Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Dr Joanna Lewczuk

Adiunkt w Katedrze Pedeutologii i Psychologii Wychowania Wydziału Nauk Społecznych ChAT

Pracownik

Jednostka: Wydział Nauk Społecznych, Katedra Pedeutologii i Psychologii Wychowania

Kariera naukowa:

 • od 2022 r. – obecnie w trakcie 4-letniego, podyplomowego szkolenia w zakresie psychoterapii w nurcie integracyjnym w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii im. Jerzego Mellibrudy w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • uzyskane specjalizacje i certyfikaty: Negocjacje, mediacje, rozwiązywanie konfliktów (ISNS UW), Psychologia organizacji i pracy (WP UW), Pomoc społeczno-terapeutyczna (ISNS UW), kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Mazowieckiego Kuratorium Oświaty)
 • doktorat: psychologia, 2011, Wydział Psychologii UW
 • magisterium:
   • psychologia, 2005, Wydział Psychologii UW
   • socjologia, 2003, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW

Zainteresowania naukowe: psychologia kliniczna, społeczna, zdrowia, psychoterapia.

Granty i projekty badawcze:

 • 2023 „Wartości osobiste a zachowania prozdrowotne sportowców amatorów” – uczelniany projekt badawczy pracownika ChAT.
 • 2021 uczelniany projekt badawczy pracownika ChAT, obejmujący trzy tematy:
  1. Women in the Covid – 19 pandemic: the psychosocial situation of female students in Poland. 2. Trudności w funkcjonowaniu polskich studentów w czasie pandemii Covid – 19. 3. Doświadczane emocje, obawy i poziom satysfakcji życia studentów w czasie pandemii zależnie od wybranych czynników społeczno-demograficznych.
 • 2020 „Określenie znaczenia kompetencji zdrowotnych („health literacy”) dla poczucia własnej skuteczności wśród studentów pedagogiki” – złożenie do NCN wniosku o przyznanie środków finansowych na realizację działania naukowego w ramach konkursu Miniatura-4.
 • 2019 „W poszukiwaniu czynników związanych ze skłonnością do prowadzenia zdrowego stylu życia. Czy osobowość determinuje zachowania zdrowotne sportowców amatorów?” – projekt badawczy nauczyciela akademickiego ze środków ChAT.
 • 2016/2017 „Związek orientacji społecznych z percepcją mimicznych ekspresji emocjonalnych i postrzeganiem ludzi” – przygotowywanie książkowego opracowania badań – projekt badawczy nauczyciela akademickiego ze środków z dotacji podmiotowej ChAT.
 • 2015/2016 „Specyfika rozpoznawania zdegradowanych ekspresji mimicznych przy wykorzystaniu techniki morfingu” – projekt badawczy nauczyciela akademickiego ze środków z dotacji podmiotowej ChAT.
 • 2011 – grant Biura Edukacji m. st. Warszawy przyznany na finansowanie i realizację autorskiego programu zajęć dla gimnazjalistów „Bez walki i ucieczki – uczymy się jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych”.

Pełnione funkcje i działalność organizacyjna:

 • członek zwyczajny Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej rekomendowanego przez Polską Federację Psychoterapii
 • członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej WNS ChAT
 • członek Zespołu Dziekańskiego ds. Wsparcia Psychologicznego Studentów w ChAT
 • członek Komisji ds. Jakości Kształcenia w ChAT
 • funkcja psychologa w Akademickim Poradnictwie Psychologicznym ChAT
 • członek Rady Wydziału WNS ChAT
 • członek zespołu realizującego projekt “Dostępny ChAT” przewidziany na okres 1.11.2020 – 31.10.2023, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych; cel projektu: zwiększenie dostępności ChAT dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami poprzez wdrożenie zmian organizacyjnych i podnoszenie świadomości kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności

Współpraca krajowa i międzynarodowa:

 • przygotowanie webinaru nt. „Wspieranie dzieci w kryzysie psychicznym” w ramach realizacji międzynarodowego projektu TORAL (Training on Religion as a Lever Towards Mental and Physical Health, 2019-2022), maj 2022
 • współpraca z dr Zofią Słońską, reprezentującą Zakład Epidemiologii i Promocji Zdrowia w Państwowym Instytucie Badawczym w Narodowym Instytucie Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, koordynatorką polskiej części badań w ramach międzynarodowego projektu mającego na celu ugruntowanie pozycji kompetencji zdrowotnych (health literacy) w Europie: European Health Literacy Survey (HLS-EU)
 • współpraca z doktorem nauk rolniczych w dyscyplinie technologii żywności i żywienia p. Anną Anyżewską, reprezentującą Pracownię Higieny Żywienia i Żywności w Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii – wspólna realizacja projektów w obszarze psychologii zdrowia (związki czynników psychologicznych z podejmowaniem zachowań prozdrowotnych)
 • współpraca z profesorem Department of Psychology University of Delaware (USA) David’em Michael’em Kuhlman’em w obszarze badań nad związkiem orientacji społecznych z mimiczną ekspresją emocjonalną i postrzeganiem ludzi
 • współpraca z Kliniką Neurologii i Epileptologii przy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie (z dr hab. K. Owczarkiem) nt. zaburzeń konwersyjnych w postaci psychogennych napadów rzekomopadaczkowych
 • współpraca z Dziennym Oddziałem Nerwic w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (z dr A. Kosewską), w celu konsultowania i poszerzania wiedzy w zakresie stosowania określonych zabiegów terapeutycznych w przypadku konkretnych rodzajów zaburzeń nerwicowych oraz w celu przeprowadzania badań wśród pacjentów z zab. lękowymi
 • współpraca z Polskim Centrum Mediacji w Warszawie, w celu nabywania praktycznych umiejętności z zakresu stosowania technik mediacyjnych

Działalność pozanaukowa, w tym popularyzatorska:

Publikacje naukowe:

 • Kochan, I., Lewczuk, J., Walczak, A. (2022). Difficulties in the functioning of “emerging adult” university students in Poland during the Covid-19 pandemic. Colloquium, 4(48)/2022, 15-31, DOI: http://doi.org/10.34813/31coll2022
 • Lewczuk, J., Anyżewska, A. (2022). Personality correlates of health behaviors among men training recreationally in the interdisciplinary spirit of health pedagogy. Studia z Teorii Wychowania, tom XIII: 2022 Nr 4(41), 193-212, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe ChAT, DOI: 10.5604/01.3001.0016.1644 https://sztw.chat.edu.pl/resources/html/articlesList?issueId=14894
 • Kochan, I., Lewczuk, J., Walczak, A. (2021). Satysfakcja z życia studentów w czasie edukacji zdalnej w Polsce a deklarowana wiara w Boga. Rocznik Teologiczny 3/2021, 1047-1068, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe ChAT, DOI: 10.36124/rt.2021.35
  http://rocznikteologiczny.eu/2021-3/
 • Kochan, I., Walczak, A., Lewczuk, J. (2021). Women in the Covid-19 Pandemic: the Psychosocial State of Female Students in Poland. Studia z Teorii Wychowania 3, 101-131.
 • Lewczuk, J., Anyżewska, A. (2020). Kształtowanie wartości zdrowia bazą poszanowania życia ludzkiego i zobowiązaniem etycznym współczesnych rodzin. Rocznik Teologiczny 1, 283-316.
 • Anyżewska, A., Lewczuk, J. (2019). Napoje energetyzujące – charakterystyka, rozpowszechnienie, konsekwencje zdrowotne, [W:] G. Bazylak, H. Różański (red.), Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna. Medycyna komplementarna w zapobieganiu i leczeniu chorób cywilizacyjnych s. 255 – 275. Krosno: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie.
 • Lewczuk, J. (2019). Prospołeczność w kontekście orientacji społecznych i ekspresji mimicznych, [W:] R. Nowakowska-Siuta, T. J. Zieliński (red.), Odwaga odpowiedzialności. Demokratyczne przemiany życia społecznego w refleksji pedagogicznej, s. 270-282, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe ChAT, ISBN: 978-83-60273-52-4
 • Lewczuk, J. (2019). Change of social value orientation affected by the observed mimical expression of the interaction partner. Studia z Teorii Wychowania 4, 85-106.
 • Lewczuk, J. (2018). Psychologiczne konsekwencje ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży. Wybrane problemy, [W:] M. Z. Jędrzejko, A. Szwedzik (red.), Pedagogika i profilaktyka społeczna. Nowe wyzwania, konteksty, problemy, Tom I, s. 221 – 245. Warszawa-Milanówek: Oficyna Wydawnicza von Velke & Oficyna Wydawnicza ASPRA.
 • Lewczuk, J., Jędrzejko, Z. (2017). Psychologiczne konteksty aktywności dzieci i młodzieży w sieci, [W:] S. Bębas, Z. Jędrzejko, K. Kasprzak, A. Szwedzik, A. Taper (red.), Cyfrowe dzieci. Zjawisko, uwarunkowania, kluczowe problemy, s. 269 – 318. Warszawa-Milanówek: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 • Lewczuk, J. (2017). Zmiana orientacji społecznej pod wpływem obserwowanej ekspresji mimicznej partnera interakcji. Czasopismo Psychologiczne 23(1), 189-197.
 • Lewczuk, J. (2017). Specyfika rozpoznawania zdegradowanych ekspresji mimicznych przy wykorzystaniu techniki morfingu – implikacje pedagogiczne. Studia z Teorii Wychowania 3, 85-107.
 • Lewczuk, J. (2016). Evaluating the characteristics of partner interaction based on his facial emotional expression and depending on the social value orientation of the observer. Studia z Teorii Wychowania 4, 187-215.
 • Lewczuk, J. (2015). Twarz w dialogu międzykulturowym – złożoność problematyki percepcji ekspresji mimicznej w kontekście czynników kulturowych i indywidualnych, [W:] R. Nowakowska-Siuta (red.), Bliżej siebie. Edukacja i dialog w grupie niejednorodnej kulturowo. Closer to Each Other. Education and Dialogue in a Culturally Composite Group, (s. 111–131). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe ChAT.
 • Lewczuk J. (2014). Orientacje społeczne a ocenianie cech partnera interakcji zależnie od jego mimicznej ekspresji emocjonalnej. Acta Universitatis Lodzensis Folia Psychologica 18, 5-29.
 • Lewczuk J. (2014). The link between social value orientations and the interaction partner’s emotional facial expression as regards the perception of other individuals’ traits and a change in the observer’s social value orientation. E-methodology. The international scientific journal 1, 45-72.
 • Lewczuk J. (2011). Poziom orientacji kooperacyjnej a percepcja mimicznych ekspresji emocji mieszanych oraz postrzeganie osób prezentujących różne wyrazy twarzy, [W:] J. Czarnota-Bojarska i I. Zinserling (red.), W kręgu psychologii społecznej, Warszawa:

