Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

W Wydziale Teologicznym ChAT prowadzone są studia licencjackie (I stopnia) na kierunku teologia w specjalnościach: teologia ewangelicka, teologia prawosławna, teologia starokatolicka i teologia protestancka, oraz magisterskie (II stopnia) w specjalnościach:  teologia ewangelicka, teologia prawosławna, teologia starokatolicka, teologia tradycji wyznaniowych, hymnologia i ikonografia. Od roku 2018 w Wydziale nie będzie już jednolitych studiów magisterskich na kierunku teologia (specjalności: teologia ewangelicka, teologia prawosławna, teologia starokatolicka). Misją wydziału jest kształcenie kompetentnych teologów i przyszłych duchownych na potrzeby Kościołów mniejszościowych w Polsce, zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej i w niej niezrzeszonych.

Posiadając wszystkie uprawnienia do nadawania stopni naukowych, oferuje się studia doktoranckie (III stopnia) w zakresie nauk teologicznych – teologii ewangelickiej, prawosławnej i starokatolickiej.

Wydział szczyci się swoim ekumenicznym profilem kształcenia, współpracą różnych środowisk kościelnych i kulturowych, tolerancją i otwartością, szacunkiem dla każdego człowieka bez względu na pochodzenie religijne i społeczne. Wydział współpracuje, co oczywiste, również z rzymskokatolickimi wydziałami teologicznymi w Polsce. Zgodnie ze swoim profilem naukowcy Wydziału Teologicznego ChAT prowadzą badania ze wszystkich obszarów teologicznych, które nie tylko dowodzą wysokich standardów naukowych, ale też są w najlepszym sensie tego słowa ekumeniczne i międzykulturowe. Wydawanych jest punktowane, recenzowane czasopismo naukowe Rocznik Teologiczny.

Przeczytaj też „Dlaczego MY?

 

wróć do góry