Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 poz. 882 i 1311), zwana dalej ustawą.
2) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2016 poz. 1586), zwane dalej rozporządzeniem.
3) Uchwała nr 147/2012 Rady Wydziału Teologicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie szczegółowych kryteriów wszczęcia przewodów doktorskich na rzecz uczestników studiów doktoranckich, zwana dalej uchwałą RWT.
4) Zarządzenie nr 14/2014 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 27 września 2013 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne i procedury związane z awansem naukowym, zwane dalej zarządzeniem 14/2014.
5) Zarządzenie nr 8/2013 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 27 września 2013 r. w sprawie opłat wnoszonych przez cudzoziemców za usługi edukacyjne i procedury związane z awansem naukowym, zwane dalej zarządzeniem 8/20013.

Przewody doktorskie

Postępowanie w przewodach doktorskich: art. 11-15 (a w szczególności art. 12, 14, 14a
i  15 ust. 1) ustawy oraz § 1-11 rozporządzenia.

Wszczynanie przewodów doktorskich:

 • wymogi: art. 11 ust. 2 ustawy oraz § 1 uchwały;

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wszczęcie przewodu (skierowany do dziekana), zawierający:
 • proponowany temat;
 • wskazanie obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej, w zakresie której ma być otwarty przewód doktorski: obszar nauk humanistycznych, dziedzina naukowa – nauki teologiczne, dyscyplina naukowa – teologia;
 • propozycję osoby promotora oraz dyscypliny dodatkowej (filozofia, socjologia, pedagogika);
 • koncepcję rozprawy doktorskiej (zawierającej: cel badawczy i jego uzasadnienie, stan badań z uwzględnieniem dyskursu w Polsce i w skali międzynarodowej, metody badawcze, opis struktury pracy, podstawę materiałową badań (źródła i bibliografia));
 • oryginał albo poświadczoną przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą przewód doktorski kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego (magistra);
 • wykaz prac naukowych (wskazuje wnioskodawca, w przypadku książki podaje jej recenzentów) oraz informację o działalności popularyzującej naukę;

Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.) lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej.

 • informację o przebiegu przewodu doktorskiego, czy kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora w tej samej dyscyplinie naukowej;
 • kwestionariusz osobowy wraz ze zdjęciem;
 • życiorys;
 • ksero dowodu osobistego;
 • zaświadczenie o uczestnictwie w studiach doktoranckich albo deklaracja wymagana przez
  § 4 ust. 2 zarządzenia 14/2014;
 • co najmniej 1/3 (jedną trzecią) planowanej objętości tekstu rozprawy doktorskiej zawierającą rozwinięcie głównej tezy tej pracy uzgodnioną z kandydatem na promotora;
 • opinię kandydata na promotora zakończoną wnioskiem o wszczęcie przewodu.

 Ponadto kandydat może złożyć:

 • poświadczoną przez jednostkę organizacyjną kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego; wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego jest określony w załączniku nr 1 do Rozporządzenia MNiSzW (Dz. U z 2015 r., poz. 1842 z dnia 30 października 2015 r.) ;
 • wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski.

Złożenie rozprawy doktorskiej – wymagane dokumenty:

 • rozprawa doktorska w formie papierowej w 5 egzemplarzach i formie elektronicznej, opatrzona streszczeniem w języku polskim i angielskim (praca w języku obcym również streszczeniem w tym języku obcym);
 • streszczenia rozprawy w formie papierowej i elektronicznej;
 • opinia promotora, stwierdzająca, że rozprawa spełnia warunki określone w art. 13 ust. 1 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym;
 • w przypadku przewodów nieprzeprowadzanych w ramach studiów doktoranckich potwierdzenie wniesienia opłaty za przeprowadzenie przewodu.

 

wróć do góry

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij