Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk Społecznych

 • Podstawowe założenia:

Procedura hospitacji wpisuje się w założenia Wydziałowego Systemu Zapewnienia jakości kształcenia i służy doskonaleniu jakości procesu dydaktycznego realizowanego na studiach I, II, III stopnia na kierunkach: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika oraz praca socjalna (studia stacjonarne).

Osobami upoważnionymi do prowadzenia hospitacji są dziekan WNS, prodziekan ds. studenckich, kierownicy Katedr, w których zatrudniony jest pracownik lub do których przypisany jest doktorant.

Hospitacje odbywają się w każdym roku akademickim w zależności od ustaleń w harmonogramie oraz obowiązkowo w roku oceny pracownika. Hospitujący sporządza harmonogram hospitacji pracowników informując ich o planowanych hospitacjach.

Hospitacje realizowane są zgodnie z określonym na początku roku harmonogramem.  Osoba hospitowana tydzień przed hospitacją zajęć przygotowuje i przedstawia hospitującemu konspekt prowadzonych zajęć, określając ich zgodność z celami, formami, metodami i spodziewanymi efektami określonymi w sylabusie przedmiotu.

 • Zadaniem osoby hospitującej zajęcia jest ocenić:
 1. założone cele
 2. treści umożliwiające realizację celów
 3. adekwatność wykorzystanych metod i form,
 4. osiągnięte przez studentów efekty m.in. na podstawie wypełnionego przez studentów bezpośrednio po zajęciach arkusza ewaluacji zajęć oraz wypełnić załączony arkusz hospitacji i dokonać pozytywnej lub negatywnej oceny całości przeprowadzonych zajęć zgodnie z założonymi kryteriami.

Wypełniony arkusz hospitacji stanowi podstawę do przeprowadzenia rozmowy pohospitacyjnej. W terminie ustalonym odbywa się rozmowa pohospitacyjna (jednak nie później niż tydzień po przeprowadzonej hospitacji). Jej celem jest ocena a następnie omówienie założonych przez hospitowanego celów, form aktywności studentów, metod prowadzenia zajęć, które powinny być adekwatne do treści i aktywizujące studentów w procesie zdobywania wiedzy. Podejmowane działania dydaktyczne powinny być skierowane na osiąganie przez studentów założonych efektów kształcenia. Po przeprowadzeniu rozmowy osoba hospitowana i hospitująca składają swoje podpisy w wyznaczonym miejscu arkusza hospitacji. Zaproponowana ocena – pozytywna lub negatywna – musi być zgodna z przyjętymi na Wydziale kryteriami. Hospitowany ma prawo nie przyjąć zaproponowanej oceny i odwołać się od niej do Dziekana WSE w ciągu siedmiu dni od wystawionej oceny. Uzupełniony arkusz hospitacji archiwizowany jest w dokumentacji w odpowiednej Katedrze.

Pod koniec roku akademickiego (do 30 czerwca) kierownik Katedry składa w dziekanacie wypełniony harmonogram hospitacji z uwzględnieniem hospitacji zaplanowanych i zrealizowanych w danym roku akademickim.

Ocenę negatywną otrzymuje pracownik, który nie zrealizował założonych celów, efektów, treści nieadekwatnie wykorzystał metody i formy aktywności studentów W przypadku oceny negatywnej, następuje ponowna hospitacja i ocena zajęć prowadzonych przez pracownika dokonana po upływie miesiąca.

 • Procedura związana z określaniem różnic programowych

I. Podstawa prawna procedury
Regulamin Studiów w Chrześcijańskie Akademii Teologicznej w Warszawie stanowiący  załącznik do Uchwały nr 23/2019 Senatu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

II. Cel procedury
Celem procedury jest określenie sposobu wyznaczania różnic programowych i warunków ich zaliczania oraz osób odpowiedzialnych za określanie różnic.

III. Właściciel procedury
Dziekan, Prodziekan ds. studenckich

IV. Osoby odpowiedzialne za realizację procedury
Prodziekan ds. studenckich, koordynatorzy ds. różnic programowych danego kierunku i danej specjalności, osoby prowadzące zajęcia, studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, którzy są zobowiązani do realizacji różnic programowych, pracownicy dziekanatów prowadzący sprawy studenckie danej specjalności.

V. Zakres procedury
Procedura dotyczy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia kierunku pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz praca socjalna, którzy są zobowiązani zaliczyć przedmioty  wymagane do uzyskania pełnych uprawnień zgodnych z kierunkiem studiów i realizowaną specjalnością dla danego cyklu kształcenia.

VI. Procedura dotyczy:

 • studentów po urlopie dziekańskim,
 • studentów zmieniających kierunek, specjalność,
 • studentów przenoszących się z innej uczelni,
 • studentów wznawiających studia po przerwie,
 • inne.

UWAGA: Procedura nie dotyczy studentów wracających z wymiany studenckiej w ramach programu Erasmus i MOST

VII. Zasady ogólne procedur

 1. W Dziekanacie lub przez system USOS student pobiera podanie do Dziekana WNS, w którym formułuje prośbę o wpisanie na określony rok danego kierunku i danej specjalności.
 2. Wniosek składa w Dziekanacie w terminie najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego lub semestru.
 3. Po uzyskaniu zgody Dziekana Prodziekan ds. studenckich ( w terminie 7 dni od złożenia wniosku) analizuje dokumentację i wyznacza różnice programowe w porozumieniu z koordynatorem specjalności której dotyczą różnice programowe.
 4. Prodziekan ds. Studenckich oraz Koordynator ds. różnic danej specjalności określają w terminie 7 dni:
 • wymagane przedmioty,
 • liczbę godzin wraz z punktami ECTS,
 • formę zaliczenia,
 • formę zajęć, zakres materiału i termin zaliczenia, oraz sposób osiągania efektów kształcenia zapisanych w sylabusie przedmiotu,
 • kieruje do osób prowadzących przedmioty.
 1. Wypełniony załącznik przez prowadzących zajęcia w ramach różnic programowych, pozostaje w dokumentacji studenta w Dziekanacie.
 2. Dziekanat zobowiązany jest do dopisania studenta do wyznaczonych grup zajęciowych w systemie USOS w terminie 7 dni od wyznaczenia przez Koordynatora różnic programowych 9. Student jest zobowiązany do zrealizowania różnic programowych do końca roku akademickiego.
 3. Nie wywiązanie się z wyznaczonych zobowiązań w określonym terminie skutkuje nie zaliczeniem roku studiów.
wróć do góry Skip to content

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij