Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Stanowisko: Adiunkt
Funkcja: Adiunkt
Jednostka: Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej
E-mail: e.bednarz@chat.edu.pl

Kariera naukowa:

 • doktorat: dziedzina – nauki teologiczne w zakresie teologii  praktycznej, 2004 rok, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie – Wydział Nauk Teologicznych;
 • doktorat: dziedzina – nauki społeczne w dyscyplinie pedagogika, 2015 rok, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – Wydział Nauk Pedagogicznych;
 • magisterium: dziedzina – nauki teologiczne, 1988 rok, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie – Wydział Nauk Teologicznych.

Zainteresowania naukowe:

Inkluzja w edukacji (uczeń z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej); współczesne koncepcje oraz aktywizujące metody stosowane w edukacji religijnej.

Pełnione funkcje, w tym przynależność do stowarzyszeń naukowych:

 • Wizytator religii Kościoła Zielonoświątkowego w RP (za zgodą Mazowieckiego Kuratorium Oświaty)
 • Członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich
 • Ekspert ds. adaptacji e-zasobów dla uczniów z SPE (Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (WSPE) w: Ośrodek Rozwoju Edukacji)

Współpraca międzynarodowa:

Aktywna współpraca z organizacją „Association of Christian Schools International”.

Działalność organizacyjna:

Organizator corocznych ogólnopolskich konferencji dla nauczycieli religii w Polsce (miejsce: Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna w Warszawie)

Działalność pozanaukowa, w tym popularyzatorska:

 • Dyrektor Służby Katechetycznej Kościoła Zielonoświątkowego w RP
 • Członek Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli przy Wojewodzie Mazowieckim
 • Działalność na rzecz oświaty w Polsce  – Honorowy Profesor Oświaty

Istotne publikacje w czasopismach popularnych

 • Pytanie o maturę z religii Kościoła Zielonoświątkowego w RP, „Katecheta” 2008 z. 5.
 • Czy rzeczywiście ocenę z religii wystawia się za wiarę? „Dyrektor szkoły”, kwiecień 2008.
 • Chrześcijanin wobec przemocy i agresji, „Pentekoste”/Pismo Warszawskiego Seminarium Teologicznego/, wiosna 2008.
 • Rozwój wrażliwości chrześcijańskiej w stosunku do osób niepełnosprawnych. Rys historyczny, „Baptystyczny Przegląd Teologiczny” t. IV-V 2008-2010, Warszawa 2012.
 • Rozwój struktur opiekuńczo-wychowawczych w trosce o niepełnosprawnych. Rys historyczny, „Katecheta” 1/2012.

 Istotne publikacje metodyczne

 • Bednarz E., Tomaszewski R., Zielone światło. Pismo Święte, Kościół i świat wartości młodego człowieka, Misja Pokoleń Kraków 2007. /Podręcznik dla ucznia do nauki religii w klasach ponadgimnazjalnych – kl. I.
 • Bednarz E., Tomaszewski R., Zielone światło. Księgi Biblii, Duch święty i Chrzest Wiary oraz zagadnienia etyczne. Misja Pokoleń Kraków 2008. /Podręcznik dla ucznia do nauki religii w klasach ponadgimnazjalnych – kl. II.
 • Bednarz E., Tomaszewski R., Zielone światło. Apologetyka, Dzieje ludów biblijnych, Życie religijne Żydów, Zagadnienie rodziny oraz Pytania egzystencjalne, Wydawnictwo TE-EM Bielsko-Biała 2009. /Podręcznik dla ucznia do nauki religii w klasach ponadgimnazjalnych – kl. III.
 • Zielone światło. Pismo Święte, Kościół i świat wartości młodego człowieka, Scenariusze lekcji do nauczania biblijnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Podręcznik nauczyciela. Klasa 1, E. Bednarz, Wydawnictwo TE-EM Bielsko-Biała 2010.
 • Zielone światło. Księgi Biblii, Duch święty i Chrzest Wiary oraz zagadnienia etyczne. Scenariusze lekcji do nauczania biblijnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Podręcznik nauczyciela. Klasa 2, E. Bednarz, Wydawnictwo TE-EM Bielsko-Biała 2009.
 • Zielone światło. Apologetyka, Dzieje ludów biblijnych, Życie religijne Żydów, Zagadnienie rodziny oraz Pytania egzystencjalne, Podręcznik nauczyciela. Klasa 3, E. Bednarz, Wydawnictwo TE-EM Bielsko-Biała 2009.
 • Scenariusze lekcji biblijnych o tematyce niepełnosprawności dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, E. Bednarz, Wydawnictwo TE-EM Bielsko-Biała 2009.
 • Ja i Bóg w działaniu. Scenariusze lekcji do nauczania biblijnego dla uczniów gimnazjum. Kl. II. Podręcznik nauczyciela. Scenariusze lekcji oraz ćwiczenia ucznia opracowane przez studentów WST pod kierunkiem E. Bednarz, red. K. Łuczak-Lemke, E. Bednarz, Wydawnictwo TE-EM Bielsko-Biała 2011.
 • Boże Drogowskazy. Scenariusze lekcji do nauczania biblijnego dla uczniów klasy II szkoły podstawowej opracowane przez studentów WSTS pod kierunkiem E. Bednarz. Podręcznik nauczyciela i ćwiczenia ucznia, E. Bednarz W. Malkiewicz, Wydawnictwo TE-EM Bielsko-Biała 2013.
 • Biblijne przykłady życia. Scenariusze lekcji do nauczania biblijnego dla uczniów klasy III szkoły podstawowej opracowane przez studentów WSTS pod kierunkiem E. Bednarz. Podręcznik nauczyciela i ćwiczenia ucznia, E. Bednarz, Wydawnictwo TE-EM Bielsko-Biała 2014
 • Powołani do wywierania pozytywnego wpływu. Podręcznik nauczyciela oraz ćwiczenia ucznia klasy IV technikum. Red: Bednarz E. Warszawa 2015. Forma elektroniczna:  http://katechetyka.pl/dydaktyka/programy-nauczania-biblijnego

Inne monografie

 • Bednarz E., Tomaszewski R., Wprowadzenie do nauki o Biblii, doktryny i praktyki ruchu zielonoświątkowego, Warszawskie Seminarium Teologiczne, Warszawa 2010.
 • Bednarz E., Przewodnik metodyczny dla nauczycieli katechetów, Warszawskie Seminarium Teologiczne, Warszawa 2011.
 • Bednarz E., Edukacja chrześcijańska w Polsce na przykładzie Chrześcijańskiego Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Samuel, Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja, Warszawa 2013.

Najważniejsze publikacje naukowe:

Monografia naukowa:

 • Edukacja religijna dziecka głębiej upośledzonego umysłowo z uwzględnieniem zielonoświątkowego profilu konfesyjnego, w: „Studia i Dokumenty Zielonoświątkowe” z. 2, Instytut Wydawniczy Agape, Warszawa 2005.
 • Strategia indywidualizacji w dydaktyce inkluzyjnego kształcenia religijnego, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa 2017.

Artykuły naukowe:

 • Recenzja książki: Handbuch Integrative Religionspädagogik. Reflexionen und Impulse für Gesellschaft, Schule und Gemeinde, red. A. Pithan, G. Adam, R. Kollmann, Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2002, „Paedagogia Christiana“ t. 15: 2005.
 • Koncepcyjne podstawy nauczania religii uczniów upośledzonych umysłowo, „Paedagogia Christiana“ 2005 t. 15.
 • Założenia programowe nauczania religii zielonoświątkowej w kształceniu specjalnym, „Rocznik Teologiczny“ 2004 z. 2.
 • Integracja z niepełnosprawnymi intelektualnie jako zadanie Kościoła – regionalizm w świeckiej i kościelnej edukacji, „Regionalizm w szkolnej edukacji” 2009 t.3, Instytut Zagłębiowski Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.
 • Organizacja pomocy dla trzech grup uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na przykładzie niepublicznej szkoły podstawowej – wspólne z rodzicami strategie postępowania, w: Optymalizacja sytuacji szkolnej – różnorodne wymiary współpracy z rodzicami, red. A. Konieczna, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2010.
 • Brak doświadczeń dialogu w relacji: rodzic – dziecko i jego konsekwencje, w: Pedagogika dialogu. Doświadczenie dialogu w rzeczywistości XXI wieku, E. Dąbrowska, D. Jankowska, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2010.
 • Nauczyciel dialogu w praktyce edukacyjnej. Wykorzystanie wybranych metod nauczania uwzględniających komunikację: nauczyciel – uczeń, w: Pedagogika dialogu. Nauczyciele dialogu, D. Jankowska, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2011.
 • Środowiska wychowawcze a znaczenie sprawności moralnych na podstawie analizy zachowań i preferowanych wartości uczniów wybranego gimnazjum, w: Sprawności moralne w wychowaniu – wyzwania i rzeczywistość, I. Jazukiewicz, E. Kwiatkowska, „Rozprawy i studia T. (CMXI) 840, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
 • Edukacja religijna w Kościele Zielonoświątkowym w RP na przykładzie zborów zielonoświątkowych Zagłębia Dąbrowskiego, w: Z dziejów sosnowieckiej oświaty, M. Rudy, S. Wikowski, seria: „Regionalizm w szkolnej edukacji”, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2012.
 • Realizacja wolności wychowania religijnego w szkołach niepublicznych na przykładzie polskich placówek Association of Christian Schools International, w: Obecność religii w publicznym systemie oświaty w aspekcie prawnym, T.J. Zieliński, Wyd. Naukowe ChAT, Warszawa 2012.
 • Nauczyciel katecheta wobec współczesnych wyzwań dydaktycznych i wychowawczych, „Rocznik Teologiczny ChAT”, 2013, Z.1-2.
 • Specyfika szkół chrześcijańskich w Polsce zrzeszonych w ACSI, „Studia z teorii wychowania”, T IV: 2013, nr 1 (6).
 • Edukacja włączająca szansą dla rozwoju uczniów sprawnych i z niepełnosprawnością, „Studia z teorii wychowania”, T VI 2015 nr 4 (13).
 • Indywidualizacja procesu dydaktycznego w inkluzyjnym kształceniu religijnym, „Studia z teorii wychowania”, T VII 2016 nr 2 (15).
 • Współczesna pedagogika religii w inkluzji z Innym, Studia Theologica Pentecostalia, Rocznik Wyższej Szkoły Teologiczno-Społecznej, T.4. 2016.

 Najważniejsze wystąpienia konferencyjne:

Konferencje naukowe:

 • Referat wygłoszony podczas konferencji naukowej „W krainie życia”, zorganizowanej przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, pod patronatem MENiS w dniu 18.03.2005 r. Tytuł referatu – Prawo do życia, opieki i kształcenia dziecka niepełnosprawnego w Kościołach chrześcijańskich na przestrzeni wieków.
 • Referat wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się”, zorganizowanej przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie w dniu 21 września 2009 r. Tytuł referatu: Formy pomocy uczniom ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w małej klasie szkolnej w niepublicznej szkole podstawowej.
 • Referat wygłoszony podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Pedagogiki Dialogu zorganizowanej przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie w dniu 6 listopada 2009 r. Tytuł referatu: Brak doświadczeń dialogu w relacji: rodzic – dziecko i jego konsekwencje.
 • Referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współpraca z rodzicami w procesie udzielania pomocy pedagogicznej dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej i integracyjnej – możliwości i ograniczenia”, zorganizowanej przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie w dniu 15 stycznia 2010 r. Tytuł referatu: Organizacja pomocy dla trzech grup uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na przykładzie niepublicznej szkoły podstawowej – wspólne z rodzicami strategie postępowania.
 • Referat wygłoszony podczas sympozjum naukowego organizowanego przez Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie w dniu 22 kwietnia 2010 r. pt.: „Prawna regulacja sfery światopoglądowej w polskim systemie oświaty”. Tytuł referatu: Realizacja wolności wychowania religijnego w szkołach niepublicznych na przykładzie polskich placówek Association of Christian Schools International.
 • Referat wygłoszony podczas IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu: Pedagogika Dialogu, w APS w Warszawie w dniu 03 grudnia 2010 r. Tytuł referatu: Nauczyciel dialogu w praktyce edukacyjnej. Wykorzystanie wybranych metod nauczania uwzględniających komunikację: nauczyciel – uczeń.
 • Referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego w dniu 09 czerwca 2011 r. w Szczecinie. Tytuł referatu: Środowiska wychowawcze a znaczenie sprawności moralnych na podstawie analizy zachowań i preferowanych wartości uczniów wybranego gimnazjum.
 • Referat wygłoszony podczas Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego: „Państwo, gospodarka, społeczeństwo” w dniach 12-13 czerwca 2017 r. w Krakowie. Tytuł referatu: Problem inkluzji w szkole ogólnodostępnej. Osoby z niepełnosprawnością w środowisku szkolnym.
 • Referat wygłoszony podczas Konferencji zorganizowanej przez Koło Naukowe Filozofii Antropologicznej Uniwersytetu Warszawskiego: „Wstań, weź łoże swoje i idź do domu!”. W stronę niepełnosprawności. W dniach 11-12 grudnia 2017 r. w Warszawie. Tytuł referatu: Od dyskryminacji do uznania podmiotowości osób z niepełnosprawnością.

Konferencje popularno-naukowe

 • Referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji zorganizowanej przez Centrum Promocji Kultury w Warszawie /19.09.2012/: „Aktualność metod pedagogicznych Janusza Korczaka we współczesnym świecie” – temat referatu: Wpływ środowiska wychowawczego na zachowania i wartości preferowanie przez uczniów.
 • Referat wygłoszony podczas Ogólnopolskiej Konferencji zorganizowanej przez Poseł Joannę Fabisiak oraz Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja w Sejmie RP: „Wartości do szkoły! Szkoła z wartościami” w dniu 19.04.2013. Tytuł referatu: Edukacja chrześcijańska z wartościami.
 • Katechetyczne Targi Metodyczne – Mosty Współpracy /5 marca 2011 r./ – organizatorzy: Stowarzyszenie Pedagogów Natan; Miesięcznik „Katecheta”; Wydział Wychowania Katolickiego Archidiecezji Lubelskiej; Katedra Katechetyki szczegółowej Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL – wykład: Pismo Święte podstawowym źródłem treści w programach nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego w RP.
 • Narada zorganizowana przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty z Przedstawicielami Kościołów i Związków Wyznaniowych odpowiedzialnych za nauczanie religii pt. „Rola nauczyciela religii jako członka rady pedagogicznej”. Termin Narady: 01.12.2015 – Kuria Metropolitalna Warszawska. Tytuł referatu: Nauczyciel religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym członkiem rady pedagogicznej.
 • Referaty wygłoszone podczas Ogólnopolskich Konferencji dla Nauczycieli Religii w Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej w Warszawie w latach: 2005-2019.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal będziesz korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuj” poniżej, wyrażasz na to zgodę.
Polityka prywatności

Zamknij