Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

SPECJALNOŚCI:

Teologia ewangelicka
Teologia prawosławna
Teologia starokatolicka
Teologia protestancka

W Wydziale Teologicznym zgodnie ze specyfiką wyznaniową istnieją trzy sekcje: ewangelicka (protestancka), starokatolicka i prawosławna. Studia prowadzone są w pierwszej kolejności na rzecz Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz innych Kościołów chrześcijańskich, a także instytucji i organizacji z nimi związanymi, w tym przygotowują do działań pedagogicznych w zakresie nauczania religii w szkołach publicznych i niepublicznych.

Specjalność teologia protestancka jest prowadzona we współpracy w Wyższą Szkołą Teologiczno-Społeczną w Warszawie i przeznaczona dla studentów chcących się specjalizować w teologii nurtów ewangelikalnych, pentekostalnych.

Studenci przygotowują się do szeroko pojętej pracy duszpasterskiej w Kościołach chrześcijańskich. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata – odpowiednio w zakresie teologii ewangelickiej, prawosławnej, starokatolickiej lub protestanckiej.

Program studiów jest realizowany w ramach modułów wspólnych dla wszystkich specjalności (Moduł Podstawowy umożliwiający uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu teologii, Moduł Umiejętności Ogólnych, gwarantujący uzyskanie umiejętności i kompetencji z zakresu dyscyplin pomocniczych teologii i ogólnohumanistycznych) oraz Modułów Specjalnościowych, odpowiednio ewangelickiego, prawosławnego i starokatolickiego oraz protestanckiego.

Studia I stopnia obejmują również przygotowanie studenta do wykonywania zawodu nauczyciela religii na wszystkich etapach edukacyjnych systemu oświatowego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela –Dz. U. 2012, poz. 131).

wróć do góry