Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Arcybiskup Jakub (Kostiuczuk) urodził się 22 października 1966 roku w Narwi.
W 1987 roku wstąpił do Klasztoru Męskiego Zwiastowania NMP w Supraślu. 19 sierpnia 1987 roku przyjął postrzyżyny w „rasę” i święcenia diakońskie. W tymże roku był oddelegowany na naukę w Moskiewskiej Akademii Teologicznej. W 1992 roku obronił pracę na temat: „Święty Synod w dziele odbudowy i wprowadzania staro-rosyjskiego systemu śpiewu cerkiewnego” i ukończył Akademię z tytułem „kandydat teologii” (mgr).

W trakcie studiów, 10 sierpnia 1989 roku, przyjął z rąk Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Sawy święcenia kapłańskie. Po skończeniu studiów przebywał w Klasztorze Męskim Zwiastowania NMP w Supraślu. Tam również 17 grudnia 1993 roku złożył wieczyste śluby zakonne – „małej schimy”.

W latach 1992–1997 nauczał religii prawosławnej w Szkole Podstawowej w Ogrodniczkach.

W 1995 roku rozpoczął pracę w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie jako asystent w Katedrze Teologii Dogmatycznej i Moralnej.

W latach 1994–1998 pełnił obowiązki opiekuna duchowego Stowarzyszenia „Prawosławne Bractwo św. Cyryla i Metodego”.

Pstanowieniem Świętego Soboru Biskupów PAKP w 1998 roku został podniesiony do godności archimandryty i z dniem 30 kwietnia mianowany przeorem Męskiego Klasztoru Zwiastowania NMP w Supraślu oraz proboszczem parafii przyklasztornej. Następnie 11 maja 1998 r. w Katedrze Metropolitalnej w Warszawie został wyświęcony na biskupa z tytułem „biskup Supraski”.

W tymże roku został powołany na opiekuna duchowego Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce.

Uchwałą Świętego Soboru Biskupów PAKP z dnia 30 marca 1999 roku został mianowany ordynariuszem Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej.

W latach 1998–2009 pełnił obowiązki przedstawiciela Świętego Soboru Biskupów PAKP w Prawosławnej Organizacji Sportowej w RP.

W 2003 roku został przewodniczącym Rady Fundatorów Fundacji „Oikonomos”, będąc równocześnie jednym z jej założycieli. Fundacja realizuje wiele projektów, w tym prowadzi powołaną w 2004 roku Akademię Supraską.

W 2008 roku został podniesiony do godności arcybiskupa.

W czerwcu 2011 roku obronił rozprawę doktorską na temat: „Dogmat chrystologiczny w tekstach liturgicznych św. Jana Damasceńskiego”.

Obecnie pracuje w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie na stanowisku Adiunkta.  W 2015 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Niektóre publikacje:

 1. Kapłaństwo, „Cerkiewny wiestnik”, 1 (1999), s. 3-10.
 2. Spuścizna chrześcijańska dwóch tysiącleci, w: „Kościół prawosławny w dziejach Rzeczypospolitej i krajów sąsiednich”, Białystok 2000, s. 7-16.
 3. Modlitwa jako mistyczne jednoczenie z Bogiem. w: „Prawosławie we współczesnym świecie”, Białystok  2001, s. 14-20.
 4. Monastycyzm wschodni, w: „Życie monastyczne w Rzeczypospolitej”, Białystok 2001, s. 11-22.
 5. Obrzęd pogrzebu Przenajświętszej Bogurodzicy, Elpis, Rocznik III (XIV), zeszyt 5 (18), 2001,  s. 65-73.
 6. Nauczanie i szkolnictwo prawosławne, w: „Szkolnictwo prawosławne w Rzeczypospolitej”, Białystok 2002, s. 7-17.
 7. Eucharystyczny aspekt Kościoła, w: „Chrześcijaństwo Kościół Prawosławie”, Białystok 2003. s. 42-49.
 8. Eschatologiczny wymiar świata,  Elpis, Rocznik VI (XVII), zeszyt 9-10 (22-23), 2004, s. 95-104.
 9. Problem kalendarza w życiu liturgicznym Kościoła, w: „Prawosławie a globalizacja i Unia Europejska”, Białystok  2005, s. 45-57.
 10. Reinkarnacja a chrześcijaństwo, Elpis, Rocznik VII (XVIII), zeszyt 11-12 (20), 2005, s. 91-97.
 11. Istota i rola monastycyzmu, w: „Z dziejów Monasteru Supraskiego”, OIKONOMOS, Białystok  2005, s. 17-26.
 12. Опыт работы с молoдежью, w: „Семья и будущее России”, Екатеринбург 2006, s. 8-15.
 13. Kościół a państwo, w: „Prawosławie i Współczesność”, Białystok 2007, s. 11-31.
 14. Naturalne prawo moralne, Tłumaczenie tekstu achimandryty Platona Igumnova, Cerkiewny Wiestnik, Warszawska Metropolia Prawosławna  2007, nr: 3, s. 16-24.
 15. Ekonomia zbawienia, w: „Wiara i poznanie”, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok  2008, s. 36-44.
 16. Поняття святості і канонізаці, „Svitlo Pravosłav’a”, Vidannia  Lvivskoi eparchii Ukrainskoj Pravosławnoj Cerkwi nr 9 (167) 2008.
 17. Cerkiew jako miejsce duchowego rozwoju i zbawienia człowieka, w: „Wszechnica Kultury Prawosławnej VI”, redakcja A. Kuźma i J. Smyk, Białystok  2009, s. 51-58.
 18. Moralność chrześcijańska jako płaszczyzna współpracy katolicko-prawosławnej w jednoczącej się Europie, w: „Ekumenia a współczesne wyzwania moralne”, redakcja T. Kałużny SCJ, Z. Kijas OFMConv, Kraków 2009, s. 87-100.
 19. Od wzajemnego poznania do wspólnego świadectwa, w: „Ekumenia a współczesne wyzwania moralne”, redakcja T. Kałużny SCJ, Z. Kijas OFMConv, Kraków 2009, s. 165-167.
 20. Obrzęd pogrzebu przenajświętszej Bogarodzicy, w: „Prawosławie – Światło ze Wschodu”, redakcja K. Leśniewski, Lublin 2009, s. 117-124.
 21. Znaczenie świątyni. w: „Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 roku – uwarunkowania, przebieg, konsekwencje”, pod redakcją Grzegorza Kuprianowicza (seria „Archiwum Chełmskie”, t. IV), Chełm 2009, s. 23-32.
 22. Вызовы современной эпохи и их характер (Wyzwania współczesnej epoki i ich charakter). Opublikowany na stronie internetowej portalu Bogoslow.ru: http://www.bogoslov.ru/text/1243104.html (20.03.2011)
 23. Pojęcie świętości a kanonizacja, w: „Rocznik prawosławnej diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej”,  pod redakcją ks. Andrzeja Dudry i Stefana Dudry, Białystok 2012, s. 5-12.
wróć do góry