Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Drodzy Kandydaci, zapraszam do zapoznania się z ofertą studiów prowadzonych w Wydziale Pedagogicznym ChAT

Oferujemy: 

bezpłatne studia stacjonarne I i II stopnia oraz studia jednolite magisterskie w Uczelni publicznej, elastyczny i nowoczesny program zajęć, unikalną atmosferę, kameralny charakter, osobowe relacje między studentami i wykładowcami

 

studia podyplomowe w atrakcyjnej cenie

 

studia w nowoczesnym i przyjaznym kompleksie akademickim

 

„Studia z Przyszłością”. Studia (I i II stopnia na kierunku pedagogika) wyróżnione certyfikatem – „Laur Innowacji” za wdrożenie najbardziej nowatorskich i unikalnych rozwiązań w zakresie bazy materialnej i technologii wspierających proces dydaktyczny.
 • Studia I stopnia (6 semestrów) na kierunku pedagogika:

Studia trwają trzy lata (sześć semestrów). Rekrutacja następuje na podstawie rankingu świadectw maturalnych. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata pedagogiki.

 • Pedagogika resocjalizacyjna i międzykulturowa przygotowuje do zawodu pedagoga i wychowawcy w instytucjach resocjalizacyjnych, profilaktyki społecznej i wymiaru sprawiedliwości, instytucjach pomocy migrantom; wykonywanie zawodu pedagoga i wychowawcy w pozaszkolnych placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań wielokulturowości (więcej…)
 • Studia I stopnia (6 semestrów) na kierunku Praca socjalna dają kwalifikacje do pracy w różnorodnych placówkach socjalnych i opiekuńczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych a także w administracji samorządowej. Struktura studiów uwzględnia praktyczne prowadzenie pracy socjalnej i zarządzanie placówkami socjalnymi. Studia trwają trzy lata (sześć semestrów). Rekrutacja następuje na podstawie rankingu świadectw maturalnych. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy licencjata pracy socjalnej. Studenci mają możliwość wyboru dwóch modułów:
 • Praca socjalna z rodziną specjalność koncentruje się wokół kwestii pracy z rodziną doświadczającą szeroko rozumianych trudności, wynikających m.in. z bezrobocia, uzależnień, doświadczania przemocy, niewydolności w obszarze opiekuńczo-wychowawczym itp. (więcej…)
 • Praca socjalna z seniorami w programie specjalności znajdują się przedmioty pozwalające zapoznać się z różnymi aspektami pedagogiki osób starszych oraz pracy socjalnej z tą grupą klientów. (więcej…)

 • Studia II stopnia (4 semestry) na kierunku pedagogika:

Studia trwają dwa lata (cztery semestry) i są przeznaczone dla osób, które ukończyły studia I stopnia. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy magistra pedagogiki.

 • Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna przygotowuje do pełnienia roli zawodowej pedagoga specjalisty do spraw profilaktyki społecznej i resocjalizacji w instytucjach oświatowo-wychowawczych, profilaktyczno-opiekuńczych, resocjalizacyjnych, penitencjarnych, w środowisku otwartym i zamkniętym (więcej…)
 • Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną jest związana z realizacją standardu nauczycielskiego i przygotowuje do zawodu pedagoga szkolnego z uprawnieniami do podejmowania działań diagnostycznych i reedukacyjnych dzieci i młodzieży ze specyficznymi problemami w uczeniu się i zachowaniu (więcej…)
 • Pedagogika szkolna i doradztwo zawodowe jest związana z realizacją standardu nauczycielskiego i przygotowuje do wykonywania zawodu pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego (więcej…)
 • Pedagogika społeczno-kulturowa daje możliwość podjęcia pracy w samorządach lokalnych i administracji państwowej, stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach pozarządowych, domach, centrach i ośrodkach kultury, klubach, świetlicach, placówkach edukacyjnych, organizacjach młodzieżowych itp. (więcej…)
 • Wczesna edukacja z diagnozą i terapią pedagogiczną specjalność wszechstronnie i interdyscyplinarnie przygotowuje do pracy nauczycielskiej i wychowawczo-opiekuńczej w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej (więcej…) Od roku akademickiego 2019/2020 dodatkowo nowa specjalność Wczesna edukacja i nowe media.
 • Studia jednolite magisterskie (10 semestrów) na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

Od rekrutacji 2019/20 kwalifikacje nauczycielskie do pracy w przedszkolu i klasach I-III będzie można uzyskać wyłącznie na studiach pięcioletnich (jednolitych) magisterskich.

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, na podstawie art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) od roku akademickiego 2019/2020 kwalifikacje do nauczania w przedszkolu i klasach I-III będzie można uzyskać na kierunku „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” prowadzonym w trybie studiów pięcioletnich (jednolitych). 

Oferujemy następujące specjalności studiów:

 • Wczesna edukacja z pedagogiką opiekuńczą pozwala na uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach podstawowych  – klas I-III oraz oddziałach przedszkolnych (więcej…)
 • Wczesna edukacja z nauczaniem języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III pozwala na uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach podstawowych  – klas I-III oraz oddziałach przedszkolnych (więcej…)
Kształcenie w Wydziale odbywa się również w systemie dla osób pracujących. Wydział oferuje następujące specjalności studiów:
 • I stopnia na kierunku Pedagogika, specjalność Pedagogika resocjalizacyjna z pedagogiką międzykulturową
 • II stopnia na kierunku Pedagogika, specjalność Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna
 • II stopnia na kierunku Pedagogika, specjalność Pedagogika społeczno-kulturowa
 • Wydział oferuje następujące studia podyplomowe:
 • Integracja sensoryczna z terapią dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (3-semestralne) mają charakter kwalifikacyjny i pozwalają uzyska kompetencji w zakresie integracji sensorycznej. Przygotowują do pracy terapeutycznej w zakresie integracji sensorycznej ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. (więcej…)
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z metodyką pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (3-semestralne) mają charakter kwalifikacyjny i pozwalają uzyska kompetencji w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Przygotowują do wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych oraz wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością lub niepełnosprawnego w wieku 0-7 lat. (więcej…)
 • Przygotowanie pedagogiczne – kwalifikacje nauczycielskie (3-semestralne) nadające kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela (w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych oraz klasach I-III szkoły podstawowej) (więcej…)
 • Organizacja i Zarządzanie Oświatą (2-semestralne) studia podyplomowe które pozwalają
  na otrzymanie uprawnień które powinna spełnić osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (więcej…)
 • Asystenta rodziny przygotowanie uczestników studiów do pełnienia roli zawodowej asystenta rodziny (więcej…)

Zapraszamy do rejestracji na studia poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów.

irk.chat.edu.pl – Internetowa rekrutacja kandydatów na studia
telefon/fax: +48 22 831-95-97 wew. 2
telefon kom.: +48 506-002-321
e-mail: pedagogika@chat.edu.pl

wróć do góry