Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Projekt „ChAT przyszłości” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych i realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Projekt ma na celu:

 • podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebą gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa;
 • poprawę dostępności programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym;
 • wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

Realizacja projektu jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez środowisko akademickie podkreślające konieczność zmiany sposobu kształcenia studentów na potrzeby rynku pracy. W ramach realizacji projektu wdrożonych zostanie szereg działań przyczyniających się do podniesienia kompetencji pracowników kadry dydaktycznej, kierowniczej i administracyjnej.  Projekt przewiduje również wsparcie zmian organizacyjnych i narzędzi informatycznych.

Cel główny i cele szczegółowe projektu zostaną osiągnięte dzięki realizacji 6 zadań w projekcie:

 • Opracowanie programu kształcenia na kierunku pedagogika na specjalnościach: wczesna edukacja z diagnozą i terapią pedagogiczną oraz wczesna edukacja i nowe media w edukacji
 • Realizacja programu kształcenia na kierunku pedagogika na specjalnościach: wczesna edukacja z diagnozą i terapią pedagogiczną oraz wczesna edukacja i nowe media w edukacji
 • Organizacja i realizacja wsparcia w celu podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym/szkolenia/warsztaty/zajęcia z pracodawcami/wizyty studyjne
 • Szkolenia podnoszące kompetencje zarządcze kadry kierowniczej i administracyjnej
 • Szkolenia podnoszące kompetencje dydaktyczne kadry dydaktycznej
 • Narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie Uczelnią

Wartość projektu wynosi: 2 670 544,95 zł.

Dofinansowanie projektu wynosi: 2 590 144,95 zł.

Cele określone w projekcie zostaną osiągnięte, jeśli  zrealizowane będą następujące cele szczegółowe:

 • 198 osób podniesie kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS
 • 20 osób pracowników uczelni, dzięki wsparciu z EFS, podniesie swoje kompetencje dydaktyczne
 • 20 osób pracowników uczelni, dzięki wsparciu z EFS, podniesie swoje kompetencje zarządcze

Okres realizacji projektu: 01.04.2019 r. – 31.03.2023 r.

wróć do góry