studiów, chyba że kontynuują naukę w ChAT po ukończeniu studiów II stopnia, wtedy mają prawo ubiegać się o wyjazd także w I semestrze studiów II stopnia;
  • doktorancie po ukończeniu I roku studiów.

Wymienieni wyżej studenci, jeśli przysługuje im prawo do stypendium socjalnego w semestrze poprzedzającym proces rekrutacyjnym, bądź też są osobami z orzeczoną niepełnosprawnością mają prawo ubiegać się wyjazd finansowany w ramach środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

  • UWAGA: Każdemu studentowi na danym etapie studiów przysługuje maksymalnie 12-miesięczny kapitał mobilności, który może wykorzystać zarówno na studia jak i na staże.

By aplikować o przyznanie stypendium na studia w ramach programu Erasmus+/PO WER należy wybrać uczelnię spośród tych, z którymi Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie posiada porozumienie o współpracy (Lista). Należy zwrócić uwagę na kierunek studiów w ramach którego można studiować w danej uczelni partnerskiej oraz wymagane przez nią kompetencje językowe.

Po dokonaniu wyboru uczelni student zobowiązany jest do złożenia do końca lutego w roku akademickim poprzedzającym wyjazd następujących dokumentów u uczelnianego koordynatora Programu Erasmus+ dr. Jerzego Sojki:

Kandydaci posiadający uprawnienia do otrzymania stypendium socjalnego w semestrze poprzedzającym proces rekrutacyjny bądź orzeczenie o niepełnosprawności są zobowiązani dołączyć dokumenty potwierdzające te uprawnienia.

UWAGA: Jeśli w danym roku akademickim nie zostaną wykorzystane wszystkie środki przyznane uczelni na stypendia na studia w ramach programu Erasmus+ i PO WER uczelniany koordynator ogłosi dodatkowy termin rekrutacji.

Kandydaci, którzy w terminie złożyli wymagane dokumenty zaproszeni zostaną na rozmowę z Wydziałowymi Komisjami Rekrutacyjnymi. Dokonają one oceny aplikacji uwzględniając średnią ocen kandydata w semestrze poprzedzającym proces rekrutacyjny, znajomość języka wymaganego przez uczelnię przyjmującą oraz motywację wyjazdu przedstawioną w formularzu aplikacyjnym oraz podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Na podstawie rozmów kwalifikacyjnych Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne przygotowują listy rankingowe. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przysługuje do właściwego dziekana w terminie do 7 dni od jej ogłoszenia.

UWAGA: Znalezienie się na liście rankingowej nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium. Liczba przyznanych stypendiów jest zależna od ilości środków przyznanych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w ramach umów finansowych z Narodową Agencją Programu Erasmus+ oraz PO WER.

Osoby zakwalifikowane na listy rankingowe zobowiązane są do złożenia aplikacji w uczelni przyjmującej oraz w porozumieniu z Uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus+ przygotować „Porozumienie o programie studiów” (Learning agreement – Student Mobility for Studies, część Before the Mobility) na wyjazd trwający 3-6 miesięcy.

Po dokonaniu alokacji środków dla studentów poszczególnych Wydziałów na podstawie decyzji Rektora ChAT zostają one rozdzielone na podstawie list rankingowych pomiędzy poszczególnych kandydatów.
Osoby, którym przyznane zostały środki zobowiązane są do niezwłocznego podpisania umowy finansowej z uczelnią, która jest równoznaczna z przyznaniem stypendium.
Studenci, którzy nie są obywatelami krajów Unii Europejskiej zobowiązani są przed podpisaniem umowy udokumentować prawo do pobytu w kraju, w którym będą studiować na cały okres stypendium.

Przed wyjazdem osoby zakwalifikowane do stypendium zobowiązane są zaliczyć test językowy w systemie OLS. Podobny test zobowiązane są zaliczyć także przed powrotem ze stypendium.

PO POWROCIE

Po powrocie studenci zobowiązani są do:

  • przedstawienia potwierdzenia przyjazdu uzyskanego u przedstawiciela uczelni przyjmującej tuż po podjęciu studiów;
  • przedstawienia potwierdzenia pobytu podpisanego przez przedstawiciela uczelni przyjmującej
  • przedstawienia „Wykazu zaliczeń” (Transcript of records), który jest zawarty w trzeciej części „Porozumienia o programie studiów” (Learning agreement – Student Mobility for Studies, część After the Mobility) potwierdzonego przez przedstawiciela uczelni przyjmującej
  • wypełnienia ankiety on-line odnośnie pobytu na stypendium.

Przedstawiony „Wykaz zaliczeń” (Transcript of records) jest podstawą do zaliczenia decyzją właściwego dziekana przedmiotów zawartych w programie studiów studenta w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, zgodnie z uzgodnieniem zawartym w „Porozumienia o programie studiów” (Learning agreement – Student Mobility for Studies, część Before the Mobility z uwzględnieniem zmian w części During the Mobility) przygotowanym i zatwierdzonym przez uczelnię wysyłającą i przyjmującą przed wyjazdem studenta na studia.

wróć do góry