Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
  • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie z siedzibą przy ulicy Miodowej 21 c, 00-246 Warszawa.
  • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem: iod@chat.edu.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu wydawniczego.
  • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu wydawniczego, a po jego zakończeniu przez okres zgodny z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
  • Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) – gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
  • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
  • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  • Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
wróć do góry