Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Urodzony 21 września 1984 roku w Cieszynie.
W latach 2003-2008 odbył jednolite studia magisterskie na kierunku teologia w zakresie teologii ewangelickiej na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ukończone z wynikiem bardzo dobrym. Tytuł magistra uzyskał na podstawie pracy: „Usprawiedliwienie w teologii Marcina Lutra w latach 1512-1520”.
W latach 2008-2012 odbył studia III stopnia w zakresie nauk teologicznych – teologii ewangelickiej, prawosławnej i starokatolickiej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
W roku akademickim 2010/2011 przebywał na rocznym stypendium doktoranckim na wydziale teologicznym Reńskiego Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn.
W 2012 roku uzyskał stopień doktora nauk teologicznych w zakresie teologii systematycznej na podstawie rozprawy: „Wieczerza Pańska jako nota ecclesieae w publikacjach Światowej Federacji Luterańskiej”.
W 2018 roku, na podstawie dorobku oraz rozprawy Widzialne Słowo. Sakramenty w luterańskiej “Księdze zgody”, uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego.
Z dniem 1 lipca 2019 r. nominowany na profesora w Katedrze Teologii Systematycznej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, w której pracował do końca roku akademickiego 2019/2020.
Z dniem 1 października 2020 r. nominowany na Kierownika Teologii Historycznej.

Zainteresowania naukowe:

Teologia luterańskiej Reformacji XVI wieku i jej współczesna recepcja i interpretacja; ewangelicka teologia systematyczna XX wieku.

Publikacje:

Książki:

 • Czytanie Reformatora. Marcin Luter i jego pisma, t. 2, Wisła 2017.
 • Widzialne Słowo. Sakramenty w luterańskiej “Księdze zgody”, Warszawa 2016.
 • Współautor wraz z Ł. Barańskim: Reformacja, t. 1-2, Bielsko-Biała 2016-2017.
 • Czytanie Reformatora. Marcin Luter i jego pisma, t. 1, Wisła 2014.

Książki pod redakcją (pozycje recenzowane):

 • Konfirmacja w dokumentach i opracowaniach Światowej Federacji Luterańskiej, Bielsko-Biała 2017.
 • Kościół i urząd kościelny w dokumentach i opracowaniach Światowej Federacji Luterańskiej, (współredaktor z M. Hintzem), Bielsko-Biała 2014.
 • Reformatorzy (współredaktor z M. Hintzem, Ł. Barańskim), Bielsko-Biała 2013.

Artykuły:

 • Windhoek – Warschau – Wittenberg: Das Jubiläum der Reformation weltweit. Eindrücke, Entdeckungen, Ergebnisse – aus der Sicht der lutherischen Diaspora, „Jahrbuch des Martin-Luther-Bundes” t. 66: 2019, s. 119-132.
 • Luter jako arcyheretyk i rewolucjonista – powrót XVI-wiecznej antyreformacyjnej polemiki w polskiej debacie w roku jubileuszu 500 lat Reformacji, w: Marcin Luter 1517–2017, red. K. Obremski, Toruń 2018, s. 113-133.
 • Chrzest w ewangelickich katechizmach – reformacyjnych i współczesnych, „Studia Oecumenica” r. 2018, s. 237-248.
 • Główne idee teologiczne wittenberskiej Reformacji, „Rocznik Elbląski” t. XXVIII: 2018, s. 53-65.
 • Nauka o dwóch regimentach Marcina Lutra – teoria i praktyka, „Konteksty” t. LXXII: 2018, nr 3, s. 47-54.
 • Pojęcie i znaczenie ekumenizmu doktrynalnego. Perspektywa luterańska, w: Ekumenizm doktrynalny: schyłek czy nowy początek?, Kraków 2018, s. 63-89.
 • Teologia chrześcijańskiej egzystencji, „Studia Nauk Teologicznych PAN” t. 13: 2018, s. 11-25.
 • U progu zmian – teologia ewangelicka około 1918 roku, w: Ewangelicy w Niepodległej, red. E. Jóźwiak, M. Karski, Warszawa 2018, s. 120-130.
 • Wspólautor z M. Hintz, Duchowość i teologia ewangelicka XVII wieku ze szczególnym uwzględnieniem Prus Książęcych, w: W 500-lecie Reformacji (1517–2017). Z dziejów Kościołów ewangelickich w dawnych Prusach Królewskich i Książęcych, t. II, red.: J. Kłaczkow, G. Jasiński, P. Birecki, Toruń 2017, s. 14-36.
 • Dziedzictwo teologiczne Marcina Lutra jako inspiracja dla współczesnej krytyki globalizacji, na przykładzie publikacji Światowej Federacji Luterańskiej, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica”, t. 9: 2017, z. 2, s. 44-55.
 • Ist eine lutherisch-reformierte Union in Polen möglich? Vereinigungsinitiativen und die Zusammenarbeit der polnischen Lutheraner und Reformierten seit dem Zweiten Weltkrieg = Czy możliwa jest unia luterańsko-reformowana w Polsce? Inicjatywy zjednoczeniowe i współpraca polskich luteran i reformowanych od okresu II wojny światowej, „Jahrbuch für Schlesische Kirchengeschichte” r. 95/96: 2016/2017, s. 237-273.
 • Współautor z E. Sojka, Kazanie Marcina Lutra na poświęcenie kościoła zamkowego w Torgawie, „Gdański Rocznik Ewangelicki” t. XI: 2017, s. 159-188 .
 • Konfirmacja w refleksji Światowej Federacji Luterańskiej – wprowadzenie do wyboru dokumentów i opracowań, w: Konfirmacja w dokumentach i opracowaniach Światowej Federacji Luterańskiej, red. J. Sojka, Bielsko-Biała 2017, s. 13-26.
 • Kościół, Biblia i zaangażowanie publiczne. Światowa Federacja Luterańska wobec jubileuszu 500 lat Reformacji Wprowadzenie do wyboru dokumentów, w: Kościół, Biblia, zaangażowanie publiczne, tłum. M. Mendroch, Dzięgielów 2017, s. 9-23.
 • Luterańska hermeneutyka dzisiaj. Odczytanie hermeneutycznego dziedzictwa luterańskiej Reformacji w refleksji Światowej Federacji Luterańskiej, „Rocznik Teologiczny” r. 2017, z. 4, s. 803-819.
 • Maryja w protestantyzmie, „Teofil. Pismo studentów Kolegium filozoficzno-teologicznego Dominikanów” r. 2017, nr 1, s. 84-95.
 • Nun freut euch, lieben Christem g`mein – pieśniarski wykład reformacyjnej teologii, w: Reminiscencje Reformacji Prusy – Mazury 1517–2017, red. R. Bażanowski, B. Wacławik, Olsztyn 2017, s. 13-34.
 • Protestantyzm w dialogu ekumenicznym, w: Lublin – miasto zgody religijnej. Ekumenizm w historii, teologii i kulturze, Lublin 2017, s. 329-359.
 • Reformacyjna wizja stosunków społecznych. Wykład IV przykazania „Czcij ojca swego i matkę swoją…” w pismach Marcina Lutra, „Studia i Dokumentu Ekumeniczne” r. 2017, s. 52-69.
 • Czym jest sobór dla Kościoła? Perspektywa ewangelicka, w: Przed Soborem Wszechprawosławnym, red. T. Kałużna, Z. Kijas, Kraków 2016, s. 55–82.
 • Dietrich Bonhoeffer’s “costly grace” as a reminder of Reformation Theology, „Theologica Wratislavinsia” t. 11. 2016, s. 47-60.
 • Etyczne rozważania wobec końca życia. Dyskusja w polskich Kościołach ewangelickich po 1989 roku, w: W drodze do brzegu życia, t. 14, red. E. Krajewska-Kułak i in, Białystok 2016, s. 39–50.
 • Marcin Luter i Żydzi, „Studia i Dokumenty Ekumeniczne” r. XXXII: 2016, nr 1, s. 30-52.
 • Religious Freedom in the Doctrine of the Evangelical (Lutheran) Church of the Augsburg Confession, „Ecumeny and Law” t. 4: 2016, s. 41-62.
 • Teologia Marcina Lutra w debacie Światowej Federacji Luterańskiej po roku 2010, „Gdański Rocznik Ewangelicki”, t. X: 2016, s. 122-138.
 • Warunki dopuszczenia do Sakramentu Ołtarza w refleksji Światowej Federacji Luterańskiej z lat 1947-2010, „Rocznik teologiczny ChAT” r. 58: 2016, z. 1, s. 59-74.
