Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Program kształcenia obejmuje pięć modułów.

M1: MODUŁ SPECJALISTYCZNY

Umożliwia zdobycie pogłębionej wiedzy obejmującej światowy dorobek dyscyplin: teologia i  pedagogika oraz szeregu umiejętności kognitywnych związanych z krytyczną analizą rezultatów badań, innowacyjnym rozwiązywaniem złożonych problemów edukacyjnych, działalnością ekspercką oraz badawczą.

Moduł stwarza okazję do pogłębienia wiedzy w zakresie tematyki rozprawy doktorskiej oraz obszarów pokrewnych. Ukazuje aktualnie podejmowane kierunki eksploracji naukowych i toczące się na ich temat dyskusje. Przedstawia wiodące ośrodki naukowe i ich najnowsze osiągnięcia badawcze oraz publikacyjne.

Przedmioty:

 • Współczesne paradygmaty w naukach teologicznych oraz społecznych
 • Wykłady interaktywne z wybitnymi naukowcami

M2: MODUŁ METODOLOGICZNY

Jest związany z budowaniem specjalistycznego warsztatu metodologicznego umożliwiającego projektowanie i prowadzenie badań naukowych, indywidualnych i zespołowych, także w środowisku międzynarodowym.

Moduł przygotowuje w sposób praktyczny do świadomego wyboru orientacji badawczej i projektowania własnego warsztatu badawczego, z akcentem położonym na różnice metodologiczne istniejące w obszarze nauk teologicznych, humanistycznych i  społecznych. Wprowadza w instytucjonalne reguły prowadzenia badań, w tym reguły przygotowywania wniosków o granty badawcze. Wyposaża w umiejętności niezbędne do planowania samodzielnych i zespołowych działań badawczych. Przygotowuje do analizy materiału badawczego (jakościowej oraz ilościowej), do upowszechniania wyników badań, w tym do tworzenia wysokiej jakości publikacji naukowych.

Przedmioty:

 • Pisanie akademickie
 • Technologie informatyczne w pracy naukowej
 • Wizualizacja i interpretacja danych
 • Przygotowanie aplikacji grantowych
 • Metody badawcze w naukach teologicznych
 • Metody badawcze w naukach społecznych
 • Etyka pracownika nauki
 • Etyka badań naukowych i ochrona własności intelektualnej
 • Techniki akademickiej wymiany myśli
 • Komunikowanie wyników badań
 • Zarządzanie projektami badawczymi – zajęcia warsztatowe

M3: MODUŁ KOMPETENCJI AKADEMICKICH, ZAWODOWYCH I SPOŁECZNYCH

Umożliwia zdobycie szeregu umiejętności związanych z rozwojem kariery naukowej. Moduł budowany jest na nowoczesnych koncepcjach dydaktyki akademickiej i umożliwia przygotowanie do pracy dydaktycznej ze studentami, a także kształtowanie umiejętności miękkie nauczyciela akademickiego: wrażliwość dla różnorodności, dialogiczność i zrozumienie potrzeb osób o odmiennych sposobach myślenia i rozumienia rzeczywistości społecznej.

Dydaktyka szkoły wyższej obejmuje takie zagadnienia, jak: nauczanie jako relacja interpersonalna; metody i formy kształcenia; udzielanie informacji zwrotnej i ocenianie; refleksja i ewaluacja własnej pracy nauczycielskiej, współpraca między nauczycielami akademickimi; praca ze studentami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi. Zaś praktyki zawodowe służą nauce tworzenia programu zajęć, sylabusa, prowadzenia zajęć, hospitacji koleżeńskiej.

Przedmioty:

 • Dydaktyka szkoły wyższej
 • Szkoła wyższa jako organizacja i instytucja edukacyjna
 • Praktyki zawodowe

M4: MODUŁ PRACY NAD OSIĄGNIĘCIEM NAUKOWYM

Moduł ma na celu umożliwienie współpracy pomiędzy doktorantem a promotorem lub promotorami oraz w gronie doktorantów, ukierunkowanej na powstanie rozprawy doktorskiej, a także poszerzenia swojej wiedzy w zakresie swojej specjalizacji oraz umiejętności metodologicznych.

Na moduł składają się cykliczne spotkania z promotorem lub promotorami (tutoring) oraz seminarium doktoranckie w formie dyskusyjnych spotkań osadzonych w obszarze tematycznym dyscyplin oraz w oparciu o prezentacje koncepcji rozprawy doktorskiej.

Przedmioty:

 • Seminarium doktoranckie
 • Tutoring – tryb indywidualny teologia lub pedagogika

M5: MODUŁ KOMPETENCJI KULTUROWYCH

Umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu różnorodności religijnej, uczestniczenie w dyskursie społecznym związanym z prawami człowieka, szacunkiem dla odmienności religijnej i światopoglądowej.

Przedmioty:

 • Prawa i wolności człowieka w dyskursie naukowym i społecznym
 • Dialog kultur i religii w świecie współczesnym. Możliwości i bariery

Profil absolwenta

Program Kształcenia oferowany w Szkole Doktorskiej ChAT w dyscyplinie teologia oraz pedagogika umożliwia absolwentowi zbudowanie opartego na szerokim zapleczu teoretycznym warsztatu pracy naukowej, pozwalającego na dalszą samodzielną pracę naukowo-badawczą.

Absolwent ma pogłębioną znajomość światowego dorobku teologii i pedagogiki oraz ich paradygmatycznych i metodologicznych podstaw; opanował warsztat badawczy w stopniu umożliwiającym twórcze stosowanie metod, technik i narzędzi badawczych; znajomość języka obcego nowożytnego umożliwia mu funkcjonowanie w międzynarodowym środowisku naukowym. Zrealizowanie przez absolwenta zaawansowanych kształcenia i badań czyni go wysokiej klasy specjalistą w wybranym przez niego obszarze dyscypliny naukowej.

Zdobyta wiedza merytoryczna i kompetencje badawcze oraz nawiązane w trakcie realizacji programu kształcenia kontakty naukowe i współpraca z badaczami w kraju i za granicą, dają Absolwentowi możliwość uzyskania wysokiej pozycji także na rynku pracy innym niż akademicki.

Efekty kształcenia na poziomie 8 PRK w Szkole Doktorskiej ChAT w dyscyplinie nauki teologiczne i pedagogika

Plan kształcenia w Szkole Doktorskiej ChAT w dyscyplinie nauki teologiczne i pedagogika

Plan kształcenia w Szkole Doktorskiej ChAT – obowiązuje od roku akad. 2023-24

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij