Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Funkcja:

 • kierownik praktyk studenckich,
 • kierownik studiów podyplomowych Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,
 • kierownik studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne – kwalifikacje nauczycielskie,

Jednostka: Katedra Dydaktyki i Pedagogiki Szkolnej
E-mail: k.dsierocinska@chat.edu.pl

Kariera naukowa:

 • doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, 2005, Wydział Nauk Pedagogicznych    Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, promotor w            przewodzie doktorskim prof. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska,
 • ukończyła studia podyplomowe, kursy, szkolenia, seminaria

Zainteresowania naukowe:
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, edukacja wczesnoszkolna w wymiarze teoretycznym i praktycznym, nowatorskie formy edukacji małego dziecka, fundamentalne wartości dzieciństwa (min. swobodna ekspresja i kreatywność), tanatopedagogika  (przede wszystkim zagadnienia związane z edukacją małych dzieci na temat śmierci), diagnoza pedagogiczna

Osiągnięcia naukowe (nagrody, wyróżnienia za działalność naukową):

 • 2016: nagroda II stopnia za działalność dydaktyczno-organizacyjną Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie,
 • 2015: nagroda II stopnia za działalność organizacyjną Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie,
 • 2015: odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz rozwoju nauki,
 • 2014: uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania

Działalność organizacyjna (z ostatnich trzech lat):

 • Członek rady naukowej i sekretarz konferencji Polityka oświatowa w perspektywie porównawczej, zorganizowanej przez Wydział Pedagogiczny w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń pod patronatem Polskiego Towarzystwa Pedagogiki Porównawczej  (22-23.06.2017)
 • Sekretarz konferencji Nauczyciel jako przewodnik po współczesnym świecie. Innowacje pedagogiczne w procesie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, zorganizowanej przez Katedrę Dydaktyki i Pedagogiki Szkolnej Wydziału Pedagogicznego w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej we współpracy z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk (31.05.2016)
 • Czynny udział w międzynarodowym projekcie dydaktycznym Janusz Korczak – EINE INSPIRATION FÜR PÄDAGOGEN przeprowadzonym przez Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej oraz Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu w Salzburgu (15.05.2015)

Działalność pozanaukowa, w tym popularyzatorska:

 • Współpracuje z przedszkolami i szkołami podstawowymi realizując tam swoje autorskie programy edukacyjno-wychowawcze.
 • Działacz zewnętrzny w Kampanii Cała Polska czyta dzieciom: Czytające przedszkola, Czytające szkołyMądra szkoła czyta dzieciom.
 • Recenzent materiałów szkoleniowych dla WSiP SA.
 • Innowator warsztatów dla rodziców w projekcie Akademii Świadomego Rodzica.
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka.

Publikuje min. w:

 • Aspektach, Bliżej przedszkola, Edukacji Elementarnej w Teorii i Praktyce, Edukacji i dialogu, E!stilo, Gazecie szkolnej, Kwartalniku Pedagogicznym, Studiach z Teorii Wychowania, Szkole specjalnej, Ruchu Pedagogicznym, Wychowaniu na co dzień

Ważniejsze publikacje (z ostatnich trzech lat):

 • Mądrze i taktownie, przystępnie i zrozumiale – czyli o śmierci w literaturze dziecięcej, Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 45(2017/3), Wyd. Akademia Ignatianum, s. 39-67.
 • Indywidualność dziecka w obliczu obowiązku szkolnego, Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 40(2016/2), Wyd. Akademia Ignatianum, s. 25-40.
 • Znaczenie aktywności i metod aktywizujących w edukacji zintegrowanej, Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 37(2015/3), Wyd. Akademia Ignatianum, s. 29-40.

Kieruje się maksymą:
Całe nasze życie to działanie i pasja. Unikając zaangażowania w działania i pasje naszych czasów, ryzykujemy, że w ogóle nie zaznamy życia (Herodot)

wróć do góry