 • „Wszyscy jesteśmy husytami…”? Perykopa Mt 16,13-19 a papiestwo w traktacie De ecclesia Jana Husa i pismach Marcina Lutra, w: Jan Hus. Życie i dzieło. W 600. rocznicę śmierci, red. A. Paner, M. Hintz, Gdańsk, 2016, s. 183–199.
 • Ewangelicka perspektywa na problem zaniechania terapii – przykład dyskusji niemieckiej, w: W drodze do brzegu życia, t. XIII, red.: E. Krajewska-Kułak i in., Białystok 2015, s. 76-90.
 • Nauka o usprawiedliwieniu a współczesność. Pytanie o aktualizację kluczowego tematu teologii ewangelickiej na przykładzie refleksji Światowej Federacji Luterańskiej, „Collectanae Theologica” r. LXXXV: 2015, nr 3, s. 49-66.
 • Postrzeganie urzędu biskupa w luteranizmie, w: Edukacja ekumeniczna w społeczności Śląska Cieszyńskiego w II połowie XIX wieku. 130. rocznica święceń biskupich Franciszka Śniegonia, red. J. Budniak, N. Ruman, Cieszyn 2015, s. 188-209.
 • Problem pierwszego dopuszczenia do Wieczerzy Pańskiej w dyskusji na forum Światowej Federacji Luterańskiej z lat 1947-2010, „Studia Gdańskie” r. XXXVI: 2015, s. 95-109.
 • Przedreformacyjna teologia Jana Husa, „Gdański Rocznik Ewangelicki”, vol. IX, 2015, s. 9-23.
 • Współautor z A. Korczago, Oczekiwania pacjenta wyznającego Protestantyzm, w: Pacjent odmienny kulturowo, red. E. Krajewska-Kułak i in., Poznań 2015, s. 267-284 = Współautor z A. Korczago, Pacjent protestant wobec zagadnień choroby i ochrony zdrowia, w: Pacjent „Inny” wyzwaniem opieki medycznej, red. E. Krajewska-Kułak, A. Guzowski, G. Bejda, A. Lankau, Poznań 2016, s. 573-590
 • Satan V teologii Martina Luthera, w: L. Batka, D. Török, M. Poschová et. al., Lutheranus. Studie a texty k teologii a dějinám luterské reformace, t. 5, Praha 2015, s. 42-66.
 • Słowo zwiastowane w teologii Marcina Lutra i późniejszym luteranizmie, w: Billy Graham „Ewangelizator w rozdartym świecie”. Studium ekumeniczne, red. A. Palion, Katowice 2015, s. 49-74.
 • Zagadnienie obecności Chrystusa w Wieczerzy Pańskiej w publikacjach Światowej Federacji Luterańskiej, „Rocznik Teologiczny ChAT” r. LVII: 2015, z. 2, s. 203-244.
 • Kościół w refleksji Światowej Federacji Luterańskiej. Wprowadzenie do wyboru dokumentów i opracowań, w: Kościół i urząd kościelny w dokumentach i opracowaniach Światowej Federacji Luterańskiej, red. M. Hintz, J. Sojka, Bielsko-Biała 2014, s. 15-27.
 • Między autonomią a zależnością … – przewodnik Ewangelickiego Kościoła Niemiec poświęcony rodzinie i jego recepcja na gruncie niemieckim, „Gdański Rocznik Ewangelicki” r. VIII: 2014, s. 295-317.
 • Wolność i kryteria etycznego osądu – tematyka encykliki Jana Pawła II Veritatis splendor z perspektywy ewangelickiej, w: Prawda oświeca rozum i kształtuje wolność. Encyklika „Veritatis splendor” Jana Pawła II po 20 latach, Lublin 2014, s. 61-90.
 • Urząd kościelny w refleksji Światowej Federacji Luterańskiej. Wprowadzenie do wyboru dokumentów, w: Kościół i urząd kościelny w dokumentach i opracowaniach Światowej Federacji Luterańskiej, red. M. Hintz, J. Sojka, Bielsko-Biała 2014, s. 157-169.
 • Argumentacja z Pisma Świętego i tradycji Kościoła pierwszego tysiąclecia w „Wyznaniu augsburskim” (1530), „Rocznik Teologiczny ChAT” r. LV: 2013, z. 1-2, s. 47-66.
 • Konkordia Leuenberska jako współczesny katechizm ekumeniczny?, „Studia Oecumenica” t. 13: 2013, s. 201-212.
 • Początek ludzkiego życia – chrześcijańskie spojrzenie (perspektywa luterańska), „Wiadomości Kościelne Archidiecezji Białostockiej” r. XLI: 2013, nr 1, s. 147-152.
 • Pokuta w luterańskich księgach wyznaniowych, „Gdański Rocznik Ewangelicki” t. 7: 2013, s. 224-235.
 • Sprawiedliwy z wiary żyć będzie – nauka o usprawiedliwieniu w teologii Marcina Lutra w latach 1513-1520, w: Reformatorzy, Bielsko-Biała 2013, s. 34-45.
 • Współautor z Ł. Barańskim, Reformatorzy w Niemczech, w: Reformatorzy, Bielsko-Biała 2013, s. 81-111.
 • Współautor z Ł. Barańskim, Reformatorzy w innych krajach europejskich, w: Reformatorzy, Bielsko-Biała 2013, s. 112-120.
 • Wokół Stołu Pańskiego – sakramentalne dziedzictwo Reformacji, „Gdański Rocznik Ewangelicki” t. 6: 2012, s. 197-212.
 • Quo vadis Europo? Chrześcijanie wobec zmian wartości etycznych we współczesnej Europie – refleksja z perspektywy luterańskiej, „Wiadomości Kościelne Archidiecezji Białostockiej” r. XXXVIII: 2010, nr 1, s. 90-95.
 • „Bóg jest w niebie, a ty na ziemi” – przełomowość Listu do Rzymian, „Przegląd Ewangelicki” r. 2009, z. 1, s. 17-28.
 • Modlitwa u źródeł teologii?, „Studia Humanistyczno-Teologiczne” r. 2009, z. 1, s. 75-79.

