Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 poz. 882 i 1311), zwana dalej ustawą.
2) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2016 poz. 1586), zwane dalej rozporządzeniem.
3) Uchwała nr 147/2012 Rady Wydziału Teologicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie szczegółowych kryteriów wszczęcia przewodów doktorskich na rzecz uczestników studiów doktoranckich, zwana dalej uchwałą RWT.
4) Zarządzenie nr 14/2014 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 27 września 2013 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne i procedury związane z awansem naukowym, zwane dalej zarządzeniem 14/2014.
5) Zarządzenie nr 8/2013 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 27 września 2013 r. w sprawie opłat wnoszonych przez cudzoziemców za usługi edukacyjne i procedury związane z awansem naukowym, zwane dalej zarządzeniem 8/20013.

Przewody doktorskie

Postępowanie w przewodach doktorskich: art. 11-15 (a w szczególności art. 12, 14, 14a
i  15 ust. 1) ustawy oraz § 1-11 rozporządzenia.

Wszczynanie przewodów doktorskich:

 • wymogi: art. 11 ust. 2 ustawy oraz § 1 uchwały;

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wszczęcie przewodu (skierowany do dziekana), zawierający:
 • proponowany temat;
 • wskazanie obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej, w zakresie której ma być otwarty przewód doktorski: obszar nauk humanistycznych, dziedzina naukowa – nauki teologiczne, dyscyplina naukowa – teologia;
 • propozycję osoby promotora oraz dyscypliny dodatkowej (filozofia, socjologia, pedagogika);
 • koncepcję rozprawy doktorskiej (zawierającej: cel badawczy i jego uzasadnienie, stan badań z uwzględnieniem dyskursu w Polsce i w skali międzynarodowej, metody badawcze, opis struktury pracy, podstawę materiałową badań (źródła i bibliografia));
 • oryginał albo poświadczoną przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą przewód doktorski kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego (magistra);
 • wykaz prac naukowych (wskazuje wnioskodawca, w przypadku książki podaje jej recenzentów) oraz informację o działalności popularyzującej naukę;

Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.) lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej.

 • informację o przebiegu przewodu doktorskiego, czy kandydat ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora w tej samej dyscyplinie naukowej;
 • kwestionariusz osobowy wraz ze zdjęciem;
 • życiorys;
 • ksero dowodu osobistego;
 • zaświadczenie o uczestnictwie w studiach doktoranckich albo deklaracja wymagana przez
  § 4 ust. 2 zarządzenia 14/2014;
 • co najmniej 1/3 (jedną trzecią) planowanej objętości tekstu rozprawy doktorskiej zawierającą rozwinięcie głównej tezy tej pracy uzgodnioną z kandydatem na promotora;
 • opinię kandydata na promotora zakończoną wnioskiem o wszczęcie przewodu.

 Ponadto kandydat może złożyć:

 • poświadczoną przez jednostkę organizacyjną kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego; wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego jest określony w załączniku nr 1 do Rozporządzenia MNiSzW (Dz. U z 2015 r., poz. 1842 z dnia 30 października 2015 r.) ;
 • wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski.

Złożenie rozprawy doktorskiej – wymagane dokumenty:

 • rozprawa doktorska w formie papierowej w 5 egzemplarzach i formie elektronicznej, opatrzona streszczeniem w języku polskim i angielskim (praca w języku obcym również streszczeniem w tym języku obcym);
 • streszczenia rozprawy w formie papierowej i elektronicznej;
 • opinia promotora, stwierdzająca, że rozprawa spełnia warunki określone w art. 13 ust. 1 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym;
 • w przypadku przewodów nieprzeprowadzanych w ramach studiów doktoranckich potwierdzenie wniesienia opłaty za przeprowadzenie przewodu.

 

wróć do góry