Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Imię i nazwisko: Stefan T. Kwiatkowski
Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Wydział Pedagogiczny, Katedra Dydaktyki i Pedagogiki Szkolnej
E-mail: s.kwiatkowski@chat.edu.pl

Kariera naukowa:

 • doktorat: nauki humanistyczne – pedagogika, 2012, Wydział Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • magisterium: psychologia, 2010, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Zainteresowania naukowe: pedeutologia, psychologia różnic indywidualnych, psychopedagogika pracy

Granty i projekty badawcze:

 • Poczucie samotności a poczucie koherencji rodzeństwa osób niepełnosprawnych­ – projekt badawczy finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zrealizowany w 2013 roku w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej – wykonanie konsultacji psychologicznej
 • Osobowość zawodowa, inteligencja emocjonalna i kompetencje społeczne studentów pedagogiki jako czynniki warunkujące przyszły sukces w zawodzie nauczyciela – projekt badawczy zrealizowany w 2014 roku w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w ramach funduszu badań statutowych finansowanego przez  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – autorstwo i pełne wykonanie projektu
 • Umiejscowienie kontroli i styl radzenia sobie ze stresem jako czynniki warunkujące motywację do zmiany i poziom stresu nauczycieli – projekt badawczy zrealizowany w 2016 roku w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej sfinansowany z dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w ChAT

Osiągnięcia naukowe (nagrody, wyróżnienia za działalność naukową):

 • nagroda indywidualna JM Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (grudzień 2015 r.)
 • nagroda indywidualna I stopnia JM Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (grudzień 2016 r.)
 • promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim mgr Anety Wnuk (promotor – prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski) – przewód doktorski na temat „Przygotowanie nauczycieli do realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego” – obrona na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie odbyła się 4 listopada 2015 r.

Pełnione funkcje, w tym przynależność do stowarzyszeń naukowych:

 • członek redakcji czasopisma „Studia z Teorii Wychowania” (Wydawnictwo Naukowe ChAT) – koordynator redakcji tematycznych (od 2014 r.)
 • członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Sectio Paedagogia-Psychologia” (na lata 2016-2018)
 • członek Rady Wydziału Pedagogicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (2016-)
 • przewodniczący Międzywydziałowej Komisji do Spraw Rozkładu Zajęć Dydaktycznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (od 2015 r.)
 • opiekun specjalności „Pedagogika Szkolna” na studiach II stopnia Wydziału Pedagogicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (od 2012 r.)
 • członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (od 2013 r.)

Współpraca międzynarodowa:

 • koordynator współpracy Wydziału Pedagogicznego ChAT z David Yellin College of Education w Jerozolimie (Izrael) (od 2014 r.)
 • udział w Programie TransFormation.doc realizowanym w ramach projektu systemowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami” – wizyta studyjna na Uniwersytecie Lund w Szwecji (18-31.10.2015 r.)
 • wizyta studyjna w David Yellin College of Education w Jerozolimie (11-18.06.2016 r.) – wyjazd w ramach programu Erasmus

Działalność organizacyjna:

 • przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji Nauczyciel jako przewodnik. Innowacje w systemie kształcenia i doskonalenia nauczycieli – 31.05.2016 r., konferencja zorganizowana przez Katedrę Dydaktyki i Pedagogiki Szkolnej Wydziału Pedagogicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej we współpracy w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES);
 • współprzewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji Nauczyciel wspierający i wspierany. Rola umiejętności interpersonalnych w pracy nauczyciela – 16.12.2016 r., konferencja zorganizowana przez Katedrę Socjologii Zmiany Społecznej Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie;
 • współorganizator wizyty wykładowców i studentów David Yellin College Polsce, na zaproszenie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (24.11-1.12.2014 r.)
 • współorganizator wizyty wykładowców i studentów David Yellin College of Education w Polsce, na zaproszenie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (4-11.11.2015 r.)
 • kierownik studiów podyplomowych „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” prowadzonych w Wydziale Pedagogicznym ChAT w ramach projektu „Chrześcijańska Akademia Teologiczna jako promotor integracji społecznej” i współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) (23.04.2013- 31.05.2014 r.)

 

Najważniejsze publikacje naukowe:

 • Pedagogiczne i psychologiczne aspekty dopasowania zawodowego „Ruch Pedagogiczny” nr 3-4/2011, s. 59-73.
 • Choosing the Teaching Profession – Research Results (2012). W: J. Madalińska-Michalak, H. Niemi, S. Chong (red.) Research, Policy and Practice in Teacher Education in Europe. (s. 141-161). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Stopień dopasowania zawodowego studentów pedagogiki w kontekście psychopedagogicznego paradygmatu przystosowania człowieka do pracy „Ruch Pedagogiczny” nr 4/2013, s. 101-118.
 • Osobowość studentów pedagogiki w ujęciu Pięcioczynnikowego Modelu Osobowości „Ruch Pedagogiczny” nr 1/2014, s. 73-86.
 • Sukces w zawodzie nauczyciela w świetle wiedzy o różnicach indywidualnych „Ruch Pedagogiczny” nr 1/2015, s. 19-34.
 • Charakterystyki wewnętrzne studentów wczesnej edukacji w świetle porównań międzygrupowych „Ruch Pedagogiczny” nr 3/2015, s. 49-70.
 • Diagnoza wybranych różnic indywidualnych studentów pedagogiki w kontekście przyszłych sukcesów w zawodzie nauczyciela „Studia z Teorii Wychowania” nr 4/2015, s. 127-159.
 • Kształtowanie kompetencji społecznych nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” nr 4/2015, s. 169-176.
 • Innowacje we współczesnym systemie kształcenia nauczycieli w kontekście kształtowania inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych (2015). W: R. Nowakowska-Siuta (red.) Bliżej siebie. Edukacja i dialog w grupie niejednorodnej kulturowo. (s. 93-109). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.
 • Idea edukacji społeczno-emocjonalnej jako narzędzie optymalizujące efektywność procesu kształcenia uczniów i nauczycieli „Studia z Teorii Wychowania” nr 3/2016
 • Innowacyjne kształcenie nauczycieli na przykładzie modelu singapurskiego „Studia z Teorii Wychowania” nr 4/2016

 Najważniejsze wystąpienia konferencyjne:

 • Research, Policy and Practice in Teacher Education in Europe – 6th Annual Conference of Teacher Education Policy in Europe (TEPE) Network – 17-19.05.2012 r. w Warszawie (Ośrodek Rozwoju Edukacji); organizatorzy: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, DG Edukacja i Kultura, Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego; tytuł wystąpienia: „Choosing the teaching profession – research results”;
 • International Education Academic Conference. Emphasis on Early Childhood Education – międzynarodowa konferencja edukacyjna – 24-25.11.2014 r. w Warszawie (Chrześcijańska Akademia Teologiczna); organizator – Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej; tytuł wystąpienia: „Higher education system in Poland”.
 • Closer to Each Other – Education and Dialogue in a Culturally Composite Group – międzynarodowa konferencja edukacyjna – 9.11.2015 r. w Warszawie (Chrześcijańska Akademia Teologiczna); organizator – Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej; tytuł wystąpienia: “Innovations in the modern teacher training system in the context of shaping emotional intelligence and social competences”.
 • Nauczyciel wspierający i wspierany. Rola umiejętności interpersonalnych w pracy nauczyciela – 16.12.2016 r., konferencja zorganizowana przez Katedrę Socjologii Zmiany Społecznej Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; tytuł wystąpienia: „Znaczenie kształcenia społeczno-emocjonalnego w rozwijaniu kluczowych kompetencji współczesnych nauczycieli”.
wróć do góry