Książki pod redakcją (pozycje nierecenzowane):

 • Peter Marshall, Reformacja, Łódź 2019.
 • Tworzymy pokój. Ewangelickie teksty o społeczeństwie i demokracji, (redakcja zamieszczonych dokumentów wraz z M. Hintzem) Warszawa 2019.
 • Kościół, Biblia i zaangażowanie publiczne. Światowa Federacja Luterańska wobec jubileuszu 500 lat Reformacji. Dokumenty studyjne, Dzięgielów 2017.
 • Lyndal Roper, Marcin Luter. Prorok i buntownik, (redakcja naukowa wraz z M. Hintzem i J. Płóciennikiem), Łódź 2017.
 • Andrew Pettegree, Marka Luter, (redakcja naukowa wraz z D. Brunczem), Warszawa 2017.
 • Jaroslav Pelikan, Jan Sebastian Bach wśród teologów, Katowice 2017.
 • Dietrich Bonheoffer, Naśladowanie, Katowice 2017.
 • Marcin Luter, Mały katechizm. Nowy przekład, (redakcja wraz z Ł. Barańskim, J. Belowem i M. Brzóską), Bielsko-Biała 2014.

Działalność popularyzująca wiedzę

Na tematy związane z historią i teologią Reformacji i jej współczesną recepcją publikował m. in. na łamach: “Zwiastuna ewangelickiego” (cykl o historii i teologii Reformacji prowadzony w latach 2012-2018 r. wraz z Ł. Barańskim), “Luteranin” (cykl o pismach M. Lutra), “Warto” (prowadzony w latach 2009-2015 cykl o teologii “Wyznania augsburskiego”), “Jednocie”, “Kalendarzu Ewangelickim”, “Polityka. Pomocnik historyczny”, “Tygodniku powszechnym”. Jest także autorem części poświęconej luterańskim zasadom wiary w: Katechizm dla dorosłych, red. B. Giemza, M. Hintz, Dzięgielów 2017.

 

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij