Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

KLAUZULA INFORMACYJNA

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie z siedzibą przy ulicy Miodowej 21 c, 00-246 Warszawa.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem: iod@chat.edu.pl
  3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa, w szczególności Kodeksu pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz przepisów podatkowych.
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dotyczy nauczycieli akademickich), Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Urzędowi Skarbowemu.
  6. Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
wróć do góry