Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Zarządzenie nr 6/2020 Rektora w sprawie zmian w funkcjonowaniu Uczelni w zakresie administracji budynkiem oraz pracy pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

20 marca 2020

P.T Pracownicy i Doktoranci
Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Uprzejmie informujemy, że po linkiem: http://chat.edu.pl/zarzadzenia/ opublikowane zostało Zarządzenie nr 6/2020 Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zmian w funkcjonowaniu Uczelni w zakresie administracji budynkiem oraz pracy pracowników nie będących nauczycielami akademickimi.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

———————————————-

Komunikaty Uczelnianej Komisji Wyborczej

17 marca 2020

Uprzejmie informujemy, że z Komunikatami Uczelnianej Komisji Wyborczej można się zapoznać pod linkiem: http://chat.edu.pl/komunikaty-uczelnianej-komisji-wyborczej/

 ——————————————

Komunikat Rektora

16 marca 2020

PT Członkowie Wspólnoty Akademickiej ChAT!

Zgodnie z zarządzeniem rektora ChAT nr 5/2020 z dnia 13 marca 2020 r., powołując się na komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r., uczelnia prowadzi działalność w pełnym zakresie, z zastrzeżeniem możliwości realizacji zadań dydaktycznych, bibliotecznych oraz części obowiązków administracyjnych w sposób zdalny.

Pandemia spowodowana koronawirusem – przynajmniej w obecnym okresie – nie zawiesza działalności uczelni, a jedynie zmienia sposób jej funkcjonowania.

W dniach 19 i 26 marca 2020 r. odbędą się posiedzenia ciał kolegialnych ChAT. Celem zagwarantowania bezpiecznej odległości między osobami biorącymi w nich udział, posiedzenia odbędą się w Auli ChAT.

W dniach 19 i 26 marca 2020 r. odbędą się wybory elektorów, członków senatu oraz rektora ChAT na kadencję 2020-2024. Szczegółowe zasady wyborów określa Uczelniana Komisja Wyborcza.

W imieniu władz Akademii pragnę zapewnić, że wybory zostaną zorganizowane z zachowaniem rygorów bezpieczeństwa – w pomieszczeniu o dużej przestrzeni (hol Akademii) oraz w interwałach czasowych, aby ograniczyć bezpośrednie kontakty.

Ufając w Państwa obecność i życząc zachowania zdrowia, pozostaję z wyrazami szacunku,

ks. Bogusław Milerski

Rektor ChAT

Warszawa, dn. 16 marca 2020 r.

——————————————

Zarządzenie nr 5/2020 r. Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród członków wspólnoty akademickiej

14 marca 2020

Na podstawie § 17 pkt 2 Statutu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (ChAT) z dnia 30 maja 2019 r., nawiązując do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. i zarządzenia rektora ChAT nr 4/2020 z dnia 10 marca 2020 r., zarządza się, co następuje:

§ 1.

W Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie – w celu przeciwdziałania pandemii choroby wirusologicznej COVID-19 – wprowadza się następujące rygory, z terminem wykonania od dnia wydania zarządzenia do 30 kwietnia 2020 r.:

 1. Zawiesza się prowadzone przez nauczycieli akademickich zajęcia „w sali” dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych.
 2. Odwołuje się zebrania i inne zgromadzenia o charakterze otwartym w siedzibie ChAT, z wyjątkiem zebrań dotyczących wyborów władz ChAT na kadencję 2020–2024 oraz zebrań gremiów decyzyjnych w strukturze Akademii, w tym kolegiów rektorskich i dziekańskich, Rady Uczelni, Senatu, Rady Wydziału Teologicznego, Rady Wydziału Nauk Społecznych, komisji doktorskich i innych komisji specjalistycznych.
 3. Odwołuje się oficjalne wyjazdy zagraniczne pracowników ChAT oraz studentów, z wyłączeniem osób przebywających na stypendiach bądź stażach zagranicznych rozpoczętych przed wydaniem niniejszego zarządzenia i poza okresem jego obowiązywania.
 4. Zamyka się dla czytelników Bibliotekę Główną ChAT.
 5. Nauczyciele akademiccy i inni pracownicy oraz studenci i doktoranci są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania telefonicznie lub mailowo Rektoratu ChAT o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez koronawirusa lub objęcia kwarantanną członka wspólnoty akademickiej ChAT.
 6. W ramach kontaktów wewnątrzuczelnianych zaleca się preferowanie korespondencji elektronicznej i telefonicznej oraz ograniczanie kontaktów bezpośrednich.
 7. Prorektorzy, Dziekani i Kanclerz ChAT są zobowiązani do bieżącego zapoznawania się z komunikatami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz władz ChAT dotyczącymi zagrożenia ze strony COVID-19.
 8. Wszystkim członkom społeczności akademickiej ChAT zaleca się przestrzeganie rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących podstawowych środków ochronnych przeciwko COVID-19: https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-dla-uczelni-wyzszych-w-zwiazkuz-ryzykiem-zawleczenia-na-obszar-polski-nowego-koronawirusa-sars-cov-2/.

