Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Informacja dla kandydatów na studia

Osoby, które otrzymają pozytywną decyzję w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i wnioskować będą o udzielenie pomocy materialnej lub miejsce w domu studenckim, proszone są o wypełnienie Wniosku do Komisji Stypendialnej ChAT w Warszawie w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania decyzji o przyjęciu na studia.

Uwaga studenci

Osoby, ubiegające o świadczenia pomocy materialnej na rok akademicki 2018/2019 proszone są
o dostarczenie następujących dokumentów:

 • wniosek do Komisji Stypendialnej ChAT (dotyczy stypendium socjalnego oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych)
 1. W przypadku ubiegania się o stypendium socjalne student zobowiązany jest do dostarczenia do Dziekanatu WT wniosku z następującymi załącznikami:
 • zaświadczenie o dochodach za 2017 (netto) rok z Urzędu Skarbowego wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym łącznie z wnioskodawcą.
 • ZUS-zaświadczenie o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • w przypadku dochodu z prowadzenia gospodarstwa rolnego przedłożyć należy zaświadczenie właściwego organu gminy zawierające wielkość gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres występowania o stypendium,
 • zaświadczenie ze szkół uczącego się rodzeństwa,

W celu ustalenia wysokości dochodowości uprawniającego do otrzymania pomocy materialnej student zobowiązany jest do dostarczenia stosownych dokumentów potwierdzających  dochody uzyskane przez studenta i rodzinę studenta.

 • kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów;
 • kopia odpisu skróconego aktu urodzenia, w przypadku rodzeństwa lub dzieci do siódmego roku życia
 • kopia odpisu skróconego aktu małżeństwa
 • kopia prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację.
 • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej rodzeństwa lub dzieci wnioskodawcy do 26 roku życia.
 • zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy prawem lub bez prawa do zasiłku w przypadku bezrobotnych członków rodziny studenta i studenta.
 • kopia decyzji ZUS o przyznaniu emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej z podaniem wysokości świadczenia.
 • kopia umowy najmu z wyszczególnieniem ponoszonej opłaty.
 • zaświadczenie o opłacie za dom studencki.
 1. W przypadku ubiegania się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych student zobowiązany jest do dostarczenia do Dziekanatu WT wniosku oraz kopię orzeczenia
  o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności studenta:
 1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów otrzymuje student, który zaliczył poprzedni rok studiów w pierwszym terminie i uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,50. Student zobowiązany jest do złożenia wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów. Stypendium przyznawane jest w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonych w Uczelni.

Uwaga!

Zgodnie z art. 184 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym wskazanym przez studenta kierunku studiów. Na podstawie art. 184 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia pomocy materialnej.

Wnioski stypendialne dostępne są na stronie internetowej ChAT oraz we właściwych dziekanatach Uczelni.

Dokumenty należy złożyć do 15 października 2018 r. we właściwym dziekanacie Uczelni.

Do pobrania:

Studia I i II stopnia

Studia III stopnia

wnioski stypendialne

wróć do góry