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

 • Lewczuk J. (2008). Rozpoznawanie emocjonalnej ekspresji mimicznej a poziom neurotyzmu. Doniesienie z badań. Studia Psychologiczne 46(1), 79-85.
 • Lewczuk J. (2007). Rozpoznawanie mimicznej ekspresji emocji. Nowiny Psychologiczne 3, 5-32.
 • Lewczuk J. (2004). Terapeuta w nas. Niepełnosprawność i Rehabilitacja 4, 4, 28-35.
 • Lewczuk J. (2004). Zróżnicowanie środowiska rówieśniczego a ustosunkowania względem obcych dzieci z grupy integracyjnej i nie integracyjnej. Szkoła Specjalna 5, 337-346.
 • Masajło J. (2004). Zjawisko konwersji w ujęciu psychoanalitycznym. Nowiny Psychologiczne 2, 39-54.

Najważniejsze konferencje i szkolenia:

 • 2023 udział w szkoleniu „Współpraca psychologa i terapeuty w przypadku pacjenta z depresją” organizowanego przy współpracy z Europejskim Aliansem Przeciw Depresji, na podstawie programu EAAD-Best przez Wydawnictwo Forum Media Polska, marzec 1.
 • 2022 udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Społeczne wymiary życia człowieka”, organizowanej przez Katedrę Andragogiki i Socjologii Edukacji WNS ChAT; wygłoszenie referatu: „Psychologiczne wsparcie osoby znajdującej się w sytuacji kryzysowej”, październik, 20.
 • 2021 udział w “Szkolenie Wiley: Dostęp do czasopism Wiley oraz wskazówki dotyczące publikacji – Konsorcjum Polskich Uniwersytetów”, październik, 28, on-line.
 • 2020 udział w warsztacie naukowym: online Expert workshop „Occupational Safety and Health policy indicators”, organizowanym przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, InGRID-2 project, październik, 16, forma zdalna (6 h).
 • 2020 udział w konferencji naukowej on-line „Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu w środowisku akademickim – w kierunku standardów i procedur”, organizowanej przez BRPO i UW, w tym w grupie warsztatowej „Uniwersytecki system pomocy – wsparcie osób pokrzywdzonych molestowaniem seksualnym i innymi formami dyskryminacji”, czerwiec, 23, forma zdalna (4 h).
 • 2020 udział w Szkoleniu dla Wnioskodawców z obszaru HS – Narodowe Centrum Nauki, maj, 18, forma zdalna (3 h).
 • 2020 udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesna pedagogika religii w teorii i praktyce kształcenia”, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa, luty, 27, (wystąpienie podczas panelu tematycznego II: Pedagogika religii a kształtowanie kompetencji etycznych uczniów, J. Lewczuk, A. Anyżewska: „Wartość zdrowia zobowiązaniem etycznym – znaczenie przypisywane zdrowiu oraz inne czynniki kształtujące postawy prozdrowotne”),
 • 2019 udział w I Kongresie Zdrowie Polaków 2019, Centrum Nauki Kopernik, Warszawa, listopad, 18-19,
 • 2019 udział w 1st International Scientific and Training Conference on Methods of Psychological Help „Mental health promotion – from theory to practice”, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, listopad, 7-8, (prezentacja posteru: J. Lewczuk, A. Anyżewska, „Self-assessment of the ability of coping with stress and health behaviours in amateur athletes”),
 • 2019 udział w kursie e-learning „Pułapki diagnostyczne w praktyce psychologicznej – trudności, dylematy i praktyczne rozwiązania” w wymiarze 12 godzin; Akademia Psychologa i Psychologia w Praktyce; Warszawa, luty – czerwiec, platforma Uniqskills,
 • 2019 udział w cyklu wykładów doskonalących dydaktykę w szkole wyższej – SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE STUDENTÓW, Biuro Osób Niepełnosprawnych ChAT; Warszawa, styczeń 24 („Metody pracy z osobami z Zespołem Aspergera”), marzec 28 (Depresja. Jak ją rozpoznać i jak pomagać ją leczyć?), czerwiec 6 („Młodzież w dobie nowych technologii. Procesy separacyjne i kształtowanie tożsamości w świecie smartfona”),
 • 2018 udział w międzynarodowym kongresie psychologów i psychoterapeutów dzieci i dorosłych „Nowe koncepcje w psychologii i psychoterapii”, Forum, Psychologia w Praktyce; Warszawa, grudzień, 7,
 • 2018 udział w III Konferencji Psychologii Pozytywnej „20 lat psychologii pozytywnej – co udało się zbudować przez ostatnie dwie dekady?”, Akademia Pedagogiki Specjalnej i Polskie Towarzystwo Psychologii Pozytywnej; Warszawa, lipiec, 2-4,
 • 2018 udział w Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych „Zagadnienia kultury fizycznej, fizjoterapii i zdrowia w badaniach młodych naukowców”, Akademia Wychowana Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Warszawa, czerwiec, 8, (wystąpienia podczas panelu tematycznego III: Wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, A. Anyżewska, J. Lewczuk: „Pojęcie zdrowia w opinii sportowców amatorów. Badania pilotażowe”),
 • 2018 udział w III Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Psychologicznej „Profesjonalizm to podstawa”, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, marzec, 2, (poster: A. Anyżewska, J. Lewczuk: „Czy osobowość determinuje zachowania zdrowotne sportowców amatorów? – projekt badań”),
 • 2017 udział w ogólnopolskim kongresie psychologów i psychoterapeutów dot. seksualności jako wyzwania dla współczesnej praktyki psychologicznej, Forum, Psychologia w Praktyce; Warszawa, grudzień, 1,
 • 2017 udział w „Największym warsztatowym kongresie psychologów i psychoterapeutów” dot. zaburzeń więzi i poprawy jakości relacji w kontekście związków rodzinnych, partnerskich i rówieśniczych, Forum, Psychologia w Praktyce; Warszawa, maj, 12,
 • 2016 udział w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Buntownik bez wyboru. Dyssocjalne zaburzenie osobowości”, Wydział Psychologii UW; Warszawa, maj, 22,
 • 2013 udział w szkoleniu „Bądź skutecznym motywatorem czyli jak motywować do zmiany nawyków żywieniowych i odchudzania” organizowanym przez Centrum Psychodietetyki Praktycznej MJ Psychoedukacja; Warszawa, wrzesień, 28-29,
 • 2011-2012 kurs na Koordynatora zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/placówce oświatowej organizowany przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie; październik-marzec,
 • 2010 udział w 40-godzinnym kursie doskonalącym „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców cz. 3 – Nastolatek” zorganizowanym przez Stowarzyszenie Szkoła dla Rodziców i Wychowawców we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji; Warszawa, czerwiec, 17 – 20,
 • 2010 udział w 40-godzinnym kursie doskonalącym „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców cz. 1” zorganizowanym przez Stowarzyszenie Szkoła dla Rodziców i Wychowawców we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji; Warszawa, maj, 8 – 11,
 • 2005 udział w 11th International Conference on Social Dilemmas; Kraków, lipiec 24 – 28,

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij