Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Adiunkt w Katedrze Dydaktyki i Pedagogiki Szkolnej Wydziału Pedagogicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie; doktor nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej na postawie rozprawy Problematyka pozyskiwania embrionalnych komórek macierzystych w świetle żydowskiej refleksji religijno-prawnej nad statusem ludzkiego zarodka (2012); absolwent Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej (1998), Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (2001), Studiów Podyplomowych w zakresie Bioetyki i Prawa Medycznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Studium Poradnictwa Psychologicznego Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich (2015).

W latach 2001-2003 stypendysta Ostkirchliches Institut w Regensburgu; wykładowca teologii moralnej i bioetyki w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie (od 2007) i Katedrze Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku (2007-2013); od 2004 roku wykładowca w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, gdzie prowadzi wykłady z bioetyki, etyki, antropologii kulturowej, poradnictwa rodzinnego i historii myśli pedagogicznej.

W latach 2007-2011 członek Komisji Dialogu Teologicznego Polskiej Rady Ekumenicznej z ramienia Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego; od 2009 r. członek Międzynarodowej Ogólnoprawosławnej Komisji Bioetycznej; od 2013 członek Komitetu Naczelnego Światowej Rady Kościołów z ramienia Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego; od 2017 roku członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Bioetycznego; pomysłodawca i założyciel pierwszego w Polsce internetowego Prawosławnego Pogotowia Duszpasterskiego (2009) i Prawosławnego Poradnictwa Psychologicznego (2014).

Aktualne zainteresowania badawcze: bioetyka i etyka medyczna, wschodniochrześcijańska antropologia teologiczna, antropologia i aksjologia pedagogiczna, historia rosyjskiej myśli pedagogicznej, psychologia i medycyna pastoralna.

Ks. dr Artur Aleksiejuk aktywnie uczestniczy w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, jest autorem kilku prac badawczych, kilkudziesięciu recenzowanych artykułów naukowych oraz popularnonaukowych, a także tłumaczem literatury teologicznej z języka rosyjskiego i niemieckiego na język polski.

Prowadzi własną stronę internetową – www.ksiadzartur.pl

Prace badawcze:

 • Status embrionu ludzkiego i problematyka pozyskiwania embrionalnych komórek macierzystych z perspektywy judaizmu. 2009. Warszawa: Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
 • Problematyka pozyskiwania i wykorzystywania embrionalnych komórek macierzystych w dokumentach wybranych Kościołów protestanckich. 2011 Warszawa: Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
 • Starożytne cywilizacje basenu Morza Śródziemnego wobec życia ludzkiego w fazie prenatalnej. Warszawa: Chrześcijańska Akademia Teologiczna.

Aktualnie prowadzone badania

 • Antropologiczne i aksjologiczne podstawy swobodnego wychowania w Rosji na przełomie XIX i XX wieku – poglądy wybranych przedstawicieli kierunku.

Wybrane publikacje i artykuły naukowe (2012-2016)

 • ALEKSIEJUK, Artur. 2012. Wolność religijna i poprawność europejska. W: Elpis. Białystok: Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. (red. Marek Ławreszuk). 2012, 25/26, 109-117. ISSN 1508-7719.
 • ALEKSIEJUK, Artur. 2012. Prenatalny rozwój człowieka w Biblii hebrajskiej: perspektywa judaizmu. W: Elpis. Białystok: Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. (red. Marek Ławreszuk). 2012, 25/26. 279-306. ISSN 1508-7719.
 • ALEKSIEJUK, Artur. 2013. Czy i kiedy jedno w wierze? Refleksja prawosławnego teologa. W: W przestrzeni wiary. (red. Marcin Worbs). Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 83, 45-55. ISBN 978-83-63950-02-6.
 • ALEKSIEJUK, Artur. 2013. Prenatalny rozwój człowieka według Talmudu i myśli rabinicznej. W: Ku Słowu, ku Kościołowi, ku światu. Księga pamiątkowa ofiarowana Arcybiskupowi Jeremiaszowi (Janowi Anchimiukowi) w 70. rocznicę urodzin. (red. Kalina Wojciechowska, Wsiewołod Konach). Warszawa: Wydawnictwo Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, 527-544. ISBN 978-83-60273-32-6.
 • ALEKSIEJUK, Artur. 2013. Kulturotwórcza rola dziedzictwa świętych braci z Sołunia. W: Cerkiewny Wiestnik. Kwartalnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Warszawa: Wydawnictwa Warszawskiej Metropolii Prawosławnej, 2013, 4, 49-56. ISSN 0494-0997.
 • ALEKSIEJUK, Artur. 2013. Źródła i kierunki współczesnej żydowskiej refleksji W: Rocznik Teologiczny ChAT. Warszawa: Wydawnictwo Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, 2013, 55, 122, 185-217. ISSN 0239-2550.
 • ALEKSIEJUK, Artur. 2014. Archimandryta Grzegorz Peradze – świadectwo męczeństwa i świętości. W: Prawosławie jako czynnik odnowy tradycyjnych wartości w Unii Europejskiej (świadectwo i męczeństwo). (red. Ján Husár). Gorlice: Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej ELPIS w Gorlicach, 2014, 2, 51-63. ISBN 978-83- 63055-87-5.
 • ALEKSIEJUK, Artur. 2014. Prawosławie i bioetyka. W: Prace Komisji Kultury Słowian Polskiej Akademii Umiejętności. (red. Hanna Kowalska-Stus). Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2014, 10. 133-140. ISSN 1734-2139.
 • ALEKSIEJUK, Artur. The Vision of Integrated Men in the Homilies of St. Grigol Peradze Martyr at Auschiwitz. W: Pro Georgia. (red. Dawid Kolbaia). Warszawa: Studium Europy Wschodniej Uniwersytet Warszawski. 2014, 24, 231-243. ISSN 1230-1604.
 • ALEKSIEJUK, Artur. 2015. Biblijno-teologiczne spojrzenie na misję i posługę W: Acta Patristica. (red. Pavol Kochan). Prešov: Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2015, 6, 12, 53-73. ISSN 1338-3299.
 • ALEKSIEJUK, Artur. 2015. Święta i sakramenty w Kościele prawosławnym. W: Duchowość Prawosławia. (red. Mariusz Wideryński). Warszawa: Wydawnictwa Warszawskiej Metropolii Prawosławnej, 2015, 31-47. ISBN 978-83-60311-98-1.
 • ALEKSIEJUK, Artur. 2015. Ideał kalokagatii w postawach bohaterów poematu Szoty Rustawelego „Rycerz w tygrysiej skórze”. W: Pro Georgia. (red. David Kolbaia). Warszawa: Studium Europy Wschodniej Uniwersytet Warszawski. 2015, 25, 41-58. ISSN 1230-1604.
 • ALEKSIEJUK, Artur. 2015. In Vitro Fertilization from the perspective of the Jewish Bioethics. W: New Trends in the Ecological and Biological Research. Book of Abstracts. (red. Ján Ševc, Jana Kisková). Prešov: University of Prešov, 2015, 129. ISBN 978-80-55513-54-6.
 • ALEKSIEJUK, Artur. 2016. The Significance of Experiencing Parental Love for a Child’s Development and Upbringing. W: Nová sociálna edukácia človeka IV. (red. Ján Husár, Mária Machalová, Tomáš Hangoni, Bohuslav Kuzyšin). Prešov: Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2016, 158-166. ISBN 978-80-55515-60-1.
 • ALEKSIEJUK, Artur. 2016. Попытка интерпретации понятия «мистерия» в отнесении к Божественной Литургии и к храмy. W: Elpis (red. Marek Ławreszuk). Białystok: Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. 2016, 18, 93-99. ISSN 1508-7719.
 • ALEKSIEJUK, Artur. 2016. Aнтропологические основания богословских воззрений св.Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Крымского. W: Pohľad na človeka v učení sv. Jána Sanfranciského a Luki (Lukáša) Krymského. (red. Andrej Nikulin). Prešov: Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. 2016, 45-56. ISBN 978-80-555-1688-2.
 • ALEKSIEJUK, Artur. 2016. Место и значение человеческого фактора боговдохновенности в современных попытках толкования Священного Писания. W: Biblia a współczesność. Teologiczne, kanoniczne, socjalne i społeczne przesłanie Biblii dla współczesności. (red. Ján Husár). Gorlice: Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej „Elpis”. 2016, 46-66. ISBN 978-83-63055-29.
 • ALEKSIEJUK, Artur. 2016. Размышления о современной культуре на полях cтихотворения Синай архиепископа Сан-Францисского Иоанна (Шаховского). W: Osobnosť svätého Jána Sanfranciského ako duchovný odkaz pre modernú dobu : zborník vedeckých príspevkov. (red. Andrej Nikulin, Ján Pilko). Gorlice: Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej „Elpis”. 2016, 75-87.
 • ALEKSIEJUK, Artur. 2016. Problematyka pobierania zarodkowych komórek macierzystych w oficjalnych stanowiskach Kościołów ewangelicko-luterańskich na przykładzie Kościołów Szwecji i Norwegii. W: Gdański Rocznik Ewangelicki (red. Marcin Hintz). Gdańsk: Parafia Ewangelicka w Sopocie. 2016, 10, 102-121. ISSN 1898-1127.
 • ALEKSIEJUK, Artur ks., SAWA (Michał Hrycuniak) metr. 2016. Świętego Klemensa z Aleksandrii pogląd na apokatastazę. W: Rocznik Teologiczny (red. Jakub Slawik). Warszawa: Chrześcijańska Akademia Teologiczna. 2016, 4, 523-543. ISSN 0239-2550.
 • ALEKSIEJUK, Artur. 2016. Zapłodnienie in vitro z perspektywy bioetyki żydowskiej. W: Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Natural Sciences, Biology-Ecology. (red. Ivan Salamon, Tamerlan Safranov, Andrej Nikulin). Prešov: Vydazatel’stvo Prešovskej Univerzity. 2016, XLIII, 215-229.
 • ALEKSIEJUK, Artur. 2016. Małżeństwo drogą do świętości – współczesne wyzwania i zagrożenia małżeństwa. W: Kresťanské manželstvo ako mystagógia lásky. Red. Štefan Šak, Pavol Kochan, Ján Pilko. Prešov: Prešov: Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. 2016, 64-79. ISBN 978-80-555-1600-4.
 • ALEKSIEJUK, Artur. 2016. Antropologiczne podstawy bioetyki w ujęciu prawosławnym. W: Bioetyka. (red. Paweł Szczepańczyk). Siedlce: Wydawnictwo Diecezji Siedleckiej «Unitas», 90-108. ISBN 978-83-65414-26-7.
 • ALEKSIEJUK, Artur. 2016. Monastycyzm jako samotność uświęcająca w świetle prawosławnej antropologii. W: Samotność i różne jej aspekty. (red. Paweł Szczepańczyk). Siedlce: Wydawnictwo Diecezji Siedleckiej «Unitas», 18-33. ISBN 978-83-65414-40-3.

Wybrane tłumaczenia i współpraca z wydawnictwami

 • PERADZE, Grzegorz. 2010. Św. Świadectwo historii średniowiecznej liturgii gruzińskiej. W: Dzieła zebrane. T. 1. (red. ks. Henryk Paprocki). Warszawa: Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, 74-79. ISBN 978-83-61325-12-3
 • PERADZE, Grzegorz. 2010. Św. Święto Narodzenia Jezusa Chrystusa w Jerozolimie w VII wieku. W: Dzieła zebrane. T. 1. (red. ks. Henryk Paprocki). Warszawa: Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, 310-318. ISBN 978-83-61325-12-3.
 • ALEKSIEJUK, Artur. 2015. Modlitwy dla najmłodszych. Ząbki: Artur Aleksiejuk, 2015. 112. ISBN 978-83-94379-30-8.
 • ALEKSIEJUK, Artur. 2016. Odpowiedzi na pytania dzieci. W: Bozie, czyli jak wygląda Bóg? (red. Karolina Oponowicz). Warszawa: Agora S.A., 2016. ISBN 978-83-26823-44-2.
 • Krople Bożej miłości: Święci i środowisko naturalne. (Tłum. i red. Artur Aleksiejuk). Warszawa: Wydawnictwa Warszawskiej Metropolii Prawosławnej. 2017. ISBN 978-83-65136-11-4.

Academic Biogram

wróć do góry