§  2.

 1. W okresie od 16 marca do 30 kwietnia 2020 r. zajęcia dydaktyczne i praktyki na studiach I stopnia, studiach II stopnia, jednolitych studiach magisterskich, studiach podyplomowych, studiach doktoranckich oraz na studiach w ramach Szkoły Doktorskiej są prowadzone w sposób zdalny za pośrednictwem komunikacji e-mailowej i platformy moodle.
 2. W okresie wymienionym w ust. 1 uwzględnia się przerwy świąteczne wynikające z organizacji roku akademickiego.
 3. W okresie wymienionym w ust. 1 Dziekan Wydziału Teologicznego i Dziekan Wydziału Nauk Społecznych określają zasady realizacji zajęć dydaktycznych i praktyk w ramach nadzorowanych przez siebie programów studiów.
 4. W okresie wymienionym w ust. 1 Dziekan Wydziału Teologicznego i Dziekan Wydziału Nauk Społecznych – w drodze porozumienia – określają zasady zajęć dydaktycznych w ramach Studium Nauczania Języków Obcych i Studium Wychowania Fizycznego
 5. W okresie wymienionym w ust. 1 Kierownik Studiów Doktoranckich oraz Szkoły Doktorskiej określa zasady realizacji zajęć dydaktycznych i praktyk w ramach nadzorowanych przez siebie programów studiów.

§  3.

W okresie wymienionym w § 2 ust. 1 nauczyciele akademiccy realizują obowiązki wynikające z umowy o pracę bądź z umowy cywilno-prawnej w pełnym zakresie w ramach działalności badawczej, organizacyjnej i dydaktycznej, z zastrzeżeniem możliwości wykonania ich w części w sposób zdalny.

 1. W okresie wymienionym w § 2 ust. 1 pozostali pracownicy uczelni realizują obowiązki wynikające z umowy o pracę bądź z umowy cywilno-prawnej w pełnym zakresie, z zastrzeżeniem możliwości wykonania ich w części w sposób zdalny.
 2. O szczegółowych zasadach realizacji obowiązków pracowniczych decydują Rektor, Dziekan Wydziału Teologicznego, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Kanclerz w zakresie swoich właściwości.

§ 4.

Termin, o którym mowa w § 1, może zostać zmieniony ze względu na stan zagrożenia epidemicznego.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 marca 2020 r. i uchyla zarządzenie Rektora ChAT nr 4/2020 z dnia 10 marca 2020 r.

Rektor

Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

(-) Ks. dr hab. Bogusław Milerski, prof. ChAT

Warszawa, 13 marca 2020 r.

Zarządzenie nr 5/2020 r. Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród członków wspólnoty akademickiej

 —————————————–

Zawieszenie zajęć w ChAT

10 marca 2020

PT Pracownicy i Doktoranci !

W związku z epidemią korona-wirusa – uwzględniając decyzje innych uczelni warszawskich – zawieszam zajęcia dydaktyczne w ChAT na okres jednego tygodnia.
W przypadku eskalacji epidemii istnieje możliwość przedłużenia przerwy w realizacji zajęć.
Obowiązki pracowników administracyjnych regulują decyzje Kanclerz Akademii.
Zarządzenie nie uchyla terminarza wyborów organów jednoosobowych i kolegialnych Akademii.
Ufam, że w odpowiedzialności za przyszłość naszej Alma Mater spotkamy się w terminach wyborów 19 i 26 marca.

Zarządzenie nr 4 / 2020 r. Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród członków wspólnoty akademickiej

Z pasyjnym pozdrowieniem,

Ks. Bogusław Milerski
Rektor ChAT

____________________________________________________

Szanowni Państwo,
od dnia 01.02.2020 r. tymczasowa czytelnia BG ChAT będzie czynna w sobotnie zjazdy doktorantów. Osoby, które chciałyby wypożyczyć książki w sobotę, proszone są o zamawianie książek przez swoje konto czytelnicze do godz. 15.00 w piątek (zamówienia złożone po godz. 15.00 w piątek będą zrealizowane dopiero podczas kolejnego zjazdu doktorantów).

_________________________________________________________

Call for Applications ReIReS Scholarships for Transnational Access

plik word
_________________________________________________________

Najnowsze zestawienie ofert grantów i stypendiów dla doktorantów i pracowników nauki:

https://cdn5.euraxess.org/sites/default/files/domains/pl/granty_i_stypendia_styczen_2020_0.pdf

______________________________________________________________________

Szanowni Państwo,
Kapituła Konferencyjna, Rada Doktorantów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz Katedra Teologii Dogmatycznej zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Duch Bojaźni Bożej. Badania młodych naukowców inspirowane religią, która odbędzie się 11 grudnia 2019 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego w Opolu Zapraszamy do wzięcia udziału przedstawicieli szeroko rozumianych nauk humanistycznych oraz teologicznych. 
Konferencja ma na celu wymianę doświadczeń, oraz przedstawienie wyników badań naukowych młodych przedstawicieli środowiska akademickiego, a także nabycie doświadczenia w zakresie wystąpień publicznych i prezentacji wyników badań. Tematem konferencji są szeroko rozumiane badania inspirowane religiami. Poprzez interdyscyplinarny charakter konferencji możliwe jest wieloaspektowe poruszenie tematów związanych z obecnością religii zarówno w przestrzeni publicznej, jak i duchowości indywidualnej. „Duch Umiejętności” jest trzecią edycją promującą badania młodych naukowców inspirowanych religią.
Czas wystąpienia nie powinien przekraczać 15 minut. Opłata konferencyjna w wysokości 50 zł (tylko dla zakwalifikowanych referatów)

Zgłoszenia można przesłać za pomocą formularza zgłoszeniowego: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbY-Ym62kDQjzDXsCv0NXMwu56ZOXmpeaRBFXJajME6tJbzA/viewform do dnia 22 listopada br.

________________________________

Szanowni Doktoranci,

w związku z wyborami do komisji stypendialnej            oraz odwoławczej komisji stypendialnej w dniu                  9 listopada 2019 r.uprzejmie prosimy Państwa                    o stawienie się w sali numer 104, o godzinie 10:45.

Przewodniczący Zarządu
Samorządu Doktorantów ChAT
Jonasz Oświeciński

__________________________________________________

Szanowni Państwo,
Koło Naukowe Teologów KUL  serdecznie zaprasza na IV Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Teologów „Iuvenes Quaerentes”, która odbędzie się 26 listopada 2019 r. Hasło przewodnie tegorocznych rozważań brzmi: „Spór o człowieka”.

Konferencja ma na celu umożliwienie prezentacji wyników badań prowadzonych przez studentów, doktorantów i młodych teologów. Zachęcamy do udziału w konferencji  studentów i doktorantów ze wszystkich ośrodków naukowych w Polsce.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajduję się na stronie: https://kntkul.wordpress.com/.

______________________________________________

P.T. Szanowni
Doktoranci Wydziału Teologicznego ChAT

Uprzejmie informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego/zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych należy złożyć do dnia 31 października 2019 r.

Zarządzenie nr 11/2017 Rektora ChAT w Warszawie z dnia 29 września 2017 r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

WNIOSEK

______________________

Uprzejmie informujemy, że od dnia 3 sierpnia 2019 r. do dnia 18 sierpnia 2019 r. Uczelnia będzie nieczynna. Za utrudnienia przepraszamy.

1 sierpnia 2019

_________________________________________________  

Szanowni P.T. Doktoranci,

uprzejmie przekazujemy instrukcję logowania do poczty doktoranckiej:

logowanie-do-poczty-studenckiej-1

__________________________________________________ 

P.T. Szanowni
Doktoranci Wydziału Teologicznego ChAT

Z dniem 1 października 2017 wchodzi w życie nowy Regulamin Studiów Doktoranckich.

Uchwała nr 7/2017 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 30 marca 2017 w sprawie regulaminu studiów doktoranckich w ChAT

 

 

 

 

 

 

wróć do góry

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij