Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Dydaktyka

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w ramach katedry mają prowadzić do uzyskania umiejętności samodzielnego interpretowania tekstów Starego Testamentu, czyli Biblii hebrajskiej, i zapoznać studentów z podstawowymi zagadnieniami teologii tej części chrześcijańskiego kanonu.

Dla osiągnięcia tego celu studenci uczą się w trakcie 1. roku (przedmioty pomocnicze):
– biblijnego języka hebrajskiego, dzięki czemu uzyskują umiejętność tłumaczenia tekstów hebrajskich (i aramejskich), posługując się leksykonem do Starego Testamentu;
– dziejów biblijnego Izraela, poznając historię, w której osadzona jest literatura Starego Testamentu;
– wstępu do Starego Testamentu, zaznajamiając się z geografią, klimatem starożytnej Palestyny/Kanaanu, historią kanonu Starego Testamentu oraz historycznym procesem powstania poszczególnych ksiąg Starego Testamentu, ich budową, treścią oraz zawartymi w nich podstawowymi koncepcjami teologicznymi.

Począwszy od 2. roku studenci w trakcie zajęć z egzegezy Starego Testamentu (wykład i ćwiczenia) poznają metody służące analizowaniu tekstów Starego Testamentu, przy czym nacisk kładziony jest na metodę historyczno-krytyczną, oraz problematykę odnajdywania sensu tekstów biblijnych i ich współczesnego stosowania. Ćwiczenia uczą interpretowania różnego rodzajów tekstów spotykanych w Biblii hebrajskiej.

Program zajęć wieńczy teologia Starego Testamentu, której przedmiotem są z jednej strony teologie (w liczbie mnogiej) poszczególnych ksiąg i tradycji starotestamentowej i która z drugiej dostarcza informacji o najważniejszych koncepcjach teologicznych Biblii hebrajskiej jako całości.

Badania

Badania naukowe prowadzone przez pracowników katedry koncentrują się na egzegezie i teologii Starego Testamentu. Przedmiotem zainteresowania są zarówno kwestie metodologiczne, jak i analizy egzegetyczne ksiąg biblijnych (głównie mądrościowych i prorockich) oraz trudne fragmenty i tematy Biblii hebrajskiej (rozpatrywane w szerszym kontekście literatury Starego Testamentu i Bliskiego Wschodu).

wróć do góry